14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2020 5
ގޫގުލް ފޮޓޯސްގެ "އަންލިމިޓެޑް" ސްޓޯރޭޖް ނިމުމަކަށް

ހައި ކޮލިޓީގައި ފޮޓޯ ރައްކާކުރަން ބޭނުންކުރެވޭ ގޫގުލް ފޮޓޯސް އިން ދީފައި އޮތް ވަކި މިންވަރެއް ނެތި ފޮޓޯ ރައްކާކުރެވޭ އިހްތިޔާރު ނިމުމަކަށް ގެނެސް 15 ޖީބީ އަށް ވުރެ ގިނައިން ފޮޓޯ އަޕްލޯޑްކުރާ ނަމަ އަގު ނަގަން ފަށަން ނިންމުމުން އެތައް ބައެއްގެ ނުރުހުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020 20
ގޫގުލް ޕްރޮޖެކްޓް ލޫންގެ ބެލޫނެއް ރާއްޖެއަށް ވެއްޓިއްޖެ

އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ނުލިބޭ އެކަހެރި ހިސާބުތަކަށް އިންޓަނެޓް ފޯރުކޮށްދޭން، ޖައްވަށް ބެލޫންތަކެއް ފޮނުވައިގެން ގޫގުލް އިން ހިންގާ "ޕްރޮޖެކްޓް ލޫން" ގެ ބެލޫންއެއް ރާއްޖޭ ސަރަހައްދަށް ވެއްޓުމުން ސިފައިންގެ ކޯސްޓް ގާޑުން އެ ހޯދައި ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މި ބެލޫން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ވެއްޓުނުކަން...

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2020
ޖީމެއިލަށް އާ ލޯގޯއެއް

ސިޓީއުރައެއް ސިފަވާ ގޮތަށް ރަތް ކުލައިގެ "އެމް" އަކުރު އިން ޖީމެއިލްގެ ލޯގޯ އަހަރުތަކެއް ފަހުން ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2020
ޓެކް ކުންފުނިތައް އަނެއްކާވެސް ސެނެޓަށް ހާޒިރުކުރަނީ

އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތާ ގުޅުން ހުރި ކަންކަމުގައި، މަޝްހޫރު ޓެކް ކުންފުނިތަކެއްގެ ވެރިން، އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ދާދި ފަހުން ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރުމަށް ފަހު އަނެއްކާ ވެސް އެ ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިން ހާޒިރުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2020
ގޫގުލް މީޓްގެ ޓައިމް ލިމިޓް އަލުން 60 މިނެޓަށް

ޓައިމް ލިމިޓެއް ނެތް ގޮތަށް ގޫގުލް މީޓް ހިލޭ ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ކަސްޓަމަރުންނަށް އެޕްރީލް މަހު ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު މި މަހުގެ 30 އިން ފެށިގެން ކުރީގެ އުސޫލަށް އަލުން ރުޖޫއަވާން ނިންމައިގި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2020 1
ޑިޒްނީ ޕްލަސް ވެސް ގޫގްލް އެސިސްޓަންޓަށް

ވޮއިސް ކޮމާންޑަށް ކަންކަން ފަސޭހަކޮށްދޭ ޑިވައިސްތަކަކީ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ތެރެއިން ދިރިއުޅުމަށް އައި ބޮޑު ފަސޭހައެކެވެ. އެހެންވެ ވޮއިސް އެސިސްޓަންޓުންގެ ދައުރު ވެސް މިހާރު...

September 24, 2020 1
ޔޫޓިއުބުން ކުޑަކުދިންނަށް ބްލޮކްކުރާ ވީޑިއޯ އިތުރުކުރަނީ

އުމުރާ ނުގުޅޭ ކޮންޓެންޓްތައް ޔޫޓިއުބުން މާ ފަސޭހައިން ފެންނާތީ އަމާޒުވެފައިވާ ފާޑުކިޔުންތަކާ ހެދި އެކަން ހަރުދަނާކޮށް، އުމުރާ ނުގުޅޭ ކޮންޓެންޓް އަމިއްލަ އަށް ދެނެގަނެ އުމުރުން 18...

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020
ޔޫޓިއުބް "ޝޯޓްސް" އެންމެ ފުރަަތަމަ އިންޑިއާގައި

އިންޑިއާގައި ބޮޑު މާކެޓެއް އޮތް ޗައިނާގެ ޓިކްޓޮކް ޖޫން މަހު އެ ގައުމުގައި މަނާކުރުމާ ގުޅިގެން އެ ޕްލެޓްފޯމް ބޭނުންކުރަމުން ދިޔަ މީހުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ފަޅުކަން ފިލުވައިދޭން ޔޫޓިއުބުން އަލަށް ތައާރަފުކުރާ "ޝޯޓްސް" ގެ ބީޓާ ވާޝަން އިންޑިއާގައި ޓެސްޓްކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020
ޓެކް ދާއިރާ އިން އެމެރިކާ ފަހަތަށް ހިނގައިދާނެ

ޗައިނާ އިން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާ އަށް ކުރަމުން އަންނަ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާއި އެ ދާއިރާގެ ރިސާޗަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ގޮތުން ހޯދާ ކުރިއެރުންތަކާ އެއްވަރަށް މިހާރު އެމެރިކާ އަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި އޭގެ ނަތީޖާ އަކީ އެމެރިކާ އަށް ޓެކް ދާއިރާގެ ކުރި ގެއްލުމުން ކަމަށް އެ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރު އެރިކް...

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020
ވާވޭގެ އޯއެސް އަންނަ އަހަރު ސްމާޓްފޯނުތަކަށް

އެމެރިކާ އިން ޗައިނާގެ ވާވޭ ބްލެކްލިސްޓްކުރުމުން، ގޫގުލް އިން އެ ކުންފުންޏާ އެކު ހިންގަމުން އައި ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތައް މިދިޔަ އަހަރު ހުއްޓާލުމުން އެންޑްރޮއިޑްގެ ބަދަލުގައި ވާވޭގެ ޑިވައިސްތަކުގައި ބޭނުންކުރަން އުފެއްދި އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް ހާމަނީ އޯއެސް (ހާމަނިއޯސް) އަންނަ އަހަރު އެ ކުންފުނީ ސްމާޓްފޯންތަކަށް ގެންނަން...

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020
10 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓް މައިކްރޮސޮފްޓަށް!

އެމެރިކާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ "ޖޮއިންޓް އެންޓަޕްރައިޒް ޑިފެންސް އިންފްރަސްޓްރަކްޗާ"، (ޖެޑައި) ކްލައުޑް ކޮންޓްރެކްޓާ ހެދި ޓެކްނޮލޮޖީ ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައި ބޮޑު އަރާރުމެއް އުފެދިފައި ވަނިކޮށް މައިކްރޮސޮފްޓާ އެކު ކުރިއަށް ދާން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 1
އެޕެއް ނެތި އައިފޯނުން ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ހެދޭނެ

އައިފޯން ބޭނުންކުރާ ނަމަ ކޮވިޑް-19 ގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން އެޕަކާ ނުލައި ވެސް ޓްރޭސްކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދައި، އެ ފީޗާ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

September 03, 2020
ހޮންގް ކޮންގް-ލޮސް އެންޖަލިސް ކޭބަލް ނާޅަން ނިންމައިފި

އެމެރިކާގެ ލޮސް އެންޖަލިސް އާއި ހޮންގް ކޮންގް، ކަނޑު އަޑިން، ކޭބަލް މެދުވެރިކޮށް ގުޅުވާލަން ކުރި މަސައްކަތްތައް ހުއްޓާލައިފި އެވެ. މިއީ ގޫގުލް އަދި ފޭސްބުކުން ރާވައި ހިންގާ...

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 1
"ބިންގް" އަކީ މިހާރު "މައިކްރޮސޮފްޓް ބިންގް"

ބިންގް އަކީ މައިކްރޮސޮފްޓްގެ އަމިއްލަ "އިންޓަނެޓް ސާޗް އިންޖީން" އެކެވެ. ބިންގް ބަލަހައްޓައި ހިންގަނީ ވެސް މައިކްރޮސޮފްޓުންނެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020
އެންޑްރޮއިޑް އެޕްތައް ވިންޑޯޒް 10 ގައި

އެންޑްރޮއިޑް އެޕްލިކޭޝަންތައް ވިންޑޯޒް 10 ގައި ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ހެދުމަށް މައިކްރޮސޮފްޓާއި ސެމްސަންގް ވަރަށް ގާތުން މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފި އެވެ. އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތައް – ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ފޯނުތައް – ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް މިއީ އާ ކަމަކަށް ވެސް ނުވެދާނެ އެވެ. މިއީ އަދި ހަމައެކަނި ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ފޯނުތަކަށް ޚާއްސަ ފީޗާއެކެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020
ގޫގުލް ޑުއޯ އެންޑްރޮއިޑް ޓީވީ އަށް އަންނަނީ

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ އެކު ތަބާވާން ޖެހިފައިވާ ގައިދުރުކަމާ ހެދި މިހާރު ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަން އޮތް އެންމެ ރައްކާތެރި ގޮތަކީ ވީޑިއޯ ކޯލެވެ. މިހާރު އެންމެން ވެސް ގެންގުޅޭ ސްމާޓްފޯންތަކާއި އެ ނޫން ވެސް ސްމާޓް އެހެން ޑިވައިސްތަކުން މިކަން ކޮށްލުމަކީ އެއްވެސް ކަމެއް ނޫނެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020 1
ޗައިނާ މީހުން އައިފޯން ދޫކޮށްލަފާނެ

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ އަމުރަކަށް، އެމެރިކާގެ ކުންފުނިތަކުން ވީޗެޓް ބަންދުކޮށްފި ނަމަ އައިފޯނުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފޯނެއް ހޯދާނެ ކަމަށް، 1.2 މިލިއަން މީހުން ބުނެފައި ވާ ކަމަށް، ޗައިނާގެ މައިކްރޮ ބްލޮގިން ވެބްސައިޓް، ވީބޯ އިން ދާދިފަހުން ކުރި ސާވޭއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020
އެޕިކް ގޭމްސް އިން އެޕަލް އާއި ގޫގުލް އަށް ދައުވާ

އެންޑްރޮއިޑް ޑިވައިސްތަކުން ވީޑިއޯ ގޭމް ޑައުންލޯޑްކޮށްގެން ލިބޭ ފައިދާ އިން ބައިއެޅުމާ މެދު އުފެދުނު ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކާ ގުޅިގެން، މަޝްހޫރު ގޭމް "ފޯޓްނައިޓް" ނެރޭ އެޕިކް ގޭމްސް އިން ގޫގުލް އާއި އެޕަލް އަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2020 1
މިވީ ކިހިނެއް؟ މައިކްރޮސޮފްޓުން އެންޑްރޮއިޑް ޑިވައިސެއް

އެންޑްރޮއިޑް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމަކީ މައިކްރޮސޮފްޓްގެ އުފެއްދުމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، ބައެއް މީހުންނަށް ހީވާ ގޮތުގައި، މައިކްރޮސޮފްޓްގެ އިމުގެ ތެރެ އަށް އެންޑްރޮއިޑް ވަދެ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020
ގޫގުލް "ފައިލްސް" އަށް ތިޖޫރިއެއް

ގޫގުލް ފައިލްސް އަކީ އެންޑްރޮއިޑް އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ. ގޫގުލް އިން އުފައްދައި އާންމު ބޭނުންތަކަށް ޕްލޭ ސްޓޯރުން މި އެޕްލިކޭޝަން ލިބެ އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 1
ގޫގުލް އިން ވައްކަންކުރުމުން 18 މަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް

ގޫގުލްގެ ސެލްފް ޑްރައިވިން ކާރު ޔުނިޓް ވޭމޯގައި މަސައްކަތްކުރި އެ ކުންފުނީގެ ކުރީގެ އިންޖިނިއަރަކު ޓެކްނޮލޮޖީ ވަގަށް ނެގިކަން ސާބިތުވެ 18 މަސް ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020
ގޫގުލް އިން ފިޓްބިޓް ގަތުން ރަނގަޅުތޯ ބަލަނީ

ގޫގުލް އިން ފިޓްބިޓް ގަނެ އަމިއްލަކުރުމަށް 2.1 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކުރާނެ އެވެ. ފިޓްބިޓް ގަތުމަށް ގޫގުލުން ޝައުގުވެރި ވިޔަސް އަދި ފިޓްބިޓް ވިކުމަކީ ފިޓްބިޓަށް މައްސަލައަކަށް ނުވި ނަމަވެސް، ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނުން ބުނާ ގޮތުގައި، ރުހުންދިނުމުގައި އީޔޫ އިން ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަ ހުއްޓެވެ.