20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018 16
ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓުގެ ބިން ހިއްކަން އަލުން ފަށަނީ

ހއ. ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓު ހަދަން ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފެށުމަށް "ޖައްރާފު 2" ކޮންނަ ބޯޓު މާފިނޮޅަށް މިއަދު ގެންގޮސްފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 24
މުރުޝިދަށް ލުއިދޭން މައުމޫންގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް މީގެ 10 އަހަރު ކުރިން ވަޅިން ހަމަލާދިން މައްސަލާގައި ޖަލަށްލާފައިވާ މީހާގެ އަދަބު ލުއިކޮށް ދިނުމަށް މައުމޫންގެ އެއްވެސް އިއުތިރާޒެއް ނެތް ކަމަށް ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް އެމަނިކުފާނު އަންގަަވައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2018 52
ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކަން ހުރަސްތަކެއް

ހއ. ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓް ހަދަން ބިން ހިއްކުމަށްޓަކައި ގެންދިޔަ "މަހާޖައްރާފު"، މަހަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު އޮތުމަށް ފަހު ހިއްކޭ ގޮތް ނުވެގެން، ތ. އަތޮޅަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018 4
ހަބޭސްގެ ބޮޑުއީދު ޝޯތައް ހއ އަދި ހދ ގައި

މަޝްހޫރު ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ބޭންޑްގެ ބޮޑުއީދު ޝޯތައް މި ފަހަރު ހއ. އާއި ހދ. އަތޮޅުގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018 27
ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓަށް ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ހއ. ހޯރަފުށީގައި ތަރައްގީކުރާ އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2018 23
ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކަން ފަށައިފި

ހއ. ހޯރަފުށީގައި ތަރައްގީކުރާ އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް ހއ. މާފިނޮޅުން ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް މިރޭ ފަށައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2018 22
މުހައްމަދު އިސްމާއިލް "ޔާގޫތެއް" ފަދަ: ރައީސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އެމްޑީއޭ މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލަކީ "ޔާގޫތެއް" ފަދަ މެމްބަރެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އޭނާ އަށް މިއަދު ތައުރީފް...

July 17, 2018 58
ސިކުނޑި ގޭގައި ބާއްވާފައި ވޯޓުލާން ނުދާތި: ރައީސް

ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ހަމައަށް ދާއިރު، ރައްޔިތުން ގެންގުޅެން ވާނީ ތަނަވަސް ސިކުނޑިއެއް ކަމަށާއި އެ ސިކުނޑި ބާއްވާފައި ވޯޓުލާން ނުދިއުމަށް ހުރިހާ...

15 ޖުލައި

July 15, 2018 48
ރައީސް ޔާމީން، ހއ. ހދ ދަތުރުފުޅު ފަސްކުރައްވައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ހއ. އާއި ހދ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް މާދަމާ ފައްޓަވަން ނިންމެވި ދަތުރުފުޅު، މޫސުން ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން ފަސްކުރައްވައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2018 37
ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓަށް ބިން ހިއްކުން އެމްޓީސީސީ އަށް

ހއ. މާފިނޮޅުގައި ތަރައްގީކުރާ "ހޯރަފުށީ" އެއާޕޯޓަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމަށް އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލު ކޮށްފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 2
މާފިނޮޅު ވަރުވާ އަށް ދުލެއް ނުކުރާނެ، އަޅާނީ އެއާޕޯޓް

ހއ. މާފިނޮޅުގައި އެއާޕޯޓެއް ތަރައްގީކުރަން ނިންމައި އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސަސްމަންޓް (އީއައިއޭ) ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ ރަށް ވަރުވާއަށް...

March 20, 2018 10
އެއާޕޯޓެއް ހަދަން ނިންމި މާފިނޮޅު ވަރުވާ އަށް

ހއ. މާފިނޮޅުގައި އެއާޕޯޓެއް ތަރައްގީކުރަން ނިންމައި އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސަސްމަންޓް (އީއައިއޭ) ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ ރަށް ވަރުވާ...

12 މާޗް

March 12, 2018 37
ހޯރަފުށި ކައިރީގައި އޮންނަ މާފިނޮޅުގައި އެއާޕޯޓެއް

ހއ. ހޯރަފުއްޓާ އެއްފަޅެއްގައި އޮންނަ މާފިނޮޅުގައި އެއާޕޯޓެއް ހަދަން ނިންމައި، އޭގެ ސަބަބުން އެ ރަށުގެ ތިމާވެއްޓަށް ކުރާނެ އަސަރު ދެނެގަންނަ ދިރާސާ (އީއައިއޭ) ހަދާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް އިން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2018 8
ހޯރަފުށީގެ ފެނުގެ ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ހއ. ހޯރަފުށީގައި ސާފު ބޯ ފެން ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2017 29
ތިންބެރު ރުގިއްޔާގެ "ފެހިފެހި" އަޑު!

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ޖޭމުދޮންކަމަނަގެ އަޑެއް އަދިވެސް ނުކެނޑެ އެވެ. ޖަމީލާ ހަސަން އާއި ހޯރަފުށީ ފަރީދާ ވެސް މީހުން ދަންނަނީ ރީތި ލަވަތަކެއް ދޫކޮށްފައި ދިޔަ އަންހެނުންތަކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އެ މީހުންގެ ލަވަތައް ޖަހައި، އެ އަޑަށް އަދިވެސް މީހުން ތައުރީފް ކުރެ އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2017 7
ތިން ރަށެއްގައި ބޯފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމްކުރަނީ

ހއ. ހޯރަފުއްޓާއި ހދ. ހަނިމާދޫގައި ބޯފެނުގެ ނިޒާމު އަދި ހއ. ބާރުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމަށް ދެ ކުންފުންޏަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017 11
ބީއެމްއެލްގެ 32 ވަނަ ބްރާންޗް ހޯރަފުށީގައި ހުޅުވައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ހއ. ހޯރަފުށީގައި އެ ބޭންކުގެ 32 ވަނަ ބްރާންޗް މިއަދު ހުޅުވައި ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 2
ލޮލަކަށް ނުފެނޭ، ދިރިއުޅުމުގައި ނުހިނގާ މަގެއް ނެތް!

ފުރާވަރަށް އަޅައިގެން އައިއިރު ހއ. ހޯރަފުށީ އަބްދުލް ހަމީދު ހުސައިން (ހަމީދުބެ) އަކީ ރަށު އުޅަނދުފަހަރުގައި މާލެ ގޮސް އުޅުނު ކުއްޖެކެވެ. މާލެ ބަނދަރުގައި ބައްތެލި އޮންނައިރު ބައްތެލިން މާލެއަށް މީހުން އަރުވައި ބޭލުމަކީ އޭނާގެ ޒިންމާ އެވެ. އެކަމަކު މީގެ ބައި ގަރުނު ކުރިން މާލެއަށް ކުރި ދަތުރާ ހިސާބުން އޭނާގެ ދުނިޔެ އަނދިރިވި އެވެ....

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017
ހޯރަފުށި ޕްރޮފައިލް

މިއީ ހއ. އަތޮޅުގެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ރަށެވެ. އަތޮޅުގެ ނިސްބަތުން ހިދުމަތްތައް ގިނަ ބޮޑު ރަށެކެވެ. ހއ. އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްތައް ފަދައިން މިއީ ވެސް ރީތި ރަށެކެވެ. ރަށާ...

February 12, 2017 50
ހޯރަފުއްޓާއި ތަކަންދޫން ގުދުރަތީ ދެ ބަދަލެއްގެ މަންޒަރު

މިދިއަ އަހަރުގެ މޭ މަހާ ހަމައަށް ވެސް ހއ. ތަކަންދޫ އުތުރު ކޮޅު ކުޅި އޮތީ، ރަށު ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ކުރިން ވެސް ފެންނަ ހިތްގައިމު ސިފަތަކާ އެކު އެވެ. މޫދާއި ކުޅިއާ ދެމެދު، ކުރެދި...

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 37
ލިބުނު 12 ދަރިން ވެސް މަރު!

ދެމަފިރިންގެ މޫނުމަތިން އަބަދުވެސް ފެންނަނީ ހިނިތުންވުމެވެ. އެ މީހުންގެ ޒުވާން އިރު ހަޔާތުގައި ހިނގާފައިވާ، ކަރުނުން ލޯ ތެމުނު، ޝަކުވާ އިން ހިތް ފުރުނު، އެކަމަކު ކެތްތެރިކަމުން ނަމޫނާ ދައްކައިދިިން ހާދިސާތައް އެނގޭނީ މަދު ބަޔަކަށެވެ. މިއަދު ފިރިމީހާގެ އުމުރުން 83 އަހަރެވެ. އަނބިމީހާ 77 އަހަރެވެ.

24 މެއި

May 24, 2016
ޣައްދާރުވާ ބަޔަކު ތިބުމުން އެކަމުގެ ހިތި ލިބޭ: ރައީސް

ދިވެހި ގައުމަށް ޣައްދާރުވާ ބައެއްގެ ސަބަބުން އެކަމުގެ ހިތި ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.