16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 2
މިދިޔަ މަހު ޖެންޑާއަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް އިތުރު

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް ޖުލައި މަހާ އަޅާ ބަލާއިރު މިދިޔަ މަހު އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020 3
ކުދިން ކުރާ އުމުރާނުގުޅޭ ކަންކަން ހާމަކުރާތީ އިންޒާރެއް

ކުޑަކުދިންގެ ކަރާމާތަށް ގެއްލުންވާ ފަދަ ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމުކުރާ މީހުންނާ މެދު، ގާނޫނުން މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ދީފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020 4
ކުޑަކުދިންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އާ ދޮރެއް ހުޅުވިއްޖެ

އުމުރުން 18 ނުފުރޭ ކުދިންނާ ކައިވެނިކުރުން ކުށަކަށް ހަދައި ވެކްސިން މަޖުބޫރުކޮށް، ތައުލީމުން މަހްރޫމްކުރުމުގެ އުޒުރުތަކަށް ގާނޫނީ ހައްލަކާއި ޖިންސީ ގޯނާ އާއި އަނިޔާތަކުން ކުދިން ހިމާޔަތްކޮށް، ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ އާ ދޮރެއް، މިއަދު އަމަލުކުރަން ފެށި ކުޑަކުދިންގެ ގާނޫނުން ހުޅުވައިދީފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019 18
"ހައްގުތަކުން ކުދިން މަހްރޫމްކުރަން ފުރުސަތެއް ނެތް"

ކުޑަކުދިންނަށް ލިބެންޖެހޭ ހައްގުތަކުން އެ ކުދިން މަހްރޫމް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނުދޭނެ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2019 50
މަޑުއްވަރީގައި ވެކްސިން ނުދޭތީ ދަރިފުޅު އަތުލައިފި

ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެކޮޅަށް ރ. މަޑުއްވަރީގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި އެ ރަށުގެ ކުއްޖަކު މައިންބަފައިންގެ އަތުން ނަގައި ކުއްޖާގެ ބޮޑުދައިތައާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2019 29
އެއީ ކައިވެންޏެއް ނޫން، ރޭޕްކުރުން!

ރ. މަޑުއްވަރީ އަށް ނިސްބަތްވާ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ބަޔަކު ހިންގަން އުޅުނު ގަތުލެއްގެ ތެރެއިން ފަޅާއެރީ ހިތްދަތި އެހެން މައްސަލައެކެވެ؛ ކައިވެނީގެ ނަމުގައި ކުޑަ އަންހެންކުދިން ޖިންސީ...

November 24, 2019 15
ޝިދާތާ އާއި އަދާލަތު: ހަރުކަށިކަމަށް ތާއީދެއް ނުކުރަން

ދީނީ ގޮތުން ހައްދުފަހަނާޅާފައިވާ ފިކުރުގެ ތެރެއިން، 13 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ޖިންސީ ޝިކާރައަކަށް ހެދި މައްސަލައިގައި ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފާއި އަދާލަތު ޕާޓީ އަށް...

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2019 4
ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތަކުގެ އިންކުއަރީއެއް

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް މިދިޔަ 15 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތަކުގެ އިންކުއަރީއެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑާ ކޮމިޓީން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2019 15
އަންހެނުންގެ އިގްތިސާދީ ބައިވެރިވުން އިިތުރުކުރަންޖެހޭ

އަންހެނުންގެ އިގްތިސާދީ ބައިވެރިވުން އިތުރު ކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތަ ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2019 3
ޖެންޑާގެ ދަށަށް އެންސްޕާ ބަދަލުކުރާ ބިލް ތަސްދީގުކޮށްފި

ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެންސްޕާ) ހިންގުން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރަން އިޖްތިމާއީ ސިއްހީ އިންޝުއަރެންސްގެ ގައުމީ ނިޒާމުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2018 4
ހިޔާގެ ކުދިން އަނަންތާރާގެ އިންޓާންޝިޕް ފުރިހަމަކޮށްފި

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ ކުދިންނަށް އަނަންތާރާ މޯލްޑިވްސް އިން ހިންގި އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ އިންޓާންޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެ އެ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރި ކުދިން އިއްޔެ ދަސްވެނިވެއްޖެ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2017
ލޮޓަސް ފިހާރައިން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އަށް އެހީވަނީ

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ފިޔަވަތި ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ 12 ކޮޓަރީގައި ނުވަ އަހަރުން ދަށުގެ 94 ކުދިން އުޅެ އެވެ. ފެބްރުއަރީ 2016ގައި ހުޅުވި ފިޔަވަތި ހިޔާއިން ބަލަހައްޓާ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެކަށީގެންވާ ކެއުމާއި ތައުލީމާއި ދުޅަހެޔޮ މާހައުލަކާއި ހެލިފެލި ކުޅެވޭނެ މާހައުލެއް ހިމެނެ އެވެ. ނަމަވެސް މި ހުރިހާ ވަސީލަތެއް...