18 އެޕްރީލް

April 18, 2020 1
ކޮންމެ ދުވަހަކު ކޮވިޑާ ގުޅޭ 18 މިލިއަން ދޮގު މެއިލް

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެން ފެށުމާ އެކު އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ކޮންމެ ދުވަހަކު، ޖީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތު ހިމެނޭ 18 މިލިއަން އީމެއިލް ދައުރުކުރާތީ އެފަދަ އީމެއިލުތައް ބްލޮކްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ގޫގުލް އިން ބުނެފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2018 1
ޖީމެއިލްގެ އާ ލޭއައުޓު ހުތުރު، އެކަމަކު ބަދަލުކުރެވޭނެ

އާ ކަންތައްތަކަށް ފަރިތަވުމަކީ އުނދަގޫކަމެކެވެ. އެކަމަކު، އެއިން ކަމަކަށް ފަރިތަވެ، އާދަވުމުން، އެ ކަމެއް ކުރެވުން ލަސްކުރެވުނީތީ ދެރަވާ ކަންތައްތައް ވެސް ހުރެ އެވެ. އެކަމަކު ވެސް ބުނަން ޖެހެނީ، ގޫގުލް އިން ޖީމެއިލް އަށް އެންމެ ފަހުން ގެނައި ބަދަލުތައް ކަމުދާނެ އެއްވެސް ގޮތެއް އަދި ވެސް ނުފެންނަ ވާހަކައެކެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2018
ކޮންމެ ފަސް މީހަކަށް ޖީމެއިލް އެކައުންޓެއް

ޖީމެއިލް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު 1.5 ބިލިއަނަށް އަރައިފި އެވެ. ޖީމެއިލްގެ ރަސްމީ ޓްވީޓާ އެކައުންޓުން ފޮނުވި ޓްވީޓަކުން މިކަން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފަ އެވެ. މި އަދަދު ފަހަނައަޅައި ހިނގައިދާނެ ކަމަށް މިހާރު ދެން ބަލަންވީ އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2018 1
ޖީމެއިލް "ކޮންފިޑެންޝަލް މޯޑް": ބޭނުމަކީ ކޮބާ؟

ގޫގުލް އިން ޖީމެއިލް ލޭއައުޓަށް މި އަހަރު ކުރީކޮޅު ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި "ކޮންފިޑެންޝަލް މޯޑް" ހިމެނެ އެވެ. އެއިރު މި ބަދަލު ގެނެސްފައި ވަނީ ހަމައެކަނި ޑެސްކްޓޮޕް ކޮމްޕިއުޓަރުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ޖީމެއިލަށެވެ. އެކަމަކު މިހާރު އެންޑްރޮއިޑް ޑިވައިސްތަކަށް ވެސް "ކޮންފިޑެންޝަލް މޯޑް" އަތުވެއްޖެ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018
ޖީމެއިލް އަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެންނަނީ

ގޫގްލްގެ އީމެއިލް ހިދުމަތް ކަމަށްވާ ޖީމެއިލުން ކުރިއަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅަން ވިސްނަމުން އަންނަކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިފަހަރު މި ގެންނަން އުޅޭ ތާރީޚީ ބަދަލަކީ އެތައް ބައިވަރު އީމެއިލް އެއް ނައިސް އެއް އީމެއިލެއް އަޕްޑޭޓްވާ ގޮތަށް ހެދުމެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2017 2
ގޫގުލް އިން އިސްތިހާރުކުރަން ޖީމެއިލް ދެނެއް ނުހުޅުވާނެ

ޖީމެއިލް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އީމެއިލްތައް ސްކޭންކުރުން ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް ގޫގުލުން ބުނެފި އެވެ. މިއީ ޖީމެއިލް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު އިތުބާރަކަށް ވާނެ އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2017
ޖީމެއިލަށް ލިބޭ އެޓޭޗްމަންޓް ސައިޒު ބޮޑުކޮށްފި

ޖީމެއިލުން މީގެ ކުރިން 25އެމްބީ އަށް ވުރެ ބޮޑު އީމެއިލް އެޓޭޗްމަންޓެއް އެހެން އެކައުންޓަކަށް ނުފޮނުވެ އެވެ. މިއަށް ވުރެ ސައިޒް ބޮޑު ނަމަ އެ އެޓޭޗްމަންޓެއް ޖީމެއިލަކަށް ވެސް ނުލިބެ އެވެ. މާނަ އަކީ ޖީމެއިލް ބޭނުންކުރާ މީހާއަށް ވެސް އެ އެޓޭޗްމަންޓެއް ނުލިބުމެވެ.