26 އޯގަސްޓް

August 26, 2019 5
މަހަށް ގޮސް އުޅުނު ބިދޭސީއަކު ކުއްލިގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެ

މަހަށް ނުކުމެ އުޅުނު ދޯންޏެއްގައި ހުރި ބަންގްލާދޭޝް މީހަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2019 36
ހޯރަފުށީ ދާއިރާ މުއްސަނދިކުރަން ރައީސްގެ ތަސައްވަރެއް

ހއ. ހޯރަފުށީގައި އެއާޕޯޓު އަޅައި ތުރާކުނުގެ ބިން ހިއްކައި އުލިގަމުގެ ސިޓީ ހޮޓާ ތަރައްގީކޮށް، އެ ދާއިރާ އަށް ޓޫރިޒަމް ފުޅާކޮށް ރައްޔިތުންނަށް މުއްސަނދިކަން ހޯދައިދޭން ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ތަސައްވަރު އެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2019 6
ޕެރަމޯޓާގައި އެންމެ އުތުރުން ދެކުނަށް ދަތުރު ފަށައިފި

ބުރަކަށީގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ބުރަފައްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން، ވައިކުޑައިގެ އެހީގައި އުދުހޭ، ޕެރަމޯޓާގައި ހއ. ތުރާކުނުން އައްޑު އަށް ދިއުމަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރުގެ 10 ޕައިލެޓުންގެ ޓީމަކުން މިއަދު ދަތުރު ފަށައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018 37
ރާއްޖެ ތަރައްގީކުރެވޭ ވަރަށް އާމްދަނީ ލިބޭ: އިބޫ

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް އަސާސީ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭ ވަރަށް ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ކަމަށާއި އެކަން ނުވަނީ ކޮރަޕްޝަންގެ ސަބަބުން ކަމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިއަދު، ހއ. ތުރާކުނުގައި، ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2018 2
ތުރާކުނު ސްކޫލުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ހަވާލުކޮށްފި

ހއ. ތުރާކުނު ސްކޫލުގައި އޭވީ ރޫމާއި ސައިންސް ލެބެއް އިމާރާތް ކުރަން 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ބަޔަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2017 22
ފަސް މިނެޓް: މިއަށް ވުރެ ޒިންމާދާރު ވާންވެއްޖެ!

ސަރުކާރަށް ފާޑު ކިޔާފައި ނުކިޔާނީ ކޮން ކަމަކަށް ހެއްޔެވެ؟ ސަރުކާރުން ކުރާ ރަނގަޅު އެއް ކަމެއް ވެސް އެބަ އޮތް ހެއްޔެވެ؟ މިއީ އަމިއްލަ ނަފްސާ ކޮށްލަން ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ސުވާލުތަކެވެ. ފާޑުކިޔުމަކީ ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު ޒިންމާދާރު ވުމަކީ އެހާމެ އުނދަގޫ ކަމެކެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 38
ގެއްލުނީކީ ނޫން، އައިނަކާ އެކު ބޭރަށް ދެވުނީ: ކެޔޮޅު

ބޮޑު ކަންނެއްޔަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ޚަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަމުން ދިޔަ "ބްލޫ ފިޝް" ދޯނި ގެއްލުނީ ނޫން ކަމަށާއި މަސް އައިނެއްގައި ޖެހިގެން ތަންކޮޅެއް ބޭރަށް ދެވުނީ ކަމަށް އެ ދޯނީގެ...

February 27, 2017 35
"ބްލޫ ފިޝް" ދޯނި ފެނިއްޖެ

ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް "ގެއްލިގެން" އެމްއެެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑަށް ރިޕޯޓް ކުރި "ބްލޫ ފިޝް" ދޯނި ރޭގައި ފެނިއްޖެ އެވެ.