01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 4
އައިފޯނުތަކަށް އޮތް ބިރެއް ގޫގުލް އިން ހާމަކޮށްފި

އެޕަލްގެ އައިއޯއެސް އިން ހިންގާ ޑިވައިސްތައްތައް ހެކް ކުރެވޭ ބާގަނޑެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ގޫގުލްގެ "ޕްރޮޖެކްޓް ޒީރޯ" ގައި ބުނެފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2019 1
ޓްވިޓާގެ ސީއީއޯގެ އެކައުންޓް ހެކްކޮށްފި

ޓްވިޓާގެ ކޯ-ފައުންޑާ އަދި ސީއީއޯ ޖެކް ޑޯޒީގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ހެކްކޮށްފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2019 1
ޗާޖިން ކޭބަލުން ވެސް ޑޭޓާ ވަގަށް ނެގޭ

މިހާރު ޓެކްޓޮނޮލޮޖީއާ އެކު ބޮލު ރިހުމަކަށް ވަނީ އެޕްތަކާއި ޑިވައިސްތަކުގެ އެހީގައި މީސްމީހުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތުން ވައްކަން ކުރުމެވެ. އަދި އެފަދަ މައުލޫމާތުގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2018 2
ސައުދީ ސަމިޓުގެ ވެބްސައިޓް ހެކްކޮށްފި

ރިޔާޒް (އޮކްޓޯބަރު 23) - ސައުދީ އަރަބިއާގައި މިއަދު ފަށާ އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމްގެ ވެބްސައިޓް ހެކްކޮށްފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2018 1
ސިންގަޕޫރުން އެތައް ބައެއްގެ މައުލޫމާތު ވަގަށް ނަގައިފި

ސިންގަޕޫރު (ޖުލައި 20) - ސިންގަޕޫރުގެ ހެލްތު ޑޭޓާބޭސް ހެކްކޮށް 1.5 މިލިއަން މީހުން ނުވަތަ އެ ގައުމުގެ އާބާދީގެ ހަތަރު ބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުންގެ މައުލޫމާތު ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2018 1
ޔުނިވާސިޓީތަކުން ހެކްކުރި އީރާނުގެ ނުވަ މީހަކަށް ދައުވާ ކުރަނީ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 24) - ދުނިޔޭގެ 22 ގައުމެއްގެ 320 ޔުނިވާސިޓީގެ ކޮމްޕިއުޓާ ސިސްޓަމްތައް ހެކްކުރި އީރާނުގެ ނުވަ މީހަކަށް ދައުވާ ކުރާނެ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބުނެފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017
ވައިޓް ހައުސްގައި އަމިއްލަ ފޯނު ބޭނުންކުރުން މަނާކުރަނީ

ވައިޓް ހައުސްގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ކަންތައްތައް ބޭރަށް ލީކުވާ މައިގަނޑު ވަސީލަތަކީ މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރާ އަމިއްލަ ފޯނުތައް ކަމަށް އޮފިޝަލަކު ބުނެފި އެވެ. އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި އަމިއްލަ ފޯނުތައް ވައިޓް ހައުސްގައި ބޭނުންކުރުން މަނާކުރުމާ މެދު ބަހުސްކުރެވެމުން އެބަ ދެ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 1
"ވީޕީއެން" ބޭނުންކުރަނީ ކީއްކުރަންތަ؟

ސްމާޓް ޑިވައިސްތައް ބޭނުންކުރާ ގިނަ ބަޔަކު، "ވާޗްއަލް ޕްރައިވެޓް ނެޓްވޯކް" (ވީޕީއެން) ބޭނުންކުރެ އެވެ. ވީޕީއެން އަކީ ބައްރުތަކަށް ފެތުރިފައި އޮތް ބޮޑު ވިޔަފާރިއެކެވެ. ވީޕީއެންގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ސިއްރިޔާތުގައި މުއާސަލާތުކުރުމެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2017 1
ގަތަރު މީޑިއާ ހެކްނުކުރާ ކަމަށް ޔޫއޭއީ އިން ބުނެފި

ޔޫއޭއީ (ޖުލައި 17) - ގަތަރުގެ ރަސްމީ މީޑިއާ ހެކް ކުރުމަށް ފަހު އަމީރު ވިދާޅުވި ކަމަށް ދޮގު ވާހަކަތަކެއ ޝާއިއު ކުރުމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ޔޫއޭއީ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް އެ ގައުމުން...

July 17, 2017 2
ގަތަރުގެ މީޑިއާ ހެކް ކުރުމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ޔޫއޭއީ

ދޯހާ (ޖުލައި 17) - ގަތަރުގެ ރަސްމީ މީޑިއާ ހެކްކޮށް އެ ގައުމުގެ އަމީރު ވިދާޅުވި ކަމަށް ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިއު ކުރުމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް...

09 ޖުލައި

July 09, 2017
އެމެރިކާގެ ނިއުކްލިއާ ޕްލާންޓްތަކަށް ހެކަރުން ހަމަލާދެނީ

އެމެރިކާގައި ހަކަތަ އުފައްދައި ފޯރުކޮށްދޭ ވިޔުގަ އަށް ހެކަރުން ޝައުގުވެރިވާން ފަށައިފި އެވެ. ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސް އިން ބުނާ ގޮތުގައި، ހެކަރުން ވަނީ ނިއުކްލިއާ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ވެސް ވަދެގަންނަން އުޅެފަ އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2017 1
ރަޝިޔާގެ ހެކްކުރުން އެމެރިކާގެ 21 ސްޓޭޓަކަށް

އެމެރިކާގައި މިދިއަ އަހަރު އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ތެރޭގައި 21 ސްޓޭޓެއްގެ އިންތިހާބާ ގުޅޭ ސިސްޓަމްތައް ރަޝިޔާގެ ހެކަރުންގެ އަމާޒަކަށް ހެދި ކަމަށް، ސެނެޓް ޕެނެލްގައި، އެމެރިކާގެ އިސް ވެރިޔަކު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2017
އިންސާނުންނަށް ނުކުރެވޭ އިތުބާރު ސްމާޓްފޯނަށް

ކަމެއް ސިއްރުކުރަން އެދޭ ނަމަ، މީހެއް ގާތުގައި، އެ ވާހަކަ ނުދެއްކުމަށް ވުރެ މޮޅު ގޮތެއް ނޯވެ އެވެ. ސިއްރުކަން ފިލައި ހިނގައިދާނެ އެވެ. އެކަމަކު އެ ގޮތަށް ނުދައްކާ ކިތަންމެ ވާހަކައެއް ތިޔަ ގެންގުޅޭ ސްމާޓްފޯނުގައި އެބަ ހުއްޓެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017 4
ގަތަރުގެ ވެބްސައިޓް ހެކްކުރުމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހާމަކޮށްފި

ދޯހާ (ޖޫން 8) - ގަތަރުގެ ރަސްމީ ނޫސް އެޖެންސީގެ ވެބްސައިޓާއި ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓްތައް ހެކްކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދާޚިލީ ވުޒާރާ އިން ބައެއް މައުލޫމާތު އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2017
ފްރާންސްގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓުގެ ލިޔުންތައް ހެކްކޮށްފި

ޕެރިސް (މެއި 6) - ފްރާންސްގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ އެމަނުއެލް މެކްރޮންގެ ކެމްޕޭން ލިޔުންތައް ހެކްކޮށް ފައިލްތައް އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2017
އިންތިޚާބު ހެކްކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މެޑްރިޑް (އެޕްރީލް 11) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ހެކްކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ރަޝިޔާގެ ޕްރޮގްރާމަރަކު ސްޕޭނުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2017 2
ސީއައިއޭ އިން ހެކްކުރާ ގޮތް ހާމަކުރި މައްސަލަ ބަލަނީ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 9) - އެމެރިކާގެ ސެންޓްރަލް އިންޓަލިޖެންސް އެޖެންސީ (ސީއައިއޭ) އިން ފޯނާއި ޓީވީ ހެކްކުރަން ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކާ ބެހޭ ތަފްސީލު ލިޔުންތަކެއް ވިކިލީކްސް އިން ހާމަކުރި މައްސަލައިގެ ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ފެޑެރަލް އެޖެންސީތަކުން ފަށާފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017
އެފްބީއައިއަށް ފޯނު ހުޅުވައިދިން ސެލެބްރައިޓް ހެކްކޮށްފި

އެފްބީއައި އަށް އައިފޯނެއް ހުޅުވައިދިން ސެލެބްރައިޓް ހެކްކޮށްފި އެވެ. ސެލެބްރައިޓް އަކީ ކޮން ބައެއްކަން އާންމުވީ، އެމެރިކާގެ ސަން ބާނާޑިނޯގައި ބަޑިޖަހައި މީހުންތަކެއް މަރާލި ހާދިސާއާ ގުޅިގެންނެވެ. އެ ހަމަލާ ރާވައި ހިންގި ކަމަށް ބުނާ ސައީދު ރިޒްވާން ފާރޫޤް ގެންގުޅުނު އައިފޯނާ ހެދި އެވެ. އެ އައިފޯނު ހުޅުވަން އެފްބީއައި އަށް...

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2017 13
އެމެރިކާގެ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން އެންގެވީ ޕުޓިން

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 7) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ހެކްކޮށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ފަހިވާ ގޮތަށް އިންތިޚާބަށް ނުފޯޒު ފޯރުވުމަށް އަންގަވާފައި ވަނީ ރަޝިޔާގެ ރައީސް ލަޑިމިއާ ޕުޓިން ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާގެ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2017 1
އެއްވެސް ކޮމްޕިއުޓަރެއް ރައްކާތެރިއެއް ނޫން: ޓްރަމްޕް

ފްލޮރިޑާ (ޖެނުއަރީ 1) - މައުލޫމާތު ފޮރުވާފައި ބަހައްޓަން ބަލާއިރު އެއްވެސް ކޮމްޕިއުޓަރެއް ރައްކާތެރި ނޫން ކަމަށާއި އޮންލައިންކޮށް ކޮމިއުނޭޓް ކުރުމަށް ވުރެ ޕޯސްޓުން ލިޔުންތައް ފޮނުވުމުން މާރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2016 2
ޓްރަމްޕް އާއި ޕުޓިންއަށް ސާފު މެސެޖެއް ދޭނަން: އޮބާމާ

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 17) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ކުޅެން އުޅެފައިވާތީ ރަޝިޔާގެ ރައީސް ލަޑިމިއާ ޕުޓިން އާއި ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ސާފު މެސެޖެއް ދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.