08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019 43
ފެބްރުއަރީ 7 ގެ މައްސަލަ ހަމަ ބަލަންވީ: ނާޒިމް

ކުރީގެ ރަައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ފެބްރުއަރީ 7، 2012 ގައި ބަދަލުވި ގޮތް އަލުން ރަނގަޅަށް ބަލަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް އެ ދުވަހުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީން އެންމެ ބޮޑަށް އިނގިލި ދިއްކުރާ ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމު މިއަދު، މަޖިލިހުގެ ކޮމިޓީގައި، ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2019 50
ޖާބިރުގެ ރުޅި ކޮންޓްރޯލް ނުވެ އަލީ ވަހީދާ ވެސް ޒުވާބަކަށް!

ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކުގައި ބަނގުރާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވީ ނަމަވެސް ކެސިނޯ ހިންގުމަށް އެފަދަ ހުއްދައެއް ނެތުމުން، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދާ ޒުވާބު ކުރައްވައި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ދޫކުރައްވައި މިއަދު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2019 11
އެމްޑީޕީގެ ކޮމިޓީއަށް ވަޒީރުން ހާޒިރުކުރުން ގޯހެއް ނޫން

ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ކޮމިޓީތަކަށް ވަޒީރުން ހާޒިރުކޮށް މައްސަލަތައް އޮޅުންފިލުވުމަކީ ގޯހެއް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް ހޫދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 26
ފެނަކައަށް މަހަކު 10 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާރުން ދޭ

ފެނަކަ އިން ދޭ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަށް ސަރުކާރުން މަހަކު 10 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކާ ކަމަށާއި އެއީ އެ ކުންފުންޏަށް ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް އެނާޖީ މިނިސްޓަރު ތޯރިގު އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2017 9
ކަރަންޓްގެ މައްްސަލާގައި އޮފިޝަލުން ކޮމެޓީއަށް ގެންދަނީ

މާލެއާ އަޅާ ބަލާއިރު އަތޮޅު ތެރޭގައި ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ދޭ އަގު ބޮޑުވެފައިވާ މައްސަލާގައި ސްޓެލްކޯ އާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކުރަން އެ ކޮމެޓީން މިރޭ ނިންމައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 5
މުއްދަތުތައް ފަހަނައަޅައި ދަނީ، އެޅޭ ފިޔަވަޅެއް ނެތް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަތަރު ދާއިރާއެއްގެ ގޮނޑި ހުސްވެފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅިޔަސް އެ ހަތަރު ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ނުބާއްވައި އުޅެނިކޮށް ގާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތު ހަމަވީ އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016 20
"ޓެރިފް ރޭޓަށް ބަދަލު ގެނައީ އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތު"

ކަރަންޓުގެ ޓެރިފް ރޭޓްތަކަށް ބަދަލު ގެނައީ އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތު ކަމަށާއި އެއީ އިގުތިސާދަށް ގެނައި ހެޔޮ ބަދަލެއް ކަމަށް އެނާޖީ މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2016 54
"އިގްތިސާދީ ހެޔޮ ބަދަލުތަކުން މުސާރަތައް ބޮޑުވާނެ"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އިގްތިސާދު ހަރުދަނާ ކުރަން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުވާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު...

October 11, 2016 38
"މިއީ ސިޔާސީ ނިންމުމެއް ނޫން، އިގުތިސާދީ ނިންމުމެއް"

ސަރުކާރުން ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ދެމުން އައި ސަބްސިޑީ ކަނޑާލައި، ހަމައެކަނި ފަގީރުންނަށް ލިބޭ ގޮތަށް ހެދުމަކީ ސިޔާސީ ނިންމުމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ އިގްތިސާދީ ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް...

27 ޖޫން

June 27, 2016 24
ހުމާމް މެރުން ހުއްޓުވަން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ އަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަފްރާޝީމް އަލީ އަވަހާރަކޮށްލި ހުސެން ހުމާމަށް ހިންގި ޝަރީއަތުގައި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ހުރި ކަމަށް ބުނެ، އޭނާ މެރުން ހުއްޓުވައި ދިނުމަށް އެދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2016 16
ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވާން ތައްޔާރު: ތޯރިގު

ކަރަންޓުގެ އަގުތަކުގެ މައްސަލާގައި ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވާން ތައްޔާރު ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ވަޑައިގަތުމަށް ފަސްޖެހުމެއް ނެތް ކަމަށް އެނާޖީ މިނިސްޓަރު ތޯރިގް...

June 20, 2016 11
މިނިސްޓަރު ތޯރިގު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރެއް

ކަރަންޓުގެ ބިލްގެ މައްސަލާގައި މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އެންވަޔަރުމެންޓް އެންޑް އެނާޖީ މިނިސްޓަރު ތޯރިގު އިބްރާހީމް، ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްުޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ...