19 ޖޫން

June 19, 2019 2
ހިތްގައިމު ފޮޓޯއެއް، އެކަމަކު ހިތާމަވެރި މަންޒަރެއް

ކޯޕެންހޭގަން (ޖޫން 19) - ޑެންމާކްގެ މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސައިންޓިސްޓެއް ކަމަށްވާ ސްޓެފެން އޮލްސެން ވަޑައިގެންނެވީ ކަނޑުތަކާއި މޫސުން ދިރާސާ ކުރަން ބެހެއްޓި އާލާތްތަކެއް ހޯދާށެވެ. އެކަމަކު އޭނާ އަށް ކުރިމަތިވީ މުޅިން ތަފާތު މައްސަލައެކެވެ. މުޅިން ގަނޑުވެފައިވާ ކަނޑުގެ ގަނޑުފެންގަނޑުގެ މަތީގައި އޮތީ...

15 ޖޫން

June 15, 2019 18
"ތިމާވެށީގެ ބަދަލުތަކަށް ކަންބޮޑުވާތަނެއް ނުފެނޭ"

ތިމާވެއްޓަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެއިން ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖްތަމައުގައި އަޑު އުފުލިޔަސް، އެ އަޑު އަހާ ބަޔަކު ނުފެންނަ ކަމަށް އެންވަޔަރްމެންޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019 10
ހޫނު ގަދަ ދުވަސްކޮޅަކަށް ފަހު ވިއްސާރައިގެ އަސަރުތައް

ހޫނު ގަދަ ދުވަަސްކޮޅަކަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ވިއްސާރައިގެ އަސަރުކުރަން ފަށައިފި ކަމަށް، މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ މަރުކަޒު، މެޓުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2019 16
މ.މުލަކުން 800 އަށް ވުރެ ގިނަ ރުއް ނަގަނީ

ތަރައްގީގެ ތިން މަޝްރޫއަކަށް މ. މުލަކުން 800 އަށް ވުރެ ގިނަ ރުއް ނަގައި އެހެން ތަނެއްގައި އިންދަން އެ ރަށު ކައުންސިލުން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019 1
ދެކުނު ކޮރެއާގައި ވެސް ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު މަނާ

ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ކެމްޕޭނުގެ ދަށުން ދެކުނު ކޮރެއާގައި ވެސް ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ބޭނުންކުރުން އިއްޔެ އިން ފެށިގެން މަނާކޮށްފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2018 9
ފިނިހޫނުމިން ދަށް ނުކުރެވޭ ނަމަ ސަލާމަތެއް ނެތް:ނަޝީދު

ދުނިޔޭގެ ފިނިހޫނުމިން މިހާރު ހުރި މިންވަރަށް ވުރެ 1.5 ޑިގްރީ މަތި ވިޔަސް އެއީ ރާއްޖެ ފަދަ ގައުމުތަކަށް ހުރި ބޮޑު ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަައް ކުޑަކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ގައުމުތަކަށް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2018 4
ވައި ސާފުކުރަން ޗައިނާގައި ބިޔަ ޓަވަރެއް

ވައި އެންމެ ތަޣައްޔަރު ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަދި އާބާދީ އެންމެ ބޮޑު ޗައިނާގެ ވައި ސާފުކުރަން ބިޔަ އެއާ ޕިއުރިފަޔާ ޓަވަރެއް ބަހައްޓައި ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2018
އަހަރުގެ ލަފުޒަކީ "ސިންގަލް-ޔޫޒް"

މި އަހަރު އެންމެ ހިނގި ލަފުޒަކީ "ސިންގަލް-ޔޫޒް" ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކޮލިންސް ޑިކްޝަނަރީން ބުނެފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018 1
ކުޑަކަމުދާ ނަޖިހުން ގައު އުފައްދަނީ

އިންސާނުންގެ ނަޖިސް ބޭނުންކޮށްގެން އެކި ކަހަލަ އެއްޗެހި ތައްޔާރު ކުރުމަކީ ހުއްޓުމެއް ނެތި އަބަދުވެސް ތަހުލީލުކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. ބޭނުމަކީ ބޭކާރުވާ އެއްޗެހިން، ބޭނުންތެރި އެއްޗެއް އުފައްދައިގެން ދިރިއުޅުމަށް ލުޔެއް ހޯދައި، ތިމާވެއްޓަށް އެހީވުމެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 1
މިދިޔަ އަހަރަކީ އެންމެ ހޫނު އަހަރު ކަމަށް ވެދާނެ

މިދިޔަ އަހަރަކީ މިހާތަނަށް އެންމެ ހޫނު ގަދަވި އަހަރު ކަމަށް ވެދާނެ ކަމަށް ނާސާ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މެޓް އޮފީހުގެ މައުލޫމާތުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2016
އެޗްއެފްސީ ގޭސް މަދުކުރަން އެއްބަސްވުމަކަށް އަތުވެއްޖެ

ކިގާލީ (އޮކްޓޯބަރު 15) - ދުނިޔެ ހޫނުވުމަށް މެދުވެރި ކުރުވާ ގޭހުގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ އެޗްއެފްސީ މަދު ކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ 150 އަށް ވުރެ ގިނަ ގައުމުން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2016
ގްރޭޓް ބެރިއާ ރީފްގެ 35 ޕަސަންޓް މަރުވެއްޖެ

ސިޑްނީ (މެއި 30) - ގާހުދުވުމުގެ ސަބަބުން އޮސްޓްރޭލިއާގެ ގްރޭޓް ބެރިއާ ރީފްގެ 35 ޕަސަންޓް މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2016
އެޕްރީލް މަހު ހޫނުމިން ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް މައްޗަށް

ދުނިޔެ މިހާރު ތަޖްރިބާކުރަމުންދާ އެލް-ނީނޯގެ ސަބަބުން ފަހަކަށް އައިސް މޫސުމަށް ދަނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަމުންނެވެ. މިިދިޔަ އަހަރަކީ ދުނިޔެ މިހާތަނަށް ތަޖްރިބާކުރި އެންމެ ހޫނުގަދަ އަހަރެވެ.