11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020 16
ކުޅުދުއްފުށި/ތިނަދޫގައި ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް

ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ގދ. ތިނަދޫގައި ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް އިމާރާތް ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ސަރުކާރުން ބީލަމަށް ލައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 21
ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލްގައި ކަށީގެ ބޮޑު، ތާރީހީ އޮޕަރޭޝަނެއް

މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ކޮށްފައި ނުވާ ކަހަލަ ކަށީގެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް، ގދ. ތިނަދޫގައި ހުންނަ އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި އިއްޔެ ކޮށްފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 11
ހޯޑެއްދޫން 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ކޮންޓެކްޓުން ފެނިއްޖެ

ގދ. ހޯޑެއްދޫ އިން ފެނުނު ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތަކުގެ ކްލަސްޓާ ބޮޑުވެ ކޮންޓެކްޓުންގެ އަދަދު 100 އަށް ވުރެ އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 12
ހޯޑެއްދޫގެ ކޭސްތަކުން ކަންބޮޑުވުންތަކެއް

ކޮވިޑްގެ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ގއ. ހޯޑެއްދޫން ދެ މީހަކު ޓެސްޓްކުރި އިރު ބައްޔަށް ފޮޒިޓިވްވުމާ އެކު، އެމީހުންނާ ގުޅުން ހުރި 36 މީހެއްގެ ޓެސްޓް ވެސް ހެދި އެވެ. ނަތީޖާ އައީ އޭގެ ތެރެއިން...

September 06, 2020 10
ހޯޑެއްދޫގެ ކޭސްތައް އެޗްޕީއޭއިން ތަހުގީގުކުރަނީ

ގދ. ހޯޑެއްދޫން، ކޮވިޑްގެ އަލާމާތްތައް ފެނިގެން ޓެސްޓުކޮށް ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވްވި ދެ މީހުންނާ ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިއްބައި ޕޮޒިޓިވްވި އެއްވެސް ކޭސްއަކާ ގުޅުމެއް ހުރި ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ...

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 4
ހޯޑެއްދު އަށް އަރައިފޭބުން އެޗުޕީއޭއިން މަނާކޮށްފި

ގދ. ހޯޑެއްދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވުމުން އެ ރަށަށް އަރައިފޭބުން އެޗުޕީއޭ އިން މިއަދު މަނާކޮށްފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 1
މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުން ތިނަދޫ ނަގައިފި

ގދ. ތިނަދޫގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ނިންމައި މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުން އެ ރަށް މިއަދު ނަގައިފި އެވެ.

September 02, 2020 10
ދާންދޫން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި ދެ މީހުން ވިލިނގިއްޔަށް

ގދ. ތިނަދޫން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު، ގއ. ވިލިނގިލި ކޮވިޑް ފެސިލިޓީ އަށް ގެންދިއުމަށް ހުރަސްއެޅި މައްސަލަ ހޫނުވެފައިވަނިކޮށް، އެ އަތޮޅު ދާންދޫން އެ ބައްޔަށް...

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 44
"ބަލިމީހާ ނޭރުވީ ސިޔާސީ ބައެއް، ކުށްވެރިކުރަން"

ގއ. ވިލިނގިލީގައި ހަދާފައިވާ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީ އަށް ގދ. ތިނަދޫން އިއްޔެ ގެންދިޔަ ބަލި މީހަކަށް ފަރުވާ ދޭން ދެކޮޅު ހަދައި، ރަށަށް ނޭރުވީ ޕީޕީއެމަށް ނިސްބަތްވާ މަދު ބައެއް ކަމަށާއި އެއީ ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައިގެ އަމަލެއް ކަމަށް ބުނެ ކައުންސިލުން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 33
ބަލިމީހުން ތަފާތުކުރުމަކީ ކޮވިޑަށްވުރެ ސީރިއަސް ބައްޔެއް

ވަކި ރަށަކަށް ނުވަތަ ނަސްލަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހަކަށް ބައްޔެއް ޖެހުމުން ތަފާތުކުރުމަކީ ކޮވިޑް-19 އަށް ވުރެ ވެސް ސީރިއަސް ބައްޔެއް ކަމަށް، ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 7
ތިނަދޫ ކޭސްއާ ގުޅިގެން 41 މީހަކު ކަރަންޓީންކޮށްފި

ގދ. ތިނަދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ވާތީ އޭނާއާ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ހަދައި އެ ރަށު 41 މީހަކު ކަރަންޓީންކޮށްފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020 9
ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ތިނަދު އަށް އަރައިފޭބުން މަނާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ބަޔަކު ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ގދ. ތިނަދޫން ފެނުމުން އެ ދެ ރަށަށް އަރައިފޭބުން އެޗްޕީއޭ އިން މިއަދު މަނާކޮށްފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 3
ގދ. ތިނަދޫގައި ކޮވިޑް ޓެސްޓުކުރުން ލިމިޓްކޮށްފި

ގދ. ތިނަދޫގައި ހުންނަ ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރުން ލިމިޓްކޮށްފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 7
ފުލުހެއްގެ ސައިކަލު ރޯކޮށްލުމުން ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގދ. ތިނަދޫގައި ފުލުހެއްގެ ސައިކަލެއްގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލި މައްސަލައެއްގައި ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 1
ތިނަދޫ އައިސްޕްލާންޓް ސަރަހައްދުގެ ތޮށި ނިންމާލައިފި

ގދ. ތިނަދޫ އައިސްޕްލަންޓް ސަރަހައްދުގެ އެއްގަމު ތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 9
ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާގެ ފޮޓޯ އާންމުކޮށްފި

އިތުބާރު ކުރެވޭ މަގާމެއްގައި ހުރެ، ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިގެން، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ގދ. ތިނަދޫން ބަންދުކުރި މީހާގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުން މިއަދު އާންމުކޮށްފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2020 18
ބައެއް ރަށްރަށް ލޮނުގަނޑުގެ އަޑިއަށް!

ދިއްފުއްޓަށް އުދަ އަރާފައިވާ މަންޒަރުން ފެންނަނީ މުޅި ރަށުތެރޭގައި ލޮނުގަނޑު ބޮޑުވެފައި އޮތް ތަނެވެ. ގދ. ތިނަދުއަށް އުދަ އެރީ، ބަނދަރުގައި ހުރި އުޅަނދުފަހަރު ތޮށިގަނޑުން އެއްގަމަށް...

July 07, 2020 8
ތިނަދު އަށް އުދައަރާތީ ކުއްލި މައްސަލައެއް

މޫސުން ގޯސްވެ، ބޮޑު ދިޔައިގައި ގދ. ތިނަދު އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުދަ އަރަމުންދާތީ އެކަން ހައްލު ކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި...

05 ޖުލައި

July 05, 2020 9
ތިނަދޫ ފަޅުގައި ހުރި ދޯނިތައް އުދަޔާއެކު "އެއްގަމަށް"

މޫސުން ގޯސްވެ، ބޮޑު ދިޔައިގައި ގދ. ތިނަދޫ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މިއަދު އުދަ އަރައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020 1
ސީޒަންގެ "ލޯބިވެވިއްޖެ" ގެ ލޯގޯ ޓީޒާއެއް

އަލީ ސީޒަންގެ ފިލްމު "ލޯބިވެވިއްޖެ" ގެ ލޯގޯ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020 35
ކައިވެންޏަށް ހަތަރު ދުވަސް، ހިތާމަވެރި މަރެއް

ކައިވެންޏަށް އެންމެ ހަތަރު ދުވަހުގައި އުމުރުން 19 އަހަރުގެ ޒުވާން އަންހެނަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2020 1
ތިން ރަށެއްގައި އުރީދޫގެ ޑިޖިޓަލް ސެންޓަރުތަކެއް

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ އާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އިތުރުން ގދ. ތިނަދޫގައި އުރީދޫގެ ސެލްފް ސާވިސް ޑިޖިޓަލް ސެންޓަރުތަކެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2020 1
ހަކަތަ މަޝްރޫއުގެ ބީލަމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ހަ ސަރަހައްދެއްގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފައްދައި، ކަރަންޓް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިދިޔަ މާޗް މަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވައި ބީލަމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.