30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2019 4
އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއުގެ މައްސަލައެއް ޖޭއެސްސީން ބަލަނީ

ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާނާއި އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދުއާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ބަލަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019 13
ފަނޑިޔާރެއްގެ ތަޅުދަނޑިފަތި ފެނުނީ ފުލުހަކަށް!

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ތަޅުދަނޑި ފައްޗެއް ގެއްލުނުތާ ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ފުލުހަކަށް ފެނިގެން އެ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019 11
މާކުރަތު ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ރ. މާކުރަތު ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް، އަދުނާން ހުސައިންގެ މައްޗަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން އޭނާ ސަސްޕެންޑް ކުރަން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިރޭ ނިންމައިފި އެވެ. އަދި ހައި ކޯޓުގެ އިތުރު ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ވެސް ޖޭއެސްސީން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018 13
ފައިސަލް އާއި ޝަހީދު ހައި ކޯޓަށް އައްޔަން ކޮށްފި

ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ ނައިބު ރައީސަކަށް އެންމެ ފަހުން ހުންނެވި މުހައްމަދު ފައިސަލް އާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދު ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް މިރޭ އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.