25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018 13
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ އެމްޑީއަކަށް އާ ބޭފުޅެއް

މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2018 52
ހައްޖަން ދާން ޕެންޝަން ފައިސާ ބޭނުންކުރަން ފާސްކޮށްފި

ހައްޖަށް ދާން ޕެންޝަން ފައިސާ ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް، ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށައެޅި އިސްލާހު އިޖުތިމާއީ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018 44
ޕެންޝަނުން ހައްޖަށް ދެވޭނީ ކުރިން ހައްޖުނުވާ މީހުންނަށް

މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ކުރިން ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކޮށްފައި ނުވާ މީހުންނަށް ޕެންޝަން ފައިސާ އިން ހައްޖަށް ދެވޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 17
ވަގު ޓިކެޓްގެ މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އަސްކޮއި ހައްޖު އުމްރާ ގުރޫޕްގެ ހަވާލުގައި އުމްރާ އަށް ފުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ދޫކުރި ވަގު ޓިކެޓްތަކުގެ މައްސަލައިގައި މިއަދު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ފުލުހުން އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2018 16
ހައްޖަށް ދާން ދެއްކި ފައިސާ އެބަހުރި: ކޯޕަރޭޝަން

ހައްޖަށް ދިއުމަށް، އެއްކޮށް ފައިސާ ދައްކާފައި ވަނީ 1،817 މީހުން ކަމަށާއި އެ މީހުން ހައްޖަށް ގެންދާނެ ފައިސާ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގައި އެބަހުރި ކަމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2018 1
ހައްޖުގެ އަޅުކަން ނިމުނު އިރު 42000 ޓަނުގެ ކުނި

މައްކާ (އޮގަސްޓް 24) - މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން ނިމުނު އިރު މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ ބިންތަކުން ނެގި ކުނީގެ އަދަދު 42،000 ޓަނަށް އަރާ ކަމަށް މައްކާ މުނިސިޕަލްޓީން ބުނެފި އެވެ.

August 24, 2018 11
ނިދަން ބޭނުންކުރާ ޕޮޑް ހައްޖުގައި ސައުދީން ޓެސްޓްކޮށްފި

މައްކާ (އޮގަސްޓް 24) - ޖަޕާނުގެ މަޝްހޫރު ކެޕްސޫލް ހޮޓަލްގެ މިސާލުން، މި އަހަރުގެ ހައްޖުގައި ސައުދީން "ނިދަން ބޭނުންކުރާ ކެޕްސޫލް" ތަކެއް ޓެސްޓްކޮށްފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2018 4
އަރަފާތު ދުވަހު އަރަފާތު ބިމުގައި ވިހޭ ކުއްޖާގެ ހާލު ރަނގަޅު

މައްކާ (އޮގަސްޓް 22) - މި އަހަރުގެ އަރަފާތު ދުވަހު އަރަފާތު ބިމުގައި ވިހޭ ކުއްޖާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2018 4
ދިވެހި ހުރިހާ ހައްޖުވެރިން ޖަމްރާ އަށް ހިލަ އުކައިފި

ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް މި އަހަރު ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދިޔަ ހުރިހާ ހައްޖާޖީން ޖަމްރާ އަށް ހިލަ އުކައި ހައްޖުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ރުކުން މިއަދު އަދާކޮށްފި އެވެ.

August 21, 2018 8
ދިވެހި ހުރިހާ ހައްޖުވެރިންގެ ހާލު ރަނގަޅު

ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި މި އަހަރު ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ގޮސް ތިބި ހުރިހާ އެންމެންގެ ހާލު ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން...

August 21, 2018 3
ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދަދުތަކުން

މައްކާ (އޮގަސްޓް 21) - މާތްވެގެންވާ މައްކާގެ ބިމުގައި ވެވޭ ހައްޖަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ އެންމެ މަތިވެރި އެއް އަޅުކަމެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2018 2
ސައުދީން 54 މިލިއަން ހައްޖުވެރިންނަށް ޚިިދުމަތް ދީފި

ރިޔާޒް (އޮގަސްޓް 20) - ވޭތުވެދިޔަ 25 އަހަރު ތެރޭ ގާތްގަނޑަކަށް 54 މިލިއަން މީހުންނަށް ޚިދުމަތް ދީފައިވާ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޖެނެރަލް އޮތޯރިޓީ ފޯ ސްޓެޓިސްޓިކްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

August 20, 2018 1
ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ދެ މިލިއަން މީހުން މައްކާގައި

މައްކާ (އޮގަސްޓް 20) - މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މުސްލިމުން މައްކާ އަށް ޖަމާވެފައިވާ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 2
ހައްޖުވެރިންނަށް ސައުދީން ދަނީ ހުރަސް އަޅަމުން: ގަތަރު

ދޯހާ (އޮގަސްޓް 19) - ގަތަރުގެ ހައްޖުވެރިންނަށް މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ހުރަސް އަޅަމުންދާ ކަމަށް ދޯހާ އިން ބުނެފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018 7
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހައްޖުވެރިން ފުރުން މިއަދު

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ މަތިންދާބޯޓަށް ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިއްޔެ ފުރުން ލަސްވި، މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހައްޖުވެރިން މިއަދު ހަވީރު ފުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2018 19
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ، ހައްޖުވެރިން ފުރުން ލަސްވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި މިއަދު ހައްޖަށް ފުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މީހުން ފުރުން، ސައޫދީ އެއާލައިންސަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018 13
ހައްޖަށް ގެންދާ އަގު ހަމަޔަކަށް އަޅުވާނަން: ފައިސަލް

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ވެރިކަމެއްގައި، ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ އަގު ހަމަޔަކަށް އަޅުވައި ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދެއްވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރަނިންމޭޓު ފައިސަލް ނަސީމް...

August 16, 2018
ފަހުގެ ކޯޓާއަށް ހައްޖަށް ދާ މީހުން މާދަމާ ފުރަނީ

ހައްޖަށް ގެންދިއުމަށް ރާއްޖެއަށް އިތުރަށް ލިބުނު 1000 ކޯޓާގައި ހައްޖަށް ދާ މީހުން މާދަމާ ފުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 1
ސިސްޓަމް ފެއިލްވެ ސައުދީ އެއާލައިނުގެ ދަތުރުތަކަށް ބުރޫ އަރައިފި

ޖިއްދާ (އޮގަސްޓް 15) - ސިސްޓަމް ފެއިލިއާއެއް ދިމާވުމުގެ ސަބަބުން ދަތުރުތަކަށް ބުރޫ އަރާނެ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ގައުމީ އެއާލައިން، ސައުދިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

August 15, 2018 13
ފަހު ކޯޓާގެ މީހުން ހައްޖަށް ގެންދަން ހުރަސްތަކެއް!

ރާއްޖެ އަށް އިތުރަށް ލިބުނު 1000 ކޯޓާ އަށް ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގައި ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް ހައްޖަށް މީހުން ގެންދާ ބައެއް ގްރޫޕުތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

August 15, 2018 3
މިހާތަނަށް 1.48 މިލިއަން މީހުން ހައްޖަށް ހިނގައްޖެ

ޖިއްދާ (އޮގަސްޓް 15) - މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް މިހާތަނަށް 1.48 މިލިއަން މީހުން ސައުދީ އަށް ހިނގައްޖެ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރޭޓް ޖެނެރަލް ފޯ ޕާސްޕޯޓުން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 3
ސަލްމާންގެ ޚަރަދުގައި މިސްރުގެ 1000 މީހުން ހައްޖަށް

ރިޔާޒް (އޮގަސްޓް 12) - މިސްރު ސިފައިްނނާއި ފުލުހުންގެ ތެރޭން މަރުވި މީހުންގެ އާއިލާތަކުގެ 1،000 މީހުން ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާންގެ ޚަރަދުގައި މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަމަށް ގެންދާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2018 2
މާދަމާއަކީ ހައްޖު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ހަނދު ސާބިތުވުމާ ގުޅިގެން، މާދަމާއަކީ ރާއްޖެ އަށް ވެސް މި އަހަރުގެ ޛުލްހިއްޖާ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިރޭ ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

August 11, 2018 10
ޒުލްގައިދާގެ ފަހު ދުވަހުގެ ކޭތަ، މިއީ ކޮން ހެއްްކެއް؟

އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ފަހުން ދުށީ ހުސްވި ޖުލައި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ހިފި ހަނދު ކޭތަ އެވެ. އޭގެ ދެ ހަފުތާ ފަހުން މިއަދު އަނެއްކާ ވެސް ކޭތައެއް ހިފާނެ އެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު ހިފާ އިރު...

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2018 6
ހައްޖުގައި ސިޔާސީ ކަންކަން ނުކުރަން ސުދޭސް ގޮވާލައްވައިފި

މައްކާ (އޮގަސްޓް 10) - ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ސިޔާސީ ކަމެއް ނުހިންގުމަށް ސައުދީގެ ދެ ހަރަމްފުޅުގެ ކަންކަން ބަހައްޓާ އޮފީހުގެ ވެރިޔާ އަބްދުއްރަހްމާން ސުދައިސް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018 22
ސައުދީން އިތުރު 1،000 ހައްޖު ކޯޓާ ރާއްޖެއަށް ދީފި

ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިއުމަށް އިތުރު 1،000 ކޯޓާ ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ދީފައިވާ ކަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018
މި އަހަރު ހައްޖުވާ ގިނަ ދިވެހިން މައްކާ އަށް

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަމުގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވާ ގިނަ ހައްޖުވެރިން މައްކާ އަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018
ހައްޖުވެރިންނަށް ހުރަސް އަޅާ ވާހަކަ ގަތަރުން ދޮގުކޮށްފި

ދޯހާ (އޮގަސްޓް 2) - ގަތަރުގެ ހައްޖުވެރިން މި އަހަރު ހައްޖަށް ދިއުމުގައި އެ ގައުމުން ހުރަސްތައް ކުރިމަތިކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް ދޯހާ އިން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.