16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020
ޔޫޓިއުބް "ޝޯޓްސް" އެންމެ ފުރަަތަމަ އިންޑިއާގައި

އިންޑިއާގައި ބޮޑު މާކެޓެއް އޮތް ޗައިނާގެ ޓިކްޓޮކް ޖޫން މަހު އެ ގައުމުގައި މަނާކުރުމާ ގުޅިގެން އެ ޕްލެޓްފޯމް ބޭނުންކުރަމުން ދިޔަ މީހުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ފަޅުކަން ފިލުވައިދޭން ޔޫޓިއުބުން އަލަށް ތައާރަފުކުރާ "ޝޯޓްސް" ގެ ބީޓާ ވާޝަން އިންޑިއާގައި ޓެސްޓްކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020
ޓެކް ދާއިރާ އިން އެމެރިކާ ފަހަތަށް ހިނގައިދާނެ

ޗައިނާ އިން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާ އަށް ކުރަމުން އަންނަ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާއި އެ ދާއިރާގެ ރިސާޗަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ގޮތުން ހޯދާ ކުރިއެރުންތަކާ އެއްވަރަށް މިހާރު އެމެރިކާ އަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި އޭގެ ނަތީޖާ އަކީ އެމެރިކާ އަށް ޓެކް ދާއިރާގެ ކުރި ގެއްލުމުން ކަމަށް އެ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރު އެރިކް...

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020
ވާވޭގެ އޯއެސް އަންނަ އަހަރު ސްމާޓްފޯނުތަކަށް

އެމެރިކާ އިން ޗައިނާގެ ވާވޭ ބްލެކްލިސްޓްކުރުމުން، ގޫގުލް އިން އެ ކުންފުންޏާ އެކު ހިންގަމުން އައި ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތައް މިދިޔަ އަހަރު ހުއްޓާލުމުން އެންޑްރޮއިޑްގެ ބަދަލުގައި ވާވޭގެ ޑިވައިސްތަކުގައި ބޭނުންކުރަން އުފެއްދި އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް ހާމަނީ އޯއެސް (ހާމަނިއޯސް) އަންނަ އަހަރު އެ ކުންފުނީ ސްމާޓްފޯންތަކަށް ގެންނަން...

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020
10 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓް މައިކްރޮސޮފްޓަށް!

އެމެރިކާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ "ޖޮއިންޓް އެންޓަޕްރައިޒް ޑިފެންސް އިންފްރަސްޓްރަކްޗާ"، (ޖެޑައި) ކްލައުޑް ކޮންޓްރެކްޓާ ހެދި ޓެކްނޮލޮޖީ ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައި ބޮޑު އަރާރުމެއް އުފެދިފައި ވަނިކޮށް މައިކްރޮސޮފްޓާ އެކު ކުރިއަށް ދާން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 1
އެޕެއް ނެތި އައިފޯނުން ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ހެދޭނެ

އައިފޯން ބޭނުންކުރާ ނަމަ ކޮވިޑް-19 ގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން އެޕަކާ ނުލައި ވެސް ޓްރޭސްކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދައި، އެ ފީޗާ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

September 03, 2020
ހޮންގް ކޮންގް-ލޮސް އެންޖަލިސް ކޭބަލް ނާޅަން ނިންމައިފި

އެމެރިކާގެ ލޮސް އެންޖަލިސް އާއި ހޮންގް ކޮންގް، ކަނޑު އަޑިން، ކޭބަލް މެދުވެރިކޮށް ގުޅުވާލަން ކުރި މަސައްކަތްތައް ހުއްޓާލައިފި އެވެ. މިއީ ގޫގުލް އަދި ފޭސްބުކުން ރާވައި ހިންގާ...

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 1
"ބިންގް" އަކީ މިހާރު "މައިކްރޮސޮފްޓް ބިންގް"

ބިންގް އަކީ މައިކްރޮސޮފްޓްގެ އަމިއްލަ "އިންޓަނެޓް ސާޗް އިންޖީން" އެކެވެ. ބިންގް ބަލަހައްޓައި ހިންގަނީ ވެސް މައިކްރޮސޮފްޓުންނެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020
އެންޑްރޮއިޑް އެޕްތައް ވިންޑޯޒް 10 ގައި

އެންޑްރޮއިޑް އެޕްލިކޭޝަންތައް ވިންޑޯޒް 10 ގައި ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ހެދުމަށް މައިކްރޮސޮފްޓާއި ސެމްސަންގް ވަރަށް ގާތުން މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފި އެވެ. އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތައް – ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ފޯނުތައް – ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް މިއީ އާ ކަމަކަށް ވެސް ނުވެދާނެ އެވެ. މިއީ އަދި ހަމައެކަނި ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ފޯނުތަކަށް ޚާއްސަ ފީޗާއެކެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020
ގޫގުލް ޑުއޯ އެންޑްރޮއިޑް ޓީވީ އަށް އަންނަނީ

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ އެކު ތަބާވާން ޖެހިފައިވާ ގައިދުރުކަމާ ހެދި މިހާރު ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަން އޮތް އެންމެ ރައްކާތެރި ގޮތަކީ ވީޑިއޯ ކޯލެވެ. މިހާރު އެންމެން ވެސް ގެންގުޅޭ ސްމާޓްފޯންތަކާއި އެ ނޫން ވެސް ސްމާޓް އެހެން ޑިވައިސްތަކުން މިކަން ކޮށްލުމަކީ އެއްވެސް ކަމެއް ނޫނެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020 1
ޗައިނާ މީހުން އައިފޯން ދޫކޮށްލަފާނެ

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ އަމުރަކަށް، އެމެރިކާގެ ކުންފުނިތަކުން ވީޗެޓް ބަންދުކޮށްފި ނަމަ އައިފޯނުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފޯނެއް ހޯދާނެ ކަމަށް، 1.2 މިލިއަން މީހުން ބުނެފައި ވާ ކަމަށް، ޗައިނާގެ މައިކްރޮ ބްލޮގިން ވެބްސައިޓް، ވީބޯ އިން ދާދިފަހުން ކުރި ސާވޭއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020
އެޕިކް ގޭމްސް އިން އެޕަލް އާއި ގޫގުލް އަށް ދައުވާ

އެންޑްރޮއިޑް ޑިވައިސްތަކުން ވީޑިއޯ ގޭމް ޑައުންލޯޑްކޮށްގެން ލިބޭ ފައިދާ އިން ބައިއެޅުމާ މެދު އުފެދުނު ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކާ ގުޅިގެން، މަޝްހޫރު ގޭމް "ފޯޓްނައިޓް" ނެރޭ އެޕިކް ގޭމްސް އިން ގޫގުލް އާއި އެޕަލް އަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2020 1
މިވީ ކިހިނެއް؟ މައިކްރޮސޮފްޓުން އެންޑްރޮއިޑް ޑިވައިސެއް

އެންޑްރޮއިޑް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމަކީ މައިކްރޮސޮފްޓްގެ އުފެއްދުމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، ބައެއް މީހުންނަށް ހީވާ ގޮތުގައި، މައިކްރޮސޮފްޓްގެ އިމުގެ ތެރެ އަށް އެންޑްރޮއިޑް ވަދެ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020
ގޫގުލް "ފައިލްސް" އަށް ތިޖޫރިއެއް

ގޫގުލް ފައިލްސް އަކީ އެންޑްރޮއިޑް އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ. ގޫގުލް އިން އުފައްދައި އާންމު ބޭނުންތަކަށް ޕްލޭ ސްޓޯރުން މި އެޕްލިކޭޝަން ލިބެ އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 1
ގޫގުލް އިން ވައްކަންކުރުމުން 18 މަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް

ގޫގުލްގެ ސެލްފް ޑްރައިވިން ކާރު ޔުނިޓް ވޭމޯގައި މަސައްކަތްކުރި އެ ކުންފުނީގެ ކުރީގެ އިންޖިނިއަރަކު ޓެކްނޮލޮޖީ ވަގަށް ނެގިކަން ސާބިތުވެ 18 މަސް ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020
ގޫގުލް އިން ފިޓްބިޓް ގަތުން ރަނގަޅުތޯ ބަލަނީ

ގޫގުލް އިން ފިޓްބިޓް ގަނެ އަމިއްލަކުރުމަށް 2.1 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކުރާނެ އެވެ. ފިޓްބިޓް ގަތުމަށް ގޫގުލުން ޝައުގުވެރި ވިޔަސް އަދި ފިޓްބިޓް ވިކުމަކީ ފިޓްބިޓަށް މައްސަލައަކަށް ނުވި ނަމަވެސް، ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނުން ބުނާ ގޮތުގައި، ރުހުންދިނުމުގައި އީޔޫ އިން ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަ ހުއްޓެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2020
ކުއަލްކޮމް ކުއިކް ޗާޖް 5: ފުލް ޗާޖް 15 މިނެޓުން

ކުއަލްކޮމް ކުއިކް ޗާޖް ޓެކްނޮލޮޖީ ބާރުވެރިކުރުވައި، "ކުއިކް ޗާޖް 5" ތައާރުފުކޮށްފި އެވެ. ކުއަލްކޮމް އިން ބުނީ ލަސްތަކެއް ނުވެ ސްމާޓްފޯނުތަކުން މި ޓެކްނޮލޮޖީ ފެންނަން ފަށާނެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2020
އެޕަލް 2030 އަށް ކާބަން ނިއުޓްރަލްވަނީ

ކުރިއަށް އޮތް 10 އަހަރު ތެރޭގައި، ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ހުރި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލައި 2030 ގެ ނިޔަލަށް ކާބަން-ނިއުޓްރަލް ކުންފުންޏަކަށްވުމުގެ އަމާޒު މަޝްހޫރު އެޕަލް ކުންފުނިން ހިފައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020 1
ވަންޕްލަސް ނޯޑް: ގޫގުލްގެ އެޕްލިކޭޝަންތައް ގިނަވާނެ

"ވަންޕްލަސް ނޯޑް" އަކީ ވަންޕްލަސް އިން އުފައްދައި، މާކެޓްކުރާ ސްމާޓްފޯނެކެވެ. މި ފޯނު އާންމު މާކެޓަށް ތައާރުފުކުރަން ވަންޕްލަސް އިން ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ މިއަދެވެ. މިއީ އެ ކުންފުނިން ވިސްނާފައި އޮތް ގޮތެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020
ޕިކްސެލް 4 އެކްސްއެލްގެ ފަހަތު ކަވަރު ނެއްޓެނީ

ގޫގުލް "ޕިކްސެލް 4 އެކްސްއެލް" ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ކަންބޮޑުވުމެއް ލައިގެންފި އެވެ. މައްސަލަ އަކީ، ހަމަ ހުރެލާފައި، ފަހަތު ބިއްލޫރިގަނޑު ނެއްޓުމެވެ. ތަތްކުރަން ލާފައި ހުރި ތެރަހުގެ ބާރުކެނޑި، ފޭވުމެވެ. މިއީ ހަމައެކަނި ޕިކްސެލް 4 އެކްސްއެލް އަށް ދިމާވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް "ގޫގުލް ސަޕޯޓް ފޯރަމް" އަދި "ރެޑިޓް"ގައި، އެ މީހުން އެބަ ބުނެ...

17 ޖުލައި

July 17, 2020 1
އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުން އެޕްލިކޭޝަނެއް ފޮރުވާނެ ގޮތް

މީހުން ގެންގުޅޭ ފޯނު އަތުލައި، ހާވައި ބަލާ މީހުން އަދިވެސް އެބަ އުޅެ އެވެ. ފޯނު ދޭން ބޭނުން ނުވިޔަސް، ގަދަ ބާރުން އަތުލާ ފަހަރު ވެސް އާދެ އެވެ. ބޭނުންކުރާ އެޕްލިކޭޝަންތަކާއި ފޮޓޯތައް...

July 17, 2020 3
ގޫގުލް އާއި ޖިއޯ ގުޅިގެން އަގުހެޔޮ ފޯނު އުފައްދަނީ

އިންޑިއާގެ ތަރައްގީ އަށް 10 ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓްކުރަން ނިންމާފައިވާ ގޫގުލް އިން އިންޑިއާގެ މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުނި ރިލަޔަންސް ޖިއޯގެ ހިއްސާ ގަނެ، އެ ކުންފުންޏާ...

15 ޖުލައި

July 15, 2020 3
ގޫގުލް އިން އިންޑިއާ އަށް 10 ބިލިއަނުގެ އިންވެސްޓްމަންޓެއް

އެކި ދާއިރާތަކުން އިންޑިއާ ކުރިއަރުވައި ޑިޖިޓައިޒޭޝަނަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ގޫގުލް އިން 10 ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.