24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2020 17
ދައުލަތުގެ ހަރަދު 17.8 ބިލިއަނަށް

މިދިޔަ ހަފުތާގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނީ 9.94 ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ހަރަދުގެ ޖުމްލަ 17.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 10
ހަ މަސްތެރޭ 2.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީިބިލް ވިއްކައިފި

ދައުލަތުގެ ހަރަދުތައް މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި މިދިޔަ މަހުގެ ފަހު ހަފްތާއާ ހަމައަށް 2.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީބިލް ވިއްކައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2020 36
އެމްއެމްއޭ އިން ހަތަރު މަހުން 4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދީފި

މިދިޔަ ހަތަރު މަހު ސަރުކާރުން ހަތަރު ބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ އޯވާޑްރޯކޮށްފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2020 1
ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ކުރި ހޭދަ 976 މިލިއަނަށް

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ކުރި ޚަރަދު 976 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2020 54
ކުރީގެ ރައީސުންގެ އިނާޔަތް މުރާޖައާ ކުރަން އެދިއްޖެ

ކުރީގެ ރައީސުންނަށް ދެމުން އަންނަ އިނާޔަތްތައް މުރާޖައާ ކުރަން ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެދިއްޖެ އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2020 39
72 ޕަސެންޓް ހޭދަކުރީ އެސްޓީއޯ މެދުވެރިކޮށް: އަމީރު

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ކޮށްފައިވާ ހޭދައިގެ 72 ޕަސެންޓް ހަރަދުކޮށްފައި ވަނީ އެސްޓީއޯ މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2020 25
"އައިއޭއެސް ފަދަ ކުންފުނިތަކުގެ މުސާރަ ކުޑަކުރާނަން"

ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތުގައި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގައި އާދަޔާ ހިލާފު ބޮޑު މުސާރަތައް ލިބޭ މީހުންގެ މުސާރަތައް ވެސް ކުޑަ ކުރާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2020 5
ނުފަށާ ހުރި ޕީއެސްއައިޕީ ޕްރޮޖެކްޓްތައް މަޑުޖައްސާލައިފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އިގްތިސާދު ހީނަރުވެފައި ވާތީ ސަރުކާރުގެ ހަރަދުތައް ކުޑަ ކުރުމުގެ ގޮތުން، ނުފަށާ ހުރި ޕަބްލިކް ސެކްޓާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޕީއެސްއައިޕީ) ޕްރޮޖެކްޓްތައް މަޑުޖައްސާލައިފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2020 15
މިދިޔަ މަހު ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އަށް ވުރެ ޚަރަދު ބޮޑު

މިދިޔަ މަސް ނިމުނު އިރު ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އަށް ވުރެ ޚަރަދު ބޮޑު ކަމަށް، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރި ކޭޝްފްލޯ ސްޓޭޓްމަންޓުން ދައްކައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 6
ކޮންސަލްޓަންޓަކު ހޯދަނީ އެ މަގާމު ހުސްވުމުން: އަމީރު

ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް މެނޭޖް ކުރާނެ ކޮންސަލްޓަންޓަކު ހޯދަން އިއުލާންކުރީ، ކުރިން އެ މަގާމުގައި ހުރި މުވައްޒަފު ވަކިވުމުން ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2020 37
ސަރުކާރުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރަން އަންގައިފި

ޗައިނާ އިން ފެތުރެން ފެށި ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ގުޅިގެން، ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމަށް މައްސަލަތައް ކުރިމަތި ވާނެތީ، މިނިސްޓްރީތަކާއި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރަން ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު އަންގަވައިފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2019 36
ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ހަރަދު އެތައް ބިލިއަނުން މައްޗަށް!

މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތަކާއި ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެކި ފަރާތްތަކަށް ދިން މިންވަރު އިތުރުވެ، ދިވެހި ދައުލަތް ހިންގުމުގެ މުޅި ހޭދަ އެތައް ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން މައްޗަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019 4
މިއަހަރުގެ ބަޖެޓް 80 ޕަސެންޓް ހާސިލްވާނެ: ފިނޭންސް

މިއަހަރު ނިމޭ އިރު ބަޖެޓުގެ 80 ޕަސެންޓް ހާސިލްވާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019 77
ދަތުރުތަކުގެ ބަޖެޓް ހުސްވެއްޖެ!

ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ދަތުރުތަކަށް ހޭދަކުރަން ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅި މިންވަރުގެ 99.4 ޕަސެންޓް ހޭދަކޮށްފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2019 14
ހުށަހެޅީ 1.7 ބިލިއަންގެ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް

ސަރުކާރުން ފޮނުވި 1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2019 30
ރިކަރަންޓް ހަރަދަށް އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރު

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ދުވަހު، ދައުލަތުން ރިކަރަންޓް ހަރަދަށް ހޭދަކުރި މިންވަރު މިދިޔަ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތަށް ވުރެ އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2019 10
ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ބަޖެޓް އެކުލަވާލާ އުސޫލު: އަމީރު

އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ބަޖެޓް އެކުލަވާލުމުގެ ޕްރޮސެސް ރަނގަޅު ނުވުން ކަމަށާއި އަންނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާ ބަޖެޓަކީ ކްރެޑިބަލް ބަޖެޓަކަށް ހައްދަވާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2019 15
ބަދަލު ދިން ވަރު ހަ ގުނަ މައްޗަށް ހިނގައްޖެ!

ސަރުކާރުން ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ އާއި ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ކޯޓުތަކަށް ދެއްކި މިންވަރު ބަޖެޓުގައި ލަފާކުރި މިންވަރަށް ވުރެ، ހަ ގުނަ އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2019 11
ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގެ 78 ޕަސެންޓް ރިކަރަންޓަށް

މިދިޔަ ހަތަރު މަސް ދުވަހު ދައުލަތުން ކުރި ހޭދައިގެ 78 ޕަސެންޓަކީ ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ރިކަރަންޓް ހަރަދު ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީންގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019 22
ސަރުކާރަށް އޮތީ ބިލް ދެއްކުން؟

މިހާރު މި ފެންނަނީ މަސައްކަތްކޮށްގެން ފައިސާ ހޯދުމުގެ ބަދަލުގައި، ސޮއިކޮށްލާ އެއްބަސްވުމަކުން ބައެއް މީހުން މިލިއަނަރުންނަށް ވާ ތަނެވެ. ސަރުކާރުގެ އެކި މުއައްސަސާތައް ހިމެނޭ އެކި މަޝްރޫއުތަކާއި އެކި ކަންކަމުގައި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާ އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް އުވާލައި ނުވަތަ އެއާ ހިލާފުވެގެން ކަމަށް ބުނެ ކޯޓަށް...