11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2019
ހަމެލްސް ނުވަތަ ކޭހިލް ހޯދަން ލިވަޕޫލުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ލިވަޕޫލް (ޖެނުއަރީ 11) - ލިވަޕޫލުގެ ޑިފެންސްލައިނަށް ދިމާވެފައިވާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުން ކުރިއަށް ހުރި މެޗުތަކުގައި އަރައިނުގަނެވިއްޖެނަމަ ލޯން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ބަޔާން މިއުނިކްގެ މެޓްސް ހަމެލްސް ނުވަތަ ޗެލްސީގެ ގެރީ ކޭހިލް ގެންނަން ލިވަޕޫލުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018
އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކޭހިލް އިންޑިއާގެ ޖަމްޝީދުޕޫރަށް

ޖަމްޝީދުޕޫރް (ސެޕްޓެމްބަރު 3) – އޮސްޓްރޭލިއާ ގައުމީ ޓީމަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހައިދީފައިވާ ފޯވާޑް ޓިމް ކޭހިލް އިންޑިއަން ސުޕަ ލީގުގައި ވާދަކުރާ ޖަމްޝީދުޕޫރް އެފްސީ އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.