24 ޖުލައި

July 24, 2018 13
ފައިސަލް އާއި ޝަހީދު ހައި ކޯޓަށް އައްޔަން ކޮށްފި

ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ ނައިބު ރައީސަކަށް އެންމެ ފަހުން ހުންނެވި މުހައްމަދު ފައިސަލް އާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދު ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް މިރޭ އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2018 12
ފައިސަލް އާއި ޝަހީދު ހައި ކޯޓަށް އައްޔަން ކުރަނީ

ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މުހައްމަދު ފައިސަލް އާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދު ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރުމަށް ޖޭއެސްސީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 29
"އިލްމީ ގޮތުން މޮޅު ހުކުމްތައް ނެރެން އެބަ ޖެހޭ"

ޝަރުއީ ނިޒާމަށް ކުރިމަތިވާ ފާޑުކިޔުންތައް މަދު ކުރުމަށް އިލްމީ ގޮތުން މޮޅު ނިންމުންތައް ފަނޑިޔާރުން ނިންމަންޖެހޭ ކަމަށް ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ފައިސަލް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 12
ތުހުމަތެއް ނެތި ބަންދުކުރާތީ ފުލުހުންނަށް ފާޑުކިއުން

އެއްވެސް ތުހުމަތަކާ ނުލައި މީހުން ހައްޔަރުކުރުމާއި ބަންދުކުރުން އަދި ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރުމަކީ ފުލުހުން ހިންގާ ގާނޫނާ ޚިލާފު، ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައިގެ އަމަލެއް ކަމަށް ބުނެ ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 23
ފަނޑިޔާރުންނަށް ތައުރީފެއް ނުލިބޭނެ: ފައިސަލް

ފަނޑިޔާރަކަށް ވުމަކީ އާންމުންގެ ތައުރީފް ލިބޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި ފަނޑިޔާރުކަމާ ހަވާލުވާއިރު އެކަން ދަންނަންޖެހޭ ކަމަށް ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ފައިސަލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017 36
ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު ރަޝީދު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު ރަޝީދު ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިރޭ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.