09 އޯގަސްޓް

August 09, 2019
ހައްޖުވެރިންގެ ހާލު ރަނގަޅު، އެންމެން ތިބީ މިނާގައި

ދިވެހި ހުރިހާ ހައްޖުވެރިންގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށާއި އެ މީހުން މި ވަގުތު ތިބީ މިނާގައި ކަމަށް ހައްޖު މިޝަން އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

August 09, 2019 3
އަސްލަމް، ދިވެހި ހައްޖުވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އަމީރުލް ހައްޖުގެ ގޮތުގައި ވަޑައިގެންނެވި ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް، ދިވެހި ހައްޖުވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017
ހައްޖާޖީންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕު ރާއްޖެ އަންނާނީ މާދަމާ

މި އަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ދިޔަ ދިވެހިންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕު މާދަމާ ހެނދުނު ރާއްޖެ އަންނާނެ އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2017 3
ގެއްލުނު ހައްޖުވެރިޔާގެ ހަބަރެއް ނެތި ހަތަރު ދުވަސް

އީދު ދުވަހު ހިލަ އުކަން ގޮސް އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ގެއްލުނު އަބްދުއްލަތީފް އަލީގެ ހަބަރެއް އަދިވެސް ނުވާ ކަމަށާއި އެކަމާ ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

September 04, 2017 1
ދިވެހި ހައްޖާޖީން ރާއްޖެ އަންނަން ފަށާނީ ބުދަދުވަހު

މި އަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ދިޔަ ދިވެހި ހައްޖާޖީން ރާއްޖެ އަންނަން ފަށާނީ އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017 7
އަމީނާ ފެނުނީ ގެއްލޭ މީހުން ހޯދާ މަރުކަޒަކަށް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު މުޒްދަލިފާ އިން މިނާ އަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި ގުރޫޕާ ވަކިވެ، އެނބުރި އަންނަން ނޭނގިގެން ގެއްލުނު ދިވެހި ދެ ހައްޖުވެރިންގެ ތެރެއިން ރޭ ފެނުނު އަމީނާ ހަސަން ހޯދީ، އެގޮތަށް ގެއްލޭ މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ޚާއްސަ މަރުކަޒެއްގެ ބައެކެވެ.