03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2020
ކްލޫނީގެ "މިޑްނައިޓް ސްކައި" ވަރަށް ޝައުގުވެރި

ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ޖޯޖް ކްލޫނީގެ ފޭނުންނަށް އޮތީ ވަރަށް އުފާވެރި ޚަބަރެކެވެ. މިހާރު ސްކްރީނުން ފެންނަލެއް ވަރަށް މަދުވެފައިވާ ހުނަރުވެރި ކާމިޔާބު އެކްޓަރުގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު "މިޑްނައިޓް ސްކައި" ގެ ޓްރެއިލާ މިހާރު މި ވަނީ ދައްކާލައިފަ އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020
ޝެނެލުން ލުބުނާނަށް 700،000 ޑޮލަރު

ޝެނެލަކީ ލުބުނާނަށް މިހާތަނަށް އެހީދިން ހަމައެކަނި ފެޝަން ކުންފުނި

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 7
ކްލޫނީގެ ދެމަފިރިންގެ 100،000 ޑޮލަރު ބޭރޫތަށް

ފައިސާ ހަދިޔާކޮށްފައި ވަނީ އަމާލްގެ އުފަން ގައުމުގެ ތިން ޖަމިއްޔާއަކަށް

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 1
ކްލޫނީގެ ދެމަފިރިންގެ ފަރާތުން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު

ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުޅުވާފައިވާ ރިލީފް ފަންޑްތަކަކަށް، ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖޯޖް ކްލޫނީ އާއި އަންހެނުން އަމާލް ކްލޫނީގެ ފަރާތުން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019 9
އުމުރުގެ ފަރަގަކީ މައްސަލައެއްތަ؟

ކައިވެނިކުރާ އާންމުކޮށް ގިނަ ބަޔަކު ބަލާ އެއް ކަމަކީ އުމުރާ އެއްވަރުގެ މީހަކު އިހުތިޔާރު ކުރުމެވެ. އެކަމަކު ޒަމާނުސުރެ ވެސް އެ މީހަކަށް ވުރެ އެތައް އަހަރެއް ދޮށި ނުވަތަ އެތައް އަހަރެއް ހަގު މީހުންނާ ކައިވެނި ކުރުމަކީ އޮންނަ ކަމެކެވެ. މިކަން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރެވޭނީ ފިރިހެނުންގެ މެދުގަ އެވެ. އުމުރުން ދުވަސްވީ ފިރިހެނުން އެ...

27 ޖޫން

June 27, 2019
ނެޓްފްލިކްސް އަށް ކްލޫނީ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓް ކުރަނީ

"ގުޑް މޯނިން، މިޑްނައިޓް" ކިޔާ ފިލްމެއް ނެޓްފްލިކްސް އަށް ޑައިރެކްޓްކޮށް ދީ، އޭގެ ލީޑް ރޯލް ވެސް ކުޅެން ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖޯޖް ކްލޫނީ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2019
ކްލޫނީ އާއި އަމާލް ވަރީގެ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖޯޖް ކްލޫނީ އާއި މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލް އަމާލް ކްލޫނީ ވަރިވެއްޖެ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2018
އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ޖޯޖް ކްލޫނީ އަށް

އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު އެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި އަކްޝޭ އާއި ސަލްމާން ވެސް ހިމެނޭ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018
"ކެޗް-22" ގައި ކްލޫނީ ކުޅެން އޮތް ރޯލަށް ކައިލް

އެކްޓަރު ޖޯޖް ކްލޫނީ އެކްޒެކެޓިވް ޕްރޮޑިއުސަރެއްގެ އިތުރުން ކޯ-ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް މަސައްކަތްކޮށް އަދި މުހިއްމު ރޯލެއް ވެސް ކުޅެން ނިންމި މިނީ-ސީރީޒް "ކެޗް-22" ގައި އޭނާ ކުޅެން އޮތް ކެރެކްޓާ އަށް ކައިލް ޗެންޑްލާ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2017
ޖޯޖް ކްލޫނީ ސިލްސިލާއެއް ޑައިރެކްޓްކޮށް، ކުޅެނީ

އެކްޓިން އަށް ވުރެ ބޮޑަށް މިހާރު ޑައިރެކްޝަނަށް ފޯކަސްކޮށްގެން އުޅޭ ހޮލީވުޑްގެ ތަރި ޖޯޖް ކްލޫނީ ޓީވީ ސިލްސިލާއެއް ޑައިރެކްޓްކޮށް، އޭގެ މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅެން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017 1
ފިލްމް ކުޅޭ ވަރަށް ވުރެ މުސްކުޅިވެއްޖެ: ޖޯޖް ކްލޫނީ

ވަރަށް ދުވަސް ވަންދެން ފިލްމް ކުޅެ، އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުން ހިތްހަމަޖެހޭ ކަހަލަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާތީ، ފިލްމް ކުޅުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން އެހާ ބޮޑަށް ނެތް ކަމަށާއި ބޭނުން ވަނީ މިހާރު ފިލްމް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖޯޖް ކްލޫނީ ބުނެފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017
"ސަބާބިކޮން" ގެ ކާސްޓުންގެ ތައުރީފު ޖޯޖް ކްލޫނީ އަށް

މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖޯޖް ކްލޫނީ އެންމެ ފަހުން ޑައިރެކްޓް ކުރި ފިލްމް "ސަބާބިންކޮން" ގެ ޕްރިމިއާގައި ފިލްމްގެ ކާސްޓުން އޭނާ އަށް ވަަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2017
ދަރިން ލިބުނު ފަހުން ޒިންމާދާރު މީހަކަށް ވެވިއްޖެ: ކްލޫނީ

ދަރިން ލިބުނު ފަހުން ކުރިއަށް ވުރެ މާ ޒިންމާދާރު މީހަކަށް މިހާރު ވެވިއްޖެ ކަމަށާއި ދަރިންގެ ކަންކަމުގައި މަސްއޫލުވެގެން އުޅުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ކަމަށް މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖޯޖް ކްލޫނީ ބުނެފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2017
ކްލޫނީ ފައުންޑޭޝަނުން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި

އެމެރިކާގައި ބައިބައިވުން އުފައްދަން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ދެކޮޅަށް ސަދަން ޕަވަޓީ ލޯ ސެންޓަރު (އެސްޕީއެލްސީ) އިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖޯޖް ކްލޫނީގެ ދަ ކްލޫނީ ފައުންޑޭޝަން ފޮ ޖަސްޓިސް އިން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017 10
ސީރިއާގެ 3000 ކުދިންނަށް އަމާލް އާއި ކްލޫނީ އެހީވަނީ

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 1) - ސީރިއާގެ ރެފިއުޖީ ކުދިންގެ ތެރޭން ލުބުނާނުގައި ދިރިއުޅޭ 3،000 ކުދިންނަށް ތައުލީމް ދިނުމަށް އަމާލް އާއި ޖޯޖް ކްލޫނީ އެހީވާން ނިންމައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2017 1
ދަރިންގެ ފޮޓޯ އާންމު ކުރުމުން ކްލޫނީ ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ހުއްދަ ނެތި ދަރިންގެ ފޮޓޯތައް ޝާއިއުކޮށްފައިވާ "ވޮއިސީ" އާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ވެސް ކުރާނެ ކަމަށް ކްލޫނީ ބުނޭ.

07 ޖޫން

June 07, 2017 4
ކްލޫނީ އާއި އަމާލަށް އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިން ލިބިއްޖެ

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު/ޑައިރެކްޓަރު ޖޯޖް ކްލޫނީ އާއި އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ވަކީލް އަމާލް ކްލޫނީ އަށް އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިން ލިބިއްޖެ އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2017
ދަރިން ލިބޭތީ މިހުރީ ވަރަށް އުފަލުން: ޖޯޖް ކްލޫނީ

ބައްޕައަކަށްވާތީ ވަރަށް އުފަލުން ހުރި ކަމަށާއި އެ ތަޖުރިބާ ވަރަށް ފޮނިވާނެ ކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑު ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖޯޖް ކްލޫނީ ބުނެފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2017
ކްލޫނީ އާއި އަމާލް އަށް ލިބެނީ ދެ ޖިންސްގެ ދެ ކުދިން

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖޯޖް ކްލޫނީ އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން އަދި އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ ވަކީލް އަމާލް ކްލޫނީ އަށް އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިން ލިބެން އުޅޭކަމުގެ ޚަބަރު ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ވަނީ ފެތުރިފަ އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2017 3
ޖޯޖް އާއި އަމާލް ކްލޫނީ އަށް އެއްމާބަނޑު ދެކުދިން

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 10) - ހޮލީވުޑުގެ މަޝްހޫރު ބަތަލް ޖޯޖް ކްލޫނީ އާއި އަނބިކަނބަލުން އަދި މަޝްހޫރު ގަނޫނީ ވަކީލް އަމާލް ކްލޫނީ އަށް އެއް މާބަނޑު ދެ ކުދިން ލިބެން އުޅޭ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.