29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020
ރޮބޮޓްތަކެއްގެ އެހީގައި 326 ގަސް އިންދައިފި

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ އެކު ދުނިޔެ ހޫނުވަމުންދާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް އިންޑިއާ އިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި، ކުދި ރޮބޮޓްތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެން 326 ގަސް އިންދައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020
އެއްމާބަނޑު މީހުންގެ ރެކޯޑް ލަންކާގައި ހެދޭ ގޮތެއްނުވި

އެއްމާބަނޑު މީހުން އެއްތާކަށް ޖަމާކޮށްގެން ސްރީ ލަންކާ އިން ހަދަން އުޅުނު ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑަކަށް، އުންމީދު ކުރި ވަރަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޖަމާވުމުުން ދިމާވި ދަތިތަކާ ހުރެ ރެކޯޑް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020 1
އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާ އަށް 117 އަހަރު

ދުނިޔޭގައި މި ވަގުތު ހުރި އުމުރުން އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާ، ޖަޕާނުގެ ކޭން ޓަނާކާގެ 117 ވަނަ އުފަން ދުވަސް މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019 2
ރާއްޖޭގެ ޑައިވިން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތަށް އަރައިފި

މިދިޔަ އޮކްޓޫބަރު ރާއްޖެއިން މުގުރާލި ފްރީ ޑައިވިން ރެކޯޑް ގިނީސް ވޯލްޑް ރެކޯޑު ފޮތުގައި ރަސްމީކޮށް ލިސްޓުކޮށްފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019 1
އެންމެ ބަރު އެވޮކާޑޯގައި ދެ ކިލޯ

އެންމެ ބޮޑު އެވޮކާޑޯއާ އެކު ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ވެސް ޖާގަ ހޯދާފައި އޮތް އެވޮކާޑޯއެއްގެ ރެކޯޑް ކުޑަ ތަފާތަކުން މުގުރާލައި، ހަވާއީގެ އާއިލާއަކުން އަނެއްކާ ވެސް ރިކޯޑް ގާއިމުކޮށްފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2019 3
ރާއްޖޭގައި އަނެއްކާވެސް ރެކޯޑެއް

ޖަގަލް ކުރަމުން ދުވުމުގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު މި މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު މުގުރާލި މިކަލް ކެމަރަލް އަނެއްކާވެސް ރާއްޖޭގައި މިއަދު ރެކޯޑެއް މުގުރާލައިފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2019 1
ޖަގަލް ކުރަމުން ދުވުމުގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު މުގުރާލައިފި

ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން، އައްޑޫގައި ޖަގަލް ކުރަމުން ދުވުމުގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑެއް މިއަދު މުގުރާލައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019 12
ރާއްޖޭން ޑައިވިންގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު މުގުރާލައިފި

ފްރީ ޑައިވިން އިން އިޓަލީން ހަދާފައިވާ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު ރާއްޖޭން މިއަދު މުގުރާލައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2019
98 އަހަރުގައި ސްކޫބާ ޑައިވަރެއްގެ ސެޓްފިކެޓް

ހުވަފެނެއް ހަގީގަތަކަށް ހަދަން ހިތްވަރުލާ މީހަކަށް ފަސްއެނބުރި ބެލުމެއް ނޯންނާނެ އެވެ. އަދި އުމުރުން ކިތަންމެ ދުވަސް ވިޔަސް، އެއީ އުންމީދެއް ހާސިލު ކުރަން އޮތް ހުރަހެއް ނޫންކަން އުމުރުން 98 އަހަރުގެ މީހަކު ވަނީ މި ސާބިތުކޮށް ދީފަ އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2019 3
ރެކޯޑެއް ހަދަން ފާހާނާ ތަށިމަތީގައި 116 ގަޑިއިރު

ފާހާނާ ތަށިމަތީގައި އެންމެ ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކޮށްގެން މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހެއްގެ ނަމެއް ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތަކަށް އަރައިފައެއް ނެތެވެ. އެކަމަކު މީގެ ކުރިން މީހަކު ތަށިމަތީގައި 100 ގަޑިއިރު ވެސް ހޭދަކޮށްފައިވެ އެވެ. ނަމަވެސް ރެކޯޑް ކަށަވަރެއް ނުވެ އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019 1
މި މީހާ އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް 114 ފަހަރު ބަލައިފި

މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހު ރިލީޒްކުރި "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އެންމެ ގިނައިން ތިއޭޓަރުގައި ބެލި މީހާގެ ރެކޯޑް ހަދަން އެމެރިކާގެ ޒުވާނަކު މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2019
ޓީ ސީރީޒް ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތަށް

ޔޫޓިއުބްގައި އެންމެ ފުރަތަމަ 100 މިލިއަން ސަބްސްކްރައިބަރުން ހަމަކުރި ޗެނެލްގެ މަގާމާ އެކު އިންޑިއާގެ ޓީ ސީރީޒަށް ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ވެސް ޖާގަ ލިބިއްޖެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2019
އެންމެ ބޮޑު ޓީޝާޓް ހެދީ ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ރިސައިކަލްކޮށްގެން

ޕްލާސްޓިކް ފުޅިތަކެއް ރިސައިކަލްކޮށްގެން ތައްޔާރު ކުރި ފޮތިން ފެހި، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޓީޝާޓާ އެކު، އިންޑިއާ އިން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2019
އުމުރުން 100: ފިޓްކަމުގެ ސިއްރަކީ ޔޯގާ

ޔޯގާއަކީ މިހާރު ވަރަށް މަގުބޫލު ކަސްރަތުގެ ބާވަތެކެވެ. ޔޯގާ ހަދާ މީހުންގެ ފިޓްކަމުގެ ވާހަކަ އާއި އޭގެ ފައިދާތަކުގެ ވާހަކަތައް މި ފަހުން ވަރަށް ބޮޑަށް ވައިގައި ހިފި ނަމަވެސް މިއީ އެތައް ޒަމާނެއް ކުރިން ޕްރެޓިކްސް ކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ.

06 މެއި

May 06, 2019 2
މިއީ ފައިތިލަ އެންމެ ބޮޑު އަންހެނާ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ، އުމުރުން 49 އަހަރުގެ ޖޫލީ ފެލްޓަން އަކީ އޭނާ ވަރަށް ތުއްތު އިރުއްސުރެ ވެސް އާދަޔާހިލާފު ބޮޑު ފައިތިލައެއް ލިބިފައިވާ މީހެކެވެ. އޭނާގެ މަންމަ ވެސް އެ ވާހަކަ އަބަދު ފާހަގަކޮށް، ޖޫލީ އަށް ހެޔޮވަރު ފައިވާނެއް، ބޫޓެއް ހޯދަން އުނދަގޫ ވާހަކަ ދެއްކި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2019 1
ބޯ ކޮށަން އެއްފަހަރާ 15 ކަތުރު ބޭނުންކުރާ މީހެއް

ކުރާ މަސައްކަތަކަށް މާ ބޮޑަށް ފަތިރަވެއްޖެ ނަމަ ބައެއް މީހުންގެ ފަރާތުން އާދަޔާހިލާފު ކަންކަން ވެސް ފެންނަން ފަށަ އެވެ. މިއީ އެކަހަލަ މީހެކެވެ. ބޮލެއް ކޮށައިލަން އޭނާ އެއްފަހަރާ 15 ކަތުރު ބޭނުންކުރެ އެވެ. އަދި މަދު މިނިޓްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި، ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ބޯކޮށައިލަ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019
އެންމެ ޕިއްޒާއަކުން 154 ޗީޒެއްގެ ރަހަ

ޕިއްޒާ ފުރިހަމަކޮށްދޭ މައިގަނޑު އެއްޗަކީ ޗީޒެވެ. އެހެންވެ އެންމެ ޕިއްޒާއަކުން އެތައް ރަހައެއްގެ ޗީޒް ތަޖުރިބާކޮށްލުމަކީ ޕިއްޒާ އަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލަކަށް ވާނެ އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019
އެންމެ އަގުބޮޑު ސެންޓް ފުޅި ރެކޯޑަކަށް

ދާދި ފަހުން ދުބާއީގައި ނެރުނު ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ސެންޓް ފުޅި ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ވެސް ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019
އެންޓޯނިއޯ: އެންމެ ގިނަ ވީޑިއޯ ގޭމް ގެންގުޅޭ މީހާ

ބައެއް މީހުންނަކީ އަމިއްލަ އުފަލަކަށް އެކި އެއްޗެހި ރައްކާކުރާ މީހުންނެވެ. އެގޮތުން މިއީ ވީޑިއޯ ގޭމްތައް އެއްކުރަން ލޯބިކުރާ މީހެއްގެ ވާހަކަ އެވެ.

April 09, 2019
ހެރީގެ ދެކަނބަލުންގެ އިންސްޓަ އެކައުންޓަށް ރެކޯޑެއް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލްގެ އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓް ދުނިޔޭގެ ރިކޯޑް ފޮތުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2019 1
ވުލްވުރިން ކުޅެގެން ހިއު ޖެކްމަން ރިކޯޑް ފޮތަށް

"އެކްސް މެން" ގެ ފިލްމުތަކުން ފެށިގެން "ވުލްވްރިން" ގެ ކެރެކްޓާ ކުޅެމުން ދިޔަ، އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ހިއު ޖެކްމަން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.