29 އެޕްރީލް

April 29, 2019
ސްކޮލާސް ކަޕްގެ ފުރަތަމަ ބުރު ދަރިވަރުން ނިންމާލައިފި

މި ފަހުން ރާއްޖެ އަށް ވަނީ ބޭރުގެ އިލްމީ މުބާރާތެއް ތައާރަފުވެފަ އެވެ؛ ވޯލްޑް ސްކޮލާސް ކަޕެވެ. ބަހުސްކުރުމާއި އެކި މައުލޫއުތަކުން އަންނަ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމާއި ލިއުން ފަދަ...

April 29, 2019
ޣިޔާސުއްދީންގެ 10 އަހަރަށް 10 ޓަނުގެ ޕްލާސްޓިކް

ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލަށް 10 އަހަރު ފުރުމާ ދިމާކޮށް، އެ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ތިމާވެށީގެ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުން 10 ޓަނުގެ ޕްލާސްޓިކް ހޮވަން ފަށައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2019 127
ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އެހީއެއް ނުލިބޭ ދަރިވަރުން!

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މަހުޖަނަށް ވެސް، އާސަންދަ ލިބެ އެވެ. އަދި 65 އަހަރުން މަތީގެ މީހެއް ނަމަ، ކިތައްމެ މުއްސަނދި ނަމަވެސް 5،000ރ ގެ މަހު އެލަވަންސް ލިބެ އެވެ. އެކަމަކު ރާއްޖޭގައި ކިޔަވައި ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ސަރުކާރުން ދޭ އެހީތެރިކަން މާލޭގައި ހުންނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުތަކުގެ ދަަރިވަރުންނަކަށް ނުލިބެ އެވެ!

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2019 9
ޣިޔާސުއްދީންގައި ދަރިވަރުންނަށް މުހިންމު ހުނަރުތަކެއް

ގޭގެ ފާރުގައި މޮހޮރެއް ޖަހާލަން އެނގެނީ ކިތައް ކުދިންނަށް ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ އެހެން މީހަކާ ހަވާލުނުކޮށް އަމިއްލައަށް ލާނެ ހެދުން ފަހަން އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟ ކަރަންޓު ނަރެއް ގުޅާލުން ފަދަ ކުދިކުދި ކަންތައްތައް ވެސް ގިނަ މީހުންނަކަށް ނޭނގެ އެވެ. އެހެންވެ ޣިޔާސުއްދީން އިިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލު އެ ފެށީ އެކަން ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2019 2
ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލުގައި ލައިފް ސްކިލް ޕްރޮގްރާމެއް

ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ތަފާތު ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2018 2
ސްކޫލު ގައިޑް: އީޖާޒުގެ ނަސޭހަތާއި ތަޖުރިބާ

ތައުލީމީ ހަޔާތުގެ ފުރަތަަމަ 10 އަހަރު ނިމުނީ އެވެ. ތަފާތު އެކި މުބާރާތްތަކާއި އިތުރު ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ގިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ އަހުމަދު އީޖާޒު ހުސެއިނަށް...

December 03, 2018 4
ސްކޫލް ގައިޑް: މައުލޫމާތު ހޯދާ! މަސައްކަތް ދަސްކުރޭ!

ތިރީގައި އެވަނީ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމާއި ޗުއްޓީގައި ބެލެނިވެރިންނާއި ދަރިވަރުންނަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާއި، ކިޔެވުމުގައި ސަމާލުކަން ދެވިދާނެ ބައެއް ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން "މިހާރު ސްކޫލް...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2018 2
ސްކޮލާސް ކަޕުން ގިޔާސުއްދީނަށް ގިނަ މެޑެލްތަކެއް

ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުން އެތައް ހާސް ދަރިވަރުން ވާދަކޮށް، އެމެރިކާގެ ޔޭލް ޔުނިވަސިޓީގައި އޮތް ވޯލްޑް ސްކޮލާސް ކަޕުގެ ފައިނަލުން ގިޔާސުއްދީން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ގިނަ މެޑެލްތަކެއް ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2018 15
ފެންބޮޑުވުމުން ގިޔާސުއްދީން ސްކޫލްގެ ކިޔެވުން ބަންދު

ރެއިން ފެށިގެން މާލެ އަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ބައެއް މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ ސްކޫލަށް އައުމުގައި ދަރިވަރުންނަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވަމުންދާތީ ގިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ކިޔެވުން މިއަދު ބަންދުކޮށްފިި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2018 3
ޣިޔާސުއްދީންސްކޫލަށް ދިރާގު ޕޭ ޑެބިޓްކާޑު ތައާރަފުކޮށްފި

ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި ހިންގާ ކެފޭގައި ދިރާގު ޕޭ ޑެބިޓް ކާޑު މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2018 15
ވޯލްޑް ސްކޮލާސް ކަޕްގައި ދިވެހި ދަރިވަރުން ވިދާލައިފި

ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުން އެތައް ހާސް ދަރިވަރުން ވާދަކުރާ އިލްމީ ގިނަ ބައިތަކެއް ހިމެނޭ ވޯލްޑް ސްކޮލާސް ކަޕްގެ ގްލޯބަލް ރައުންޑުގައި ދިވެހި ދަރިވަރުން ވިދާލައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2018 1
ގިޔާސުއްދީނުން ގުރައިދޫ މަރުކަޒަށް 20،000ރ. ދީފި

އީދު ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ގިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން، ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ މަރުކަޒަށް 20،000ރ. ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018 3
ވޯލްޑް ސްކޮލާސް ކަޕަށް ދިވެހި ދަރިވަރުން ތައްޔާރުވަނީ

ދުނިޔޭގެ އެތައް ހާސް ދަރިވަރުންނެއް ވާދަކުރާ އިލްމީ ގިނަ ބައިތަކެއް ހިމެނޭ ވޯލްޑް ސްކޮލާސް ކަޕްގެ ގްލޯބަލް ރައުންޑްގައި ބައިވެރިވާ ރާއްޖޭގެ ޓީމުތައް އެކަމަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 1
އިޔާސުއްދީން ކެފޭގައި ދިރާގު ޕޭ ތައާރަފުކޮށްފި

ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގައި ހިންގާ ކެފޭގައި ދިރާގު ޕޭ އިއްޔެ ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 8
ޣިޔާސުއްދީންގައި ޒަމާނީ ތިން ވަސީލަތެއް ތައާރަފުކޮށްފި

ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުން ރަނގަޅުކޮށް ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް އިން ތިން ކަމެއް މިއަދު މުޅިން އަލަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017 7
ޕްރިންސިޕަލް ނާޒިމްގެ ހަނދާނުގައި އެވޯޑެއް ދެނީ

ދަރިވަރުން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ގެނބިގެން އަވަހާރަވި، ހިރިޔާ ސްކޫލުގެ ކުރީގެ ޕްރިންސިޕަލް އަލީ ނާޒިމްގެ ހަނދާނުގައި، ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުން އެވޯޑެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2017 1
ޣިޔާސުއްދީނުން ކާމިޔާބު ހޯދި ދަރިވަރުންނަށް އެވޯޑު ދީފި

ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުން މިދިޔަ އަހަރު ވަނަ ހޯދި 628 ދަރިވަރަކަށް ރޭ އެވޯޯޑު ދީފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2017 5
އޮކްސްފޯޑް ރޯޔަލް އެކަޑެމީއަށް ދިވެހި ދަރިވަރެއް

އޮކްސްޕޯޑް ރޯޔަލް އެކަޑެމީގެ ސަމާ ސްކޫލުން ދެ ހަފުތާގެ މުއްދަތަކަށް ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމަަކުން ގިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ ދަރިވަރަކަށް ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2017 17
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުން ޣިޔާސުއްދީނުގައި

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިޚާބުވި ބޭފުޅުން ހުވާކުރައްވާނީ ޣިޔާސުއްދީންގައި ކަމަށް އެ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 6
ބެޔާން މިޔުނިކްގެ އަގުވަޒަންކުރުން ޣިޔާސުއްދީނަށް

ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންގެ ގޭގޭގައި ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކް އުކައެއް ނުލާނެ އެވެ. އެ އެއްޗެހި ފޮނުވަނީ ރާއްޖެ އިން ބޭރަށެވެ. އެޑިޑާސް އިން މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު ނެރުނު ޚާއްސަ ދެ ޖާޒީ ބައެއް ތައްޔާރުކުރަން އެ ޕްލާސްޓިކް ވަނީ ބޭނުންކޮށްފަ އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 3
ދުނިޔޭގެ މުބާރާތަކުން ޣިޔާސުއްދީނަށް 4 ރަން މެޑަލް

ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ މުބާރާތަކުން ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ހަތަރު ރަން މެޑަލް އަދި ހަތް ރިހި މެޑަލް ހޯދައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2016 16
އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުތަކަށް ސްޓޭޝަނަރީ ދިނުން ހުއްޓާލަނީ

އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ވެސް ފޮތް ލިސްޓާއެކު ސަރުކާރުން ހިލޭ ދެމުން އައި ސްޓޭޝަނަރީ، އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދިނުން ހުއްޓާލުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.