07 މެއި

May 07, 2017
ގޫގުލް އިން މި ކަންކަން ވެސް ކުރެވިދާނެ

ގޫގުލް އިން ނުކުރެވޭ ކަމެއް ނެތޭ ބުންޏަސް ރަނގަޅުވާނެ އެވެ. ގޫގުލް އިން ސާޗްކޮށްގެން ނުހޯދޭ މައުލޫމާތެއް މަދުވާނެ އެވެ. އެހެންވެ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް ގޫގުލް ވެފައި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިއަކަށެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017
"ފައިންޑް މައި އައިފޯން" އަށް ފެނުނީ ބޮޑު ވަގެއް

މައުރަޒު، ކާނިވާ އަދި މަގުމަތީ ބާޒާރު ފަދަ މީހުން ގިނައިން އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަނުގައި ވައްކަމުގެ ހާދިސާތައް އިތުރަށް ހިނގަ އެވެ. މި އޮތީ ވެސް އެކަހަލަ ހާދިސާއެކެވެ. އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގައި އޮތް ފެސްޓިވަލަކުން މީހަކު 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ސްމާޓްފޯން ވަގަށް ނެގި ވާހަކަ އެވެ. އެއީ ވައްކަންކުރަން ސްމާޓް މީހެއް ނަމަވެސް، ސްމާޓް...

10 އެޕްރީލް

April 10, 2017 1
އެންޑްރޮއިޑް އޯ: އަމިއްލަ އަށް ގެއްލޭ ނޮޓިފިކޭޝަންތައް

ގޫގުލުން އަނެއްކާވެސް އެންޑްރޮއިޑަށް އާ ބާބެއް އިތުރުުކުރަން އުޅޭކަން ވަނީ ހާމަކޮށްފަ އެވެ. އެއީ މި ވަތުގަށް "އެންޑްރޮއިޑް އޯ" އެވެ. އޯރިއޯ ނޫނީ އޯ އަކުރުން ފެށޭ ކޮންމެވެސް ފޮނި ކާ އެއްޗެކެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2017 5
ގެލެކްސީ އެސް8: އެންމެ ހާއްސަ ކަމަކީ ކޮބާ؟

ސެމްސަންގަށް ކުރިމަތިވަމުން ދަނީ ބޮޑެތި އިމްތިހާންތަކެކެވެ؛ ގެލަކްސީ ނޯޓް 7 ގޮވައި، ލިބުނު ގެއްލުންތަކުގެ ސަބަބުން، މުޅި ކުންފުނި އަނދައި އާރޯކަން ގެއްލުނެވެ. އަނެއްކޮޅުން، ކުންފުނީގެ ވާރުތަވެރިޔާ އެ ހުރީ ޖަލު ބަންދުގަ އެވެ؛ ކޮރަޕްޝަންގެ ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަކަކާ އެކުގަ އެވެ. މުޅި ދުނިޔެ ވަނީ ސިއްސައިގެން ގޮސްފަ އެވެ....

29 މާޗް

March 29, 2017 2
ޓެރަރިސްޓުން މިފަހަރު ފިލާ ތިބީ "ވަޓްސްއެޕް" ގައި

ގައުމުތަކަށް ދޭ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތަކާ ހެދި ސޯޝަލް ނެޓްވޯކްތައް ބަދުނާމުވެ އެވެ. ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތައް ރާވައި ހިންގުމަށް ސޯޝަލް ނެޓްވޯކްތައް ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން އަބަދުވެސް ބުނެ އެެވެ. އެ ފަދަ ހަމަލާއެއް ދޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު، މެދުވެރި އަކީ އެވެނި އެޕްލިކޭޝަނެއް ކަމަށް ނުވަތަ މިވެނި އާލާތެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅަ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2017 3
އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތައް އަޕްޑޭޓެއް ނުކުރޭ: ގޫގުލް

އެންޑްރޮއިޑް ފޯނު ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ފޯނާ މެދު އޮންނަ ޔަގީންކަމަކީ، އެއީ އަމިއްލަ ބާރު ހިންގޭ އާލާތެއްކަން ކަށަވަރުވުމެވެ. ވާދަވެރިންގެ ފޯނުތަކާ އަޅާބަލާއިރު، އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތަކުގައި ބޭނުން ސިފައެއް، ބޭނުން ކުލައެއް ބޭނުންއިރަކު ޖެއްސެ އެވެ. އެހެން އެއްވެސް ދިމާއަކުން އިޒުނަހޯދުމެއް ނެތި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2017 6
އެންޑްރޮއިޑް "އޯ": ރިންގްޓޯން ބަދަލުކުރުން މެޓައެއް

އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތަކުގެ އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް އަހަރު ދެކޮޅު ބަދަލުނުކުރިއަސް ރަނގަޅުވާނެ އެވެ. އަދިވެސް މި އުޅެނީ އެންމެންގެ ފޯނުތަކަށް އެންޑްރޮއިޑް 6.0، "މާޝްމެލޯ" ނައިސްގެންނެވެ. އެންޑްރޮއިޑް 7.0، "ނޫގެޓް" އޮތް ތަނުގައި އޮތީ އެވެ. އެވްރެޖް ފޯނުތަކަށް ނޫގެޓް ލިބޭނެ ދުވަހެއް ވެސް ނޭނގެ އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2017 2
އެންޑްރޮއިޑަށް އެހެން ރަހައެއް

ގޫގުލް "އައިއޯ" ކޮންފަރެންސް ފެށެން މަދު ދުވަސްކޮޅަކަށް ވެއްޖެ އެވެ. އަހަރުގެ މި ހިސާބުގައި، ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ގޫގުލް "އައިއޯ" ކޮންފަރެންސް އޮވެ އެވެ. ބޭނުމަކީ ޑިވެލޮޕަރުންނަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކައި، މަޝްވަރާކުރުމެވެ. ގޫގުލްގެ އުފެއްދުންތައް ތަރައްގީކުރުމަށް ޑިވެލޮަޕަރުންނަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުމެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2017 1
އެޕަލް އަދި ސެމްސަންގް ސީއައިއޭއަށް ދުލެއް ނުކުރާނެ

އެމެރިކާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާ ސެންޓްރަލް އިންޓެލިޖެންސް އޭޖެންސީ (ސީއައިއޭ) އިން މީހަކަށް ފާރަލާން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ، އޭނާ ގެންގުޅޭ ޓީވީ އަށް ވަދެގަތުމަކީ އެއްވެސް ކަމެއް ނޫނެވެ. ސްމާޓްފޯނާއި ޓެބްލެޓް އަދި ސްމާޓް ޓީވީ ފަދަ މޮބައިލް އިލެކްޓްރޯނިކްސް އިން ހެކްކުރުމަށްޓަކައި ސީއައިއޭ ބޭނުންކުރާ އުކުޅުތައް ކަމަށް ބުނެ "ވިކިލީކްސް" އިން...

08 މާޗް

March 08, 2017 3
ޕިކްސެލް 2 ގައި ހެޑްފޯނު ޖެކެއް ނީންނާނެ

ކަންތަކާ ޖެހުނީ އެވެ. އެޕަލް ފަހަތުން ގޫގުލް ދުވަން ފެށީ އެވެ. ދެން ފެންނާނީ ބާކީ ތިބި މީހުން ގޫގުލް ފަހަތުން ދުވާ ތަނެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2017
ޖީމެއިލަށް ލިބޭ އެޓޭޗްމަންޓް ސައިޒު ބޮޑުކޮށްފި

ޖީމެއިލުން މީގެ ކުރިން 25އެމްބީ އަށް ވުރެ ބޮޑު އީމެއިލް އެޓޭޗްމަންޓެއް އެހެން އެކައުންޓަކަށް ނުފޮނުވެ އެވެ. މިއަށް ވުރެ ސައިޒް ބޮޑު ނަމަ އެ އެޓޭޗްމަންޓެއް ޖީމެއިލަކަށް ވެސް ނުލިބެ އެވެ. މާނަ އަކީ ޖީމެއިލް ބޭނުންކުރާ މީހާއަށް ވެސް އެ އެޓޭޗްމަންޓެއް ނުލިބުމެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2017
މޮޓޮރޯލާ މަރުކާ އަށް ލެނޮވޯ ސަމާލުވަނީ

މޮޓޮރޯލާ މޯބިލިޓީގެ މިލްކުވެރިއަކީ ލެނޮވޯ އެވެ. ލެނޮވޯއަކީ ޗައިނާ ކުންފުންޏެކެވެ. ލެނޮވޯއިން މޮޓޮރޯލާ މޯބިލިޓީ އަމިއްލަކުރީ 2014 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ކުރިން މޮޓޮރޯލާ މޯބިލިޓީގެ ވެރިއަކީ ގޫގުލް އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017 1
ވިންޑޯޒް 10 ޑިވައިސްތަކަށް ސެމްސަންގް ފްލޯ އަންނަނީ

ސެމްސަންގް ފްލޯ އަކީ ވިންޑޯޒް 10 އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ. މި އެޕްލިކޭޝަން މި ވަގުތު އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރަނީ "ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ޓެބްޕްރޯ އެސް"ގަ އެވެ. ގެލަކްސީ ޓެބްޕްރޯ އެސް އަކީ ވިންޑޯޒް ދިހައަކުން ހިންގާ ޓެބްލެޓް ޕީސީއެކެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 2
އެންޑްރޮއިޑް އެޕްލިކޭޝަންތައް މަދުކުރަނީ

ބަލަހައްޓާނެ މީހަކު ނެތި ގޫގުލް ޕްލޭ ސްޓޯރަށް ދޫކޮށްލާފައި ހުރި މިލިއަނަކަށް ވުރެ ގިނަ އެޕްލިކޭޝަން ނައްތާލާނެ ކަމަށް ގޫގުލުން ބުނެފި އެވެ. ޕްލޭ ސްޓޯރުގެ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ އަދި ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމުގައި ހަރުދަނާކަމެއް ނެތް އެޕްލިކޭޝަންތައް ވެސް ސްޓޯރުން ބޭނުންކޮށްލާނެ ކަމަށް ގޫގުލުން ބުންޏެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017 3
އެމެރިކާގެ ޓެކް ކުންފުނިތައް ވެސް ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 7) - އެމެރިކާ އަށް މުސްލިމް ހަތް ގައުމެއްގެ މީހުން ވަނުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވާފައިވާ އުމުރު ހުއްޓުވުމަށް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރަށް އެމެރިކާގެ ޓެކް ކުންފުނިތަކުން ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017
އިންޓަނެޓް އެކްސްޕްލޯރާގެ މައްޗަށް ކްރޯމް ކުރި ހޯދައިފި

މައިކްރޮސޮފްޓް އިންޓަނެޓް އެކްސްޕްލޯރާ އަށް ވުރެ، ގޫގުލް ކްރޯމް ބޭނުންކުރާ މީހުން ގިނަވެއްޖެ އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016 1
އެޕަލް އާއި ގޫގުލް އިން އޯލެޑް ޑިސްޕްލޭ ފަތް ޖަހަނީ

މިއީ މަލާމާތަކަށް ދައްކާ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ސްމާޓް ޑިވައިސްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ޑިސްޕްލޭތައް ފަތްޖަހާލުމަކީ ޓެކްނޮލޮޖީ ކުންފުނިތަކުން ހަމަހޭގައި ވެސް ދެކޭ ހުވަފެނެކެވެ. އޯލެޑް ޑިސްޕްލޭތައް އޮޅާލައި، ފަތްޖަހާލަން އެޕަލް އަދި ގޫގުލް، ސައުތު ކޮރެއާގެ އެލްޖީ ކުންފުންޏާ އެކު ވަނީ މަޝްވަރާތައް ފަށާފަ އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2016 1
ގޫގުލް އިން ކިއުބާގައި އިންޓަނެޓް ފުޅާކުރަނީ

އިންޓަނެޓް ކޮންޓެންޓްސް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ވައުދުވަމުން، ގޫގުލް އިން ކިއުބާ އަށް ވަދެގަނެފި އެވެ. ކިއުބާގައި އިންޓަނެޓް ފުޅާކޮށް، މީހުން ހޭލުންތެރިކުރަން މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ކަމަށް ވެސް ގޫގުލުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016
އެންޑްރޮއިޑް ބައެއް އެޕްލިކޭޝަން އުސޫލުތަކާ ޚިލާފު

ޕްލޭ ސްޓޯރުން ހިލޭ ލިބެން ހުރި ބައެއް އެޕްލިކޭޝަންތައް ގޫގުލްގެ އުސޫލުތަކާ މުޅިން ޚިލާފުކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ. އެ އެޕްލިކޭޝަންތަކުގައި ހުންނަން ޖެހޭ އުސޫލުތަކާ މިންގަނޑުތައް ޑިވެލޮޕަރުން ދަމަހައްޓާފައި ނުވާކަން ވެސް ވަނީ އެނގިފަ އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016
އިންޑިއާގައި އެޕަލް ގަދަކޮށްފި

ވިޔަފާރި އަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގައި ބާރުގަަދަ ކުންފުނިތައް ވެސް އޮޔާ ދެ އެވެ. ޗައިނާ ސްމާޓްފޯން މާކެޓް އެޕަލް އަށް ފަހިވެފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް އަތުވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވެން ފެށީއްސުރެ، އެޕަލުން ވަނީ ބައްރުތަކަށް ކަޅިއަޅަށް ފަށާފަ އެވެ. އެ ގޮތުގައި އެޕަލް އަށް އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ހެދިދާނެ ކަމަށް ބެލެވުނީ އިންޑިއާ އަދި ސައުތު...