12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020
"ޕެރަސައިޓް" ލިމިޓެޑް ސީރީޒެއްގެ ގޮތުގައި

މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ ވަރުފަދަ އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ ދެކުނު ކޮރެއާގެ "ޕެރަސައިޓް" ލިމިޓެޑް ސީރީޒެއްގެ ގޮތުގައި އިނގިރޭސިި ބަހުން އެޗްބީއޯ އަށް ގެނެސްދޭން މަޝްވަރާތައް ފަށައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2020
ގޯލްޑެން ގްލޯބް: މޮޅު ފިލްމަކީ "1917"

ރޭ ބޭއްވި 77 ވަނަ ގޯލްޑެން ގްބޯލްސްގެ އެންމެ މޮޅު މޯޝަން ޕިކްޗާ ޑްރާމާގެ މަގާމު، ސޭމް މެންޑޭޒް މިދިޔަ މަހު ގެނެސްދިން، ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ވާހަކައެއް ކިޔައިދިން ފިލްމު "1917" އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2019
ގޯލްޑެން ގްލޯބް: "މެރިޖް ސްޓޯރީ" ކުރީގައި

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 77 ވަނަ ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަންގެ ކުރި ނެޓްފްލިކްސްގެ "މެރިޖް ސްޓޯރީ" އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019
ސަންޖޭގެ "ބާބާ" ގޯލްޑެން ގްލޯބަށް

ސަންޖޭ ދަތު ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރި މަރާޓީ ފިލްމު "ބާބާ" އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 77 ވަނަ ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެވޯޑްސްގައި ބައިވެރިކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2019
"ބޮންޑް 25" ގެ ވިލަން އަކަށް ރަމީ މާލިކް

މިހާރު ޝޫޓިން ކުރިއަށްދާ ޖޭމްސް ބޮންޑް ސީރީޒްގެ 25 ވަނަ ފިލްމުގެ ވިލަން އަކީ މި އަހަރުގެ އޮސްކާ އެވޯޑާއި ގޯލްޑެން ގްލޯބްސްގެ އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރުގެ މަގާމު ހޯދި ރަމީ މާލިކްކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2019
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް"ގެ ޕްރިކްއެލްގެ ކާސްޓަށް މިރަންޑާ

އެޗްބީއޯގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ޕްރިކްއެލްއެއް ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ އިރު، މީގެ ކާސްޓަށް އަނެއްކާ ވެސް ތަޖުރިބާކާރު ބަތަލާއަކު އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2019
"ބޮހީމިއަން ރާޕްސޮޑީ"ގެ ދެވަނަ ބައެއް ފެނިދާނެ

މި އަހަރުގެ އެވޯޑް މޫސުމުގައި އެންމެ ގަދައަށް ވިދާލި އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ "ބޮހީމިއަން ރާޕްސޮޑީ" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަން މަޝްވަރާތައް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރޫޑީ ޑޮލެޒާލް ބުނެފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019
ފެން ބެހި މީހާ "ފިޖީ ވޯޓާ" އަށް ދައުވާކުރަނީ

މިދިޔަ މަހު ބޭއްވި 76 ވަނަ ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެވޯޑްސް ހަފުލާ ތެރޭގައި ފެން ބަހައިގެން ބޮޑު މަޝްހޫރުކަމެއް ހޯދި އެމެރިކާގެ މޮޑެލް ކެލޭތު ކަތުބާޓް އަދި އަސްލު ނަމުން ނަމަ ކެލީ ސްޓެއިންބެކް "ފިޖީ ވޯޓާ" އަށް ދައުވާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 4
ގޯލްޑެން ގްލޯބް ހައްގުވަނީ ފެން ބަހާ މީހާ އަށް

ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެވޯޑް ހަފުލާގައި، ޑްރާމާ މޫވީ ކެޓަގަރީން އެންމެ މޮޅު އެކްޓްރެސްގެ އެވޯޑް ގްލެން ކްލޯޒް އަށް އަދި އެންމެ މޮޅު ކޮމެޓީ އެކްޓަރުގެ އެވޯޑް ކްރިސްޓިއަން ބޭލް އަށް...

January 07, 2019 1
ގޯލްޑެން ގްލޯބްސް: މޮޅު ފިލްމަކަށް ބޮހީމިއަން ރެޕްސޮޑީ

މިއަދު ބޭއްވި 76 ވަނަ ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެވޯޑްސްގެ އެންމެ މޮޅު ފިލްމުގެ މަގާމު "ބޮހީމިއަން ރަޕްސޮޑީ" ހޯދައި އެތައް ބަޔަކު ސިއްސުވާލައިފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018
ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެވޯޑްސް: ބޮންތީގައި "ވައިސް"

އަންނަ މަހު ބާއްވާ 76 ވަނަ ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަންގެ ބޮންތިން އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑިކް ޗޭނީގެ ބައޮގްރިފަކް ޑްރާމާ "ވައިސް" ކުރި ހޯދައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018
2020 ގެ ބަފްޓާ އެވޯޑް ވެސް އަވަސްކޮށްފި

އެކެޑެމީ އެވޯޑް ނުވަތަ އޮސްކާ އެވޯޑް ހަފުލާ 2020 އިން ފެށިގެން ބާއްވާ ތާރީހު އަވަސް ކުރަން ނިންމިކަން އެކެޑެމީ އޮފް މޯޝަން ޕިކްޗާ އާޓްސް އެންޑް ސައިންސް (އޭއެމްޕީއޭއެސް) އިން އިއުލާން ކުރިތާ ހަތަރު މަސް ފަހުން ބަފްޓާ އެވޯޑް ވެސް 2020 ގައި ބާއްވާ ތާރީހު އަވަސް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018
އޮސްކާ ހޯދި އިޓަލީގެ ޑައިރެކްޓަރު ބާނާޑޯ މަރުވެއްޖެ

އޮސްކާ އެވޯޑްސްގެ ތާރީހުގައި ވެސް މިހާތަނަށް އެންމެ މޮޅު ޑައިރެކްޓަރުގެ އޮސްކާ ހާސިލުކުރި އިޓަލީގެ ހަމައެކަނި ޑައިރެކްޓަރު ބާނާޑޯ ބާޓެލުޝީ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2018
ގޯލްޑެން ގްލޯބްގެ އެމްބެސެޑަރަކަށް އެލްބާގެ ދަރިފުޅު

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 76 ވަނަ ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެވޯޑްސްގެ އެމްބެސެޑަރަކަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އިދްރީސް އެލްބާގެ އަންހެން ދަރިފުޅު އިސާން އެލްބާ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2018
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ފަހު ސީޒަން އެޕްރީލްގައި

ޓީވީ ސިލްސިލާތަކަށް ބޮޑު އިންގިލާބެއް ގެނައި އެޗްބީއޯގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފު ތުރޯންސް" ގެ ފަހު ސީޒަން އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2018
ދެން ވެސް ހަދާނީ ބިރުވެރި ފިލްމެއް: ޖޯޑަން ޕީލް

ގޯލްޑެން ގްލޯބާއި އޮސްކާ އަށް މި އަހަރު ނޮމިނޭޓްވި ބިރުވެރި ފިލްމް "ގެޓްއައުޓް" އަށް ލިބުނު ތަރުހީބާ މެދު ޑައިރެކްޓަރު/ސްކްރީންރައިޓަރު ޖޯޑަން ޕީލް ހުރީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހިފަ އެވެ. ކުރިއަށް އޮތް އޮސްކާ އެވޯޑް ހަފުލާ އަށް ބަލާ އިރު، އެ ފިލްމުން ޖޯޑަން ވަނީ އެންމެ މޮޅު ޑައިޓަރުގެ އެވޯޑަށް ވެސް ނޮމިނޭޓްވެފަ އެވެ. އަދި މި ފިލްމުން...

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 1
"ޝޭޕް އޮފް ވޯޓާ" އަކީ ކޮޕީއެއް ކަމަށް ބުނެ ކޯޓަށް

މި އަހަރުގެ ގޯލްޑެން ގްލޯބާއި ބަފްޓާ އާއި އޮސްކާގެ ވެސް އެންމެ ގިނަ ނޮމިޝޭންތައް ހޯދި ކާމިޔާބު ފިލްމް "ދަ ޝޭޕް އޮފް ވޯޓާ" އަކީ އެހެން ބައެއްގެ އުފެއްދުމެއްގެ ކޮންސެޕްޓެއްގެ ކޮޕީއެއް ކަމަށް ބުނެ އެ ފިލްމާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރަން އިއްޔެ އެމެރިކާގެ ޑިސްޓްރިކްޓް ކޯޓަކަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 3
އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އޯޕްރާ ވިންފްރީ؟

ހަތްދިހަ ފަސް ވަނަ ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެވޯޑްސްގެ އުސްއަލިތަކަށް ބަލާއިރު، މި ފަހަރު ކޮންމެހެން ވެސް އޮޕްރާ ވިންފްރީގެ ވާހަކަ ދައްކަން އެބަ ޖެހެ އެވެ. މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާ އަށް އޭނާ ކޮށްދީފައިވާ ހިދުމަތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް، ހޮލީވުޑް ޕްރެސް ފޮރިން އެސޯސިއޭޝަން (އެޗްޕީއެފްއޭ) އިން ދޭ ސެސިލް ބީ. ޑެމިލް އެވޯޑް ވެސް މި ފަހަރު...

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2018
ގޯލްޑެން ގްލޯބްސް: މޮޅު ފިލްމަކަށް "ތުރީ ބިލްބޯޑްސް"

ވަރުގަދަ ހަތަރު އެވޯޑާ އެކު 75 ވަނަ ގޯލްޑެން ގްލޯބްސް އެވޯޑްސްގެ ޑްރާމާ ކެޓަގަރީން އެންމެ މޮޅު ފިލްމަކަށް "ތުރީ ބިލްބޯޑްސް އައުޓްސައިޑް އެބިން، މިސޯރީ" ހޮވިއްޖެ އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018
މި ފަހަރު ގޯލްޑެން ގްލޯބްސް "ވަރަށް ކަޅު ވާނެ"

މިދިޔަ އަހަރު ނިމިގެން ދިޔަ އިރު، ހޮލީވުޑްގައި އެންމެ ގަދައަށް އޮތީ ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ވާހަކަތަކެވެ. ނުފޫޒު ގަދަ ބައެއް ޕްރޮޑިއުސަރުންނާއިި ޑައިރެކްޓަރުންނާއި އެކްޓަރުންގެ ފަރާތުން، ހާއްސަކޮށް އަންހެން ފަންނާނުންނަށް އެކި ދުވަސްވަރު، އެކި ހާލަތްތަކުގައި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ޖިންސީ ގޯނާތަކުގެ ވާހަކަ އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017
"ދަ ޝޭޕް އޮފް ވޯޓާ" ގޯލްޑެން ގްލޯބްގެ ކުރީގައި

އަންނަ މަހު ބާއްވާ 75 ވަނަ ގޯލްޑެން ގްލޯބްސް އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަންގައި ހަތް ނޮމިނޭޝަނާ އެކު، ޑާކް ފެންޓަސީ ފިލްމް "ދަ ޝޭޕް އޮފް ވޯޓާ" ވަރުގަދަކަން ދައްކާލައިފި އެވެ.