15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 3
ފެހެންދޫ ބަނދަރުގެ 50 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ބ. ފެހެންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 50 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2020 4
އަނގޮޅިތީމު ބަނދަރު ހަދަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ރ. އަނގޮޅިތީމު ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން، ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރު މިނިސްޓްރީން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 5
ރ. ވަންދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ރ. ވަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ނިމިއްޖެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 1
ރަސްމާދޫ ބަނދަރު ހަދަން ފަށައިފި

ރ. ރަސްމާދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020
ލ. އިސްދޫ ބަނދަރު ހަދަން ފަށައިފި

ލ. އިސްދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 1
ލަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ނ. ލަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020
ލ. މާބައިދޫގެ އާ ނެރު ހަދައި ނިންމާލައިފި

ލ. މާބައިދޫގެ އާ ނެރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ނިމިއްޖެ ކަމަށް އެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވި އެމްޓީސީސީން ބުނެފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 1
ތިނަދޫ އައިސްޕްލާންޓް ސަރަހައްދުގެ ތޮށި ނިންމާލައިފި

ގދ. ތިނަދޫ އައިސްޕްލަންޓް ސަރަހައްދުގެ އެއްގަމު ތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020 6
ރަކީދޫ ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ވ. ރަކީދޫގެ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އެ ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020 4
ވ. ފެލިދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ވ. ފެލިދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މުޅިން ނިމިއްޖެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2020 4
ރަސްމާދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރ. ރަސްމާދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2020 2
ފެހެންދޫ ބަނދަރުގެ 43 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

ބ.ފެހެންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ 43 ޕަސެންޓް ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެ މަސައްކަތްކުރާ އެމްޓީސީސީން ބުނެފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020 7
ރަކީދޫގެ ރީތިކަން ގެއްލޭގޮތަށް ބަނދަރުހަދާތީ ޕެޓިޝަނެއް

ލޯކަލް ޓޫރިޒަމަށް އަސަރުކުރާ ގޮތަށް ވ. ރަކީދޫގައި ބަނދަރު ހަދާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާ އެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020 9
ރަކީދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ވ.ރަކީދޫގެ ބަނދަރުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020 3
ކޮމަންޑޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތުގެ 50 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

ށ. ކޮމަންޑޫ ބަނދަރު މަސައްކަތުގެ 50 ޕަސެންޓް ނިންމާލައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020 8
ހުރާގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

މާލެ އަތޮޅު ހުރާގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ނިންމާލައިފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2020 4
ހިމަންދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

އެމްޓީސީސީން އއ.ހިމަންދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020 76
ރަށްރަށުގެ މަގުތައް ބޯޓު ޖެއްސޭވަރަށް ހަދާފައި އެބަހުރި

ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި މަގުތައް ޑިޒައިންކޮށް ހަދާފައި ހުރީ ބޭނުންވާ ވަރަށް ވުރެ މާ މަތީ ފެންވަރެއްގައި ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

February 18, 2020 8
ރަށްގިރުމާ ބަނދަރުތައް ހުރި ގޮތާ ގުޅުމެއްވޭ: އަސްލަމް

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްތަކަކަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެގެން އުޅޭ ރަށްގިރުމުގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކާއި އެ ރަށްތަކުގެ ބަނދަރުތައް ހަދާފައި ހުރި ގޮތާ ގުޅުމެއް އެބަހުރި ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު...

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020
ދ. މީދޫގެ ބަނދަރު ހަދަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ދ. މީދޫގައި ބަންދަރު ހަދަން، 36 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020 23
އޯޕެކުން ރާއްްޖެއަށް 50 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދީފި

އޯޕެކް ފަންޑް ފޯ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް (އޮޕިޑް) އިން ރާއްޖެއަށް 50 މިލިޔަން ޑޮލަރު (771 މިލިއަން ރުފިޔާ) ލޯނެއް ދީފި އެވެ.