11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 2
ޖިންސީ ތަފާތުކުރުންތަކާ ހެދި އަންހެނުންނަށް ޑިޕްރެޝަން

ޖިންސީ ތަފާތުކުރުންތައް ތަޖުރިބާކުރަންޖެހޭ އަންހެނުންނަށް ޑިޕްރެޝަނާ ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު އެ ނޫން އަންހެނުން ވުރެ ތިން ގުނަ ބޮޑު ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018 13
އަންހެނުންގެ ހައްގުތައް ހޯދަން ތެދުވަންޖެހޭ: މިނިސްޓަރު

އަންހެނުންގެ ހައްގުތަކާއި ޖިންސީ ހަމަހަމަ ކަމުގެ ފުރުސަތުތަކަށް ހުރަސްއަޅާ ނުފޫޒުތަކާ ދެކޮޅަށް ތެދުވަންޖެހޭ ކަމަށް ޖެންޑާ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސާވިސަސްގެ މިނިސްޓަަރު ޝިދާތާ ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018
މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން "ބިލާހު"ން

އަންހެނުންނަށް ލިބެމުންދާ އަނިޔާތަކާއި އެމީހުންނަށް ކުރާ ތަފާތުކުރުންތަކުގެ ވާހަކައަކީ އަބަދު ވެސް ދައްކަމުންދާ ވާހަކަ އެކެވެ. އަހަރެމެންނަށް ނޭނގި ނުވަތަ އެއްވެސް އިހުސާސެއް ނެތި ވެސް އެއީ އަބަދު ހިނގާ ކަމެކެވެ. މިފަހަރު އެފަދަ އަނިޔާގެ ވާހަކަ މި ކިޔަައިދެނީ ޔޫއެންޑީޕީ އާއި ދިރާގާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ފިލްމް ފޯ ޗޭންޖް"...

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016 14
ކޮލަމް: އަންހެނުންގެ ހައްގު، ފިރިހެނުންގެ ޒިންމާ

ރާއްޖޭގެ އާބާދީ 400،000 އާ ކައިރިވެފައި ވާއިރު، އދ. އިން ކޮށްފައިވާ ދިރާސާއަކުން ދައްކާ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރެވޭ އުމުރުފުރައިގެ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން 87،000 މީހުން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 72 ޕަސެންޓަކީ، އެ ދިރާސާ ދައްކާ ގޮތުން، އަންހެނުންނެވެ. އިގްތިސާދީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރި ނުވާ އަންހެނުންގެ ތެރެއިން 41 ޕަސެންޓު މީހުން...