30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2020 1
އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ކުދި ބަދަލުތަކާ އެކު ފާސްކޮށްފި

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓަށް 134.9 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކޮށް 34.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

November 30, 2020 32
އަނިޔާ އާއި ޚިޔާނާތް ދެކެން ބޭނުމެއް ނޫން: މައުމޫން

ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު އަނިޔާ އާއި ޚިޔާނާތާއި ހައްގުތައް ނިގުޅައިގަތުމުގެ މާޒީއެއް މި ގައުމުގައި އަލުން އިޔާދަވާން ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި ގައުމު އިސްކޮށް...

November 30, 2020 83
ވީއައިއޭއަކީ ހިލޭ އެޅެން އޮތް ތަނެއް: ނަޝީދު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ) ބޮޑުކޮށް ތަރައްގީކުރަން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކަށް އަންނަ އަހަރު ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭ ކަަމަށާއި އެ ވަރަށް ލޯނު ނެގި އިރު އެއީ...

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2020 23
އާރުއެމްއެލްއެސްއަށް ސިއްހީ ސާމާނު ދިނީ އޮންނަ އުސޫލުން

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އާރުއެމްއެލްއެސް ލެބޯޓްރީ ސާވިސް އަށް މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބްލްސް ފޯރުކޮށްދިނީ ބައެއް ޕްރައިވެޓް ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ކްލިނިކްތަކާ އެކު އަމަލުކުރަމުން އަންނަ...

November 29, 2020 85
ބައްޕައަށް ދޭ އަނިޔާއަށް ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭނެ: ޒެއިން

ކުށުގެ މޭސްތިރިން ގޭގައި އަރާމުކުރަން ބައިތިއްބައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށްލައި އަނިޔާދެމުންދަނީ ސިޔާސީގޮތުން ބަދަލު ހިފަން ކަމަށާއި ހާލަތު ބަދަލުވެ އެ އަނިޔާއަށް މި...

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2020 30
ޔާމީން އެކަހެރި ކުރަނީ ހޯދާނެ ކާމިޔާބީއަށް ޖެހިލުންވާތީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށްލައި، އެކަހެރިކޮށްފައި ބަހައްޓަވަނީ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އެ މަނިކުފާނު ހޯއްދަވާނެ ކާމިޔާބީ އަށް ސަރުކާރުން ޖެހިލުވާތީ ކަމަށް، ޔާމީނަށް ބޮޑުބޭބެ ވިދާޅުވާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޣައްސާން މައުމޫން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 13
ޝިޕިން އެޖެންސީގެ ގަވާއިދު އަލުން އެކުލަވާލައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝިޕިން ގަވާއިދު އަލުން އެކުލަވާލައި ގެޒެޓްކުރަން ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020 96
ގޯތި ހަރަކާތުން ރައީސަށް ޕްލޭނެއް ހުށަހަޅައިފި

މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯތި ނުލިބުމުގެ ޝަކުވާތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ޑްރާފްޓްކޮށްފައިވާ ޕްލޭނެއް، މާލޭގެ ގޯތި ހަރަކާތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ...

November 24, 2020 42
އާޒިމް ފައްޔާޒަށް: "ކުރި ވައްކަންތައް އެނގޭ"

ޓޫރިޒަމްގެ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އިސްލާހާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް...

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 14
އިމްރާންގެ އިތުބާރުނެތްކަމަށް ފާހެއް ނުވި

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ އޭނާއާ އެއްކޮޅަށް މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

November 23, 2020 1
އީސީގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން މިއަދު ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

November 23, 2020 38
"ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓުން ބަނދަރަށް ދާން ދައްޗެއް ނުވާނެ"

ހއ. ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓުގެ ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށާއިރު، އެ ރަށުގައި ހަތަރު ޓެކްސީ އޮތަސް ދަތި ކަމެއް ނެތި ދަތުރުވެރިންނަށް އެއާޕޯޓުން ބަނދަރަށް...

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2020 29
ސިޔާސަތުތައް ޕާޓީގެ ތަސައްވަރާ އެއްގޮތެއް ނޫން: ހަސަން

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ހިނގަނީ އެމްޑީޕީގެ ތަސައްވަރާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ވިދާޅުވާން ދަތި ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން އަދި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2020 33
ސަރުކާރާއެކު ދެމިއޮންނާނަން: އެމްއާރްއެމް

ގައުމީ މަސްލަހަތާއި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރިމަގުގައި މި ސަރުކާރާ އެކު، ދެމިއޮންނާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަންގެ ބައިވެރިއެއް ކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމަންޓް...

November 20, 2020 37
އެއްބަސްވިގޮތް ނުވިޔަސް ކޯލިޝަންގައި ތިބޭނަން: ގާސިމް

ކޯލިޝަން ހެދި އިރު އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ނުދިޔަސް، ޖުމްހޫރީ ޕާޓިން އިސްވެ، ކޯލިޝަނުން ވަކިނުވާނެ ކަމަށް، އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިނގިލީ...

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020 16
އަޅުގަނޑުގެ ރަށުން ނަމޫނާ ދައްކައިފި: ނަހުލާ

އިގްތިސާދީ ނާރެހަކަށް ބޮޑުތިލަދުންމަތި ހެދުމުގެ ފާލަމެއްގެ ގޮތުގައި ހއ. ހޯރަފުށީގައި އެއާޕޯޓް އަޅަން އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ދެއްކި ނަމޫނާ އަކީ ލިބިވަޑައިގެންނެވި ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ އޭނާގެ އުފަން ރަށަށް މިއަދު ތައުރީފުކުރައްވައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020 16
ދަރަނި ދައްކަން ޖެހޭނެ، އެއީ ލާޒިމް ކަމެއް: އަމީރު

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ދަރަނީގެ ކަންތައް ހަމަ ނުޖެއްސޭ ހާލަތަކާ ދިމާލަށް ރާއްޖެ ދިޔައީ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި އެކަން ރަނގަޅުކުރަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2020 42
ދަރުމަވަންތަ "ވިއްކާލަނީ" ބަނގުރޫޓުވުމުން: ޖަމީލް

ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް "ވިއްކާލަން" މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ގައުމު ބަނގުރޫޓު ވެގެން ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް...

November 17, 2020 15
ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 123 ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމާލައިފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރަށް މިއަދު ދެ އަހަރު ފުރުނުއިރު މިހާތަނަށް 123 މަޝްރޫއެއް ނިންމާފައިވާ ކަން ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020 42
ބަޖެޓަކީ ޅޮސް ލަކުޑި ކަމަށް ނަޝީދު ސިފަކުރައްވައިފި

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަކީ "ޅޮސް ލަކުޑި" ނުވަތަ އެއްވެސް ބާރެއް ނެތް ލަކުޑިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެ ބަޖެޓަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020 27
"މަޝްރޫއުތަކުން އެކްސްޗޭންޖު ރޭޓަށް އަސަރު ކުރާނެ"

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ޓޫރިޒަމް ހީނަރު ވެފައިވާތީ، ރާއްޖޭގައި ބޭރު ފައިސާގެ ބާޒާރަށް ބޮޑު ހީނަރު ކަމެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި މި ހާލަތުގައި ކެޕިޓަލް މަޝްރޫއުތަކަށް ބޭރު ފައިސާ ހޯދަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ރާއްޖޭގެ ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖު ރޭޓަށް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާނެ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ ގަވަރުނަރު އަލީ ހާޝިމް މިއަދު...

November 15, 2020 23
ސިނަމާލެ ބްރިޖުން ފީ ނެގުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: ނަހުލާ

މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ ގުޅުވައިދިން ސިނަމާލެ ބްރިޖުން ފީ ނެގުމުގެ ވިސްނުމެއް މި ސަރުކާރުގައި ނެތް ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު ނަހުލާ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 15, 2020 21
އެއާޕޯޓް ހުޅުވާތާ ހަފުތާއެއް ތެރޭ ޝެޑިއުލް ދަތުރުފަށަނީ

ހޯރަފުށި އެއާޕޯޓް އަންނަ އަންގާރަދުވަހު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައި ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ފަށާނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2020 26
ރާއްޖޭގެ ދަރަނިތައް ފަސްކުރަން ޝާހިދު ގޮވާލައްވައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގުތިސާދީ ހީނަރުކަމާ ހެދި، ރާއްޖޭގެ ދަރަނިތައް އަނބުރާ ދެއްކުން އަންނަ އަހަރު ނިމެންދެން ފަސްކޮށްދޭން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު އިއްޔެ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2020 48
ޔާމީނަށް ލުއި ދެވޭނީ ކޯޓު މަރުހަލާ ނިމުމުން: ރައީސް

ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، އެއްވެސް ޑީލެއްގެ ދަށުން ދޫކުރުމަކީ ކުރައްވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނަށް ލުޔެއް ދެއްވުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމެވޭނީ ކޯޓު މަރުހަލާތައް ނިމުމުން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 11, 2020 75
މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުތައް ފަށަނީ

މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުތަކެއް ފެށުމަކީ އަންނަ އަހަރު މި ސަރުކާރުން އިސްކަންދީގެން ކުރާނެ އެއް މަސައްކަތް ކަމަށާއި އަމާޒަކީ އަންނަ މަހު 3،000...

November 11, 2020 40
ކުރިއަށް އޮތީ މަޝްރޫއުތަކުގެ އަހަރު: ރައީސް

ގައުމުގައި އޮތް ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުމާއި އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް، މި އަހަރު ދިމާވި ކޮވިޑުގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ރޭވުންތަކަކާ އެކު ކުރިއަށް އޮތީ މީހުން...

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 39
ފަސޭހައިން ރެސިޑެންޓް ވިސާ ލިބޭ އިސްލާހު ފާސްކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި 250،000 ޑޮލަރު އިންވެސްޓްކުރާ ބިދޭސީންނަށް ރެސިޑެންޓް ވިސާ ލިބޭ ގޮތަށް އިމިގްރޭޝަން ގާނޫނު އިސްލާހުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

November 09, 2020 29
ކަނޑިންމަ މުވައްޒަފުގެ މަރު: ޑޮކްޓަރުގެ ވާހަކަ ތަފާތު

ކަނޑިންމައިން މަރުވި މުވައްޒަފުގެ ބަލީގެ މައުލޫމާތު، އެ ރިސޯޓްގެ ޑޮކްޓަރު އެކި ފަރާތްތަކަށް އެކި ގޮތަށް ދީފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު އިމަންޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗުއީއޯސީ) އިން ރޭ...

November 09, 2020 57
އާސަންދައިން ބަޔަކު ނާޖާއިޒު ފައިދާ އެބަހޯދާ

ދައުލަތުގެ ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ސްކީމް އާސަންދަ ބޭނުންކޮށްގެން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ނާޖާއިޒު ފައިދާތައް ނަގާތީ އެ ނިޒާމު ދައުލަތަށް ބޮޑު ބުރަޔަކަށް ވެފައިވާ ކަމަށް، އެ ނިޒާމު...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 40
ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލް ގަމަށް ބަދަލުކުރަން މަޝްވަރާކުރަނީ

އިންޑިއާގެ އެހީގައި ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރަން ނިންމި ކެންސަރުގެ ބައްޔަށް ފަރުވާދޭ ހާއްސަ ހޮސްޕިޓަލް، ލ. ގަމަށް ބަދަލުކުރަން ސަރުކާރުން މަޝްވަރާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

November 08, 2020 17
އިންތިޚާބުގެ ކުރިން އީސީ ބަދަލުކުރާނަން: އިދިކޮޅު

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ބޯމަތިވެފައި އޮތް އިރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އަމަލުތައް ހުރީ ވެރިކަން ކުރާ އެމްޑީޕީ އަށް ކެމްޕޭންގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީ، އިދިކޮޅަށް ހުރަސްއެޅުން...

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2020 20
ފިޗްގެ ރޭޓިން ދަށްކުރީ މަޖިލީހުގެ ސަބަބުން: ޝަރީފު

ކްރެޑިޓް ރޭޓިން ކުންފުނި "ފިޗް އިން ރާއްޖޭގެ ރޭޓިން ދަށްްކުރި މައިގަނޑު ސަބަަބަކީ ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ހާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފާސްކުރި ރިޕޯޓު ކަމަށް ވިދާޅުވެ، މަރަދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު( އައްޑޫ ޝަރީފު) ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.