20 މާޗް

March 20, 2019 16
އަނިޔާ އާއި ފުރައްސާރައިގެ ވާހަކަތައް އަހަން ފެށީ ބާ؟

ވަޒީރެއްގެ މައްޗަށް ތަހުގީގެއް ފެށިއްޖެ އެވެ. އިންޓަނެޓުގައި ނުފޫޒުގަދަ ޒުވާން ޝަހުސިއްޔަތެއްގެ ވިދުން ފަނޑުވެއްޖެ އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓަކަށް އަމިއްލަ ޕާޓީގެ ތާއީދު ގެއްލިއްޖެ އެވެ. އަންހެނުންނަށް އަނިޔާ އާއި ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ބަލައިގަތުން ނިމުމަކަށް އަންނަނީ ހެއްޔެވެ؟

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018 10
ރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ގިނަ: ރައީސް

އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ އަށް ގެންގުޅުއްވާނީ ޒީރޯ ޓޮލެރަންސް ސިޔާސަތެއް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 6
ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލަ ފުރަތަމަ ނުބެލި!

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އިސް ވެރިއަކު އެތަނުގެ މުވައްޒަފަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައެއް މިއަދު ކޮމެޓީ އަށް ހުށަހަޅައި ބަލަމުންދާ ކަން އެތަނުން ހާމަކުރިއިރު، އެ މައްސަލަ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުމުން ނުބަލައި ދޫކޮށްލި ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 1
ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ހިލޭ ގާނޫނީ ލަފާދޭން ފަށައިފި

އާއިލާއާ ބެހޭ ގާނޫނާއި ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ގާނޫނީ ލަފާ، ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ހިލޭ ދޭން ފެމެލީ ލީގަލް ކުލިނިކުން ފަށައިފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2017 9
އަނިޔާގެ ހަގީގީ ތަޖުރިބާތަކަކުން އަންހެނުންގެ ހާލަތު

ރާއްޖޭގައި ކޮންމެ ތިން އަންހެނަކުން އެކަކަށް އަނިޔާއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ އިރު ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުން ވެފައިވަނީ އުނދަގޫ ކަމަކަށެވެ. ގެވެށި ގުޅުމުގެ ތެރެއިން ނުވަތަ އާއިލާގެ ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިވާ ޖިސްމާނީ، ޖިންސީ، ނަފްސާނީ އަދި ބަހުގެ އަނިޔާތައް ތަހައްމަލްކުރާ މީހުންނަށް ކުރިމަތިވާ ހުރަސްތައް ގިނަ އެވެ....

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2017 64
އަނިޔާގައި ޑރ. ނާޒުގެ އަމިއްލަ ތަޖުރިބާ ނަމޫނާއަކަށް

އަނިޔާ ލިބޭ މީހުންނަށް ނަފްސާނީ ފަރުވާދެއްވުމުގައި އަދި އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަދައްކަވައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގައި ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ނާޒު އަދާކުރައްވާ ދައުރު އެންމެންނަށް ވެސް އެނގެ އެވެ. އެކަމަކު މީހުންނަށް އާއްމުކޮށް ނޭނގި އޮތް ކަމަކީ، އޭނާ ވެސް ވަނީ ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފަ އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 7
ހަލީމާއަށް ދިން ހަމަލާއަކީ އިއާދަނުކުރެވޭނެ ގެއްލުމެއް

ށ. ޅައިމަގު އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ ރައީސާ ހަލީމާ އާދަމްގެ މޫނަށް ބަޔަކު ކެމިކަލް ޖެހުމަކީ ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި ނަފްސާނީ ގޮތުން ފުން އަސަރުކުރާ އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު އިއާދަނުކުރެވޭ ވަރުގެ ހަމަލާއެއްކަން ފާހަގަކޮށް ހަތް ޖަމްއިއްޔާއަކުން އިއްޔެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2016 6
އަންހެންކުދިންނަށް ވީތީ އެއްލާލި ދެ ކުއްޖަކު ފެނިއްޖެ

އަންހެން ކުދިން ކަމަށް ވާތީ އެ ކުދިން ގެންގުޅެން ބޭނުން ނުވެގެން އެއްލާލާފައި ވަނިކޮށް އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގެ ސަމޭޕޫރް ބަދްލީ އޭރިއާއިން ހުކުރު ދުވަހު އަށް އަހަރުގެ ކުއްޖަކާއި ތިން އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016 14
ކޮލަމް: އަންހެނުންގެ ހައްގު، ފިރިހެނުންގެ ޒިންމާ

ރާއްޖޭގެ އާބާދީ 400،000 އާ ކައިރިވެފައި ވާއިރު، އދ. އިން ކޮށްފައިވާ ދިރާސާއަކުން ދައްކާ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރެވޭ އުމުރުފުރައިގެ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން 87،000 މީހުން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 72 ޕަސެންޓަކީ، އެ ދިރާސާ ދައްކާ ގޮތުން، އަންހެނުންނެވެ. އިގްތިސާދީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރި ނުވާ އަންހެނުންގެ ތެރެއިން 41 ޕަސެންޓު މީހުން...