25 އޯގަސްޓް

August 25, 2019 26
ގުޅިފަޅުން ބިން ގަތް މީހުންނަށް ގޯތި ދޭން ގަރާރެއް

އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގައި ހިންގި "ވެށިފަހި މާލެ" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މާލެ އިން ކުދި ބިންކޮޅު ދޫކޮށްލި މީހުންނާއި ގުޅި ފަޅުން ގޯތި ގަނެފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބިފައި ނުވާތީ އެކަން ހަމަޖައްސަން ގޮވާލައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2019 58
މާލެ-ގުޅިފަޅު ގުޅާލުމުގެ ވިސްނުން އެބައޮތް: ފައްޔާޒް

ގުޅިފަޅު ހިއްކައި، މާލެއާ ގުޅުވާލުމަކީ ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމެއް ކަމަށާއި ބޭނުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 34
ފްލެޓް ދިން ގޮތް ބަލަން ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލައިފި

ކުރީގެ ސަރުކާރުން ހިންގި ހިޔާ މަޝްރޫއާއި ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ މަޝްރޫއު އަދި ގުޅިފަޅު ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ފްލެޓް ދޫކޮށްފައި ވަނީ އިންސާފުވެރިކޮށްތޯ ބަލަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލައްވައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2018 103
"ވިލިމާލެ 2 އާއެކު އުފެދިގެން އަންނަނީ މަދީނާއެއް"

ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކައިގެން ތަރައްގީކުރަން ނިންމާފައިވާ ވިލިމާލެ 2 އަކީ އިންޓަގްރޭޓެޑް ކޮންސެޕްޓެއް ކަމަށާއި އެ މަޝްރޫއުގެ ގެދޮރުވެރިކަމާއެކީ އުފެދިގެން އަންނާނީ ޒުވާނުންގެ އުއްމީދުތަކާ ގުޅިފައި އޮތް "މަދީނާ"އެއް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 28
ވިލިމާލެ-2 މަޝްރޫއުން 3،000 ފޯމު ނަގައިފި

މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިއުލާން ކުރެއްވި ވިލިމާލެ 2 މަޝްރޫއުން ފްލެޓާއި ގޯއްޗަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގާތްގަނޑަކަށް 3،000 މީހުން ފޯމު ނަގާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018 43
ވިލިމާލެ2 މަޝްރޫއަކީ ދެކޮޅު ޖެހޭ ސިޔާސަތެއް: މުއިއްޒު

ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ތަރައްގީކުރަން ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގަމުން، 315،000 މީހުންގެ އާބާދީއަކަށް ވިލިމާލެ 2 ތަރައްގީ ކުރުމަކީ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ހައްލު ހޯއްދަވަން ވަރަށް ވިސްނުންތެރިކަމާ އެކު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރާއްވަވާފައިވާ ދެކޮޅުޖެހޭ ސިޔާސަތެއް ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2018 5
އެސްޓީއޯ އިން ގުޅިފަޅުގައި ބަނދަރެއް ހަދަނީ

ހިލަ އާއި ހިލަވެލި ބާލާނެ ބަނދަރެއް، އެސްޓީއޯ އިން ކ. ގުޅިފަޅުގައި ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2018 7
ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯންގެ ބޯޑު އެކުލަވާލައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގަރާރަކުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި އުފެއްދެވި ކުންފުނި، ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް"ގެ ބޯޑަށް މެމްބަރުން އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 11
ދެ ކުންފުންޏެއް އެއްކޮށްލައި އާ ކުންފުންޏެއް ހަދައިފި

ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން (ޓީސީއެލް) އާއި ގުޅިފަޅު އިންވެސްޓްމަންޓް ލިމިޓެޑް (ޖީއައިއެލް) އެއްކޮށްލައިގެން އާ ކުންފުންޏެއް މިއަދު އުފައްދައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017 7
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއަށް ދެ މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ޖެހިއްޖެ

މާލޭ ވޯޓާ އެންޑް ސެވަރޭޖް ކޮމެޕްނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) އަށް 2.4 މިލިއަން ޑޮލަރު (37 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދައްކަން ގުޅީފަޅު ތަރައްގީ ކުރި ކުންފުނި ގްލޯބަލް ޕްރޮޖެކްޓްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (ޖީޕީޑީ) ގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުުކުމްކޮށްފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2016 4
ގުޅިފަޅުގައި ލޭބަ ޕާކެއް ހަދާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ދިރިއުޅޭނެ ރަނގަޅު މާހައުލެއް ގާއިމުކުރުމުގެ ގޮތުން ގުޅިފަޅުގައި ލޭބަ ޕާކެއް ހަދައި، އެތަން ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ގުޅިފަޅު އިންވެސްޓްމަންޓް ލިމިޓެޑް (ޖީއައިއެލް) އިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. ލޭބަ ޕާކުގައި ހަދަން ޖެހޭ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި ޖީއަައިއެލް އިން ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ...

12 މެއި

May 12, 2016
ގުޅިފަޅުގައި ކެފޭ އާއި ފިހާރަ ހިންގަން ކުއްޔަށް ދެނީ

ކ. ގުޅިފަޅުގައި ކެފޭ އާއި ފިހާރަ ހިންގުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރަން އެ ރަށް ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ގުޅިފަޅު އިންވެސްޓްމަންޓުން ނިންމައިފި އެވެ.