22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2017
އެންޑްރޮއިޑް އެޕްތައް 64-ބިޓް އަށް ބަދަލުކުރަނީ

އެންޑްރޮއިޑް އެޕްތައް އުފައްދާ ޑިވެލޮޕަރުންނަށް ވަގުތު އަދި ކުޑަތަނެއް ނުވެ އެވެ. އެޕްތައް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ވެސް އެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތެވެ. ގޫގުލްއިން ބޭނުންވަނީ، އެންޑްރޮއިޑް މާކެޓްގައި މިހާރު ހުރި 32-ބިޓް އެޕްލިކޭޝަންތައް ޒަމާނުން ފޮހެލާށެވެ. އެއީ އެކަމަކު ޖުލައި 2019 އަށް ފަހު އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017
ގޫގުލްއިން ބެކްގްރައުންޑް ޑޭޓާ ކޮންޓްރޯލްކޮށްދެނީ

ގޫގުލްއިން އަނެއްކާ ވެސް ސަޅި އެޕެއް އާންމުކޮށްފި އެވެ. އެއީ "ޑޭޓާލީ" އެވެ. ބޭނުމަކީ "ބެކްގްރައުންޑް ޑޭޓާ" ކޮންޓްރޯލްކުރުމެވެ. ވާނުވާ ނޭނގި ޑޭޓާ ހުސްވަނީ ކީއްވެކަން އަންގައިދިނުމެވެ. ފޯނު ބޭނުންކުރާ މީހާ އަށް އެނގުމެއް ނެތި، ބެކްގްރައުންޑްގައި ޑޭޓާ ބޭނުންކުރާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ކޮންޓްރޯލްކުރުމެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 1
ފައިލްސް ގޯ: ގޫގުލް އަށް ވެސް ފައިލް މެނޭޖަރެއް

ދޫކޮށްލައިގެން ފަރުޖެއްސެން ނެތް ގިނަ އެޕްލިކޭޝަންތަކެއް، ގޫގުލް ޕްލޭ ސްޓޯރަށް ޖަމާވަމުން އެބަ ދެ އެވެ. އެ ލިސްޓަށް އެންމެ ފަހުން އިތުރުވެފައި ވަނީ "ފައިލްސް ގޯ" އެވެ. މިއީ ގޫގުލްގެ އުފެއްދުމެކެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017
ޓްރޫކޯލާ ފޮހެލަން އިންޑިއާ ސިފައިންނަށް އަންގައިފި

ސްމާޓްފޯނުތައް ބޭނުންކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް، އިންޑިއާގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ސިފައިންނަށް އަންގައިފި އެވެ. ފޯނުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ 42 އެޕްލިކޭޝަނެއް ފޮހެލަން ސިފައިންނަށް ވަނީ އަންގައިފަ އެވެ. ފޮހެލަންޖެހޭ އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ އަދަދަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2017 3
ލޮކޭޝަން ނުޖެއްސިޔަސް އެންޑްރޮއިޑް ފޯނު އޮންނަތަން ބެލޭ

ވަރަށް އާދައިގެ ކަމެއް ކަމަށް ބެލެވުނަސް، މިއީ ވަރަށް ސީރިއަސްކަމެކެވެ. އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތައް މެދުވެރިކޮށް ގޫގުލްއިން ޖާސޫސްކުރަނީ އެވެ. ދެން އެނޫން ކޮން ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017
ގޫގްލް މެޕްސް ޖައްވަށް، އެހެން ޕްލެނެޓްތައް ބަލައިލާ

ގޫގްލް މެޕްސް އަށް ވަދެފައި، ޖައްވަށް ދެވެން ދެން ޒޫމް އައުޓް ކޮށްލާށެވެ! ބިމާއި ބިމުގެ ވަށައިގެންވާ މަޑި ކިލަނބުގެ ހިތްގައިމު މަންޒަރުތަކެއް ފެންނާނެ އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2017 1
އެންޑްރޮއިޑް 8: އޯރިއޯ ބިސްކޯދެއް

އޯރިއޯ އަކީ ކޮން އެއްޗެއްތޯ އަހައިފި ނަމަ ކުޑަކުދިން ބުނާނީ ބިސްކޯދެއް ކަމަށެވެ. މި ސުވާލަށް ދެވެން އޮތް އެންމެ ސައްހަ ޖަވާބަކީ ވެސް އެއީ އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017
މައިކްރޮސޮފްޓް އެޖް އައިފޯނަށާއި އެންޑްރޮއިޑަށް

މޮބައިލް ބްރައުޒާ މާކެޓަށް މައިކްރޮސޮފްޓް ވަންނަނީ އެވެ. ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގައި ބަރުދަނެއް ހުރި ނަމަ، ލަސްތަކެއް ނުވެ، އައިފޯނުގައި މައިކްރޮސޮފްޓް އެޖް ހިންގަން ފަށާނެ އެވެ. ބުނެވޭ ގޮތުގައި، އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތަށް އެޖް އޮތީ ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފަ އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017
އެޗްޓީސީ ޕިކްސެލް ހާޑްވެއާ ޑިވިޒަން ވިއްކާލަނީ

އެޗްޓީސީ ސްމާޓްފޯން ޑިވިޒަން ގޫގުލް އިން ގަންނަނީ އެވެ. އެއާ އެކު 2،000 މުވައްޒަފުން ގޫގުލް އަށް އިތުރުވާނެ އެވެ. އެއީ ގޫގުލް އަށް ޕިކްސެލް ފޯނު އުފައްދައިދިން ހާޑްވެއާ ޓީމެވެ. އެކަމަށްޓަކައި، އެޗްޓީސީ އަށް 1.1 ބިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ގޫގުލް އިން ވަނީ އެއްބަސްވެފަ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017
އެޗްޓީސީ ގަންނަން ގޫގުލް ބޭނުންވެދާނެތަ؟

އެޗްޓިސީގެ ސްމާޓްފޯން ވިޔަފާރި ގަންނަން ގޫގުލް މަސައްކަތްކުރާ ވާހަކަ އެބަ ދެކެވެ އެވެ. މިއީ އިންޓަނެޓް ފޯރަމްތަކުގައި ވަރަށް ފޯރިގަދަކޮށް މިހާރު ދެކެވޭ ވާހަކައެކެވެ. ސުވާލަކީ، އެޗްޓީސީގެ ސްމާޓްފޯން ވިޔަފާރި ގަންނަން ގޫގުލް ބޭނުންވެދާނެ ހެއްޔެވެ؟

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2017 2
ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި ދެވަނަ ޖާގަ ވާވޭ އަށް

ސްމާޓްފޯން މާކެޓަށް އެންމެ ގިނަ ފޯނު ނެރެނީ ސެމްސަންގް އިންނެވެ. ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި އެއްވަނަ ކުންފުންޏަކީ އެއީ އެވެ. ދެވަނަ ދަރަޖަ، ދާދިމިދާކަށް ދުވަހާ ޖެހެދެން އޮތީ އެޕަލް އަށެވެ. މާކެޓްގައި ދެވަނަ އަށް މިހާރު ލިސްޓްކުރެވިފައި ވަނީ ވާވޭ އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 3
ގޫގުލް ޑްރައިވް ހުއްޓާލަނީ

ގޫގުލް ޑްރައިވް ހުއްޓާލަން ގޫގުލް އިން ނިންމައިފި އެވެ. ގޫގުލް ޑްރައިވްގެ ގޮތުގައި އެ ޚިދުމަތް، މި އަހަރު ޑިސެމްބަރު 11 އަށް ފަހު ނުލިބޭނެ އެވެ. ނަމަވެސް ރަސްމީކޮށް ގޫގުލް ޑްރައިވް ހުއްޓާލަން ނިންމާފައި ވަނީ އަންނަ އަހަަރު މާޗް 12 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017
ޝޯމީ އިންޑިއާގައި 25 މިލިއަން ފޯނު ވިއްކައިފި

އިންޑިއާގައި ފޯނު އުފެއްދުމަށްޓަކައި ފެކްޓަރީތައް ބިނާކުރުމުގެ ކުރިން ވެސް، އިންޑިއާ އަކީ މުހިންމު މާކެޓަކަށް ވާނެ ކަމަށް، ޝޯމީ ބުންޏެވެ. ޗައިނާ މާކެޓަށް ފަރިތަ ޝޯމީ ބުނި ގޮތުގައި، 25 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ސްމާޓްފޯން އިންޑިއާގައި ވިކިއްޖެ އެވެ. ދުނިޔޭގެ ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި ޝޯމީ މިހާރު ވެފައި ވަނީ ނުފޫޒު ގަދަ ކުންފުންޏަކަށެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2017 4
ޝޯމީ ކަލްކިއުލޭޓާ: ދޫކޮށްލެވެން ނެތް އެޕްލިކޭޝަނެއް

ޝޯމީ "މީ ކަލްކިއުލޭޓާ"އާ ބެހޭ ގޮތުން ކިޔައިދޭން ހަދައިގެން ވާނެ ވަކި މޮޅެއް އޮތް ކަމަކަށް ނުފެނެ އެވެ. ފޯނަށް އަވަހަށް އަޅާށެވެ. ގޫގުލް ޕްލޭ ސްޓޯރުން ލިބެ އެވެ. މުޅިން ހިލެ އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017 1
ސެމްސަންގް އިންޓަނެޓް ބްރައުޒާ ބާރުގަދަކުރަނީ

ގެލަކްސީ ސްމާޓްފޯނެއް ގެންގުޅޭ ނަމަ، ސެމްސަންގް އިންޓަނެޓް ބްރައުޒާ އަށް ކަޅިއަޅައިނުލައި ފަރަކުނުޖެހޭނެ އެވެ. ޒަމާން ފެށުނީއްސުރެ، ގެލަކްސީ ފޯނުތަކުގައި ސެމްސަންގް އިންޓަނެޓް ބްރައުޒާ އިނދެ އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017
ގޫގުލް އެސިސްޓެންޓް ހެޑްފޯން

ހެޑްފޯންތައް ވާހަކަދައްކާ ހިސާބަށް އައީ އެވެ. މި ކަހަލަ ވާހަކައެއް އަޑުއެހިން ހެއްޔެވެ؟ ގޫގުލް އިން އުފައްދަން މަސައްކަތްކުރާ ހެޑްފޯނަކީ ސުވާލަށް ޖަވާބުދޭ އާލާތެއް ކަމަށް ބުނާތީ އިވިއްޖެ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 2
އެޕަލް އަށް ގޫގުލް އިން 3 ބިލިއަން ޑޮލަރު

އެޕަލް އަށް ތިން ބިލިއަން ޑޮލަރު މި އަހަރު ގޫގުލް އިން ދައްކާނެ ކަމަށް ވެ އެވެ. އެއީ "ޑީފޯލްޓް ސާޗް އިންޖީން" ގޮތުގައި އައިފޯން އަދި އައިޕެޑްގައި ދެމިއޮތުމަށެވެ. ގޫގުލް އިން މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ހަމަ އެ ބޭނުމުގައި އެޕަލް އަށް ދައްކާފައި ވަނީ އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017
އެންޑްރޮއިޑް އޯ އަށް ނަން ކިޔާނީ އިރުކޭތަ ހިފާ ދުވަހު

އެންޑްރޮއިޑް "އޯ" އަށް އަދި ރަސްމީ ނަމެއް ނުކިޔަ އެވެ. އެންޑްރޮއިޑް އޯ އަށް ކިޔާނެ ނަމެއް ވެސް އަދި ނޭނގެ އެވެ. އެނގޭހާ ވެސް އެއްޗަކީ އެންޑްރޮއިޑް އޯ، ފޮނި ކާ އެއްޗަކަށް ވާނެ ކަމެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2017 1
ސްމާޓްވޮޗެއް ނުހޯދަނީ ކިއްވެ؟

އަހަރަކު ހަތަރު ފަހަރު ކުންފުނިތަކުން ހިސާބުކިތާބު ނިންމަ އެވެ. ފައިދާވީ ކޮން ވިޔަފާރިއަކުންތޯ އަދި ގެންލުންވީ ކޮން ވިޔަފާރިއަކުންތޯ ބެލުމެވެ. ސްމާޓްވޮޗް އުފައްދަން މަޝްހޫރު ކުންފުނިތަކުން ވެސް، މި އަހަރު ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ހިސާބު ނިންމައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2017
ވާވޭ އެމެރިކާ އަށް

ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާގައި ވާވޭ އަކީ މަޝްހޫރު ނަމެކެވެ. އެކަމަކު އެމެރިކާގައި އެކަން އޮތީ އެ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. ވާވޭ އަކީ އެމެރިކާ މީހުން ދަންނަ ކުންފުންޏެއް ނޫނެވެ.