04 ޖުލައި

July 04, 2020 7
އިމްރާން ފީފާ ސެންޗަރީ ކްލަބަށް! މަރުހަބާ!

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު، ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެދީފައިވާ 109 މެޗު ބަލައިގަނެ ފީފާ އިން އޭނާ، އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ސެންޗަރީ ކްލަބުގައި ހިމަނައިފަ އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2020 2
"ފުރުސަތުގެ ބޭނުންހިފީ ދިވެހި ކީޕަރުންނަށް އެހީވާން"

އެފްއޭއެމްގެ ހުށަހެޅުން ގަބޫލުކޮށް އެ އެސޯސިއޭޝަނާ ގުޅުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ ދިވެހި ގޯލްކީޕަރުންނަށް އެހީތެރިވުން ކަމަށް ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2020 30
އެފްއޭއެމުން، ފާޑުކިޔާ އަނގަތަކެއް ބަންދުކޮށްލީބާ؟

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗުކަން ކީއްކުރަން، ހެޑްކޯޗު ކަމަށް ގެންނަން ވެސް އަލީ ސުޒޭނަކީ ވަރަށް ގާބިލް މީހެކެވެ. ގައުމީ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު ޓްރޭނަރުގެ އެސިސްޓަންޓުކަން...

February 08, 2020 14
ސުޒޭނާއި އިމްރާން ގައުމީ ޓީމާ ގުޅި، ބައްސާމުގެ ދަށަށް

ފަހަކަށް އައިސް އެފްއޭއެމް އާއި އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފާޑުކީ ދެ މީހުން ކަމަށްވާ މަޝްހޫރު ކޯޗު އަލީ ސުޒޭނާއި ކުރީގެ ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން...

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2019 5
ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު 20 އަހަރުވީ ކުލަގަދަ، ކާމިޔާބު ކެރިއަރަކަށް ފަހު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2019
ކީޕަރު އިމްރާނުގެ ހިދުމަތަށް ގައުމީ އިނާމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ގޯލް 17 އަހަރު ބެލެހެއްޓި، އަދި ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ތާރީހު ދުށް އެންމެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން ކޮށްފައިވާ ހިދުމަތް ދިވެހި ސަރުކާރުން ބަލައިގަނެ އޭނާ އަށް ރޭ ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމް ދީފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2019 20
އިމްރާނުގެ ފައިސާ އެފްއޭއެމުން ހިފަހައްޓާފައި!

އެފްއޭއެމުން ހިފަހައްޓާފައިވާ ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ފައިސާ، އެ ކްލަބުން މުސާރަ ނުދީ ތިބި ކުޅުންތެރިންނަށް އެފްއޭއެމުން ދިން އިރު އެކަމުގައި އޭނާ އިސްތިސްނާކުރި މައްސަލައިގައި ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ޝަކުވާކޮށްފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2019 31
"ދަގަނޑޭ އަށް ފުރުސަތު ނުދޭ ސަބަބެއް ނުވިސްނޭ"

ގައުމީ ޓީމަށް ނަގަން ވާނީ އެވަގުތެއްގައި އެންމެ ރަނގަޅަށް ޕާފޯމްކުރާ ކުޅުންތެރިން ކަމަށް ދެކޭ ކަމަށާއި އެ އުސޫލުން ބަލާއިރު މިދިޔަ ސީޒަނާއި މި ސީޒަނުގައި ވެސް މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) އަށް ގައުމީ ޓީމުން ޖާގަ ނުލިބެންވީ ސަބަބެއް ނުވިސްނޭ ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު...

28 މެއި

May 28, 2019 7
ކިރަން ދޫކޮށްލައި ޓީސީން ކީޕަރު އިމްރާން ގެނެސްފި

އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ނޭޕާލްގެ ގޯލްކީޕަރު ކިރަން ޝެމްޝޮން ދޫކޮށްލައި، ގައުމީ ޓީމުގެ ގޯލު ކުރިން ބެލެހެއްޓި ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ގެެނެސްފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2019 7
ނިއުގެ ހައްގުގައި އިމްރާން ތެދުވެއްޖެ

ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަ ނުދީގެން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި އޮތް ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭން ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށް، އެ ކްލަބުން މުސާރަ ނުލިބޭތީ މިދިޔަ އަހަރު އެ މައްސަލަ އެފްއޭއެމް އަށް ހުށަހެޅި އެއް ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށްވާ ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ބުނެފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2019 5
ސީޒަން ބޯމަތީގައި، ދެ ކީޕަރުން ކްލަބެއް ނެތި

އަންނަ މަހު ހަތް ވަނަ ދުވަހު ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފަށަން ތާވަލުކޮށްފައިވާއިރު، ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ގިނަ ޓީމުތަކުން އަންނަނީ ކުޅުންތެރިން ގެނެސް ޓީމު ވަރަގަދަ ކުރަމުންނެވެ. މިހާތަނަށް ބަލާއިރު ގިނަ ޓްރާންސްފާތަކެއް ވަނީ ހިނގައިފަ އެވެ. އެކަމަކު އަދި ޓީމަކާ ނުގުޅެ މަޝްހޫރު ގިނަ ކުޅުންތެރިން އެބަތިއްބެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވެނީ...

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2019 5
މުސާރަ މައްސަލަ ނުނިމި ލަސްވާތީ އިމްރާން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދަށް ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ދޭން ޖެހޭ މުސާރަ ހޯދަން އޭނާ އެފްއޭއެމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ލަސްވާތީ އޭނާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2019 7
ހާއްސަ މެޗުގެ އެހީ ލޯފަން މީހުންގެ ޖަމިއްޔާ އަށް ހަދިޔާކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ގައުމީ ޓީމަށް ރަސްމީކޮށް ކުޅުން ހުއްޓާލުމުގެ ގޮތުން ދާދި ފަހުން ކުޅުނު ހާއްސަ ފުޓްބޯޅަ މެޗުން ލިބުނު ފައިސާ އިން ބަޔެއް ލޯފަން މީހުންގެ ޖަމިއްޔާ އަށް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019 1
ކީޕަރު އިމްރާންގެ ކެރިއަރުން ހިތްވަރާއި ފިލާވަޅުތަކެއް!

ސަތާރަ އަހަރު ގައުމީ ޓީމަށް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ކުޅުނުއިރު ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ވަނީ ގައުމީ ޓީމަށް 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މެޗުތަކުގައި ކުޅެފަ އެވެ. އިމްރާންގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކެރިއަރު މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ހާއްސަ މެޗަކުން ނިމިގެންދިޔައިރު، ގައުމީ ޓީމުގެ ގޯލުގައި އޭނާ ދެއްކި މޮޅު ކުޅުމާއި އޭނާގެ ކެރިއަރުގައި ދެއްކި ތަފާތުން...

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 2
އިމްރާނުގެ ހިދުމަތުގެ އަގު އަދައެއް ނުކުރެވޭނެ: ޝާހު

ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ދިވެހި ފުޓްބޯޅައަށް ކޮށްދިން ހިދުމަތުގެ އަގު އަދައެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުޅިވަރު ކުޅުންތެރިން ވެސް އޭނާ ނަމޫނާ އަކަށް ނަގަން ޖެހޭ...

December 31, 2018 17
ހާއްސަ މެޗުން އިއްމަ ގައުމީ ޓީމަށް އަލްވަދާއު ކިޔައިފި

ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ސްޕެއިނުގެ ލެޖެންޑް މިޝޭލް ސަލްގާޑޯ ކެޕްޓަންކަންކުރި އެފްއޭއެމްގެ ޓީމު އަތުން، އޭނާގެ ޓީމު 4-3 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު، ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރު...

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2018
އެފްއޭ ޓީމު ބަލިކުރަން އިމްރާނުގެ ޓީމު ކެތްމަދުވެފައި

އޭނާގެ ޝަރަފުގައި މިރޭ ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުޅޭ ހާއްސަ ފުޓްބޯޅަ މެޗަކީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗަކަށްވީ ނަމަވެސް އޭނާގެ ޓީމުގައި ހިމެނޭ ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ތަރިން ނުކުންނާނީ...

December 30, 2018 9
އިމްރާންގެ މެޗަށް ރައީސް ދަނޑަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ

ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލުމުގެ ގޮތުން މިރޭ ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުޅޭ ހާއްސަ ފުޓްބޯޅަ މެޗު ބައްލަވާލައްވަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް...

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018 4
އިމްރާނުގެ މެޗަށް ޝުމައިކަލް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލުމުގެ ގޮތުން އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅޭ ހާއްސަ މެޗުގައި ބައިވެރިވުމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކުރީގެ ކުޅަދާނަ ގޯލްކީޕަރު ޑެންމާކުގެ ޕީޓާ ޝުމައިކަލް މިއަދު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2018 8
އިމްރާނުގެ ވަދާއީ މެޗުގެ ޓިކެޓް މާދަމާ ވިއްކަން ފަށަނީ

ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލުމުގެ ގޮތުން އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅޭ މެޗުގެ ޓިކެޓުގެ އަގުތައް ކަނޑައަޅައި، މާދަމާ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށާ ގޮތަށް އެފްއޭއެމުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2018 3
އިމްރާނުގެ މެޗު 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ރެޔަށް ފަސްކޮށްފި

ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލުމުގެ ގޮތުން ކުޅޭ ހާއްސަ މެޗު މި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ރެޔަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

December 21, 2018 3
ކުޅުން ހުއްޓާލަން ހާއްސަ މެޗެއް، ކުޅިވަރުގެ ނަމޫނާއެއް

ކުޅިވަރު ތަރިންނަކީ އެތައް ގުރުބާނީތަކެއްވެ، ގައުމަށް ބޮޑު ހިދުމަތެއްކޮށްދޭ ބަތަލުންގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ސިފަކުރެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއް ކުޅުންތެރިއަކީ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ...

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 3
ކުރީގެ ތަރިންނާ އެކު އިމްރާންގެ ޓީމު އިއުލާންކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގައި މިދިޔަ ވިއްސަކަށް އަހަރު ވިދާލި މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިންނާ އެކު، ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު އޭނާގެ ވަދާއީ މެޗަށް ޓީމު ނަގައިފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018 1
ވަދާއީ މެޗުގައި އިމްރާނުގެ ޓީމަށް ކޯޗުކޮށްދޭނީ ސްޓޮއިކޯފް

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލުމުގެ ގޮތުން ކުޅޭ ހާއްސަ ފުޓްބޯޅަ މެޗުގައި އޭނާގެ ޓީމަށް ކޯޗުކޮށްދޭން، އޭނާ އަށް ގައުމީ ޓީމުން އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުސަތު ދިން ބަލްގޭރިއާގެ ޔޮރްދާން ސްޓޮއިކޯފް އިވަނޯފް ގެންނަ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.