10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2019
ބަޔާނަށް ބޮޑު މޮޅެއް، ލެވަންޑޯސްކީގެ ރެކޯޑް ކުރިއަށް

މިއުނިކް (ނޮވެމްބަރު 10) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ ވާދަވެރި ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑްގެ މައްޗަށް 4-0 އިން ބަޔާން މިއުނިކުން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދިއިރު، އެ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ރޮބަޓް ލެވަންޑޯސްކީ މި މެޗުގައި ވެސް ލަނޑު ޖަހައި ސީޒަނުގެ ލަނޑު ޖެހުމުގެ ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2019 4
ބަޔާނުން ޖެހިޖެހިގެން ހަތް ވަނަ ފަހަރަށް ލީގު ހޯދައިފި

މިއުނިކް (މެއި 18) – އެއިންޓްރެކްޓް ފްރެންކްފަޓް އަތުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މިރޭ 5-1 އިން މޮޅުވެ ބަޔާން މިއުނިކުން ޖަރުމަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިޖެހިގެން ހަތް ވަނަ ފަހަރަށް އަދި ޖުމްލަ 29 ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2019 2
ބަޔާނުން ފުރުސަތު ނަގާލުމުން ލީގު ފޯރިގަަދަވެއްޖެ

މިއުނިކް (މެއި 12) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން އާރްބީ ލިޕްޒިގާ ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން އެއްވަރުވެ، ޖެހިޖެހިގެން ހަތް ވަނަ ފަހަރަށް ލީގު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ބަޔާން މިއުނިކުން ނަގާލުމުން ލީގުގެ ފަހު މެޗުތަކަށްދާއިރު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމުގެ ރޭސް ފޯރިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019
ބަޔާނަށް ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ނުހިފުނު

މިއުނިކް (އޭޕްރީލް 29) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ރެލިގޭޝަނުގައި އޮތް ނިއުރެންބާގާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލީޑުނަގަން ލިބުނު ފުރުސަތު ބަޔާން މިއުނިކަށް ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2019
ލެވަންޑޯސްކީ ޖަރުމަނު ލީގުގައި 200 ގޯލު ހަމަކޮށްފި

މިއުނިކް (އޭޕްރީލް 7) - ކުރީގެ ކްލަބް ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް ކޮޅަށް ޖެހި ދެ ގޯލާ އެކު ބަޔާން މިއުނިކްގެ ޕޮލެންޑް ފޯވާޑް ރޮބަޓް ލެވަންޑޯސްކީ ޖަރުމަނު ލީގުގައި 200 ގޯލު ހަމަކޮށްފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2018
ބަޔާން މިއުނިކް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަލިވެއްޖެ

ބާލިން (ސެޕްޓެމްބަރު 29) – ހާތާ ބާލިން އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެ ޖަރުމަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކް މި ސީޒަނުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2018 2
ޖެހިޖެހިގެން ހަ ވަނަ ފަހަރަށް ބަޔާން ލީގު ނަގައިފި

އޮގްސްބާގް (އޭޕްރިލް 8) – ފަހަތުން އަރައި 4-1 އިން އޮގްސްބާގް އަތުން މޮޅުވެ ޖެހިޖެހިގެން ހަ ވަނަ ފަހަރަށް ޖަރުމަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބަޔާން މިއުނިކުން ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2018 2
19 މެޗަށް ފަހު ބަޔާން ބަލިވެއްޖެ

މިއުނިކް (މާޗް 19) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން އާރްބީ ލިޕްޒިގު އަތުން 2-1 އިން ވި ބައްޔާ އެކު ބަޔާން މިއުނިކް 19 މެޗަށް ފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018
ލެވޮންޑޮސްކީ ބަޔާން ސަލާމަތްކޮށްދީފި

ވުލްފްސްބާގް (ފެބްރުއަރީ 18) – ފަހު ވަގުތު ރޮބަޓް ލެވަންޑޮސްކީ ވައްދާލި ލަނޑާ އެކު ވުލްފްސްބާގް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ބަޔާން މިއުނިކުން ޖެހިޖެހިގެން 13 ވަނަ މޮޅު ހޯދައި ޖަރުމަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި 21 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2018
ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވެސް ބަޓްޝުއާއީ ދެ ލަނޑު ޖަހައިފި

ކޮލޯން (ފެބްރުއަރީ 3) – ޗެލްސީގެ ލޯނެއްގެ ދަށުން ޖަރުމަނުގެ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑަށް ބަދަލުވި މިޗީ ބަޓްޝުއާއީ އެ ޓީމަށް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވެސް ދެ ގޯލް ޖަހައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017
ބަޔާން މިއުނިކް ބަލިވުމުގެ ފައިދާ ލިޕްޒިގަށް

މިއުނިކް (ނޮވެމްބަރު 26) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ ބޮރޫސިއާ މޮންޗެންގްލަޑްބެކް އަތުން 2-1 އިން ބަޔާން މިއުނިކް ބަލިވުމުގެ ފައިދާ ދެ ވަނައިގައި އޮތް އާރްބީ ލިޕްޒިގުން ނަގައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017
ބަޔާނުން ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި

ޑޯޓްމަންޑް (ނޮވެމްބަރު 5) – ވާދަވެރި ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް 3-1 އިން ބަލިކޮށް ޖަރުމަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ބަޔާން މިއުނިކުން ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017
ޑޯޓްމަންޑް ބަލިވުމުގެ ފައިދާ ބަޔާނުން ނަގައިފި

މިއުނިކް (އޮކްޓޯބަރު 29) - ހެނޯވާ އަތުން 4-2 އިން ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް ބަލިވުމުގެ ފައިދާ ނަގައި އާރްބީ ލިޕްޒިގު 2-0 އިން ބަލިކޮށް ބަޔާން މިއުނިކް ޖަރުމަނު ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 1
ޑޯޓްމަންޑް ބަލިވުމުގެ ފައިދާ ހެއިންކެސްގެ ބަޔާނަށް

މިއުނިކް (އޮކްޓޯބަރު 15) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ ޑޯޓްމަންޑް ކުޅުނު މެޗުން 3-2 އިން އާރްބީ ލިޕްޒިގު އަތުން ބަލިވިއިރު، ދެ ވަނައިގައި އޮތް ބަޔާން މިއުނިކް 5-0 އިން ފްރެއިބާގް ބަލިކޮށްފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2017
ކަގާވާގެ ލަނޑުން ޑޯޓްމަންޑް މަގާމް ދަމަހައްޓައިފި

އޮގްސްބާގް (އޮކްޓޯބަރު 1) – ޖަޕާން މިޑްފީލްޑަރު ޝިންޖީ ކަގާވާގެ ލަނޑާ އެކު އޮގްސްބާގް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ޖަރުމަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑުން މަގާމް ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 2
ޖަރުމަން ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ބަޔާން ހޯދައިފި

މިއުނިކް (އޭޕްރިލް 30) – ވޮލްފްސްބާގް 6-0 އިން ބަލިކޮށް ޖަރުމަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިޖެހިގެން ފަސް ވަނަ ފަހަރަށް ބަޔާން މިއުނިކް ރޭ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 1
ބަޔާނުގެ ބަލިނުވުމުގެ ސިލްސިލާ އަށް ނިމުމެއް

ހޮފެންހެއިމް (އޭޕްރިލް 5) – ބަޔާން މިއުނިކުން ބަލިނުވެ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ 20 މެޗުގެ ސިލްސިލާ އަށް ޖަރުމަން ލީގުގައި ރޭ ހޮފެންހެއިމް އިން ނިމުމެއް ގެނެސްފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2017
ލެވަންޑޯސްކީ ބަޔާނަށް 100 ލަނޑު ހަމަކޮށްފި

މިއުނިކް (މާޗް 12) - ޕޮލެންޑްގެ ފޯވާޑް ރޮބަޓް ލެވަންޑޯސްކީ ބަޔާން މިއުނިކަށް 100 ލަނޑު ހަމަކުރި މެޗުން އެ ޓީމު 3-0 އިން އައިންޓްރެކްޓް ފްރޭންކްފާޓް އަތުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2017
އަންޗެލޮޓީގެ 1000 ވަނަ މެޗުން ބަޔާނަށް ބޮޑު މޮޅެއް

މިއުނިކް (ފެބްރުއަރީ 26) - ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީގެ ކޯޗިން ކެރިއަރުގެ 1000 ވަނަ މެޗުން ރޭ ހެމްބާގް އަތުން 8-0 އިން ބަޔާން މިއުނިކް ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 1
ތިން ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކާ އެކު ބަޔާން ޗުއްޓީ އަށް

މިއުނިކް (ޑިސެމްބަރު 22) – ޖަރުމަން ލީގުގެ ދެ ވަނައިގައި އޮތް ރެޑްބުލް ލީޕްޒިގް އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ތިން ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައި، ބަޔާން މިއުނިކުން ފިނި މޫސުމުގެ ޗުއްޓީ އަށް ގޮސްފި އެވެ.