12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020 1
ހެކަރުންގެ ތުރާތައް ސްޓްރީމިން އަށް ބޮޑު، ފާރަވެރިވޭ

މީގެ ކުރިން ސްޓްރީމިން ޓީވީގެ ހިދުމަތަށް ބާރުބޮޑު ނުވާ ވަރަށް ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު ކުރިމަތިލި ލޮކްޑައުންތަކާ އެކު ބާރުބޮޑުވެފައިވާ އިރު، އެފަދަ ޕްލެޓްފޯމްތައް ބޭނުންކުރާ މީހުން ސަމާވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020 5
ވެކްސިން ހެކްކުރި ޗައިނާ މީހުންނަށް ދައުވާކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 22) - ކޮވިޑް-19 އަށް ވެކްސިން އުފައްދާ ލެބްތަކުން ޗައިނާ އިން ސްޕޮންސާކޮށްފައިވާ މީހުން ހެކްކުރާ ކަމަށާއި އެފަދަ ބައެއް މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނެފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2020 3
މަޝްހޫރު މީހުންގެ ޓްވިޓާ ހެކްކުރި މައްސަލަ ބަލަނީ

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 17) - ދުނިޔޭގެ ވަރަށް މަޝްހޫރު ބައެއް މީހުންގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ހެކްކުރި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު އެފްބީއައި އިން ފަށައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2020 12
ސޯޝަލް މީޑިއާ ބޭނުންކުރުމުގައި ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަންކަން

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ސޯޝަލް މީޑިއާ ބޭނުން ކުރުމުގައި ރައްކާތެރިވެ، އާންމުންނަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ އެކައުންޓުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޯ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އެންސީއއައިޓީ) ން އާންމުކޮށްފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020 9
ކޮވިޑްގެ އިސް ސަފުގައި އުޅޭ މީހުންގެ ފޯނު ހެކްކުރަނީ!

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ އިސް ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެކި މުއައްސަސާތަކުގެ މީހުންގެ ފޯނު ހެކްކުރަން އުޅޭ މައްސަލަތަކެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2020 22
ވެބްސައިޓް ހެކްކުރުމަކީ ނާތަހުޒީބު އަމަލެއް: މުއިއްޒު

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ވެބްސައިޓް ހެކް ކުރުމަކީ އެ އިދާރާ އަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގި ނާތަހުޒީބު އަމަލެއް ކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު އަދި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2020 6
މީހަކު މެސެޖު ކުރިޔަސް، ވަޓްސްއެޕް ކޯޑު ނުދޭތި!

ވަޓްސްއެޕް އެކްޓިވޭޓްކުރަން އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭ އޯޓީޕީ ކޯޑު ހޯދައިގެން އެހެން މީހުންގެ ވަޓްސްއެޕް އެކައުންޓްގެ ކޮންޓްރޯލް އަތުލައިގަނެ އެތައް ބަޔަކު މި ހީލަތުގެ ޝިކާރައަކަށް ހަދަމުން ގެންދާކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

May 03, 2020 24
އެޗްޕީއޭގެ ވެބްސައިޓް ހެކްކުރި މައްސަލަ ބަލަނީ

ރާއްޖެ އަށް ކޮވިޑް-19 ފެތުރިފައިވާ މި ދުވަސްވަރު އެންމެ މުހިންމު މައުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދޭ، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ވެބްސައިޓް ހެކްކުރި މައްސަލަ ބަލަން ފަށާފައިވާ...

May 03, 2020 55
އެޗްޕީއޭގެ ވެބްސައިޓް ހެކްކޮށް ސަރުކާރަށް އިންޒާރު ދީފި

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ވެބްސައިޓް ހެކްކޮށް ސަރުކާރަށް އިންޒާރުގެ މެސެޖެއް ދީފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2020
އެޕަލްގެ އޯއެސް އިން އަނެއްކާވެސް ބާގަނޑެއް

އެޕަލްގެ އައިފޯނާއި އައިޕެޑްގެ އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމްގައި ހުރި މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ޑިވައިސްތައް ހެކްކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރު ބޮޑު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020 2
ކޯޕަރޭޓް އީމެއިލުން ސޯޝަލް މީޑިއާ ބޭނުންނުކުރަން އެދެފި

ދައުލަތުގެ ބައެއް އިދާރާތަކުގެ އީމެއިލް ޕާސްވޯޑްތަކެއް ލީކުވުމާ ގުޅިގެން، އެ އެކައުންޓްތަކުގެ ޕާސްވޯޑް ބަދަލު ކުރުމަށާއި ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓްތައް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްޓަކައި...

February 18, 2020 7
ސަަރުކާރުގެ އީމެއިލް ޕާސްވޯޑްތަކެއް ލީކުކޮށްލައިފި

ސަރުކާރުގެ އެތަައް ސަތޭކަ މެއިލެއްގެ ޕާސްވޯޑް ހެކަރުންތަކެއް ލީކުކޮށްލައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020 6
ބެޒޯސްގެ ފޯނު ހެކްކުރިތޯ ތަހުގީގު ކުރަން ގޮވާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 23) - އެމެޒޮން ކުންފުނީގެ ވެރިޔާ ޖެފް ބެޒޯސްގެ ފޯނު، ސައުދީ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ހެކްކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ވަގުތުން ތަހުގީގު ކުރުމަށް އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ތަޖްރިބާކާރުން ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 4
އައިފޯނުތަކަށް އޮތް ބިރެއް ގޫގުލް އިން ހާމަކޮށްފި

އެޕަލްގެ އައިއޯއެސް އިން ހިންގާ ޑިވައިސްތައްތައް ހެކް ކުރެވޭ ބާގަނޑެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ގޫގުލްގެ "ޕްރޮޖެކްޓް ޒީރޯ" ގައި ބުނެފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2019 1
ޓްވިޓާގެ ސީއީއޯގެ އެކައުންޓް ހެކްކޮށްފި

ޓްވިޓާގެ ކޯ-ފައުންޑާ އަދި ސީއީއޯ ޖެކް ޑޯޒީގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ހެކްކޮށްފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2019 1
ޗާޖިން ކޭބަލުން ވެސް ޑޭޓާ ވަގަށް ނެގޭ

މިހާރު ޓެކްޓޮނޮލޮޖީއާ އެކު ބޮލު ރިހުމަކަށް ވަނީ އެޕްތަކާއި ޑިވައިސްތަކުގެ އެހީގައި މީސްމީހުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތުން ވައްކަން ކުރުމެވެ. އަދި އެފަދަ މައުލޫމާތުގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2018 2
ސައުދީ ސަމިޓުގެ ވެބްސައިޓް ހެކްކޮށްފި

ރިޔާޒް (އޮކްޓޯބަރު 23) - ސައުދީ އަރަބިއާގައި މިއަދު ފަށާ އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމްގެ ވެބްސައިޓް ހެކްކޮށްފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2018 1
ސިންގަޕޫރުން އެތައް ބައެއްގެ މައުލޫމާތު ވަގަށް ނަގައިފި

ސިންގަޕޫރު (ޖުލައި 20) - ސިންގަޕޫރުގެ ހެލްތު ޑޭޓާބޭސް ހެކްކޮށް 1.5 މިލިއަން މީހުން ނުވަތަ އެ ގައުމުގެ އާބާދީގެ ހަތަރު ބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުންގެ މައުލޫމާތު ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2018 1
ޔުނިވާސިޓީތަކުން ހެކްކުރި އީރާނުގެ ނުވަ މީހަކަށް ދައުވާ ކުރަނީ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 24) - ދުނިޔޭގެ 22 ގައުމެއްގެ 320 ޔުނިވާސިޓީގެ ކޮމްޕިއުޓާ ސިސްޓަމްތައް ހެކްކުރި އީރާނުގެ ނުވަ މީހަކަށް ދައުވާ ކުރާނެ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބުނެފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017
ވައިޓް ހައުސްގައި އަމިއްލަ ފޯނު ބޭނުންކުރުން މަނާކުރަނީ

ވައިޓް ހައުސްގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ކަންތައްތައް ބޭރަށް ލީކުވާ މައިގަނޑު ވަސީލަތަކީ މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރާ އަމިއްލަ ފޯނުތައް ކަމަށް އޮފިޝަލަކު ބުނެފި އެވެ. އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި އަމިއްލަ ފޯނުތައް ވައިޓް ހައުސްގައި ބޭނުންކުރުން މަނާކުރުމާ މެދު ބަހުސްކުރެވެމުން އެބަ ދެ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 1
"ވީޕީއެން" ބޭނުންކުރަނީ ކީއްކުރަންތަ؟

ސްމާޓް ޑިވައިސްތައް ބޭނުންކުރާ ގިނަ ބަޔަކު، "ވާޗްއަލް ޕްރައިވެޓް ނެޓްވޯކް" (ވީޕީއެން) ބޭނުންކުރެ އެވެ. ވީޕީއެން އަކީ ބައްރުތަކަށް ފެތުރިފައި އޮތް ބޮޑު ވިޔަފާރިއެކެވެ. ވީޕީއެންގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ސިއްރިޔާތުގައި މުއާސަލާތުކުރުމެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2017 1
ގަތަރު މީޑިއާ ހެކްނުކުރާ ކަމަށް ޔޫއޭއީ އިން ބުނެފި

ޔޫއޭއީ (ޖުލައި 17) - ގަތަރުގެ ރަސްމީ މީޑިއާ ހެކް ކުރުމަށް ފަހު އަމީރު ވިދާޅުވި ކަމަށް ދޮގު ވާހަކަތަކެއ ޝާއިއު ކުރުމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ޔޫއޭއީ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް އެ ގައުމުން...

July 17, 2017 2
ގަތަރުގެ މީޑިއާ ހެކް ކުރުމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ޔޫއޭއީ

ދޯހާ (ޖުލައި 17) - ގަތަރުގެ ރަސްމީ މީޑިއާ ހެކްކޮށް އެ ގައުމުގެ އަމީރު ވިދާޅުވި ކަމަށް ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިއު ކުރުމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް...

09 ޖުލައި

July 09, 2017
އެމެރިކާގެ ނިއުކްލިއާ ޕްލާންޓްތަކަށް ހެކަރުން ހަމަލާދެނީ

އެމެރިކާގައި ހަކަތަ އުފައްދައި ފޯރުކޮށްދޭ ވިޔުގަ އަށް ހެކަރުން ޝައުގުވެރިވާން ފަށައިފި އެވެ. ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސް އިން ބުނާ ގޮތުގައި، ހެކަރުން ވަނީ ނިއުކްލިއާ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ވެސް ވަދެގަންނަން އުޅެފަ އެވެ.