24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2020 14
ކޮރަޕްޝަންގެ ދޮރުތައް ބަންދުކުރަން ބަދަލު ގެނެސްފި

މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުން ކޮރަޕްޝަނަށް ހުޅުވިފައި ހުރި ދޮރުތައް ބަންދުކުރަން، އެ ގަވާއިދު މި ސަރުކާރުގައި ދެ ވަނަ ފަހަރަށް އިސްލާހު ގެނެސް ގެޒެޓުކުރަން ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2020 71
"ގައުމަށްދޭ އަނިޔާއިން ޔާމީން ހިތްޕުޅަށްވާ ތަދު ބޮޑު"

މާފުށީ ޖަލުގައި އޮންނެވުމަށް ވުރެ މި ސަރުކާރުން މި ގައުމަށް ދޭ އަނިޔާ އިން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ހިތްޕުޅަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ތަދު ބޮޑު ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ މަނިކުފާނުގެ...

September 23, 2020 17
ކޮރަޕްޝަނަށް ހުޅުވޭ މާއްދާ އުވާލަން އަނެއްކާވެސް އެދެފި

ބީލަމަށް ހުޅުވާ ނުލައި މަޝްރޫއުތައް ހިންގަން ހަވާލުކުރެވޭ ގޮތަށް މާލިއްޔަތު ގަވާއިދަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ގެނައި އިސްލާހާ އެކު، ކޮރަޕްޝަނަށް ހުޅުވިފައި...

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020 22
ރަށްތައް އަތުލާ ވާހަކައިގެ އަސާސެއް ނެތް:ޗައިނާ

ރާއްޖެއަށް ޗައިނާއިން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތައް ނުދެއްކިއްޖެ ނަމަ އޭގެ ބަދަލުގައި އެ ގައުމަށް ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކެއް ދޫކޮށްލަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ދައްކާ ވާހަކަައިގެ އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތް...

September 22, 2020 33
ހާލަތަކީ ކޮރަޕްޝަނަށް ހުޅުވޭ ދޮރެއް ނޫން!

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭން މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ކުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅެވެ. ބަލިން އަރައިގަތުމުގައި ރާއްޖެ އިން ކުރިއެރުންތަކެއް ވަނީ ހޯދައިފަ...

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 30
ދަފްތަރުގައި ނެތީސް ފްލެޓް ދިން މީހުން އުނިކޮށްފި

ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ނެތީސް އެ ކެޓަގަރީން ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ފްލެޓް ދިން މީހުންގެ ނަންތައް ލިސްޓުން އުނިކޮށްފި އެވެ.

September 21, 2020 25
ދަފްތަރު ލިސްޓާ މެދު މުއިއްޒު ސުވާލު އުފައްދަވައިފި

ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ހުޅުވާލި ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަފްތަރު ކެޓަގަރީން ފްލެޓަށް އެދުނު މީހުންގެ ފޯމުތައް މި ސަރުކާރުގެ ފްލެޓް ކޮމިޓީން އަލުން އިވެލުއޭޓްކޮށް ނެރެފައިވާ ލިސްޓާ މެދު...

September 21, 2020 16
"ވައްކަމެއް ނުކުރަން، އޭސީސީއަށް ދިއުމަކީ ރޭވުމެއް"!

ފެނަކައާ ގުޅުން ހުރި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް އޭސީސީ އަށް ހުށަހަޅައި އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފައި ވިޔަސް މަގާމުގައި ހުންނަވައި މިހާތަނަށް ހިންގެވި ވައްކަމެއް، ކޮރަޕްޝަނެއް...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020 21
ލޯނު ފަސްކުރާ މަޝްވަރާގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅުވާނެ: ސަފީރު

ރާއްޖެ އަށް ޗައިނާ އިން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތައް ފަސްކޮށް ދިނުމުގެ މަޝްވަރާގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅު ވާނެ ކަމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ އެ ގައުމުގެ ސަފީރު ޒަންގް ލިއޮންގް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

September 20, 2020 51
ދަފްތަރު ކެޓަގަރީގެ ވަގުތީ ލިސްޓު އާއްމުކޮށްފި

ހުޅުމާލެ ހިޔާ މަޝްރޫއުގައި މާލޭ ދަފްތަރު ކެޓަގަރީ އަށް ޚާއްސަކުރި އެޗް9 ކެޓަގަރީގެ ވަގުތީ ލިސްޓް މިއަދު އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 34
އޮޑިޓް ހަދާފައި އޮތީ ރަނގަޅަށް ނުބަލާ: އެންޑީއެމްއޭ

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ނެޝެނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އިން ކުރި ހަރަދުތައް ބެލުމަށް އޮޑިޓް އޮފީހުން އޮޑިޓް ހަދާފައި ވަނީ ރަނގަޅަށް ނުބަލާ ކަމަށާއި، އޭގައި ބައެއް މައުލޫމާތުތައް ހިމަނާފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެ އެންޑީއެމްއޭއިން އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 17
އެކައުންޓެންޓުންގެ އިންސްޓިޓިއުޓު ކައުންސިލް އުފައްދައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓަޑް އެކައުންޓެންޓުގެ ގާނޫނާ އެކު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އުފެއްދެވި ޗާޓަޑް އެކައުންޓެންޓުންގެ އިންސްޓިއުޓްގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުން މިއަދު...

September 14, 2020 28
އިންޑިއާގެ އެހީގައި ކޮޅުފުށީގައި މަގު ބައްތި ހަރުކޮށްފި

ރާއްޖެއަށް އިންޑިއާ އިން ދީފައިވާ ހިލޭ އެހީގައި މ. ކޮޅުފުށީގެ މަގު ބައްތި ހަރުކޮށްފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 126
ނަޝީދުގެ އަމަލުތައް ހުއްޓުވައިދޭން އެމްޑީޕީގައި އެދިއްޖެ

ބޮޑުވަޒީރު ކަމަށް ވެވަޑައިގަތުމުގެ ނިޔަތާ އެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުންނަވައި އަމިއްލަ މަސްލަހަތު އިސްކުރައްވައި، ވަޒީރުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުއްވުމާއި ޕާޓީގެ...

September 10, 2020 34
ޓޫރިސްޓުން ގެންނަން ރާއްޖެ ހާއްސަ މަޝްވަރާތަކެއްގައި

ކޮވިޑް-19ގެ މި ހާލަތުގައި ޓޫރިސްޓުން ގެނައުމުގެ ގޮތުން ބައެއް ގައުމުތަކާ އެކު ހާއްސަ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެޗުޕީއޭ އިން މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ވުރެ...

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 149
ފައްޔާޒު އެކަހެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް، މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުން އެކަހެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ދަންނަވަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު...

September 09, 2020 24
ފަހުން ފޮނުވި 10 ވެންޓިލޭޓަރުގައި މައްސަލައެއް ނެތް

ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިން އިން ފަހުން ފޮނުވި 10 ވެންޓިލޭޓަރު، ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އެދުނު ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް ފެތޭ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 45
ކޮރަޕްޝަން ނުހިންގާ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެން: ފައްޔާޒު

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަމަށާއި މަޝްރޫއުތަކުގައި ކޮރަޕްޝަން ހިންގާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ގްރޫޕުގައި ތުހުމަތުކޮށް، އާއްމުކުރި މެސެޖުތަކުގައި ހުރި ވާހަކަތައް ފައްޔާޒު މިއަދު ދޮގުކުރައްވައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 17
68 ޕަސެންޓް މަސަައްކަތް ނިންމައި މަޖިލިސް ޗުއްޓީއަށް

މިހާރު އަމަލުކުރާ ގާނޫނު އަސާސީ އަށް އަމަލުކުރަންފެށި ފަހުން މަޖިލިސް ރިސެސްއަށް ނުގޮސް އެންމެ ގިނަ ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ ރެކޯޑާ އެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރު ނިންމާލައި މިއަދު ރިސެސް އަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020 50
ބިޑް ކޮމިޓީތަކުން ސިޔާސީ މީހުން ދުރުކުރަނީ

މިނިސްޓްރީތަކާއި ސަރުކާރުގެ އެހެން އޮފީސްތަކުގެ ބިޑް ކޮމިޓީތަކުގައި ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނަށް ނުތިއްބެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަވާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 65
ތަރުކާރީ/މޭވާގެ ވިޔަފާރިތައް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން ލާޒިމް

ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ފަދަ ތަކެތި ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ލާޒިމްކޮޮށް، ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރާ އެފަދަ ވިޔަފާރިތައް 10،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާ ކުރާ ގޮތަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ގަވައިދެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 5
ސީއެސްސީ އަށް އާ މެމްބަރުން އައްޔަންކޮށްފި

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން ހުސްވެފައިވާ މެމްބަރުކަމުގެ ހަތަރު މަގާމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

September 03, 2020 48
އެޗްޕީއޭ އިން ލުއި ދީފި، ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް ވިއްކޭނެ!

ގޭގައި ތިބެގެން އާމްދަނީ ހޯދަން ކާތަކެތި ހަދައިގެން ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ޕޯޓަލްގައި ރަޖިސްޓްރީކުރަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އެންގުމުން ދިމާވި އުނދަގޫތަކާ...

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 11
ސީއެސްސީއަށް އައްޔަންކުރަން ހަތަރު ބޭފުޅަކަށް ރުހުންދީފި

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ހުސްވެފައިވާ މަގާމުތަކަށް ހަތަރު ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ރުހުންދީފި އެވެ.

August 31, 2020 28
އިތުރަށް ބޮންޑު ވިއްކަން މަޖިލީހުން ހުއްދަދީފި

ބޮންޑު ވިއްކައިގެން ފައިސާ ހޯދަން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްްގައި ކުރިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ބޮންޑު ވިއްކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިިލީހުން މިރޭ ހުއްދަދީފި އެވެ.

August 31, 2020 4
މައުސޫމަށް ރުހުންދޭން މަޖިލީހުގެ ޗުއްޓީ ފަސްކޮށްފި

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ނުނިންމައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ޗުއްޓީ އަށް ނުދިއުމަށް، މަޖިލީހުގެ މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރު އަންނަ ހޯމަ ދުވަހާ...

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 105
ވަހީދު ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކުރުމުން ފާޑުވިދާޅުވީ ރައީސަށް

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު މާލޭގައި ބޭއްވި ސައިކަލްބުރާއި އެއްވުމާ ގުޅިގެން، ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރު ކުރުމުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020 33
ރައީސް ފާޑުވިދާޅުވީ އަސަރުކޮށްގެން: އިދިކޮޅު

މާލޭގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ސައިކަލު ބުރަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރޭ ފާޑުވިދާާޅުވީ އެމަނިކުފާނަށް އެކަމުން އަސަރުކޮށްގެން ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން މިއަދު...

August 29, 2020 80
އިދިކޮޅުގެ އެއްވުމަށް ރައީސް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަން ފެތުރެމުންދާ މިވަގުތު ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ އެދޭ ބަޔަކު އެއްވެ މުޒާހަރާ ނުކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ހަރަކާތްތަކާ މެދު ރައީސް އިބްރާހީމް...