21 ޖުލައި

July 21, 2019
98 އަހަރުގައި ސްކޫބާ ޑައިވަރެއްގެ ސެޓްފިކެޓް

ހުވަފެނެއް ހަގީގަތަކަށް ހަދަން ހިތްވަރުލާ މީހަކަށް ފަސްއެނބުރި ބެލުމެއް ނޯންނާނެ އެވެ. އަދި އުމުރުން ކިތަންމެ ދުވަސް ވިޔަސް، އެއީ އުންމީދެއް ހާސިލު ކުރަން އޮތް ހުރަހެއް ނޫންކަން އުމުރުން 98 އަހަރުގެ މީހަކު ވަނީ މި ސާބިތުކޮށް ދީފަ އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2019 3
ރެކޯޑެއް ހަދަން ފާހާނާ ތަށިމަތީގައި 116 ގަޑިއިރު

ފާހާނާ ތަށިމަތީގައި އެންމެ ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކޮށްގެން މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހެއްގެ ނަމެއް ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތަކަށް އަރައިފައެއް ނެތެވެ. އެކަމަކު މީގެ ކުރިން މީހަކު ތަށިމަތީގައި 100 ގަޑިއިރު ވެސް ހޭދަކޮށްފައިވެ އެވެ. ނަމަވެސް ރެކޯޑް ކަށަވަރެއް ނުވެ އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019 1
މި މީހާ އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް 114 ފަހަރު ބަލައިފި

މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހު ރިލީޒްކުރި "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އެންމެ ގިނައިން ތިއޭޓަރުގައި ބެލި މީހާގެ ރެކޯޑް ހަދަން އެމެރިކާގެ ޒުވާނަކު މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2019
ޓީ ސީރީޒް ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތަށް

ޔޫޓިއުބްގައި އެންމެ ފުރަތަމަ 100 މިލިއަން ސަބްސްކްރައިބަރުން ހަމަކުރި ޗެނެލްގެ މަގާމާ އެކު އިންޑިއާގެ ޓީ ސީރީޒަށް ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ވެސް ޖާގަ ލިބިއްޖެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2019
އެންމެ ބޮޑު ޓީޝާޓް ހެދީ ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ރިސައިކަލްކޮށްގެން

ޕްލާސްޓިކް ފުޅިތަކެއް ރިސައިކަލްކޮށްގެން ތައްޔާރު ކުރި ފޮތިން ފެހި، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޓީޝާޓާ އެކު، އިންޑިއާ އިން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2019
އުމުރުން 100: ފިޓްކަމުގެ ސިއްރަކީ ޔޯގާ

ޔޯގާއަކީ މިހާރު ވަރަށް މަގުބޫލު ކަސްރަތުގެ ބާވަތެކެވެ. ޔޯގާ ހަދާ މީހުންގެ ފިޓްކަމުގެ ވާހަކަ އާއި އޭގެ ފައިދާތަކުގެ ވާހަކަތައް މި ފަހުން ވަރަށް ބޮޑަށް ވައިގައި ހިފި ނަމަވެސް މިއީ އެތައް ޒަމާނެއް ކުރިން ޕްރެޓިކްސް ކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ.

06 މެއި

May 06, 2019 2
މިއީ ފައިތިލަ އެންމެ ބޮޑު އަންހެނާ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ، އުމުރުން 49 އަހަރުގެ ޖޫލީ ފެލްޓަން އަކީ އޭނާ ވަރަށް ތުއްތު އިރުއްސުރެ ވެސް އާދަޔާހިލާފު ބޮޑު ފައިތިލައެއް ލިބިފައިވާ މީހެކެވެ. އޭނާގެ މަންމަ ވެސް އެ ވާހަކަ އަބަދު ފާހަގަކޮށް، ޖޫލީ އަށް ހެޔޮވަރު ފައިވާނެއް، ބޫޓެއް ހޯދަން އުނދަގޫ ވާހަކަ ދެއްކި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2019 1
ބޯ ކޮށަން އެއްފަހަރާ 15 ކަތުރު ބޭނުންކުރާ މީހެއް

ކުރާ މަސައްކަތަކަށް މާ ބޮޑަށް ފަތިރަވެއްޖެ ނަމަ ބައެއް މީހުންގެ ފަރާތުން އާދަޔާހިލާފު ކަންކަން ވެސް ފެންނަން ފަށަ އެވެ. މިއީ އެކަހަލަ މީހެކެވެ. ބޮލެއް ކޮށައިލަން އޭނާ އެއްފަހަރާ 15 ކަތުރު ބޭނުންކުރެ އެވެ. އަދި މަދު މިނިޓްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި، ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ބޯކޮށައިލަ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019
އެންމެ ޕިއްޒާއަކުން 154 ޗީޒެއްގެ ރަހަ

ޕިއްޒާ ފުރިހަމަކޮށްދޭ މައިގަނޑު އެއްޗަކީ ޗީޒެވެ. އެހެންވެ އެންމެ ޕިއްޒާއަކުން އެތައް ރަހައެއްގެ ޗީޒް ތަޖުރިބާކޮށްލުމަކީ ޕިއްޒާ އަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލަކަށް ވާނެ އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019
އެންމެ އަގުބޮޑު ސެންޓް ފުޅި ރެކޯޑަކަށް

ދާދި ފަހުން ދުބާއީގައި ނެރުނު ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ސެންޓް ފުޅި ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ވެސް ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019
އެންޓޯނިއޯ: އެންމެ ގިނަ ވީޑިއޯ ގޭމް ގެންގުޅޭ މީހާ

ބައެއް މީހުންނަކީ އަމިއްލަ އުފަލަކަށް އެކި އެއްޗެހި ރައްކާކުރާ މީހުންނެވެ. އެގޮތުން މިއީ ވީޑިއޯ ގޭމްތައް އެއްކުރަން ލޯބިކުރާ މީހެއްގެ ވާހަކަ އެވެ.

April 09, 2019
ހެރީގެ ދެކަނބަލުންގެ އިންސްޓަ އެކައުންޓަށް ރެކޯޑެއް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލްގެ އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓް ދުނިޔޭގެ ރިކޯޑް ފޮތުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2019 1
ވުލްވުރިން ކުޅެގެން ހިއު ޖެކްމަން ރިކޯޑް ފޮތަށް

"އެކްސް މެން" ގެ ފިލްމުތަކުން ފެށިގެން "ވުލްވްރިން" ގެ ކެރެކްޓާ ކުޅެމުން ދިޔަ، އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ހިއު ޖެކްމަން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018 2
އެންމެ ދިގު އިސްތަށިގަނޑުގެ ރިކޯޑް އިންޑިއާ އަށް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދިގު އިސްތަށިގަނޑު އޮތް މީހާގެ ރިކޯޑް އިންޑިއާގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018
ޝިލްޕާއާ އެކު އިންޑިއާ އަށް އާ ރިކޯޑެއް

އާބާދީ އެންމެ ބޮޑު ޗައިނާގެ އަތުގައި ކުރިން އޮތް ދުނިޔޭގެ ރިކޯޑެއް، ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޝިލްޕާ ޝެޓީއާ އެކު އިންޑިއާ އިން ހޯދައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2018 4
އެންމެ ނިޔަފަތި ދިގު މީހާގެ ނިޔަފަތިތައް ކަނޑާލައިފި

އެންމެ ނިޔަފަތި ދިގު މީހާގެ ރިކޯޑް އޮތް އިންޑިއާގެ ސްރީދާރް ޗިލާލްގެ ނިޔަފަތިތައް، 66 އަހަރު ފަހުން ބުދަ ދުވަހު ކަނޑާލައިފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018
ރެކޯޑް ހަދަން، ޔޯގާގެ ހުނަރު ތަފާތު ގޮތަކަށް

ޔޯގާ ކަސްރަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ވަނީ މަގުބޫލުވެފަ އެވެ. އިންޑިއާގައި ޔޯގާގެ ދިގު ތާރީހެއް އޮތް ނަމަވެސް، މިއީ އަދި ޔޯގާގެ ހުނަރު މުޅިން ތަފާތު ގޮތަކަށް ދައްކައިލި، އެ ގައުމުގެ ކުއްޖެކެވެ. މިއީ އުމުރުން 16 އަހަރުގެ ކުއްޖެކެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 1
މިހާރު އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާ އަށް 112 އަހަރު

ދުނިޔޭގައި މި ވަގުތު ހުރި އުމުރުން އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާއަކީ 112 އަހަރުގެ ޖަޕާން މީހެއް ކަމަށް ގިނިސް ވޯލްޑް ރިކޯޑުން އަންގާރަ ދުވަހު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2018 2
އެންމެ ދިގާއި އެންމެ ކުރުގެ ބައްދަލުވުން

ގިނިސް ބުކްސް އޮފް ވޯލްޑް ރެކޯޑްސްގައިވާ ގޮތުން ތުރުކީގެ ސުލްތާން ކޯސެން އަކީ ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހުރި އެންމެ ދިގު ފިރިހެން މީހާ އެވެ. އޭނާގެ އިސްކޮޅުގައި އަށް ފޫޓު އެއް އިންޗި ހުރެ އެވެ. ރެކޯޑް ފޮތުގައިވާ ގޮތުން އެންމެ ކުރު އަންހެނަކީ އިންޑިޔާގެ ޖޯތީ އަމްގޭ އެވެ. އޭނާގެ އިސްކޮޅަކީ ދެ ފޫޓެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 4
އެއް ސައިކަލެއްގައި 58 މީހުން، އިންޑިއާ ސިފައިންނަށް ރެކޯޑެއް

ބެންގަލޫރު (ނޮވެމްބަރު 21) - އިންޑިއާ ސިފައިންގެ 58 މީހުން އެއް ސައިކަލަކަށް އަރާ 1،200 މީޓަރަށް ދުއްވުމަށް ފަހު ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑެއް ހަދައިފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017
700 މީޓަރުގެ މުސްހަފެއް ލިޔެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑަކަށް!

ގާހިރާ (މެއި 4) - ގާތްގަނޑަކަށް ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުން 700 މީޓަރުގެ ދިގު މުސްހަފެއް އަތުން ލިޔެ މިސްރު މީހަކު ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑެއް ހަދަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.