25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 10
އަނިޔާލިބޭ އަންހެނުންނަށް އެކަށީގެންވާ އެހީއެއް ނުލިބޭ

އަނިޔާ ލިބޭ ގިނަ އަންހެނުންނަށް އެކަށީގެންވާ އެހީ ނުލިބޭ ކަމަށާއި އަންހެނުންނަށް އަނިޔާކުރާ ގިނަ ބަޔަކަށް އަދަބު ނުލިބި މިނިވަންކަމާ އެކު އުޅޭ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2020 14
ޔޫޕީއާރުގައި ރާއްޖެއަށް ބައެެއްގައުމުތަކުން ތައުރީފުކޮށްފި

އިންސާނީ ހައްގުތައްް ހިމާޔަތް ކުރަން ރާއްޖެ އިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް މުރާޖައާ ކުރަން އދ. ގެ ޖެނީވާގެ އޮފީހުގައި ރޭ ބޭއްވި ޔުނިވާސަލް ޕީރިއަޑިކް ރިވިއު (ޔޫޕީއާރު) ސެޝަންގައި ބައެއް ގައުމުތަކުން ރާއްޖެ އަށް ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 2
އަންހެނުންނަށްދޭ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުރެހުމުގެ މުބާރާތެއް

"އާޓް ފޮ އެކްޝަން"ގެ ނަމުގައި، އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް އޫރީދު އާއި ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކް ގުޅިގެން ކުރެހުމުގެ މުބާރާތެއް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2020 4
ގެވެށި އަނިޔާ ރިޕޯޓްކުރަން ބާރުއަޅާ ކެމްޕޭނެއް

ގެެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިވުމަށާއި އަނިޔާ ރިޕޯޓްކުުރުމުގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ކެމްޕޭނެއް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

July 15, 2020 24
ޖިންސީގޯނާއަށް އިންސާފު ހޯދުން ހަރުދަނާކޮށްފިން: ރައީސް

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއި އިންސާފު ހޯދައިދޭން ކުރާ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ވުރެން ހަރުދަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައީސްް އިބްްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު...

03 ޖުލައި

July 03, 2020 40
ނިޒާމު އޮތީ ފެއިލްވެފައި، އުފުލާ އަޑުތައް އިވޭ:އައިޝާ

ޖިންސީގޯނާ އާއި ރޭޕް ފަދަ ކުށުގައި އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ ރައްކާތެރިކޮށް ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމުގައި ދައުލަތުގެ ނިޒާމު ފެއިލްވެފައި އޮންނަތާ އެތައް ދުވަހެއް ވެއްޖެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، މުޒާހަރާ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އައިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ ހިތްވަރު ދެއްވައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020 29
ރޭޕިސްޓުން ދޫވާތީ ގާނޫނަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅަައިފި

ޖިންސީ ކުށުގެ ގާނޫނުގައި މިހާރު އޮތް ބައެއް ބައިތަކުގެ ސަބަބުން ރޭޕިސްޓުން ދޫވުމަށް މަގުފަހިވާ ކަަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވައި އެ ބައިތައް ގާނޫނުން އުނިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ...

June 28, 2020 12
ގެވެށި އަނިޔާ ރިޕޯޓްކުރާވަރު އިތުރުވެއްޖެ:މިނިސްޓަރު

ރާއްޖޭގައި ގެވެށި އަނިޔާ ރިޕޯޓްކުރާ ވަރު މިދިޔަ މޭ މަަހުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2020 10
އަންހެނުންނަށް ތަފާތުކުރާވަރު މިހާރުވެސް އެނގޭ: އުޝާމް

އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ އާއި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތައިލަންް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހޯދަން ޕާލިމެންޓްރީ އިންކުއަރީއެއް ނުހެދިޔަސް އެ ކަންކަން މިހާރު ވެސް އެނގޭ ކަމަށާއި...

June 16, 2020 31
އަންހެނުންގެ ހައްގުގައި ކުރާ ގިނަ ދައުވާ ސާބިތެއްނުވޭ

އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއި ހިމާޔަތް ދިނުމަށް ރާއްޖޭގައި ގާނޫނުތައް ހުރި ނަމަވެސް އެ ގާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ކުރާ ގިނަ ދައުވާތައް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް...

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2020 27
އަންހެނެއްގެ ގަޔަށް ކުޅުޖެހި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްްފި

ބުރުގާ އަޅާފައި ހުރި ގޮތުން ކަމަށް ބުނެ އަންހެނެއްގެ ގަޔަށް ކުޅުޖެހި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއްގައި މިއަދު މާލޭން މިއަދު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2019 16
އަނިޔާ އާއި ފުރައްސާރައިގެ ވާހަކަތައް އަހަން ފެށީ ބާ؟

ވަޒީރެއްގެ މައްޗަށް ތަހުގީގެއް ފެށިއްޖެ އެވެ. އިންޓަނެޓުގައި ނުފޫޒުގަދަ ޒުވާން ޝަހުސިއްޔަތެއްގެ ވިދުން ފަނޑުވެއްޖެ އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓަކަށް އަމިއްލަ ޕާޓީގެ ތާއީދު ގެއްލިއްޖެ އެވެ. އަންހެނުންނަށް އަނިޔާ އާއި ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ބަލައިގަތުން ނިމުމަކަށް އަންނަނީ ހެއްޔެވެ؟

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018 10
ރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ގިނަ: ރައީސް

އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ އަށް ގެންގުޅުއްވާނީ ޒީރޯ ޓޮލެރަންސް ސިޔާސަތެއް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 6
ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލަ ފުރަތަމަ ނުބެލި!

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އިސް ވެރިއަކު އެތަނުގެ މުވައްޒަފަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައެއް މިއަދު ކޮމެޓީ އަށް ހުށަހަޅައި ބަލަމުންދާ ކަން އެތަނުން ހާމަކުރިއިރު، އެ މައްސަލަ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުމުން ނުބަލައި ދޫކޮށްލި ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 1
ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ހިލޭ ގާނޫނީ ލަފާދޭން ފަށައިފި

އާއިލާއާ ބެހޭ ގާނޫނާއި ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ގާނޫނީ ލަފާ، ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ހިލޭ ދޭން ފެމެލީ ލީގަލް ކުލިނިކުން ފަށައިފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2017 9
އަނިޔާގެ ހަގީގީ ތަޖުރިބާތަކަކުން އަންހެނުންގެ ހާލަތު

ރާއްޖޭގައި ކޮންމެ ތިން އަންހެނަކުން އެކަކަށް އަނިޔާއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ އިރު ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުން ވެފައިވަނީ އުނދަގޫ ކަމަކަށެވެ. ގެވެށި ގުޅުމުގެ ތެރެއިން ނުވަތަ އާއިލާގެ ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިވާ ޖިސްމާނީ، ޖިންސީ، ނަފްސާނީ އަދި ބަހުގެ އަނިޔާތައް ތަހައްމަލްކުރާ މީހުންނަށް ކުރިމަތިވާ ހުރަސްތައް ގިނަ އެވެ....

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2017 64
އަނިޔާގައި ޑރ. ނާޒުގެ އަމިއްލަ ތަޖުރިބާ ނަމޫނާއަކަށް

އަނިޔާ ލިބޭ މީހުންނަށް ނަފްސާނީ ފަރުވާދެއްވުމުގައި އަދި އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަދައްކަވައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގައި ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ނާޒު އަދާކުރައްވާ ދައުރު އެންމެންނަށް ވެސް އެނގެ އެވެ. އެކަމަކު މީހުންނަށް އާއްމުކޮށް ނޭނގި އޮތް ކަމަކީ، އޭނާ ވެސް ވަނީ ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފަ އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 7
ހަލީމާއަށް ދިން ހަމަލާއަކީ އިއާދަނުކުރެވޭނެ ގެއްލުމެއް

ށ. ޅައިމަގު އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ ރައީސާ ހަލީމާ އާދަމްގެ މޫނަށް ބަޔަކު ކެމިކަލް ޖެހުމަކީ ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި ނަފްސާނީ ގޮތުން ފުން އަސަރުކުރާ އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު އިއާދަނުކުރެވޭ ވަރުގެ ހަމަލާއެއްކަން ފާހަގަކޮށް ހަތް ޖަމްއިއްޔާއަކުން އިއްޔެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2016 6
އަންހެންކުދިންނަށް ވީތީ އެއްލާލި ދެ ކުއްޖަކު ފެނިއްޖެ

އަންހެން ކުދިން ކަމަށް ވާތީ އެ ކުދިން ގެންގުޅެން ބޭނުން ނުވެގެން އެއްލާލާފައި ވަނިކޮށް އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގެ ސަމޭޕޫރް ބަދްލީ އޭރިއާއިން ހުކުރު ދުވަހު އަށް އަހަރުގެ ކުއްޖަކާއި ތިން އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016 14
ކޮލަމް: އަންހެނުންގެ ހައްގު، ފިރިހެނުންގެ ޒިންމާ

ރާއްޖޭގެ އާބާދީ 400،000 އާ ކައިރިވެފައި ވާއިރު، އދ. އިން ކޮށްފައިވާ ދިރާސާއަކުން ދައްކާ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރެވޭ އުމުރުފުރައިގެ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން 87،000 މީހުން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 72 ޕަސެންޓަކީ، އެ ދިރާސާ ދައްކާ ގޮތުން، އަންހެނުންނެވެ. އިގްތިސާދީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރި ނުވާ އަންހެނުންގެ ތެރެއިން 41 ޕަސެންޓު މީހުން...