26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020 6
މީޑިއާނެޓުން ފޭސް2 އޯޕަން އެކްސެސް ވިއުގަ ބޭނުންކުރަނީ

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ގާއިމުކުރާ "އޯޕަން އެކްސަސް ނެޓްވޯކް" މެދުވެރިކޮށް ހިދުމަތް ދިނުމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗުޑީސީ) އިން މީޑިއާ ނެޓާއެކު އިއްޔެ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020 34
ހިޔާ ފްލެޓް ބަރިން ފިހާރަ ލިބޭ މުބާރާތެއް

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އީޖާދީ ހިޔާލު ހުށައަޅައިގެން ވަނަތަކަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ވަކި މުއްދަތެއްގައި ކުލި ދައްކަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހިޔާ ފްލެޓް ބަރިން ފިހާރަ ލިބޭ މުބާރާތެއް، އެޗުޑީސީން މިދިއަ ބުރާސްފަތިދުވަހު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020 6
ޕީއެސްއެމުން ފޭސް2 އޯޕަން އެކްސެސް ވިއުގަ ބޭނުންކުރަނީ

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އެޗްޑީސީން ގާއިމްކުރަން އުޅޭ އޯޕަން އެކްސެސް ނެޓްވޯކް ބޭނުންކޮށްގެން ޕީއެސްއެމްގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށަން އެޗްޑީސީއާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު...

November 19, 2020 16
އެޗްޑީސީން ބިންތަކުގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރީ ގޯސްކޮށް

ވިލާ ގްރޫޕްްގެ ޗެއާމަން އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިނގިލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ދަރިކަނބަލަކަށް ހުޅުމާލޭން ކުއްޔަށް ދިިނުމަށް ފަހު، އެޗްޑީސީން އަތުލި ދެ ބިން...

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020 2
ކުލި ދެއްކުމުގައި އެޗްޑީސީން އިތުރު ލުޔެއް

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން ހުޅުމާލޭން ދޫކޮށްފައިވާ ބިމާއި ރޯހައުސް އާއި ފްލެޓްތަކާއި ވިޔަފާރި ޔުނިޓު އަދި ސިނާއީ ބިންތަކުން ދައްކަން ޖެހޭ ކުލި ނުވަތަ އިންސްޓޯލްމެންޓް ފައިސާގެ ބައެއް ދެއްކުން އަންނަ މަހުގެ ނިޔަލަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2020 3
ކުދި ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވަން އެޗްޑީސީއާއެކު އެއްބަސްވުމެއް

ކުދި، މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ބިޒްނަސް ސެންޓާ ކޯޕަރޭޝަން އަދި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 6
ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތް ހަދާނީ ހުޅުމާލޭ ސްޓޭޑިއަމް ކައިރީ

ސީއެޗްއެސްއީގެ އިމާރާތް ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުކުރަން ބިން ހަމަޖައްސައިދީފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2020 4
ބޯޓަށް 9 މިލިއަން ދޭން ޖެހުން އިސްތިއުނާފުކުރަނީ

ތިލަފުށި ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ވެރިފަރާތެއް ނޭނގޭ ބާދަގަނޑު ބޯޓު އެ ތަނުން ނަގަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށް، ގްރޭޓާ މާލެ ކުންފުނިން އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުން، އެ ކުންފުންޏަށް ދައުލަތުން ހަ ލައްކަ ޑޮލަރު (9.2) މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ޖެހުނު މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ވިސްނުން ހުރި ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން މިއަދު...

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 18
މާޗް މަހު ހިޔާ ފްލެޓްތައް ހަވާލުކުރެވޭތޯ ބަލަނީ

ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ހިޔާ ފްލެޓްތައް އަންނަ މާޗް މަހު ހަވާލުކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަަމަށް އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ސުހެއިލް އަހްމަދު މިއަދު...

October 22, 2020 23
ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގެ ފުރަތަމަ ރަށްވެހިން ހިތްހަމަޖެހިގެން

ގެ ބަހައިގެން ލިބުނު ތަންކޮޅު ކުޑަވުމުން މާލޭގެ ރަށްވެއްސަކަށް ވިއަސް މަރިޔަމް މުއީނާ، އޭނާގެ ދަރިންނާ އެކު އުފަން ރަށުގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔައީ ކުއްޔަށެވެ. ވަށައިގެން ބެދިފައި ހުރި...

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020 9
ހުޅުމާލޭ މަސް މާރުކޭޓް ހަވާލުކުރި ގޮތުން އޭސީސީ އަށް

ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަކާ ނުލައި، ގުޅިއެއްގެ ތެރެއިން ނެގި ގުރުއަތު ކަރުދާސްކޮޅުގައި އޮތް ކުންފުންޏާ ހުޅުމާލެ ވަގުތީ މަސް މާރުކޭޓް ހިންގަން ހަވާލުކުރުމުން، ކުރިމަތިލި އެހެން...

October 01, 2020 29
ހުޅުމާލޭ ދެ ވަނަ ފޭސްގައި މީހުން ދިރިއުޅެން ފަށައިފި

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފޭސްގެ އެންމެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އަޅާފައިވާ ބައެއް ގެތަކުގައި މީހުން ދިރިއުޅެއް ފެށުމާ އެކު އެ ސަރަހައްދަށް ވަދެވޭ ގޮތަށް މިއަދު...

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020 17
ޖީއެމްއައިޒެޑްއެލްގެ ޒިންމާތައް އެޗްޑީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ސިނާއީ ރަށް ތިލަފުށި ހިންގަމުން އައި ގްރޭޓާ މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް (ޖީއެމްއައިޒެޑްއެލް) ގެ ޒިންމާތައް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 17
ރިޝްވަތުގެ މައްސަލަ ނިންމީ ކޮރަޕްޝަން ނެތް ކަމަށް!

ސީ ލައިފްއާ ހަވާލުކުރި ހައުސިން މަޝްރޫއު ކެންސަލްކޮށް، ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި އެޗްޑީސީގެ އިސްވެރިންތަކެއް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ރިޝްވަތަށް އެދުނު މައްސަލަ އަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކުރީގެ ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައި އޮތް ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 8
ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި 3 ސްކޫލު އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ހުޅުމާލެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ކޮންޓްރެކްޓާ ފައިނޭންސް އުސޫލުން ތިން ސްކޫލެއް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ރޭ އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 21
ރިޝްވަތަށް އެދުނު މައްސަލައިގައި އައްމަޓީ އޭސީސީއަށް

ސީ ލައިފްއާ ހަވާލުކުރި ހައުސިން މަޝްރޫއު ކެންސަލްކޮށް ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި އެޗްޑީސީގެ އިސްވެރިންތަކެއް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ރިޝްވަތަށް އެދުނު މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ލަސްވާ ސަބަބު ހޯދަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގައި މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020 25
ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނަވަރަށް ގަހެއް ނުނަގާނަން:އެޗްޑީސީ

ހުޅުމާލޭގެ ފިތުރޯނު މަގުގައި އިންދާފައި ހުރި ބޮޑެތި ބައެއް ފިތުރޯނު ގަސްތައް ނަގަން ނިންމާފައި ވިޔަސް އެ ސަރަހައްދުގެ ފެހިކަމަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނަ ވަރަށް ގަސްތައް ނުނަގާނެ ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 37
ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކާއި ޖެޓީ ތަރައްގީކުރަން ފަށައިފި

ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކުގެ ނުހަދާ އޮތް ބައި ތަރައްގީކޮށް، އިރުމަތީ އެރައިވަލް ޖެޓީ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަޝްރޫއު މިއަދު އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 36
މި ފެހިކަން، މި ނަލަކަން ކިހާ ދުވަހަކަށް؟

މުޅި ތަން ހިޔާވެ، ފެހިކަމުގެ ތެރޭގައި އޮންނަ އެ ސަރަހައްދު އެންމެންނަށް ވެސް ތަފާތެވެ. ކައިވެނީގެ ފޮޓޯތަކާއި އުފަންދުވަހުގެ ފޮޓޯތަކާއި އާއިލާ އާއި ލޯބިވެރިންގެ ފޮޓޯތަކުގައި އެ ހިތްގައިމުކަން ރައްކާކޮށްފި އެވެ. ހުޅުމާލެއަށް އިރުއޮއްސޭ ވަގުތު، ބައެއް ދުވަސްދުވަހު، ނަލަވެގެން ތިބޭ ދެ ޖިންސުގެ އެކި އުމުރުގެ މީހުން، ގަސްތަކުގެ...

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020 13
ޓާޓާ ފްލެޓުތަކުގެ ބިއްލޫރި ދޮރުތައް ބަދަލުކުރަނީ

އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުނިން އިމާރާތްކުރި ގާކޮށި އަދި އަރަބިއްޔާ ފްލެޓުތަކުގެ ބިއްލޫރިތައް ބަދަލުކުރަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން އެންމެ ފަހުން ނިންމައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 12
އެޗްޑީސީ އަށް އާ ޗެއާމަނަކު އައްޔަންކޮށްފި

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ގެ ޗެއާމަނަކަށް މުހައްމަދު ޖައިޝް އިބްރާހިމް، ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން މިއަދު އައްޔަން ކޮށްފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 9
ގްރޭޓާ މާލެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާގެ ބައެއް އެޗްޑީސީއަށް

ތިލަފުށި ހިންގަމުން އަންނަ ގްރޭޓާ މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑްގެ ހިއްސާގެ ބައެއް އެޗްޑީސީއަށް ދީފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2020 94
ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު އެޕާޓްމަންޓް ބިލްޑިންގްތަކެއް ހަދަނީ

މެދުފަންތީގެ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް، ހުޅުމާލޭގައި އެޕާޓްމަންޓް ބިލްޑިންގްތަކެއް ހަދައި، އެ ތަންތަން ވިއްކާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އެޗްޑީސީން އިއްޔެ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.