06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2020 15
އުތުރަށް 4 ސިކުންތުގެ ލޮޅުމެއް އައި

"ކޮޅަށް ހުންނައިރު ވެއްޓޭވަރުގެ ލޮޅުމެއް އެއީ، ވަރަށް ބާރު ލޮޅުމެއް އައީ،" މިއީ ރޭ އުތުރުގެ ރަށްތަކަށް އައި ބިންހެލުން ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ރަޝީދު ސިފަ ކުރެއްވި ގޮތެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019
ބާރަށުން ރުއް ނެގުން ހުއްޓާލަން އީޕީއޭ އިން އަންގައިފި

ހއ. ބާރަށުން ރުއްގަސް ނަގަމުން ދަނީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކަމަށް ވާތީ، އެ މައްސަލަ އެންވަޔަރުމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ބަލައި ނިމެންދެން އެކަން ހުއްޓާލަން އެ އިދާރާ އިން މިރޭ އަންގައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019 4
ބާރަށުން ރުއްގަސް ނެގި ފަހުން މައްސަލަ ބަލަނީ

ބާރަށުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ރުއްގަސް ނެގީ ދެ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ބޭނުމަށް، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ކަމަށް ކުރިން ބުނި ނަމަވެސް އެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ހުއްދަ ނުދޭކަން އެނގި، އެންވަޔަރަމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019 2
ކެލަ އިން ރުއް ނެގުން ހުއްޓުވައިފިން: އީޕީއޭ

ހއ. ކެލާ އިން ރުއް ނަގައި ބޭރުކުރުން ހުއްޓުވާފައިވާ ކަމަށް އެންވަޔަރަމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

October 06, 2019 34
ތިން ރަށަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ރުއް ބޭރުކޮށްފި

އުތުރުގެ ތިން ރަށަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ރުއް މުލުން ލުހެލައިގެން ރިސޯޓްތަކަށް ގެންދާތީ ތިމާވެށީގެ ހިމާޔަތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019 7
މީހެއްގެ މަރާ މެދު އާއިލާ އިން ސުވާލު އުފައްދައިފި

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނު ހއ. ބާރަށު މީހެއްގެ މަރާ މެދު އާއިލާ އިން ސުވާލު އުފައްދައި ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2019 6
ބާރަށާއި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ބަދަލެއް ނުވި

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ބާރަށު ދާއިރާ އާއި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ފޮށިތަކުގެ ތެރިން ބާތިލް ވޯޓު ހުރި ފޮށިތަކުގެ ބާތިލް ވޯޓު އަލުން ގުނައި ނަތީޖާ އަށް ބަދަލެއް އަންނަ ވަރު ކަމެއް ނެތް ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިރޭ ނިންމައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018 6
ނޭކުރެންދޫ، ބާރަށު ކުޅި އަދި ކޭލަކުނު ހިމާޔަތްކޮށްފި

ހއ. ބާރަށު ކުޅި އާއި ހދ. ނޭކުރަންދޫ ކުޅި އާއި ހދ. ކޭލަކުނަކީ ހިމާޔަތް ކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ކަނޑައަޅުއްވައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 13
ބާރަށާއި ނޭކުރަންދު އާއި ކޭލަކުނުގެ ކުޅި ހިމާޔަތްކުރަނީ

ހދ. ކޭލަކުނާއި ހދ. ނޭކުރެންދު އާއި ހއ. ބާރަށުގެ ކުޅި ހިމެނޭ ސަރަހައްދަކީ ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކެއް ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ކެބިނެޓުގައި މިއަދު މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2018 21
100 ވަނަ ރަށުން އިބޫއަށް ޕެރޭޑެއް!

މި މަހު 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރައްވާ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ)ގެ ކެމްޕެއިންގެ 100 ވަނަ ރަށް ކަމުގައިވާ ހއ. ބާރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން ޕެރޭޑާ އެކު ހޫނު މަރުހަބާއެއް މިއަދު ދައްނަވައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018 38
"ބާރަށު ދާއިރާގައި އިދިކޮޅަށް ފުއްދޭނެ ވައުދެއް ނެތް"

ހއ. ބާރަށު ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ރަށްތަކަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ކޮށްދެވޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް މިހާރަކު ނެތް ކަމަށާއި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝުޖާއު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2018 35
އިދިކޮޅުގެ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމައެއް ނުކޮށްދެވޭނެ

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ވާހަކަދައްކަން ސަރުކާރުން ދާދިފަހުން ފޮނުވި ދައުވަތާ ގުޅިގެން ޖަވާބުދީފި ކަމަށާއި ނަމަވެސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރިމަތިކުރި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަކޮށްދެވެން ނެތް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2018 48
ރައީސް ޔާމީން، ހއ. ހދ ދަތުރުފުޅު ފަސްކުރައްވައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ހއ. އާއި ހދ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް މާދަމާ ފައްޓަވަން ނިންމެވި ދަތުރުފުޅު، މޫސުން ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން ފަސްކުރައްވައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2018 3
ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ރީތީގެ ރާނީ ރަމްލާ މަރުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ބޭއްވި ރީތީގެ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށް، ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ރީތީގެ ރާނީގެ މަގާމު ހޯދި ހއ. ބާރަށު، ރަމްލާ އަހުމަދު މިއަދު ހެނދުނު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2017 7
ތިން ރަށެއްގައި ބޯފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމްކުރަނީ

ހއ. ހޯރަފުއްޓާއި ހދ. ހަނިމާދޫގައި ބޯފެނުގެ ނިޒާމު އަދި ހއ. ބާރުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމަށް ދެ ކުންފުންޏަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.