23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2019 1
ނައިބު ރައީސް އުތުރުގެ ތިން ރަށަކަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

އުތުރުގެ ތިން ރަށަކަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ހެނދުނު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2019 11
ދިއްދޫ ފްލެޓްތަކަށް އަލުން އިއުލާނުކުރަން އަންގައިފި

ހއ. ދިއްދޫގައި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި އަޅާފައިވާ ފްލެޓްތައް ދޭނެ މީހުން ކަނޑައަޅައި އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިމަހު ކުރީކޮޅު ކުރި އިއުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލުމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން އެ ރަށު ކައުންސިލަށް އިއްޔެ އަންގައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2019 9
ދިއްދޫގައި މުދަލަށް ގެއްލުން ދިން މައްސަަލަ ބަލަނީ

ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލުން ބޭއްވި ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތެއްގައި ކުޅުނު މެޗެއް ހޫނުވެ ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ތެރެއިން ދައުލަތުގެ މުދަލަށް ގެއްލުން ދިން މައްސަލަ ބަލަން ފުލުހުން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019 25
ދިއްދޫގެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ މައްސަލަ ފުލުހުންނެއް ނުބަލާ

ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލުން ބޭއްވި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއްގައި ކުޅުނު މެޗެއް ހޫނުވެ ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައި ނެތް ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2019 104
ދިއްދޫގައި މެޗެއް ހޫނުވެ، ދަނޑު ހަލާކުކޮށްފި

ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލުން ބޭއްވި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއްގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗު ހޫނުވެ ދެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި ސަޕޯޓަރުންގެ މެދުގައި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިނގައި އެންމެ ފަހުން ޓާފް ދަނޑު ވެސް ހަލާކުކޮށްލައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019 70
ހާޝިމާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލަން ފެށުމުން އިސްތިއުފާ ދީފި

ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ހާޝިމް މަގާމުން ވަކިކުރަން ގޮވާލައި ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަމުން ދަނިކޮށް، އޭނާ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

January 22, 2019 21
ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވަކިކުރަން ޕެޓިޝަނެއް

ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ހާޝިމްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓު ނަގައި އޭނާ މަގާމުން ވަކިކުރަން ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 8
ދިއްދޫ ހައުސިން ޔުނިޓްތަކުގެ މައްސަލަ ވެސް އޭސީސީއަށް

ހއ. ދިއްދޫގައި ސަރުކާރުން އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ 250 ހައުސިން ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން، މިހާރު ބާކީ ހުރި 100 ހައުސިން ޔުނިޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ހަމަ ވެފައިވާއިރު، އެ ގެތައް ދޫކުރުން ހުއްޓުވައިދިނުމަށް އެދި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2018 8
ދިއްދޫ ތިން ކައުންސިލަރަކަށް ދައުވާކޮށްފި

ލިޔުމެއްގެ މައްސަލާގައި ހއ. ދިއްދޫގެ ތިން ކައުންސިލަރަކަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހުން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2018 6
ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބަންދަށް 5 ދުވަސް

ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ހާޝިމްގެ އިތުރު ފަސް ދުވަހު ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2018 23
ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި

ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ހާޝިމް ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 6
ސަސްޕެންޝަނަށް ފަހު ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތަށް

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒުކުރަން ގޮވާލައި ނޫސްބަޔާންތައް ނެރުމުން ސަސްޕެންޑްކުރި ބައެއް ކައުންސިލަރުން، ސަސްޕެންޝަނަށް ފަހު އެނބުރި އޮފީހަށް ނުކުންނަވަން ފައްޓަވައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 1
"ދިއްދޫ ކައުންސިލަށް ފުލުހުން ވަނީ ސިޔާސީބޭނުމެއްގައި"

ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަށް މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ފުލުހުން ވަނީ ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގައި، ކައުންސިލަރުންނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމަށް ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 12
ދިއްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ފުލުހުން ވަދެ، ފާސްކޮށްފި

ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަށް ކޯޓު އަމުރާ އެކު ފުލުހުން ވަދެ، އެ ތަން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2018 17
ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑް، ހިދުމަތްތަކަށް ހުރަސް!

ގިނަ ރަށްތަކެއްގެ ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމާ އެކު ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހުރަސްތައް ދިމާވެއްޖެ އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2018 17
އިތުރު ފަސް ރަށަކުން 13 ކައުންސިލަރަކު ސަސްޕެންޑް

އައްޑޫގެ އިތުރުން ފަސް ރަށެއްގެ 13 ކައުންސިލަރަކު ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން މިއަދު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2018 4
ދިއްދޫގައި ސީ ލައިސަންސް ކޯޗިން ކޯހެއް ބާއްވަނީ

މި އަހަރުގެ މާޗު 4-18 އަށް ހއ. ދިއްދޫގައި އޭއެފްސީ ސީ ލައިސަންސް ފުޓްބޯޅަ ކޯޗިން ކޯހެއް ބާއްވަން އެފްއޭއެމުން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2017 20
ހާޝިމްގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލަން ގޮވާލައިފި

ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ހާޝިމްގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލަން ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 64
ހުސްވެފައިވާ ހުރިހާ ގޮނޑިއެއް ލިބޭނީ ޕީޕީއެމަށް: މޫސަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހުސްވެފައިވާ ހުރިހާ ގޮނޑިއެއް ވެސް ޕީޕީއެމުން ކާމިޔާބުކުރާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ރީކޯ މޫސާ މަނިކު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 18
ހަތަރު ރަށަކުން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުން އިއުލާންކޮށްފި

ގދ. ގައްދު އާއި ހޯނޑެއްދު އާއި ގއ. ވިލިނގިލި އަދި ހއ. ދިއްދޫގައި އިމާރާތްކުރި ފްލެޓްތަކަށް ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2017 20
ދިއްދޫ މަގުތައް ހަދަނީ ކައުންސިލާއެކު އެއްބަސްވިގޮތަށް

ހއ. ދިއްދޫގެ މަގުތައް ހަދަނީ އެ ރަށު ކައުންސިލާ އެކު އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް ކަމަށް އެމްއާރުޑީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.