21 ޖޫން

June 21, 2019 4
އިހަވަންދޫގައި ސްޕީޑް ފެރީގެ ހިދުމަތް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ހއ. އިހަވަންދޫގައި ސްޕީޑް ފެރީގެ ހިދުމަތް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު އިފްތިތާހުކޮށް ދެއްވައިފި އެވެ. މިއީ ހއ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ފެއްޓެވި ދަތުރުފުޅުގައި ސްޕީޑް ފެރީގެ ހިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައި ދެއްވި ދެ ވަނަ ރަށެވެ.

29 މެއި

May 29, 2019 5
3 މަޝްރޫއަކަށް އިންޑިއާ އިން 19 މިލިއަން ރުފިޔާ

ތިން ރަށެއްގައި ސިއްހީ ޚިދުމަތާއި ތައުލީމް ކުރިއަރުވަން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން 19 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ ދީފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2019 121
ހޯރަފުށީ ފަޅުގައި އެއާޕޯޓް އަޅާތީ ފާޑުކިޔަނީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހއ. މާފިނޮޅުގައި އަޅަން ނިންމި އެއާޕޯޓު ހޯރަފުއްޓަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާއިރު، މުޅި އަތޮޅުގެ ތަރައްގީ އަށް ބަލާއިރު އެއީ އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ސަރަހައްދު ނޫން ކަމަށް ހއ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ކައުންސިލްތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2019 5
ބީއެމްއެލުން އިހަވަންދޫގެ 4 މީހަކަށް ވީލްޗެއާ ދީފި

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީވުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ކުރިއަށް ގެންދާ މޮޓޮރައިޒްޑް ވީލްޗެއާ ހަދިޔާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން، ހއ. އިހަވަންދޫގެ ހަތަރު މީހަކަށް އެ ބޭންކުން މިއަދު ވީލްޗެއާ ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ. ވީލްޗެއާ ހަދިޔާކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ދެ ކުޑަކުއްޖަކާއި ބޮޑު ދެ މީހެކެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 10
އިހަވަންދޫގައި ތުއްތުކުއްޖަކު މަރުވި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ހއ. އިހަވަންދޫގައި ސުވާލު އުފެދޭ ގޮތަކަށް ތުއްތު އަންހެން ކުއްޖަކު މަރުވި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018 16
އިހަވަންދޫ ދޯންޏަކުން 12 ކިލޯގެ މާވަހަރެއް ހޮވައިފި

ހއ. އިހަވަންދޫ މަސް ދޯންޏަކުން 12 ކިލޯގެ މާވަހަރެއް އިއްޔެ ހޮވައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2018 40
މުހައްމާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ (މުހައްމާ) އެމްޑީޕީއާ މިރޭ ގުޅިވަޑައިގެންފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018 1
ދެވަނަ ސަސްޕެންޝަން ނިމި، ކައުންސިލަރުން އޮފީހަށް

ދެ ކައުންސިލަރުން މަހަށެވެ. އަނެއް ކައުންސިލަރު ވިޔަފާރީގަ އެވެ. ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް އުޅުއްވަނީ ވަޑާން ކުރައްވާށެވެ. ކައުންސިލް ރައީސްގެ ދިރިއުޅުމުގެ ބައެއް ކަންކަން ހަމަޖައްސަވަނީ އާއިލާގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018 32
އިހަވަންދޫ ތަފާތު، އިބޫ ވިދާޅުވީ މިކަން ވެއްޖެ ކަމަށް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް ހއ. އިހަވަންދު އަށް މިއަދު ވަޑައިގަތުމުން، އެ ރަށުގެ ސަޕޯޓަރުން އޭނާ އަށް ދެންނެވި ތަފާތު މަރުހަބާއާ އެކު، އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށް "މިކަން މިއޮތީ...

September 05, 2018 21
އިބޫ ކެމްޕޭނަށް ތިލަދުންމައްޗަށް ވަޑައިގެންފި

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިއާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި ކޯލިޝަންގެ ލީޑާޝިޕްގެ ބޭފުޅުން، ރިއާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނަށް މިއަދު ހއ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018 7
އިހަވަންދޫ 4 ކައުންސިލަރެއްގެ ފޯނު ހިފަހައްޓައިފި

ހއ. އިހަވަންދޫގެ ހަތަރު ކައުންސިލަރެއްގެ ފޯން، ކޯޓު އަމުރަކުން ފުލުހުން މިއަދު ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2018 48
ރައީސް ޔާމީން، ހއ. ހދ ދަތުރުފުޅު ފަސްކުރައްވައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ހއ. އާއި ހދ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް މާދަމާ ފައްޓަވަން ނިންމެވި ދަތުރުފުޅު، މޫސުން ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން ފަސްކުރައްވައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2018 9
އިހަަވަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރުން 3 މަހަށް ސަސްޕެންޑް

ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން ތިން މަސް ދުވަހަށް، ލޯކަލް ގަވަރްމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން މިއަދު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2018 33
އިދިކޮޅުގެ ދައުރަކީ ޒުމްބާ ކްލާސް ބޭއްވުމެއް ނޫން

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޒިންމާއަކީ، މަދު ބަޔަކު މަގުމައްޗަށް ނެރެގެން ޒުމްބާ ކްލާސްތައް ބޭއްވުން ނޫން ކަަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2018 128
"2023ގެ ފަހުން ވެސް ރައީސަށް ޖާގަ ދޭން ވިސްނަން"

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކާމިޔާބު ކުރައްވައި، ދެ ވަނަ ދައުރު 2023 ގައި ނިމުމުން ވެސް އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމުގައި ބަހައްޓާނެ ގޮތެއް ހޯއްދެވުމުގެ ވިސްނުން...

April 26, 2018 53
"ފަސް އަހަރުން ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަކޮށެއް ނުދެވޭނެ"

ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހަގީގަތަކަށް ހައްދަވައި ދެއްވާފައިވާ ކަމަށާއި ފަސް އަހަރުން ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަކޮށް ނުދެވޭނެ ކަން ގަބޫލުކުރަން...

07 އެޕްރީލް

April 07, 2018 10
އަނިޔާ ނުހުއްޓުވައިފި ނަމަ އެންމެން ނެތިހިނގައިދާނެ: އަލީ ޒާހިރު

ސަރުކާރުން މިހާރު ހިނގަމުންގެންދާ ވައްކަމާއި އަނިޔާވެރިކަން ނުހުއްޓުވައިފި ނަމަ އެންމެން ނެތި ހިނގައިދާނެ ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަލީ ޒާހިރު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2018 37
ޔާމީންގެ ނަންފުޅުން "ރައީސް" ކަނޑާލާނަން: ޝާހިދު

ގައުމު އިސްލާހުކުރަން މިހާރު ފަށާފައިވާ މަސައްކަތް ހުއްޓާލާނީ އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ނަމުގައި ކުރީގައިވާ "ރައީސް" ކަނޑާލާފައި ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިރޭ ވިދާޅުވެެއްޖެ އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2018 12
ދެ ކިޑްނީ ފެއިލްވެފައިވާ ކުއްޖަކަށް އެހީ ހޯދަނީ

ދެ ކިޑްނީ ފެއިލް ވެފައިވާ އުމުރުން 11 އަހަރު ކުއްޖެއްގެ ފަރުވާ އަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް މިއަދު މާލޭގައި ހިންގުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2018 17
ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑް، ހިދުމަތްތަކަށް ހުރަސް!

ގިނަ ރަށްތަކެއްގެ ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމާ އެކު ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހުރަސްތައް ދިމާވެއްޖެ އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 20
އިހަވަންދޫ ކައުންސިލަރުން ތިން މަހަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ހއ. އިހަވަންދޫގައި ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި އެ ރަށު ކައުންސިލުން އަމަލު ކޮށްފައިވަނީ ސަރުކާރު ބަދުނާމުވާ ގޮތަށް ކަމަށް ބުނެ އެ ކައުންސިލްގެ ފަސް މެމްބަރުން ތިން މަހަށް މިއަދު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2018 12
އިހަވަންދޫގެ ދޯންޏެއްގައި "ރޯކޮށްލައިފި"

ހއ. އިހަވަންދޫގައި ބަންނަމުން ދިޔަ ފައިބަރު ދޯންޏެއްގައި "ރޯކޮށް"، ބޭނުންނުކުރޭ ވަރަށް މިއަދު އަންދާލައިފި އެވެ.