20 އޯގަސްޓް

August 20, 2017 31
ރާއްޖެ އަށް އިތުރު 1،000 ހައްޖު ކޯޓާ ލިބިއްޖެ

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރާއްޖެ އަށް އިތުރު 1،000 ކޯޓާ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން މިއަދު ހަމަޖައްސައިދީފި އެވެ.

August 20, 2017 45
ރައީސް ޔާމީން ބުރާސްފަތިދުވަހު ހައްޖަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

August 20, 2017
58 ހައްޖުވެރިއަކަށް މެލޭރިއާ ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ބުނެފި

ޖިއްދާ (އޮގަސްޓް 20) - ހައްޖަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރޭން 58 މީހަކަށް މެލޭރިއާ ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 1
ގަތަރުގެ ހައްޖުވެރިންނަށް ސައުދީ ބޯޑަރު ހުޅުވާލަނީ

ރިޔާޒް (އޮގަސްޓް 17) - ގަތަރުން މި އަހަރު ހައްޖަށް ދާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ސައުދީގެ ސަލްވާ ބޯޑަރު ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ރިޔާޒުން ބުނެފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 3
މައްކާ އަށް ވަންނަން އުޅުނު 95000 މީހުން ފޮނުވާލައިފި

މައްކާ (އޮގަސްޓް 15) - ހައްޖު ހުއްދަ ނެތި މައްކާ އަށް ވަންނަން އުޅުނު 95،400 މީހުން ހިފަހައްޓާ އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައިވާ ކަމަށް ހައްޖު ސެކިއުރިޓީގެ ކޮމާންޑަރު ޖެނެރަލް ޚާލިދު އަލް ހަރުބީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017
ހައްޖުވެރިންނަށް ފަސޭހަ ކުރުމަށް 138000 މީހުން

މައްކާ (އޮގަސްޓް 14) - މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ދެ މިލިއަން މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން 138،000 މީހުން ހަރަކާތްތެރިވާނެ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 2
ދިވެހި ހައްޖުވެރިން މަދީނާ ދަތުރުގައި

ރާއްޖޭން މިއަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ މީހުން މައްކާ އަށް އައުމަށް ފަހު، މަދީނާ އަށް ކުރާ ޒިޔާރަތް ދަތުރުތައް ފަށައިފި އެވެ.

August 13, 2017 12
ކަނޑު މަގުން ހައްޖަށްދާ ފުރަތަމަ ގްރޫޕް ޖިއްދާ އަށް

ޖިއްދާ (އޮގަސްޓް 13) - އެއްގަމާއި ވައިގެ މަގުން އެތައް ބަޔަކު ހައްޖަށް މައްކާ އަށް ގޮސްފައިވާ އިރު ކަނޑުމަގުން މި އަހަރު ހައްޖަށްދާ ފުރަތަމަ ގްރޫޕް އިއްޔެ ޖިއްދާ އަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2017 20
ހައްޖަށް ފުރުމުގެ އަސަރު ގަދަ ވަގުތުކޮޅު

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މި ދުވަސްވަރު ދިވެހިންނަށް ވަރަށް ހާއްސަ އެވެ. ހައްޖުގެ މާތް އަޅުކަމަށް ގިނަ ދިވެހިންތަކެއް އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިން ދޫކޮށް އެތައް ހާސް މޭލެއް ދުރަށް، ސައުދީ...

August 11, 2017
ޙައްޖުގެ ތެރެއިން ވެސް ތަޤުވާ ހާސިލު ކުރެވެންވާނެ

އިސްލާމް ދީނުގެ ހުރިހާ އަޅުކަމަކުން ވެސް ހާސިލު ކުރަން ޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ އަމާޒަކީ ތަގުވާވެރިކަން އިތުރު ކުރުމެވެ. މިގޮތުން ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގެ ތެރެއިން މިކަން ހާސިލު ކުރާނީ...

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2017 4
ރަސްގެފާނުގެ ޚަރަދުގައި ފަލަސްތީނުގެ 1000 މީހުން ހައްޖަށް

ރިޔާޒް (އޮގަސްޓް 8) - ފަލަސްތީނު މީހުންގެ ތެރޭން ޝަހީދުވެ ދިޔަ މީހުންގެ 1،000 އާއިލާއަކަށް ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާންގެ ޚަރަދުގައި ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތު މި އަހަރު...

August 08, 2017 2
ހައްޖު ސިޔާސީ ކަމަކަށް ހަދަން ފުރުސަތެއް ނެތް: ސައުދީ

މައްކާ (އޮގަސްޓް 7) - ހައްޖު އަޅުކަން ސިޔާސީ ކަމަކަށް ހަދަން އުޅުނު ނަމަވެސް އެކަމަށް ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް ސައުދީ ސެންޓްރަލް ހައްޖު ކޮމިޓީގެ ޗެއާމަން އަދި މައްކާގެ އަމީރު ޕްރިންސް...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2017 1
ދިވެހި ހައްޖުވެރިން ފުރަން ފަށައިފި

މި އަހަރު ރާއްޖޭން ހައްޖަށް ދާ ފުރަތަމަ ގުރޫޕް، މިއަދު ފުރައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017 9
ސަލްމާންގެ ޚަރަދުގައި މިސްރުގެ 1000 މީހުން ހައްޖަށް

ރިޔާޒް (އޮގަސްޓް 1) - މިސްރު ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ތެރޭން މަރުވި މީހުންގެ 1،000 އާއިލާ އަށް ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިލް އަބްދުލް އަޒީޒް ހައްޖު ދަތުރު ދެއްވައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2017 16
ގެފުޅަކީ އެންމެންގެ ތަނަކަށް ހަދަން އުޅުމަކީ ހަނގުރާމައެއް

މަނާމާ (ޖުލައި 31) - މައްކާ އާއި މަދީނާގެ މާތްވެގެންވާ ތަންތަނަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ތަންތަނަށް ހަދަން ގަތަރުން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ހަނގުރާމަ އިއުލާން ކުރުން ފަދަ ކަމެއް ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އާދިލް އަލް ޖުބައިރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2017 11
ހައްޖަށް ދާ ބައެއް މީހުން ވިސާ ދައްކަން ޖެހޭނެ

ސައޫދީ އަރަބިއާ އިން ވިސާ ފީ އަށް ގެނައި ބަދަލަށް އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާތީ، ރާއްޖެ އިން ވެސް މި އަހަރު އަލަށް ދާ މީހުން ފިޔަވައި އެންމެންގެ އަތުން ވިސާ ފީގެ ގޮތުގައި 8،000ރ. ނަގާނެ...

July 30, 2017 7
ސައުދީން ދަނީ ހައްޖު ސިޔާސީ ކަމަކަށް ހަދަމުން: ގަތަރު

ދޯހާ (ޖުލައި 30) - ހައްޖުގެ އަޅުކަން ވެސް ސައުދީން ގެންދަނީ ސިޔާސީ ކަމަކަށް ހަދަމުން ކަމަށް ގަތަރުން ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2017 5
މެލޭޝިއާގެ 4،000 ކުދިން "ހައްޖުކޮށްފި"

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 24) - ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރާނެ ގޮތް ދަސްކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން އުމުރުން ހަ އަހަރުގެ 4،000 ކުދިން މެލޭޝިއާގައި މިއަދު "ހައްޖުކޮށްފި" އެވެ.

July 24, 2017
މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހައްޖު ފްލައިޓް ސައުދީ އަށް

ޖިއްދާ (ޖުލައި 24) - މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ދަތުރު ކުރާ މީހުންގެ ފުރަތަމަ ފްލައިޓް ޖިއްދާ އެއާޕޯޓުގައި މިއަދު ޖައްސައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2017 2
ގަތަރު މީހުން ހައްޖަށް ދިއުމުގައި ހުރަހެއް ނެތް

ރިޔާޒް (ޖުލައި 22) - ގަތަރާ ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލާފައިވީ ނަމަވެސް އެ ގައުމުން މި އަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2017
ހައްޖު ދުވަސްވަރު އީރާނުގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް ސައުދީގައި

ތެހެރާން (ޖުލައި 5) - މި އަހަރުގެ ހައްޖު މޫސުމުގައި އީރާނުގެ ކޮންސިއުލޭޓްތައް ސައުދީ އަރަބިއާގައި ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2017 31
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަމަލުކުރީ އެންގި ގޮތާ ޚިލާފަށް

މި އަހަރު ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދޭނެ ގުރޫޕްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ފަހު ވެސް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައެޅީ އެންގި ގޮތާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ މިނިސްޓްރީގައި އެކަން ކުރި ބޭފުޅުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2017 20
ހައްޖު ގްރޫޕްތައް ކަނޑައެޅި މައްސަލަ އަލުން ކޯޓަށް

މި އަހަރު ހައްޖަށް މީހުން ގެންދާނެ ކުންފުނިތައް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައެޅި ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން އެކްރޯ ކުންފުނިން ކުރިން ހުށަހެޅި މައްސަލަ އަނބުރާ ގެނެސް، އެ މައްސަލަ އަލުން...

June 21, 2017 124
މިފަހަރު ވެސް އޮޅުވާލުން، މިއީ ދެން ބޮޑުވަރު!

ހައްޖުގެ މާތް އަޅުކަމާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި މިފަހަރު ވެސް މަކަރާއި ހީލަތެވެ؛ މިއީ ނިމުމެއް އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ. މިފަހަރު ކުރިމަތިވި މައްސަލަ ވަކިން ބޮޑެވެ. ކުރިން ފެންމަތިވަނީ...

19 ޖޫން

June 19, 2017 23
ހައްޖަށް ގެންދާ ކުންފުނިތައް އަލުން ކަނޑައަޅައިފި

ހައްޖު ކުންފުނިތަކުގެ ޕްރޮޕޯޒަލްތައް އަލުން އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ފަހު، މި އަހަރު ހައްޖަށް މީހުން ގެންދާނެ ކުންފުނިތައް އަލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2017 7
ހައްޖު ކޯޓާ ދިން ގޮތުން އޭސީސީ އަނެއްކާ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ހައްޖު ކުންފުނިތަކުގެ ޕްރޮޕޯޒަލްތައް އަލުން އިވެލުއޭޓް ކުރަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން އަންގާފައިވަނިކޮށް، އެއާ ހިލާފަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަމަލު ކުރި މައްސަލައިގައި އެ ކޮމިޝަނުން އަނެއްކާ ވެސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކޮށްފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2017 38
އިތުރު 1،000 ހައްޖު ކޯޓާ މި އަހަރު ނުލިބޭނެ

ރާއްޖެ އަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ހައްޖު ކޯޓާގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ ރަސްމީ 1،000 ކޯޓާގެ އިތުރަށް ދެމުން އައި 1،000 ޖާގަ މި އަހަރު ނުލިބޭނެ ކަން "މިހާރު" އަށް ކަށަވަރު ވެއްޖެ އެވެ.

June 13, 2017 6
އިވެލުއޭޓް ނުކޮށް ހައްޖު ކޯޓާ ދިން މައްސަލަ ކޯޓަށް

ހައްޖު ކުންފުނިތަކުގެ ޕްރޮޕޯޒަލްތައް އަލުން އިވެލުއޭޓް ކުރަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން އަންގާފައިވަނިކޮށް، އެއާ ހިލާފަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަމަލު ކުރި ކަމަށް...

08 ޖޫން

June 08, 2017 29
އިވެލުއޭޓް ނުކޮށް ހައްޖު ކޯޓާ ދިން މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ

ހައްޖު ކުންފުނިތަކުގެ ޕްރޮޕޯޒަލްތައް އަލުން އިވެލުއޭޓް ކުރަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން އަންގާފައިވަނިކޮށް، އެއާ ހިލާފަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަމަލު ކުރި ކަމަށް ބުނެ، ބައެއް ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިން އޭސީސީގެ މެމްބަރުންނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ. އަދި އެ ކުންފުނިތަކުން ކުރި ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން އޭސީސީން...