06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2020 12
ރާއްޖޭގެ އުތުރަށް ކުޑަ ބިންހެލުމެއް

ރޭ ދަންވަރު ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުގެ ސަރަހައްދަށް އައި ބިންހެލުމެއްގެ އަސަރު އެ ސަރަހައްދުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކޮށްފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2019 82
ދިއްދޫގައި މެޗެއް ހޫނުވެ، ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ދީފި

ހއ. ދިއްދޫގައި މިއަދު ބޭއްވި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއްގެ ފައިނަލް މެޗު ހޫނުވެ، ދަނޑުގެ ބައެއް ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ދީފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2019 104
ދިއްދޫގައި މެޗެއް ހޫނުވެ، ދަނޑު ހަލާކުކޮށްފި

ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލުން ބޭއްވި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއްގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗު ހޫނުވެ ދެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި ސަޕޯޓަރުންގެ މެދުގައި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިނގައި އެންމެ ފަހުން ޓާފް ދަނޑު...

June 11, 2019 5
ދިއްދޫގައި އިމިގްރޭޝަންގެ އޮފީހެއް ހުޅުވައިފި

ޕާސްޕޯޓް ހެދުމުގެ ހިދުމަތް ލިބޭ ގޮތަށް ހއ. ދިއްދޫގައި އިމިގްރޭޝަންގެ އޮފީހެއް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2019 8
"ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވާ ދައުލަތެއް ބިނާކުރަންޖެހޭ"

ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވޭ ދައުލަތެއް ބިނާކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 31, 2019 74
ރައީސް، ދެކޮޅަށް ނުކުންނެވުމުން އަސަރުކޮށްފި:ލަތީފް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ނިންމައި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަން ފެށުމަށް އެންމެ ބޮޑު ގުރުބާނީއެއް ވެ ވަޑައިގަތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12...

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019 25
ލަތީފް މި ފަހަރު ވެސް ވާދަކުރައްވަނީ އަމިއްލަ ގޮތުން

އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި ދިއްދޫ ދާއިރާ އަށް މިފަހަރު ވެސް އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ވާދަ ކުރައްވަން، އެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްލަތީފް މުހައްމަދު ނިންމަވައިފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2018 4
ގެނބިގެން މަރުވި ކުއްޖާގެ އާއިލާއަށް ރައީސްގެ ތައުޒިޔާ

ހއ. ދިއްދޫ ކައިރި ފަޅު ރަށެއްގައި މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން އިއްޔެ މަރުވި ފަސް އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ އާއިލާއާ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 27
މޫދަށް އެރި އުޅުނު ފަސް އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

ހއ. ދިއްދޫ ކައިރީގައި އޮންނަ ފަޅު ރަށަކަށް މޫދަށް އެރި އުޅުނު އުމުރުން ފަސް އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018 6
ވަތަށް ފައިބައިގެން ހާލު ދެރަވި މީހާ އައިސީޔޫގައި

މަސް ދޯންޏެއްގެ ވަތަށް ފައިބައިގެން އުޅެނިކޮށް ހާލު ދެރަވި ދެ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2018 50
ޗައިނާއަށް ދަރާފައި އޮތް ވަރު ޔަގީންކުރަންޖެހޭ: ނަޝީދު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ގާތް ގުޅުމެއް ބޭއްވި ޗައިނާއަށް ރާއްޖެ ދަރާފައިވަނީ 3.2 ބިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށް އެ ގައުމުން ބުނާ ކަމަށާއި އެއީ ހަމައަގުތޯ ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 8
ދިއްދޫ ހައުސިން ޔުނިޓްތަކުގެ މައްސަލަ ވެސް އޭސީސީއަށް

ހއ. ދިއްދޫގައި ސަރުކާރުން އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ 250 ހައުސިން ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން، މިހާރު ބާކީ ހުރި 100 ހައުސިން ޔުނިޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ހަމަ ވެފައިވާއިރު، އެ ގެތައް ދޫކުރުން ހުއްޓުވައިދިނުމަށް އެދި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2018 11
ދިއްދޫގެ ހައުސިން ޔުނިޓްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ހއ. ދިއްދޫގައި ސަރުކާރުން އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ 250 ހައުސިން ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން، މިހާރު ބާކީ ހުރި 100 ގެއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 6
ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ތިން ހިދުމަތެއް ފަށައިފި

ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި އިއްޔެ އާ ތިން ހިދުމަތެއް ތައާރަފްކޮށް އެ ހިދުމަތްތައް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2017 15
ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތީ "ކަކުނި" ސަރުކާރެއް: ލަތީފް

ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތީ "ކަކުނި" ސަރުކާރެއް ކަމަށާއި ސަރުކާރު ބޭޒާރުވެގެން ދިޔައީތީ ހއ. ދިއްދޫން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ލިބޭނެ ވޯޓެއް ދެން ނޯންނާނެ ކަމަށް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ގޮނޑި ގެއްލުވާލާފައިވާ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްލަތީފް މުހައްމަދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2017 20
ހާޝިމްގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލަން ގޮވާލައިފި

ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ހާޝިމްގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލަން ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2017 70
ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ހާޝިމް މިއަދު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 11
ދިއްދޫން ދޫކުރި ގެތަކުގެ މައްސަލަ ވެސް އޭސީސީއަށް

ހއ. ދިއްދޫގައި ސަރުކާރުން އަޅައިދީފައިވާ 140 ރޯހައުސް ބެހުމުގައި އިންސާފެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެ، އެ ރަށު ކައުންސިލުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް އިއްޔެ މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2017 20
ދިއްދޫ މަގުތައް ހަދަނީ ކައުންސިލާއެކު އެއްބަސްވިގޮތަށް

ހއ. ދިއްދޫގެ މަގުތައް ހަދަނީ އެ ރަށު ކައުންސިލާ އެކު އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް ކަމަށް އެމްއާރުޑީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017 31
ދިއްދޫ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅަން ފަށައިފި

ހއ. ދިއްދޫގެ މަގުތަކުގައި ސަރުކާރުން މިއަދު ތާރު އަޅަން ފަށައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2016 9
ކަސްރަތަށް މޫދަށް ގޮސް އުޅުނު އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ

ހއ. ދިއްދޫގައި ކަސްރަތު ކުރުމަށް މޫދަށް ގޮސް އުޅުނު އަންހެނަކު ގެނބިގެން މިއަދު މަަރުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2016 17
އުތުރުގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކެއް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުގެ ދެ އަތޮޅު ކަމަށްވާ ހއ. އާއި ހދ. ގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ސަރުކާރުން ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކެއް ފަށައިފި އެވެ.