05 މާޗް

March 05, 2020 18
ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ބޭރުގެ އެހީ ލިބޭނެ: ޝާހިދު

ރަނގަޅު ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއް ހިންގަން ބޭރު ގައުމުތަކުގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2019 5
ވާދޫގައި ގެސްޓް ހައުސް ހަދަން ބިން ދޫކުރަނީ

ގދ. ވާދޫގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ގެސްޓް ހައުސް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018 9
ބާލިދީ ތެރެއިން ފެނުނު ކުއްޖާ ދައުލަތަށް ނަގައިފި

ގދ. ވާދޫގައި ނަހަލާލަށް ބަލިވެ އިން އަންހެނަކު އެކަނި ވިހެއުމަށް ފަހު، ބާލިދީއަކަށް ލާފައި އޮއްވައި މިދިޔަ މަހު ފެނުނު އަންހެން ކުއްޖާ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ނަގައި، ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ސިދާތާ ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018 5
ވާދޫ އަންހެން މީހާއަށް ކުރަނީ އިހުމާލުވުމުގެ ތުހުމަތު

ގދ. ވާދޫގައި، ނަހަލާލަށް ބަލިވެ އިން އަންހެނަކު އެކަނި ވިހެއުމަށް ފަހު، ދަރިފުޅު ބާލިދީއަކަށް ލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު މައްސަލައިގައި އެ އަންހެން މީހާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރަނީ ދަރިފުޅަށް އިހުމާލުވި ކުށުގެ ތުހުމަތުކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 2
ތުއްތު ކުއްޖާ އޮތީ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި

ގދ. ވާދޫގައި، ނަހަލާލަށް ބަލިވެ އިން އަންހެނަކު އެކަނި ވިހެއުމަށް ފަހު، ބާލިދީއަކަށް ލާފައި އޮއްވައި ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ފެނުނު ތުއްތު އަންހެން ކުއްޖާ މި ވަގުތު އޮތީ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018 55
ވިހަންދެން ކުރީ އިންކާރު، ފެނުނީ ވިހައިގެން އޮއްވާ!

ރޭ އިރާކޮޅު ހަތެއް ޖަހާކަންހާ އިރެވެ. ގދ. ވާދޫ ރަށު ތެރޭގައި ބިރުވެރި ހަބަރެއް ފެތުރުނެވެ. އެ ރަށު އަންހެނަކު ނަހަލާލަށް ބަލިވެ އިނދެ ވިހެއި ވާހަކަ އާއި އުފަންވި ތުއްތު ކުއްޖާ ބާލިދީއެއްގެ ތެރެއިން ފެނުނު ވާހަކަ އެވެ. ބާލިދީ ތެރޭ އެ ތުއްތު ކުއްޖާ އޮތީ ފޫޅުދަނޑި އާއި މަހާ ވެސް އެކުގަ އެވެ.

November 27, 2018 22
ބާލިދީއެއްގެ ތެރެއިން ފެނުނު ކުއްޖާގެ ހާލު ރަނގަޅު

ގދ. ވާދޫގައި، އެ ރަށު އަންހެނަކު ވިހެއުމަށް ފަހު، ބާލިދީއަކަށް ލާފައި އޮއްވައި ރޭ ފެނުނު ތުއްތު ކުއްޖާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

November 27, 2018 7
ކުއްޖާއަށް ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދެން: ޖެންޑާ

ގދ. ވާދޫގައި އެ ރަށު އަންހެނަކު ވިހެއުމަށް ފަހު މަރާލަން އުޅުނު ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ތުއްތު ކުއްޖާ އަށް ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ޖެންޑާ...

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 14
އުފަންވި ކުއްޖަކު މަރާލަން އުޅުނު މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ގދ. ވާދޫގައި އެ ރަށު އަންހެނަކު ވިހެއުމަށް ފަހު، ދަރިފުޅު މަރާލަން އުޅުނު މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2018 7
ޖަޒުބާތުގައި ޖެހިގެން ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެ: އިބޫ

ޖަޒުބާތުގައި ޖެހިގެން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކޮށް، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ ވޯޓު ހޯދަން ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018 14
އެން ދަމަން ފީނި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ގދ. ވާދޫ ބޭރުގައި ފުޅި އަޅައިގެން އެންދަމަން އުޅުނު މީހަކު، މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2017 19
އަރުޝާންގެ ކުއްލި މަރު، އައްޑޫ ބަލައިލުމުގެ ދަތުރުގައި

އުމުރުން 13 އަހަރުގެ އަރުޝާން އިބްރާހިމް އައްޑު އަށް އިއްޔެ ދިޔައީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށެވެ. ބޭބެއަކާ އެކު އިންޖީނު ދޯންޏެއްގައި އެ ރަށަށް ގޮސް ބޭބެ ދޯނީގައި މަޑުކުރީ އެވެ. މަރަދޫގައި ހުންނަ ރަހުމަތްތެރިޔާގެ ގެ އަށް ހެނދުނު އޭނާ ދިޔައީ ރަހުމަތްތެރިޔާގެ ސައިކަލުގައި އޭނާއާ އެކުގަ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017 26
ސާރާގެ ހިތުގައި ޖަހާ ރާޅު ވިންދު އެންމެންނަށްޓަކައި

ކިރިޔާ މަރުނުވި ހާދިސާއަކުން ކުރި ފުރަތަމަ ތަޖުރިބާ އަށް ފަހު ސާރާ މުހައްމަދު ހީކުރީ އެއީ އޭނާ ރާޅަށް ދާނެ ފަހު ފަހަރު ކަމަށެވެ. ފައިގެ ވާގަނޑު ގަލެއްގައި އަޅައިގަނެ ސާފް ބޯޑާ އެކު ބިޔަ ރާޅުތަކާ ލައި ތަޅަތަޅައި އޮތް ދުވަހު ބޮޑެތި އެތަކެއް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނެވެ. އެކަމަކު ހަފްތާއެއް ފަހުން އަނެއްކާވެސް ބޯޑު ހިފައިގެން ގޮސް އޭނާ އޮތީ...

13 މެއި

May 13, 2017 31
އަމިއްލަ ގޮތުން އިންތިހާބުވި ކެންޑިޑޭޓެއް އެމްޑީޕީއަށް

އަމިއްލަ ގޮތުން ގދ. ވާދޫ ރަށު ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލައްވައި އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓަކު އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2016 16
ރާޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ބޮޑުވަމުން އަންނަ ވާދޫ ކުޑަކުދިން

ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއް ވަށައިގެން ރީތި މޫދެއް އޮތް ނަމަވެސް، ދިވެހި ކުޑަކުދިން މޫދާ އެހާ ރައްޓެއްސެއް ނޫނެވެ. ކޮންމެ ހަފުތާ ބަންދެއްގައި މޫދަށް އެރި ސަކަރާތް ޖެހި ނަމަވެސް، މޫދުގައި ދައްކާލެވޭނެ ހުނަރުތަކަށް އެކުދިން ވަރަށް އަލެވެ. އެކަމަކު ގދ. ވާދޫން އަންނަނީ އެ ސަގާފަތް ބަދަލު ކޮށްލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2016 25
ދިހަ ދަރިންނަށް ފަހު މަންމަ ވެސް ރާޅާއަޅަން ފަށައިފި

ސަންފާ އަބްދުﷲގެ ހުރިހާ ދަރިން ވެސް ރާޅާއަޅަ އެވެ.