08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2019
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ގުއަޓަމާލާ ވަކިވެއްޖެ

ގުއަޓަމާލާ ސިޓީ (ޖެނުއަރީ 8) - ގުއަޓަމާލާގެ ރައީސް ޖިމީ މޮރޭލްސްގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ އދ.ގެ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން އެ ގައުމުން ދިއުމަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2018 3
އަލިފާން ފަރުބަދަ ގޮވައި 200 މީހުން ގެއްލިއްޖެ

ގުއަޓެމާލާ ސިޓީ (ޖޫން 6) - ގުއަޓެމާލާގެ އަލިފާން ފަރުބަދަ ގޮވައި ގާތްގަނޑަކަށް 200 ވަރަކަށް މީހުން ގެއްލި މިހާތަނަށް 75 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2018
ގުއަޓެމާލާގެ އެމްބަސީ ވެސް ގުދުސްގައި ހުޅުވައިފި

ގުދުސް (މެއި 16) - އިޒްރޭލުގައި ހުންނަ ގުއަޓެމާލާގެ އެމްބަސީ ވެސް ގުދުސް އަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2018 2
ގުއަޓެމާލާ އެމްބަސީ ވެސް ގުދުސް އަށް ބަދަލު ކުރަނީ

ގުއަޓަމާލާ ސިޓީ (މާޗް 5) - އިޒްރޭލުގައި ހުރި ގުއަޓެމާލާ އެމްބަސީ ވެސް އަންނަ މެއި މަހު ގުދުސް އަށް ބަދަލު ކުރާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2017 2
އެމްބަސީތައް ގުދުސަށް ބަދަލުކުރަން އިޒްރޭލު އާދޭސްކުރަނީ

އިޒްރޭލުގައި ހުންނަ އެކި ގައުމުތަކުގެ އެމްބަސީތައް ގުދުސަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެދި އިޒްރޭލު ސަރުކާރުން އެ ގައުމުތަކުގައި އާދޭސް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2017 4
ގުއަޓެމާލާގެ އެމްބަސީ ވެސް ގުދުސަށް ބަދަލުކުރަނީ

އިޒްރޭލުގައި ހުންނަ ގުއަޓެމާލާގެ އެމްބަސީ ވެސް ގުދުސަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް ޖިމީ މޮރާލޭސް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2016 4
ރައީސް އަށް ހަދިޔާ ދިން ދެ ވަޒީރުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ގުއަޓަމާލާ ސިޓީ (ޖޫން 12) - ގުއަޓަމާލާގެ ކުރީގެ ރައީސް އޮޓޯ ޕެރޭޒް މޮލީނާ އަށް ހަދިޔާ އަކަށް ހެލިކޮޕްޓަރެއް ދިން ކުރީގެ ދެ ވަޒީރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.