24 މެއި

May 24, 2020 9
ހަތް ރަށެއްގައި ފިޔަވައި މިސްކިތް ހުޅުވަން ހުއްދަ ދީފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ މިސްކިތްތައް ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ފަހު، މާލެއާ އެކު ހަތް ރަށެއް ފިޔަވައި އެހެން ރަށްތަކުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުމުގެ ހުއްދަ މިރޭ ދީފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2020 2
21 ދުވަސް ފަހުން ތަކަންދޫ އާންމު ހާލަތަށް

ކޮވިޑް-19 އަށް ތިން މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވުމުން މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް މި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ގެނައި ހއ. ތަކަންދޫ އާންމު ހާލަތަށް މިރޭ ގެނެސްފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2020 3
ތަކަންދޫން ޕޮޒިޓިވްވި ދެ މީހަކު ރަނގަޅުވެ ދޫކޮށްލަނީ

ހއ. ތަކަންދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ތިން މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ މީހަކު ރަނގަޅުވި ކަމަށް ނިންމައި ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ތިން ވަނަ މީހާގެ ވެސް އެންމެ ފަހު ސާމްޕަލް ނެގެޓިވް ކަމަށް އެ ރަށުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2020 4
ތަކަންދޫ ކުއްޖާގެ ތިން ވަނަ ޓެސްޓް ވެސް ނެގެޓިވް

ހއ. ތަކަންދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ތިން މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަސް އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ ދެ ވަނަ ޓެސްޓް ނެގެޓިވް ވުމުން، ޔަގީން ކުރަން ހެދި ތިން ވަނަ ޓެސްޓު ވެސް ނެގެޓިވް ކަމަށް ދައްކައިފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020 3
ކޮވިޑް-19: ތަކަންދޫ ކުއްޖާގެ ޓެސްޓް ނެގެޓިވް

ހއ. ތަކަންދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ތިން މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަސް އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ ފަހުން ހެދި ޓެސްޓް ނެގެޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

May 06, 2020 23
އަމިއްލައަށް ދަސްކުރި ހާއްސަ އިންޖީނިއަރު

ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން ވެސް ވަކި ކަމަކަށް ގިނަ ބަޔަކު ހާއްސަ އެވެ. އެއީ ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތެއް ކަމަށް ވިޔަސްމެ އެވެ. ނަމަވެސް އިންޖީނިއަރު، އަހުމަދު ރަޝީދު (އަހުމަދުފުޅު) ވަރަށް...

02 މެއި

May 02, 2020 19
ތަކަންދޫ ކަރަންޓީނަށް ގެންދިޔައީ ޕޮޒިޓިވް ނުވާ ކުއްޖެއް

ހއ. ތަކަންދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ތިން މީހުންގެ ތެރެއިން ކަރަންޓީނަށް ގެންދިޔަ ކުޑަކުއްޖާ އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ނޫން ކަމަށާއި ޕޮޒިޓިވްވި ކުއްޖާ ހުރީ ރަށުގައި ކަމަށް އެ ރަށުން...

May 02, 2020 6
ތަކަންދޫން އަނެއްކާވެސް 33 މީހުންގެ ސާމްޕަލް ނަގައިފި

ކާވިޔާ ބޯޓުން ދަތުރު ކުރި ހއ. ތަކަންދޫގެ ތިން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް އިއްޔެ ޕޮޒިޓިވްވުމުން، އެ މީހުންނާ އެކު އެ ބޯޓުން ދަތުރު ކުރި 33 މީހުންގެ ސާމްޕަލް އަނެއްކާ ވެސް މިއަދު ނަގައިފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2020 32
އިތުރު 10 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، ޖުމްލަ 491 އަށް

ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އަށް ހއ. ތަކަންދޫން ތިން މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު އެ ރަށަށް އަންގައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2020 27
ހއ.ގައި ތެލުގެ ބިލް ކުޑަކޮށްލައިފި، ސަބަބަކީ އަވި!

ރާއްޖެއާ އެންމެ ގުޅޭ ގޮތަށް ހަކަތަ އުފެއްދުމުގައި ހއ. އަތޮޅު މިހާރު އަންނަނީ ނަމޫނާ ދައްކަމުންނެވެ. ސޯލާ ޕެނަލް ބޭނުންކޮށްގެން އެ އަތޮޅުގެ 14 ރަށުގައި އަވިން އުފައްދާ ކަރަންޓްގެ ސަބަބުން ތެލަށް ކުރާ ހޭދަ ކުޑަވެއްޖެ އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019 13
ހަ ލައްކަ ރުފިޔާ އިން ފެނަކަ ޖޫރިމަނާކޮށްފި

އެންވަޔަރުމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) ގެ ހުއްދައާ ނުލައި، ފަސް ރަށެއްގައި އިންޖީނު ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުން ހަ ލައްކަ ރުފިޔާ އިން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން މިއަދު ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019 34
ހޯރަފުށި އެއާޕޯޓަށް ތަކަންދޫ ކައިރިން ވެލިނަގާތީ ޝަކުވާ

ހއ. ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓު ހަދަން، އެ ރަށުގެ ފަޅުތެރެއިން ބައެއް ހިއްކުމަށްޓަކައި އެ އަތޮޅު ތަކަންދޫ ކައިރިން ވެލި ނަގާތީ ތަކަންދޫ ކައުންސިލުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 49
ތަކަން-މާރަންދޫ: ހިދުމަތުގެ ގޮތުން އެއްކުރެވިދާނެ

ހއ. ތަކަންދު އާއި މާރަންދުއަކީ ރާއްޖޭގައި ދެ ރަށެއްގެ ދެމެދު އޮތް ކަނޑުގެ ނިސްބަތުން ބަލާ ނަމަ އެންމެ ކައިރި ދެ އަވަށްޓެރިންނެވެ. ދެ ރަށާ ދެމެދު ހުރީ އެންމެ 690 މީޓަރުގެ ރާސްތާއެކެވެ. ކުޑަ ޑިންގީއެއްގައި ނަމަ އެންމެ ތިން މިނިޓުން އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދެވެ އެވެ. ފެރީ ދޯންޏެއްގައި ނަމަ ގިނަވެގެން ހަތް މިނެޓެވެ. އެކި ބޭނުންތަކަށާއި...

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2018 61
ތަކަންދޫ: ކެންސަރު އިތުރު ކުޑަ އާބާދީއެއް!

ސަމާ އަލީ، 25، އާއި އޭނާގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ހަތަރު ކުދިން ސްކޫލު ބަންދުގައި އުފަން ރަށް، ހއ. ތަކަންދޫގައި އުފާކުރަމުން އަންނައިރު އޮތް އެންމެ ބޮޑު ފަޅުކަމަކީ ބައްޕަ ދުނިޔޭގައި ނެތުމެވެ. އެކުދިންގެ ބައްޕަ މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން މަރުވީ ކެންސަރު ބަލީގަ އެވެ. އެ ހިތާމަ އޮތީ ހަމައެކަނި އެ އާއިލާއަކަށް ނޫނެވެ. ކެންސަރު ބަލީގައި ބައްޕަ...

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018 27
ވޯޓުން ބަލިވެގެން ވެރިކަމުގައި ނުހުންނެވޭނެ: އިބޫ

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ބަލިވެވަޑައިގަތަސް "ހުވާކުރައްވާނީ ރައީސް ޔާމީން" ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް މީހުން ދައްކާ ވާހަކައަށް އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) މިއަދު، ތަކަންދޫގައި ހުންނަވައި، ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018 6
ކާނިގަސް އަންދައިލި މައްސަލައިގަ މީހަކު ހައްޔަރެއްނުކުރޭ

ހއ. ތަކަންދޫގައި މީގެ 400 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން އުތީމު އަލީ ތަކުރުފާނު އިންދެވި ކަމަށް ބުނާ އާސާރީ ކާނި ގަހުގައި ރޯކޮށް އަންދާލި މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް މީހަކު ހައްޔަރު ނުކުރާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2018 25
އަލިތަކުރުފާނު އިންދެވި ކާނިގަހުގައި ރޯކޮށްލައިފި

ހއ. ތަކަންދޫގައި މީގެ 400 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން އުތީމް އަލިތަކުރުފާނު އިންދެވި ކަމަށް ބުނާ އާސާރީ ކާނިގަހުގައި މިއަދު ރޯކޮށްލުމުން އެގަހަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވެއްޖެ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2017 7
ހަތަރު ރަށެއްގައި އަންހެން ކައުންސިލަރުންގެ މެޖޯރިޓީ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ފިރިހެނުންނާ ވާދަކޮށްގެން އަންހެނުން ކުރި ހޯދީ ހަމައެކަނި ހއ. ކެލާ ކައުންސިލަކުން އެކަންޏަކުން ނޫނެވެ. އެ އަތޮޅު ތަކަންދު އާއި ޅ. ކުރެންދޫ އަދި އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ ވެސް މެޖޯރިޓީ ވެސް އަންހެން ކައުންސިލަރުން ވަނީ ނަގައިފަ އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017
ތަކަންދޫ ޕްރޮފައިލް

ރާއްޖޭގެ ތާރީޚާ ގުޅުންތަކެއް ހުރި ހއ. ތަކަންދު އަކީ އެ އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްރަށް ފަދައިން ގުދުރަތީ ރީތިކަން ލިބިފައިވާ ރަށެކެވެ. ބޮޑުމިނުގައި 36 ހެކްޓަރު ހުންނަ ރަށުގެ އުތުރު ކޮޅުގައި އޮންނަ ކުޅި އާއި އެ ސަރަހައްދުގެ ރީތި މޫދާއި ދޮންވެލިގަނޑު ފާހަގަކޮށްލެވެ އެވެ. ޕޯޗްގީޒުންގެ އަތްދަށުން ރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރުމުގެ ޖިހާދުގައި...

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017 50
ހޯރަފުއްޓާއި ތަކަންދޫން ގުދުރަތީ ދެ ބަދަލެއްގެ މަންޒަރު

މިދިއަ އަހަރުގެ މޭ މަހާ ހަމައަށް ވެސް ހއ. ތަކަންދޫ އުތުރު ކޮޅު ކުޅި އޮތީ، ރަށު ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ކުރިން ވެސް ފެންނަ ހިތްގައިމު ސިފަތަކާ އެކު އެވެ. މޫދާއި ކުޅިއާ ދެމެދު، ކުރެދި ގަސްތަކުން ފުރިފައިވާ، ހޭޅިފަށެއް އޮވެ އެވެ. އެކަމަކު މިދިއަ އަހަރުގެ ޖޫން/ޖުލައިގައި ހޭޅިފަށް ގިރާލައި، ކުރެދިގަސްތައް ވެއްޓި، ކުޅި އާއި މޫދު ގުޅުނެވެ....