01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018 34
"ރައީސްގެ ކެމްޕެއިނަށް ސިފައިންނާ ފުލުހުން ބޭނުންކުރޭ"

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި ކުރައްވާ ދަތުރުތަކާއި މަސައްކަތްތަކުގައި ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ވެސް ބޭނުން ކުރަމުން ދާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2018 11
ހުޅުމާލެ- ހުޅުލެ ލިންކް ރޯޑުގައި ތާރު އަޅަން ފަށައިފި

މާލޭ-ހުޅުލޭ ބްރިޖާ ގުޅުވައިގެން ހުޅުމާލެ އިން ހުޅުލެއަށް ހަދާ އާ ލިންކް ރޯޑުގައި ތާރު އަޅަން ފަށައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2018 33
ހުޅުމާލޭގެ ބަމްޕަރުތަކާމެދު ކަންބޮޑުވުން އިތުރުވެފައި

ހުޅުމާލޭގައި ހުރި ސްޕީޑް ބަމްޕަރުތަކުގެ ކުލަ ވެއްޓި، އެތަންތަން ފާހަގަ ނުވެ އެކްސިޑެންޓްތައް ހިނގަމުންދާތީ ގިނަ ބަޔަކު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2018 32
ސައޫދީން ހަދިޔާ ކުރި ކަދުރު ބަހަން ފަށައިފި

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިން ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާކުރި 50 ޓަނުގެ ކަދުރު ބެހުމުގެ މަސައްކަތް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2018 21
މަހެއް ތެރޭގައި ރިފަންޑް ދޭނަން: ސީލައިފް

ހުޅުމާލޭގައި ސީލައިފް ގްލޯބަލް އިން އަޅަން ބުނި އެޕާޓްމެންޓްތައް ގަތުމަށް ދެއްކި ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދަން ހުށަހެޅި މީހުންނަށް ކުރިއަށް އޮތް މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދޭނެ ކަމަށް ސީލައިފުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2018 40
ސީލައިފް އެޕާޓްމެންޓްތަކަށް ދެއްކި ފައިސާ ނުލިބި ޝަކުވާ

ހުޅުމާލޭގައި ސީލައިފް ގްލޯބަލް އިން އަޅަން ބުނި އެޕާޓްމެންޓްތައް ގަންނަން 50،000ރ ދީފައި ބުކިން ހެއްދި މީހުންނަށް އެ ފައިސާ އަނބުރާ ނުލިބުމުގެ ޝަކުވާ ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2018 2
އުރީދޫ މަސްރޭހުގެ އެއް ވަނަ މަލަހިނި ޓީމަށް

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު މަސް ރޭސް ކަމަށްވާ އުރީދޫ މަސް ރޭހުގެ މި އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަކަށް މަލަހިނި ރިސޯޓުގެ ޓީމް ހޮވިއްޖެ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018 2
ހަބޭސްގެ އީދު ޝޯ ހޮނިހިރަށް ފަސްކޮށްފި

ފިތުރު އީދުގެ އުފާ ފާހަގަކުރަން، މަޝްހޫރު ބޮޑުބެރު ބޭންޑް ހަބޭސް އިން ހުޅުމާލޭގައި މާދަމާ ރޭ ބާއްވަން ނިންމި އީދު ޝޯ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރެއަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2018 12
ހުޅުމާލޭގެ ދުވާ ޓްރެކް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ބަންދުކުރަނީ

ހުޅުމާލޭގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރަށް އަޅާފައިވާ ދުވާ ޓްރެކް އެޗްޑީސީން ހުޅުވިތާ މާގިނަ ދުވަހެއް ނުވަނީސް، އެ ތަން ބަންދުކުރަން ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2018 21
ސައިމަން އެޗްޑީސީން ވަކިކޮށް، ޖީއެމްއައިޒެޑް ކުންފުންޏަށް

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ސައިމަން އެ މަގާމުން ވަކިކޮށް، ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް (ޖީއެމްއައިޒެޑް) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ. މި ބަދަލު ގެނައިއިރު، ސައިމަން މިވަގުތު ހުންނެވީ އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް މައްކާގަ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018 2
އުރީދޫ މަސްރޭހުގެ ފައިނަލަށް އެންޒީ އާއި އެޗްޑީސީ

އުރީދޫ މަސްރޭހުގެ ސެމީފައިނަލްގެ ތިން ވަނަ ބުރު ނިމި، ފައިނަލް ގެ ހަ ޖާގަ ތެރެއިން ފަހު ދެ ޖާގަ، ޓީމް އެންޒީ އަދި ޓީމް އެޗްޑީސީން ކަށަވަރު ކޮށްފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2018 14
ހަބޭސް އީދު ޝޯ މި ފަހަރު ހުޅުމާލޭގައި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގައި ފޯރިގަދަ ޝޯއެއް މާލޭގައި ދިން މަޝްހޫރު ބޮޑުބެރު ބޭންޑްގެ މި އަހަރުގެ "ހަބޭސް އީދު ޝޯ" ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2018 14
ހުޅުމާލޭ ފޭސް2ގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަން ފުލުހުންނަށް

ހުޅުމާލޭ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގެ ސަރަހައްދަށް ގަވައިދާ ހިލާފަށް ވަން ދެ މީހަކު އެކްސިޑެންޓުވުމާ ގުޅިގެން އެ ތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭން ފުލުހުންގެ ކިބައިން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން އެދިއްޖެ އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2018 3
ހުޅުމާލޭ ލިންކް ރޯޑުގެ ތާރު އަޅަން ތައްޔާރުވަނީ

މިހާރު އަޅަމުން އަންނަ މާލެ-ހުޅުމާލެ ބްރިޖާ ގުޅުވައިގެން ހުޅުލެ އިން ފެށިގެން ހަދާ ލިންކް ރޯޑުގެ ތާރު އަޅަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2018 12
ހުޅުމާލޭގައި މެކޭނިކަލް ޕާކިން ސިސްޓަމްތަކެއް

ކާރު ޕާކް ކުރުމަށް ހުޅުމާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި މެކޭނިކަލް ޕާކިން ސިސްޓަމްތަކެއް ގާއިމުކުރަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2018 2
އެޗްޑީސީގެ ބޯޑަށް ބުންޔާމިން އައްޔަން ކޮށްފި

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް، އެ ކުންފުނީގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ބުންޔާމިން ސަރުކާރުން މިއަދު އައްޔަން ކޮށްފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018 13
ހުޅުމާލޭ ދެ ވަނަ ފިިޔަވަހީގެ މަގުތައް ހަދައި ނިންމައިފި

ހުޅުމާލޭގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަގުތައް ހަދައި ނިންމުމަށް ކަނޑައެޅި ތާރީޚަށް ވުރެ ހަވާލުކުރި މުއްދަތު ހަމަވިތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އެ މަސައްކަތް މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށް، ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018 11
ޓާޓާގެ 47 ފްލެޓް ވިއްކައި ނިމިއްޖެ

އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުނިން މާލޭގައި އިމާރާތްކުރި ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ބާކީ 47 ފްލެޓް ވިކި ހުސްވެފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

April 15, 2018 8
ޓާޓާ ފްލެޓަށް އެދޭއިރު ލޯނުގެ ޝަރުތު ހަމަވާން ޖެހިއްޖެ

މާލޭގައި ހަދާފައިވާ ޓާޓާ ފްލެޓް ގަންނަން ކުރިމަތިލާއިރު، ބޭންކު ލޯނަށް ޝަރުތު ހަމަވިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ އިތުރު ފޯމެޓެއް ހަދައި، ކުރިން ކުރިމަތިލި ފަރާތްތައް...

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 61
ހުޅުމާލޭގައި ހެދިކާ ވިއްކާ މީހުން އަތުން ފީއެއް ނަގަނީ

ހުޅުމާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހެދިކާ ވިއްކަން ތިބޭ މީހުންގެ އަތުން ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއް ނެގުމަށް ނިންމައި އެ ތަންތަނުގައި ހެދިކާ ވިއްކުމުގެ އުސޫލެއް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018 23
ޓާޓާ ފްލެޓްތަކުން ނުވިކި ހުރި 47 ފްލެޓް ވިއްކާލަނީ

އިންޑިޔާގެ ޓާޓާ ކުންފުނިން މާލޭގައި އެޅި ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ވިއްކަން އިއުލާންކުރި 161 ފްލެޓްގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ނުވިކި ހުރި 47 ފްލެޓް ވިއްކަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން މިއަދު އަލުން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.