23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2019 6
ބޮޑެތި ބަލިތަކުގެ މީހުންނަށް، ހައްޖުކޯޓާގެ ބައެއް ދެނީ

ރާއްޖޭން މީހުން ހައްޖަށް ގެންދަން ލިބޭ ހައްޖު ކޯޓާގެ ތެރެއިން ފަސް ޕަސެންޓު، ބޮޑެތި ބަލިތައް ހުންނަ މީހުންނަށް ހާއްސަ ކުރުމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2019 32
ހަރަމައިން ޖަމާއަތުގެ މައްސަލަ ފުލުހަށް

ހައްޖަށް ގެންދިއުމަށް އަލްހަރަމައިން ހައްޖު ގްރޫޕަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ ނަގާ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2019 12
ދެ ވަނަ ކޯޓާއިން ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް 500 ޖާގަ

ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިއުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ދިން ދެ ވަނަ ކޯޓާއިން 500 ޖާގަ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ދީފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2019 13
ހައްޖު ހުއްދަ ދިނުމުގައި ކޮރަޕްޝަނެއް ނެތް: އޭސީސީ

ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯޒަލްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގާފައި ނެތް ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2019 20
ހައްޖު ކޯޓާ ރިޒާވްކުރީ އޭސީސީގެ އެންގުމާ ޚިލާފަށް!

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ބޭނުމަށް ނަގާ ހައްޖު ކޯޓާތަކާ މެދު އަމަލުކުރާނެ އުސޫލެއް އާންމުނުކޮށް ޖާގަތައް ނުނަގަން އޭސީސީން އަންގާފައިވަނިކޮށް، އެ އުސޫލު އާއްމު ނުކޮށް މި އަހަރު ވެސް 80 ޖާގަ ރިޒާވްކޮށްފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2019 5
ސިސިލްފަރުގެ ޝަކުވާ މަޑުޖައްސާލަން އެ ކުންފުނިން އެދެފި

ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދޭނެ ކުންފުނިތައް ކަނޑައެޅި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ސިސިލްފަރު ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ ބެލުން މަޑުޖައްސާލައި، މިހާރު ހުއްދަ ދީފައިވާ...

June 27, 2019 4
މިނާ ގްރޫޕަށް ފައިސާ ދެއްކި މީހުންނަށް ހައްޖަށް ދެވޭނެ

ހައްޖަށް ދާން މިނާ ހައްޖު ގްރޫޕަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ މީހުންނަށް ހައްޖަށް ދެވޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ދީފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019 12
ހައްޖު ބީލަން އަލުން ހުޅުވާލަން ސިސިލްފަރުން އެދިއްޖެ

ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދިން ކުންފުނިތަކަށް ދިން ހައްޖު ކޯޓާތައް ބާތިލްކޮށް، އަލުން ބީލަން ހުޅުވާލަން ސިސިލްފަރު ކުންފުނިން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި އެދިއްޖެ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019 64
މިދިއަ އަހަރުގެ 1000 ހައްޖު ކޯޓާ ޕީޕީއެމަށް ބަހާލި

ސައުދީ ސަރުކާރުން މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެ އަށް އިތުރުކުރި 1،000 ހައްޖު ކޯޓާގެ ތެރެއިން ގިނަ ޖާގަތަކެއް އޭރު ސަރުކާރު ހިންގި ޕީޕީއެމްގެ އިސް މީހުންނަށް ބަހާލިކަން "މިހާރު"އަށް ލިބުނު ލިއުންތަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2019 6
ހައްޖު މައްސަލަ ހައްލު ނުވުމުން ޝަރީއަތް ހިންގަނީ

ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަމަލުކުރި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ސިސިލްފަރު ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ގްރޫޕުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ސުލްހަވެރި ހައްލެއް ނުލިބި، ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2019 12
ސިސިލްފަރު މައްސަލައިގެ ޑިސްޕިއުޓް މަރުހަލާ ފަށައިފި

ހައްޖަށް މީހުން ގެންދެވޭނެ ކުންފުނިތައް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައެޅުމުގައި އަމަލުކުރި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ސިސިލްފަރު ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ކުންފުނިން ސިިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން މަރުހަލާ މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2019 18
"ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދިނީ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް"

މި އަހަރު ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ކުންފުނިތަކަށް ދިން ގޮތާ ބެހޭގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އަށް އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިފައި ނެތް ކަމަށާއި އެކަމުގައި އަމަލުކުރީ ހާމަކަން ބޮޑުކޮށް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2019 15
ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ފަސް ކުންފުންޏަކަށް

މިއަހަރު ރާއްޖޭން މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ފަސް ކުންފުންޏަކަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ދީފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019 9
ހައްޖު ކޯޓާ އިތުރުވާނެ ކަމުގެ އުންމީދުބޮޑު: މިނިސްޓަރު

ރާއްޖެއިން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ދިއުމަށް ކޯޓާ އިތުރުކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ފެހި ސިގްނަލް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ދީފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2019 1
އިންޑިއާގެ ހައްޖު ކޯޓާ ވަލީ އަހުދު އިތުރުކޮށްދެއްވައިފި

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 22) - އިންޑިއާގެ ހައްޖު ކޯޓާ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން އިތުރުކޮށްދެއްވައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018 7
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހައްޖުވެރިން ފުރުން މިއަދު

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ މަތިންދާބޯޓަށް ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިއްޔެ ފުރުން ލަސްވި، މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހައްޖުވެރިން މިއަދު ހަވީރު ފުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2018 19
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ، ހައްޖުވެރިން ފުރުން ލަސްވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި މިއަދު ހައްޖަށް ފުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މީހުން ފުރުން، ސައޫދީ އެއާލައިންސަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018 13
ހައްޖަށް ގެންދާ އަގު ހަމަޔަކަށް އަޅުވާނަން: ފައިސަލް

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ވެރިކަމެއްގައި، ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ އަގު ހަމަޔަކަށް އަޅުވައި ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދެއްވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރަނިންމޭޓު ފައިސަލް ނަސީމް...

August 16, 2018
ފަހުގެ ކޯޓާއަށް ހައްޖަށް ދާ މީހުން މާދަމާ ފުރަނީ

ހައްޖަށް ގެންދިއުމަށް ރާއްޖެއަށް އިތުރަށް ލިބުނު 1000 ކޯޓާގައި ހައްޖަށް ދާ މީހުން މާދަމާ ފުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 13
ފަހު ކޯޓާގެ މީހުން ހައްޖަށް ގެންދަން ހުރަސްތަކެއް!

ރާއްޖެ އަށް އިތުރަށް ލިބުނު 1000 ކޯޓާ އަށް ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގައި ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް ހައްޖަށް މީހުން ގެންދާ ބައެއް ގްރޫޕުތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 7
އިތުރު ކުރި 1000 ކޯޓާ އަދި ގްރޫޕުތަކަށް ނުބަހާ

ހައްޖަށް ދިއުމަށް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން އިތުރު ކުރި 1000 ކޯޓާ މިހާތަނަށް ހައްޖު ގްރޫޕުތަކަށް ބަހާފައިނުވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފިި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018 22
ސައުދީން އިތުރު 1،000 ހައްޖު ކޯޓާ ރާއްޖެއަށް ދީފި

ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިއުމަށް އިތުރު 1،000 ކޯޓާ ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ދީފައިވާ ކަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.