21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019 27
މަލީޝާގެ ވެރިޔާ 8 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމް ކޮށްފި

މަލީޝާ ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ގްރޫޕުން ހައްޖަށް ގެންގޮސްދޭނެ ކަމަށް ބުނެ މީގެ ހަތް އަހަރު ކުރިން ގިނަ ބައެއްގެ އަތުން ފައިސާ ނެގުމަށް ފަހު ހައްޖަށް ގެންގޮސް ނުދިން މައްސަލާގައި އެ ކުންފުނީގެ އޭރުގެ ވެރިޔާ އިސްމާއިލް އަބްދުއްލަތީފް 8 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2019 6
އަރަފާތު ބިމަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހެނީ

ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަމުގައި ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ތިބި އަރަފާތު ބިމަށް ވަރަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، ބައެއް ފޭލިގެތައް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާވި...

August 10, 2019 5
އިންތިޒާމު ރަނގަޅު، ދިވެހި ހައްޖުވެރިން އަރަފާތުގައި

ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ދިޔަ 2،000 ދިވެހި ހައްޖުވެރިން ވެސް މިއަދު ހެނދުނު އަރަފާތު ބިމަށް ޖަމާވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2019 12
ދެ ވަނަ ކޯޓާއިން ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް 500 ޖާގަ

ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިއުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ދިން ދެ ވަނަ ކޯޓާއިން 500 ޖާގަ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ދީފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2019 20
ހައްޖު ކޯޓާ ރިޒާވްކުރީ އޭސީސީގެ އެންގުމާ ޚިލާފަށް!

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ބޭނުމަށް ނަގާ ހައްޖު ކޯޓާތަކާ މެދު އަމަލުކުރާނެ އުސޫލެއް އާންމުނުކޮށް ޖާގަތައް ނުނަގަން އޭސީސީން އަންގާފައިވަނިކޮށް، އެ އުސޫލު އާއްމު ނުކޮށް މި އަހަރު ވެސް 80 ޖާގަ ރިޒާވްކޮށްފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2019 6
ހައްޖު މައްސަލަ ހައްލު ނުވުމުން ޝަރީއަތް ހިންގަނީ

ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަމަލުކުރި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ސިސިލްފަރު ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ގްރޫޕުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ސުލްހަވެރި ހައްލެއް ނުލިބި، ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2019 12
ސިސިލްފަރު މައްސަލައިގެ ޑިސްޕިއުޓް މަރުހަލާ ފަށައިފި

ހައްޖަށް މީހުން ގެންދެވޭނެ ކުންފުނިތައް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައެޅުމުގައި އަމަލުކުރި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ސިސިލްފަރު ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ކުންފުނިން ސިިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން މަރުހަލާ މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2019 42
ސިސިލްފަރުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް

ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ހަ ކުންފުންޏަކަށް ސަރުކާރުން ދީފައިވާއިރު، އެ ކުންފުނިތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އަމަލު ކޮށްފައިވަނީ އިންސާފުން ބޭރުން ކަމަށް ބުނެ ސިސިލްފަރު ހައްޖު އެންޑް އުމުރާ އިން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާ ދެކޮޅަށް ސިވިލް ކޯޓަށް މިއަދު މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2019 15
ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ފަސް ކުންފުންޏަކަށް

މިއަހަރު ރާއްޖޭން މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ފަސް ކުންފުންޏަކަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ދީފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2019 23
ޕެންޝަނުން ދެމަފިރިންނަށް ހައްޖަށް ދެވޭ ގޮތް ހަދަނީ

އަނބިމީހާގެ ޕެންޝަން ފައިސާ އިން ފިރިމީހާ އަށް، އަދި ފިރިމީހާގެ ޕެންޝަން ފައިސާ އިން އަނބިމީހާ އަށް ހައްޖަށް ދެވޭ ގޮތް ހެދުމުގެ ވިސްނުން ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ކަމަށާއި އެކަން ބަދަލުވާންޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ޅ. ނައިފަރުގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2019 41
ޕެންޝަން ފައިސާ އިން ހައްޖަށް ދެވޭ ގޮތަށް ފާސްކޮށްފި

ހައްޖަށް ދާން ޕެންޝަން ފައިސާ ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް، ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށައެޅި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019 11
އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ 25 ކުންފުންޏަކަށް ދީފި

ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރަށް އުމްރާ އަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ 25 ކުންފުންޏަކަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ދީފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2018 52
ހައްޖަން ދާން ޕެންޝަން ފައިސާ ބޭނުންކުރަން ފާސްކޮށްފި

ހައްޖަށް ދާން ޕެންޝަން ފައިސާ ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް، ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށައެޅި އިސްލާހު އިޖުތިމާއީ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018 44
ޕެންޝަނުން ހައްޖަށް ދެވޭނީ ކުރިން ހައްޖުނުވާ މީހުންނަށް

މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ކުރިން ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކޮށްފައި ނުވާ މީހުންނަށް ޕެންޝަން ފައިސާ އިން ހައްޖަށް ދެވޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2018 4
ދިވެހި ހުރިހާ ހައްޖުވެރިން ޖަމްރާ އަށް ހިލަ އުކައިފި

ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް މި އަހަރު ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދިޔަ ހުރިހާ ހައްޖާޖީން ޖަމްރާ އަށް ހިލަ އުކައި ހައްޖުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ރުކުން މިއަދު އަދާކޮށްފި އެވެ.

August 21, 2018 8
ދިވެހި ހުރިހާ ހައްޖުވެރިންގެ ހާލު ރަނގަޅު

ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި މި އަހަރު ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ގޮސް ތިބި ހުރިހާ އެންމެންގެ ހާލު ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން...

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018 7
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހައްޖުވެރިން ފުރުން މިއަދު

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ މަތިންދާބޯޓަށް ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިއްޔެ ފުރުން ލަސްވި، މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހައްޖުވެރިން މިއަދު ހަވީރު ފުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2018 19
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ، ހައްޖުވެރިން ފުރުން ލަސްވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި މިއަދު ހައްޖަށް ފުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މީހުން ފުރުން، ސައޫދީ އެއާލައިންސަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018 13
ހައްޖަށް ގެންދާ އަގު ހަމަޔަކަށް އަޅުވާނަން: ފައިސަލް

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ވެރިކަމެއްގައި، ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ އަގު ހަމަޔަކަށް އަޅުވައި ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދެއްވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރަނިންމޭޓު ފައިސަލް ނަސީމް...

August 16, 2018
ފަހުގެ ކޯޓާއަށް ހައްޖަށް ދާ މީހުން މާދަމާ ފުރަނީ

ހައްޖަށް ގެންދިއުމަށް ރާއްޖެއަށް އިތުރަށް ލިބުނު 1000 ކޯޓާގައި ހައްޖަށް ދާ މީހުން މާދަމާ ފުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 13
ފަހު ކޯޓާގެ މީހުން ހައްޖަށް ގެންދަން ހުރަސްތަކެއް!

ރާއްޖެ އަށް އިތުރަށް ލިބުނު 1000 ކޯޓާ އަށް ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގައި ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް ހައްޖަށް މީހުން ގެންދާ ބައެއް ގްރޫޕުތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 7
އިތުރު ކުރި 1000 ކޯޓާ އަދި ގްރޫޕުތަކަށް ނުބަހާ

ހައްޖަށް ދިއުމަށް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން އިތުރު ކުރި 1000 ކޯޓާ މިހާތަނަށް ހައްޖު ގްރޫޕުތަކަށް ބަހާފައިނުވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފިި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2017 25
އުމްރާއަށް ގެންދިއުމުގެ އުސޫލުގެ މައްސަލަ އޭސީސީއަށް

އުމްރާ އަށް މީހުން ގެންދިއުމާ ބެހޭ ގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަލަށް އެކުލަވައިލި އުސޫލަކީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް އޮތް އުސޫލެއް ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.