18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020 43
ވެހިކަލްގެ އިތުރު ފީއެއް ނެގުން: އާންމުން ރަތަށް

މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުނުވެ، އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން އުޅަނދުތަކުން "ކޮންޖެޝަން ޗާޖު" ފީ ނަގަން ބަޖެޓުގައި ހިމެނުމުން ގިނަ ބަޔަކު ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2020 19
"ދަރުމަވަންތަ ބޭނުން ކުރަނީ ގެރެންޓީގެ އަގު ނެތުމުން"

ސުކޫކު ވިއްކުމަށްޓަކައި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ބޭނުން ކުރަނީ ދައުލަތުގެ ގެރެންޓީތަކުގެ އަގެއް ނެތުމުން ކަމަށް މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 17, 2020 16
ޖިނާއީ މައްސަލަތައް މީރާއިން ބެލުމުގެ ގަވާއިދެއް

ޓެކްސްއާ ގުޅޭ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރުމުގައި ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް ލިބޭ ގޮތަށް ތަހުގީގު ކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދެއް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން...

November 17, 2020 45
ދަރުމަވަންތަ ވިއްކައި، ރަހުނެއް ނުކުރާނެ: ފިނޭންސް

ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް 300 މިލިއަން ޑޮލަރު (4.6 ބިިލިއަން ރުފިޔާ) ސުކޫކު ވިއްކުމަށްޓަކައި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ނަމަށް ބަދަލު ކުރިޔަސް، އެތަން ވިއްކައި...

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020 85
ސުކޫކު ވިއްކަން ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ބޭނުން ކުރަނީ

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ފައިސާ ހޯދަން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް 300 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސުކޫކު ވިއްކުމަށްޓަކައި 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރަން އެދިއްޖެ އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2020 26
ގާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރެވޭނެ ބަޖެޓެއް ނެތް:އެޗުއާރުސީއެމް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އަށް ގާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރެވޭނެ ވަރުގެ އަދަދެއް ދައުލަތުގެ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓެއްގައި ހިމަނާފައި ނެތް ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2020
މިދިޔަ މަހު ލިބުނު އާމްދަނީ 58 ޕަސެންޓް މަދު

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ޓޫރިޒަމްގެ ވިޔަފާރި ދަށްވުމުން، މިދިޔަ މަހު މީރާ މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ލިބުނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހާ އަޅާބަލާއިރު 57.9 ޕަސެންޓް މަދުން ކަމަށް މީރާ އިން ބުނެފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020
އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް 11 ބިލިއަން ރުފިޔާ

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބިފައި ވަނީ 11 ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 6
އިސްވެރިންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރި މައްސަލަ ހުކުމާ ހަމައަށް

ރައީސާއި ނައިބުު ރައީސްގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ހަ މަހަށް ކުޑަކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލްކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގެ އަޑުއެހުންތައް އެ ކޯޓުން މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020
މިދިޔަ މަހުގެ އާމްދަނީ 30 ޕަސެންޓް ދަށް

މިދިޔަ މަހު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މީރާއިން ބަލައިގެންފައި ވަނީ 843.04 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށާއި މިއީ މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 30 ޕަސެންޓުގެ ދަށްވުމެއް ކަމަށް މީރާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020 9
ފައިސާ ހޯދާ މައްސަލަ ހަ މަހުން ނިންމަން ލާޒިމްކުރަނީ

ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ޓެކުހާއި ޓެކުހަށް ނުވާ ފައިސާގެ މައްސަލަތައް ހަ މަސް ތެރޭގަައި ކޯޓުން ނިންމަން ލާޒިމްވާ ގޮތަށް ޓެކްސް ނެގުމާ ބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 1
ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ 46 ޕަސެންޓް ދަށަށް

މިދިޔަ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު 46 ޕަސެންޓު ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 28
ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ފުލުހުންނަށް ލިވިން އެލަވަންސް ނުދޭނެ

ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ މެދުވެރިގެން ފްލެޓާއި އެޕާޓްމެންޓް ލިބިފައިވާ ފުލުހުންނަށް އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ލިވިން އެލަވަންސް ދިނުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2020 36
އެމްއެމްއޭ އިން ހަތަރު މަހުން 4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދީފި

މިދިޔަ ހަތަރު މަހު ސަރުކާރުން ހަތަރު ބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ އޯވާޑްރޯކޮށްފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2020 2
ޖޫން މަހުގެ އާމްދަނީ 82 ޕަސެންޓް ދަށް

ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) މެދުވެރިކޮށް ޖޫން މަހު ލިބުނު އާމްދަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އާމްދަނީއާ އަޅާބަލާއިރު 82 ޕަސެންޓް ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2020
ގްރީން ޓެކްސްއަށް އޭޕްރީލްގައި ލިބުނީ 35.7 މިލިއަން

މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހު ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި، ޓޫރިޒަމްގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ލިބުނީ 35.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020 6
ޓެކްސް ނޫން ފައިސާ މީރާ އިން އަލުން ބަލައިގަންނަނީ

ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ ފައިސާ މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ބަލައިގަތުން ހުއްޓާލާފައި އޮތުމަށް ފަހު، ޓެކްސް އަށް ނުވާ ބައެއް ފައިސާ މީރާ އިން އަލުން ބަލައިގަންނަ ގޮތަށް މާލިއްޔަތު ގަވާއިދަށް އިސްލާހު ގެނެސްފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2020 7
ޓީޖީއެސްޓީ ދިވެހި ރުފިޔާ އިން ދެއްކޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނަގާ ޓެކްސް (ޓީޖީއެސްޓީ) ދިވެހި ރުފިޔާ އިން ދެއްކޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020 3
އިންކަމް ޓެކްސް އަށް ލިބުނީ 1.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ

އިންކަމް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 1.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ، މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ބުނެފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2020 12
މިދިޔަ މަހުގެ އާމްދަނީ 80 ޕަސެންޓް ދަށަށް

މިދިޔަ މަހު މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 80 ޕަސެންޓް ދަށްވެ، މިދިޔަ މަހު ލިބުނީ އެންމެ 206 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2020 8
ރައީސާއި ނައިބުގެ މުސާރަ ކުޑަކުރި މައްސަލަ ބަލައިގެންފި

ކޮޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްގެ އިތުރުން ބައެއް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މުސާރަތައް ކުޑަކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެ ކޯޓުން ބަލައިގަތުމަށް މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020
އޭޕްރީލް މަހުގެ އާމްދަނީ 65 ޕަސެންޓު ދަށަށް

މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބުނީ 648 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.