25 ޖޫން

June 25, 2020
ޗައިނާގެ ދެވަނަ މަހުޖަނަކީ ގޫގުލްގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފެއް

ޗައިނާގެ ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ މުއްސަނދި މީހާގެ މަގާމު ގޫގުލްގައި ކުރިން މަސައްކަތްކުރި މީހަކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020
އެޕަލް އިން ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތުދެނީ

އައިއޯއެސް 14 އަތުޖެހޭ ފަށަށް އަންނަނީ އެވެ. އެންމެ އުންމީދީ ތާރީޚަކީ ސެޕްޓެމްބަރެވެ. ނަމަވެސް، މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް "ޑިވެލޮޕާ ބީޓާ" ޑައުންލޯޑްކުރުމަށް ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލައިފަ އެވެ. އަދި ޖުލައި މަހު ތެރޭގައި "ޕަބްލިކް ބީޓާ" ޑައުންލޯޑްކުރުމަށް ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2020
އޮފީސް ނުހުޅުވައި އެޕަލް އަށް ކެތެއް ނުވި

އެޕަލްގެ މައި އިދާރާ ޕާކް ކޯޕަރޭޓް ކޭމްޕަސް މިއަދު ހުޅުވަނީ އެވެ. އެކަމަކު ފާޑުކިޔަން ފެށުމުން އެ މީހުން ވަނީ މިއީ މުޅިން ހުޅުވަނީ ނޫން ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2020 1
ގޫގުލް މެޕްސް އަށް އަމީތާބްގެ އަޑު؟

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަމީތާބް ބައްޗަންގެ އަޑު ވަރަށް މަގުބޫލުވެ. އެގޮތުން އޭނާގެ އަޑުން ފިލްމުތައް ނެރޭޓްކޮށް ދިނުމާއި ރޭޑިއޯ އިޝްތިހާރުތަކަށް އަޑުއަޅައި ދިނުމާއި އަދި އަމީތާބް ހޯސްޓްކޮށްދޭ ޝޯތަކުގައި ވެސް އޭނާގެ އަޑުގެ ޖާދޫއާ އެކު ވާހަކަ ދެއްކުންތެރިކަމުގެ ހުނަރު ވެސް ރަނގަޅަކަށް ދައްކުވައި ދީފައިވެ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 1
ޕްރައިވެޓް ބްރައުޒިން އަކީ ފޭކެއް ކަމަށް ބުނެ ދައުވާ

ކްރޯމް ބްރައުޒާގެ "އިންކަގްނީޓޯ މޯޑް"އާ މެދު އަހަރެމެން ކުރިން ލިޔުނީ މިހެންނެވެ. އަދި މާނަކޮށް، ހީކޮށްގެން ވެސް މި ތިބީ މިހެންނެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020 1
ޗައިނާއާ ދެކޮޅު އިންޑިއާގެ އެޕެއް ގޫގުލް އިން ބޭރުކޮށްލައިފި

ގޫގުލް ޕްލޭ ސްޓޯރުގައި ހުންނަ ޗައިނާގެ އެޕްތައް ބޭރުކުރަން އިންޑިއާ އިން އެ ޕްލެޓްފޯމަށް ލާފައިވާ އެޕެއް ގޫގުލް އިން ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

June 05, 2020
ޓްރަމްޕްގެ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އަމުރާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް

ސޯޝަލް މީޑިއާއާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަޕްމް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ނެރުއްވި ރިޔާސީ އަމުރާ ގުޅިގެން އެކަމާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގެ ކުންފުންޏަކުން އަންގާރަ...

31 މެއި

May 31, 2020
އެންޑްރޮއިޑް 11ގެ އިވެންޓް ފަސްކޮށްފި

ގޫގުލްގެ އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް (އޯއެސް) ގެ އެންމެ ފަހުގެ ވާޝަން ކަމަށްވާ އެންޑްރޮއިޑް 11 ބީޓާގެ އާ ފީޗާތައް ދައްކައިލަން އަންނަ މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމި އިވެންޓް އެމެރިކާގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ހެދި ފަސްކޮށްފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2020
ގޫގުލްގެ އޮފީސްތައް ހުޅުވުން ޖުލައި 6 ގައި

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ހާލަތަށް ބަލައި، އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ 6 ގައި ގޫގުލްގެ އޮފީސްތައް ހުޅުވައި މުވައްޒަފުންނަށް އޮފީސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޭނެ ކަމަށް ގޫގުލް އިން ބުނެފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2020 3
ގޫގުލްއާ ހެދި އަނބިމީހާއާ މައްސަލަޖެހޭތީ ކޯޓަށް

ގޫގުލް މެޕްސްގެ އެހީގައި އަނބިމީހާ ފާރަލަމުންދާ ކަމަށާއި މިކަމަކާ ހެދި ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް އެތައް ބައިވަރު ސުވާލުތަކަކާ ކުރިމިތިލާން ޖެހި އަރައިވުންވެ، ކައިވެނީގެ ގުޅުން ހަރާބުވެފައިވާ ކަމަށް ގޫގުލް މެޕްސް ހިންގާ މައި ކުންފުނި އަލްފަބެޓާއި ގޫގުލް ދައުވާކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ އިންޑިއާގެ މީހަކު އެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ވެސް...

19 މެއި

May 19, 2020 1
ޕިކްސެލް 5 ގައި މޯޝަން ސެންސް ނުހިމަނަން ވިސްނަނީ

ގޫގުލް ޕިކްސެލް ފޯނުތަކާ މެދު މިހާރު ބުނެވެނީ، ނުފިރުކެވެނީސް ދުވައްއިގަތީ ކަމަށެވެ. ޕިކްސެލް 4 މާކެޓްގައި ރަނގަޅަށް ހިނގައިނުގަނެގެން އުޅޭ ސަބަބަކީ މާ ބޮޑު ބޭނުމެއް ނެތް ފީޗާތަކެއް، ގޫގުލްގެ އިންޖިނޭރުންނަށް މުހިންމުވުމެވެ. މާކެޓް ތަޖުރިބާ ނެތި ވާދަކުރަން ހަދައިގެންނެވެ.

17 މެއި

May 17, 2020 3
އެމެރިކާއާ ހެދި ވާވޭ އަށް ބޮޑު ރިހުމެއް

އެމެރިކާ އިސްވެ އޮވެ ވާވޭ އަށް ދަތިކުރަން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އަހަރެއް ވަނީ އެވެ. އަހަރު ހަމަވުމާ އެކު އަދި އިތުރު އެއް އަހަރު ދުވަހަށް ދަތިކުރުމުގެ މުއްދަތު ދަންމާލަން އެމެރިކާ އިން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. އެމެރިކާ ދެކޭ ގޮތުގައި އަދި މި ވަރު ވެސް ކުޑަ އެވެ. ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އިހުނަށް ވުރެ ވަރުގަދަކޮށްގެން މެނުވީ ވާވޭ އަށް...

15 މެއި

May 15, 2020
ގޫގުލް ޕިކްސެލް ފޯނުތަކުގެ ޒަމާންދަނީތަ؟

ގޫގުލުން ޕިކްސެލް ފޯނުތަކަށް ނަންބަރު ދެމުން އައިސް މިހާރު އުޅެނީ ހަތަރަކާ ހަމައިގަ އެވެ. އެކަމަކު ޕިކްސެލް 4 އެހާ ރަނގަޅަށް ނުވިކޭ ކަމަށް އެބަ ބުނެ އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2020
މައިކްރޮސޮފްޓުން އިޓަލީ އަށް 1.5 ބިލިއަންގެ އިންވެސްޓްމަންޓެއް

ކްލައުޑް ކޮމްޕިއުޓިންގެ ދާއިރާ ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ފުޅާކުރުމަށް މައިކްރޮސޮފްޓުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އިޓަލީގައި 1.5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓެއް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2020
ކުދިންގެ ކިޔުންތެރިކަމަށް ގޫގުލްގެ "ރީޑް އެލޯންގް"

ކުދިންގެ ކިޔުންތެރިކަމުގެ ހުނަރު ތަރައްގީކޮށް، ކުރިއަރުވަން އެހީވުމުގެ ގޮތުން ގޫގުލް އިން "ރީޑް އެލޯންގް" ގަ ނަމުގައި ހިލޭ ޑައުންލޯޑްކުރެވޭ އެޕެއް ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2020 1
ގޫގުލް އާއި އެފްބީގެ މުވައްޒަފުން މި އަހަރު ގޭގައި

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ގިނަ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައި ވާއިރު، އަހަރުގެ ބާކީ މިއޮތް މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވެސް ފޭސްބުކާއި ގޫގުލްގެ މުވައްޒަފުން ގޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް އެ ދެ ކުންފުނިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020 3
ޕިއުޑިޕައިއާ އެކު ޔޫޓިއުބުން ހާއްސަ ޑީލެއް

"ވަރުބަލިވެއްޖެ" ކަމަށް ބުނެ ވަގުތީ ގޮތުން ޔޫޓިއުބާ ފެއަށް ޖެހުނުކަން މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު އިއުލާންކުރުމަށް ފަހު މި އަހަރަގެ ކުރީކޮޅު އަލުން އެ ޕްލެޓްފޯމަށް އައި މަޝްހޫރު ޔޫޓިއުބް ތަރި ޕިއުޑިޕައިއާ އެކު ޔޫޓިއުން އާ ޑީލެއް ހަދައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020 3
ގޫގުލް މީޓް އެންމެންނަށް ހިލޭ

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު ކުރިމަތިވި ލޮކްޑައުންތަކާ އެކު، މިހާރު އެންމެ ބިޑަށް ވައިގައި ހިފައިގެން އުޅޭ އެކައްޗަކީ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިން އެޕްތަކެވެ. މިފަދަ ޕްލެޓްފޯމްތައް ބޭނުންކުރާ މީހުން އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް އިތުރުވަމުން އަންނަ އިރު، ބައެއް ފްލެޓްފޯމްތަކަށް އަންނަނީ ކޮންފަރަންސްގައި ބައިވެރިވެވޭ މީހުންގެ އަދަދު ވެސް...

29 އެޕްރީލް

April 29, 2020 1
ޝޯމީން ފޯނެއް ފަތްޖެހޭތޯ މަސައްކަތްކުރަނީ

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ޒީ ފްލިޕް ކަހަލަ، ފަތްޖެހި ފޯނެއް އުފައްދަން ޝޯމީން ޝައުގުވެރިވެ އެވެ. މި މަސައްކަތުގައި ޝޯމީ އަށް ފަސޭހަކޮށްދޭން ސެމްސަންގް ތައްޔާރު ކަމަށް ވެ އެވެ. އިންޓަނެޓް ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުގައި، ގެލަކްސީ ޒީ ފްލިޕްގައި ބޭނުންކުރާ އޯލެޑް ޑިސްޕްލޭ ޓެކްނޮލޮޖީ، ޝޯމީ އަށް ސެމްސަންގުން ފޯރުކޮށްދޭނެ އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020
ހިއާ ވީގޯ: ވާވޭ އެޕް ގެލަރީއަށް މެޕްސް އެޕްލިކޭޝަނެއް

"ހިއާ ވީގޯ – ސިޓީ ނެވިގޭޝަން" އަކީ ގޫގުލް ޕްލޭ ސްޓޯރުން ވެސް ލިބޭ އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ. އެކަމަކު ވާވޭ ފޯނުތަކަކަށް ނޫނެވެ.

April 28, 2020
އެޗްޓީސީ އަދި މަރެއް ނުވޭ، އާ ފޯނެއް އުފައްދަނީ

އެޗްޓީސީ އަކީ އެއްއިރެއްގައި ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި ރަސްކަންކުރި ކުންފުޏްނެކެވެ. ވަރަށް މަޝްހޫރު ފޯނުތަކެއް އެޗްޓީސީން އުފެއްދި އެވެ. އެޗްޓީސީ ފޯނެއް އަތުގައި އޮތުން ޝަރަފަކަށް ވި...

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020
ސެމްސަންގުން ސިއްހީ އެހީތެރިންގެ ފޯނު ހިލޭ ހަދައިދެނީ

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި އާންމު ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި މި ވަގުތު އެންމެ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރުުގައި ގައުމުތަކުގައި ގުރުބާންވަމުން އަންނަނީ ސިއްހީ އެހީތެރިންނެވެ. ހާއްސަކޮށް ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ހިދުމަތަކީ އަގުވަޒަން ނުކުރެވޭ ވަރުގެ ހިދުމަތްތަކަތެކެވެ.