15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2018 118
ވޯޓުލާ މީހުންގެ މޫނު ދެނެގަންނަ ސިސްޓަމެއް ބޭނުންކުރަނީ

އަންނަ ހަފުތާގެ އާދިއްތަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާ މީހުންގެ މޫނު ދެނެގަނެވޭނެ ސިސްޓަމެއް ބޭނުންކުރަން އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީން ނިންމައިިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 41
ރައީސްގެ އަބުރާ ބެހުނު މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަބުރާ ބެހުނު ކަމަށް ބުނެ އެމްޑީޕީއާ ދެކޮޅަށް ހައި ކޯޓަށާއި ސިވިލް ކޯޓަށް އިއްޔެ މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018 58
ރައީސްގެ އަބުރާ ބެހުނު މައްސަލަ ބުދަ ދުވަހު ހުށަހަޅަނީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަބުރާ ބެހުނުކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ އާއި ރާއްޖެ ޓީވީއާ ދެކޮޅަށް ކުރާ އަބުރުގެ މައްސަލަ އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018 134
ރައީސްގެ އަބުރާ ބެހުނު ކަމަށް ބުނެ ދައުވާ ކުރަނީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އިންތިޚާބީ ހައްގުތަކާއި ޒާތީ ހައްގުތަކަށް އަރައިގެންފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ އާއި ރާއްޖެ ޓީވީއާ ދެކޮޅަށް އަބުރުގެ ދައުވާ ކުރުމަށް...

September 05, 2018 46
"ތެޔޮބޯޓާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސަށް ކުރަނީ ދޮގު ތުހުމަތެއް"

އުތުރު ކޮރެއާގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކާއި ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކުން ކަނޑުމަތީގައި މަނާ މުއާމަލާތްތަކެއް ކުރަނިކޮށް ފެނުނު މައްސަލައިގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ...

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018 51
ރައީސް ޔާމީންގެ މައްސަލައެއް އޭސީސީއަށް

ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް ތެލުގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާ ދިވެހި ކުންފުންޏަކާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ގުޅުން އޮންނަ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން އޭސީސީއަށް މައްސަލައެއް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018 26
އެންމެ މުހިންމީ ބޯހިޔާވަހިކަން: ފައިސަލް

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ މެނިފެސްޓޯގައި އެންމެ އިސްކަމެއް ދީފައި އޮންނާނީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ކަމަށް އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ)ގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2018 24
ރައީސް ޔާމީން ބަލިކުރުން ނޫން ގޮތެއް ނެތް: ހަސަން

ގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ނަމުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަން އިންތިހާ އަށް ފުޅާކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ރައީސް ޔާމީން ބަލި ކުރުން ނޫން ޗޮއިސެއް ނެތް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް، އއ. އުކުޅަހުގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2018 5
ހައްޔަރުކުރި އެމްޑީޕީގެ އިސް ބޭފުޅުން ދޫކޮށްލައިފި

އެމްޑީޕީން މިއަދު ހަވީރު މާލޭގައި ބާއްވަން އުޅުނު ދުވުމަށް ފުލުހުން ހުރަސް އަޅައި، ހައްޔަރުކުރި އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފާއި އިތުރު ބޭފުޅުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

June 22, 2018 26
އެމްޑީޕީގެ ދުވުން ހުއްޓުވައި، ޗެއާޕާސަން ހައްޔަރުކޮށްފި

އެމްޑީޕީން މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަން އުޅުނު ދުވުމަށް ފުލުހުން ހުރަސް އަޅައި، އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފާއި ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު އަލީ ނިޔާޒް ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2018 9
ކޮންގްރެސްގައި 1500 މީހުން ބައިވެރިވާނެ: އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީން މި މަހު ފަހުކޮޅު އއ. އުކުޅަހުގައި ބާއްވާ، އެ ޕާޓީގެ "އާދަޔާ ޚިލާފު" ކޮންގްރެސްގައި 1500 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2018 29
ނަތީޖާ ސައްހަ، ސުވާލެއް ނޫފެއްދޭނެ: އެމްޑީޕީ

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އެމްޑީޕީން އިއްޔެ ބޭއްވި ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި 40،000 މީހުން ވޯޓުލީތޯ އުފައްދާ ސުވާލަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ރައްދު ދީފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2018 36
އެމްޑީޕީ އުވާލެވޭނެ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ހަސަން

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާދަކުރެއްވުމަކީ އެ ޕާޓީ އުވާލެވިދާނެ ސަބަބެއް ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 17
"މައުމޫން އަނިޔާ ތަހައްމަލު ކުރައްވަނީ ގައުމަށްޓަކައި"

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އެއްވެސް ކުށަކާ ނުލައި ޖަލުގެ އަނިޔާ ތަހައްމަލް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 15
މުޒާހަރާތަކަށް ފަހު އޮތީ ކޮން މިސްރާބެއް؟

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ 1 ގައި ނެރުނު އަމުރާ އެކު، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކަށް ވެފައި އޮތީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމެވެ. ވެރިކަން ބަދަލުކޮށްފައި ނޫނީ "ލޮލު ފިޔައެއް" ނުޖަހާނެ ކަމާއި މުޒާހަރާތައް ހުއްޓުމަކަށް ނުގެންނާނެ ކަމަށް ބުނާ ބުނުން ތަކުރާރުކުރި އެވެ. ކޮންމެ މީހެއްގެ ދުލުގެ...

28 މާޗް

March 28, 2018 36
އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކަނޑައެޅުމުގެ މަޝްވަރާ އަލުން ފަށަނީ

މި އަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކޮށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލި ކުރުމަށްޓަކައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އަނެއްކާ ވެސް ކޯލިޝަން ކެންޑިޑޭޓެއް ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާތައް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2018 42
މިއީ އިސްލާމް ދީނުގެ ދިފާއުގައި ކުރާ ކަމެއް: އިދިކޮޅު

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން، ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ރޭ ކުރި މުޒާހަރާ ކާމިޔާބު ކަމަށާއި މުޒާހަރާތައް ކުރަނީ އިސްލާމް ދީނުގެ ދިފާއުގައި ކަމަށް ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2018 21
ނަޝީދާއެކު ކުރީ ސިއްރު މަޝްވަރާއެއް ނޫން: އިދިކޮޅު

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަޝްވަރާތައް ފެށުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސަރުކާރުން، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާ އެކު ކުރީ ސިއްރު މަޝްވަރާއެއް ނޫން ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2018 1
މަޝްހޫރު ވަކީލުންތަކެއްގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފި

ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާ މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލުންތަކެއްގެ ސަސްޕެންޝަން ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން މިރޭ އުވާލައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2018 38
އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯ ހަދާނީ އައްޑޫގައި

މި އަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، އެމްޑީީޕީގެ މެނިފެސްޓޯ އެކުލަވައިލުމަށްޓަކައި، އެކަމަށް ހާއްސަ މައި އޮފީސް އައްޑޫގައި ވަރަށް އަވަހަށް ހުޅުވާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2017 86
ކޯލިޝަން ކެންޑިޑޭޓުގެ ގޮތުގައި ނަޝީދަށް ވާދަކުރެވޭނެ

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ގޮތުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ވާދަކުރެއްވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 32
އުމަރު ޕާޓީ ނިޒާމާ ވަރަށް ބީރައްޓެހި: މާރިޔާ

ސިޔާސީ ދާއިރާގައި ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވީ ނަމަވެސް، ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު، ޕާޓީ ނިޒާމާ އަދިވެސް ވަރަށް ބީރައްޓެހި ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަށްގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.