02 ޖުލައި

July 02, 2019 114
ކޮފީ ޝޮޕުން ފެންނަ ދެ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އޮޅުވާލުން!

ހުޅުމާލޭ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަގުތައް ހަދަން އިންޑިއާގެ ދެ ކުންފުންޏެއް އެކުވެ އުފެއްދި ޖޮއިންޓް ވެންޗާއަކަށް ދިން މަޝްރޫއުގެ ބައެއް މަސައްކަތްތަކަށް އިންތިހާ އަށް ބޮޑު އަގުތަކެއް ނަގާފައިވާ ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2018 14
ސީ ލައިފްއާ ދެކޮޅަށް އެޗްޑީސީން ފިޔަވަޅު އެޅި

ހުޅުމާލޭގައި ހައުސިން މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގަން ހަވާލުވި ސީ ލައިފުން އެގްރިމެންޓާ ހިލާފުވުމުން އެ އެއްބަސްވުން 2015 ގައި އުވާލިކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2018 21
ސައިމަން އެޗްޑީސީން ވަކިކޮށް، ޖީއެމްއައިޒެޑް ކުންފުންޏަށް

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ސައިމަން އެ މަގާމުން ވަކިކޮށް، ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް (ޖީއެމްއައިޒެޑް) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ. މި ބަދަލު ގެނައިއިރު، ސައިމަން މިވަގުތު ހުންނެވީ އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް މައްކާގަ އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018 13
ހުޅުމާލޭގެ ޓަވަރުތަކުގެ ޕައިލިން މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އަޅާ 7،000 ހައުސިން ޔުނިޓްގެ 16 ޓަވަރު އިމާރާތުގެ ޕައިލިން މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީން) ން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018 16
ވިއްކާ ފްލެޓްތައް އަދި ހުހެއް ނުވޭ: އެޗްޑީސީ

ޓާޓާ އިން އެޅި ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ވިއްކަން ހުޅުވާލި ހުރިހާ ފްލެޓެއް އަދި ނުވިކޭ ކަމަށާއި ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އަދިވެސް އެބަ އޮތް ކަމަށް ހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2018 44
25 ބުރީގެ 16 ޓަވަރުގެ ބޮޑު ބައި މިއަހަރު ނިމޭނެ

ހުޅުމާލޭން 80،000 މީހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައި ދިނުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 25 ބުރީގެ 16 ޓަވަރެއް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބާރު ސްޕީޑުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 10
އެއްވެސް ފްލެޓެއް އަދިއެއް ނުވިއްކަން: އެޗްޑީސީ

ވިއްކުން މެދުކަނޑާލި ޓާޓާ ފްލެޓްތައް، "އަޑިއަޑިން ވަކި ބަޔަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ" ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތު ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ން މިއަދު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018 21
ސައިމަންގެ ކާރާއި އެޕާޓްމަންޓަށް ގެއްލުންދީފި

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ސައިމަންގެ ކާރަށާއި އެޕާޓްމަންޓަށް ގެއްލުންދީ ވަގަށް ގޮވައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 13
އައިޔޫއެމް އިން ހުޅުމާލޭގައި ވަގުފު އިމާރާތެއް އަޅަނީ

އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް) އިން ހުޅުމާލޭގައި ވަގުފު އިމާރާތެއް އަޅަން ނިންމައި އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އާއެކު މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017 15
ހުޅުލެ-ހުޅުމާލެ ލިންކް ރޯޑު ހިއްކައި ނިންމައިފި

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖާ އެކު ހަދާ ހުޅުލެ-ހުޅުމާލެ ގުޅުވައިދޭ ލިންކް ރޯޑަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި، ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2017 5
އުރީދޫ މައި އިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް، އުރީދޫން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރާ ހިތްގައިމު އޮފީސް އިމާރާތުގެ ބިންގާ މިއަދު އަޅައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2017 19
އަނދިރިކަމުގައި އޮތް ހުޅުމާލެ އަލިކުރަން ޖެހިފައި!

ހުޅުމާލޭގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ހަދާފައި ހުރި ގިނަ މަގުތައް ޖާގައިގެ ގޮތުން ތަނަވަސްވެފައި ރީއްޗެވެ. އެކަމަކު ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނާއި އެ ރަށަށް ދާ ގިނަ ބައެއްގެ ޝަކުވާއަކަށް އަބަދުވެސް ވެފައި އޮންނަނީ އިރުއޮއްސި އަނދިރިވުމުން އެ ހިތްގައިމު މަގުތައް "ނުފެންނަ" މައްސަލައިގަ އެވެ. ބޮޑެތި މަގުތަކުން ފެށިގެން ކުދި...

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2017 7
ހުޅުމާލޭގައި އިންޓަނޭޝަނަލް ދެ ސްކޫލު އަޅަނީ

ހުޅުމާލޭގެ ފޭސް އެކެއްގައި އިންޓަނޭޝަނަލް ދެ ސްކޫލު އަޅާނެ ބަޔަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ފަށައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2017 27
ހުޅުމާލޭގައި މެދުފަންތީގެ 1500 ފްލެޓް އަޅަނީ

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި 1،530 ފްލެޓް އަޅަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން 159 މިލިއަން ޑޮލަރު (2.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ ލޯނެއް ޗައިނާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް (ސީޑީބީ) އިން ނަގައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2017 33
ޓާޓާ ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންނަށް އިސްކަންދޭ ލޯން ސްކީމެއް

ޓާޓާ އިން މާލޭގައި އެޅި ފްލެޓްތައް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދީގެން ހާއްސަ ލޯނު ސްކީމެއް މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2017 18
ބަމްޕަރު ހުންނަ ސަރަހައްދު އަލިކޮށްފި

ހުޅުމާލޭ ފިތުރޯނު މަގު އެމްޕީއެލް ކައިރީ ހުރި ބަމްޕަރުގެ ސަބަބުން ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓަށް ފަހު އެ ސަރަހައްދު އަލިކޮށްފި އެވެ.

June 15, 2017 15
ހުޅުމާލޭގައި ސީސީޓީވީ ހަރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ފުލުހުންނަށް

ހުޅުމާލޭގައި ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށް އޭގެ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ފުލުހުންނާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2017 36
ހުދު ފަސްގަނޑެއް ނޫން، ތަރައްގީގެ އެތައް މަސައްކަތެއް

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން އެއީ ބޮޑު ފަޅެކެވެ. އެންމެ އަށް ހަފްތާ ތެރޭގައި ހިއްކާ، ބޮޑެތި އުންމީދުތަކާ ގުޅިފައިވާ ރަށަކަށް ބަދަލުކޮށްލި އެވެ. އެންމެ ސަބަބެކެވެ. ބޮޑު ސިޓީއަކަށް ހުޅުމާލެ...

April 28, 2017 4
ހުޅުމާލޭގައި ދެ ޝޮޕިން ކޮމްޕްލެކްސްއެއް އަޅަނީ

ސޮނީ ހާޑްވެއާ އާއި ހުރަވަޅި ބީޗް ރިސޯޓް އިންވެސްޓްމަންޓްސް އިން ހުޅުމާލޭގައި ޝޮޕިން ކޮމްޕްލެކްސް އެޅުމަށް ނިންމައި އެ ފަރާތްތަކާ އެކު ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)...

23 މާޗް

March 23, 2017 4
އުރީދޫގެ ހެޑްކުއާޓަރު އަޅަން ހުޅުމާލެއިން ބިމެއް ދީފި

‎އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ހެޑްކުއަޓަރު އަޅަން ހުޅުމާލެއިން ބިމެއް ދޫކޮށްފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2017 11
ވަޒީފާގެ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ފަހިކޮށްދޭ އެކްސްޕޯއެއް

ވަޒީފާ ބޭނުންވާ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން "ޔޫތު ކެރިއާ އެކްސްޕޯ 2017" ނަމުގައި 1،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ވަޒީފާ އާއި ތައުލީމީ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ހިމެނޭ އެކްސްޕޯއެއް ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 19
ދަ މެންހެޓަން ފިޝް މާކެޓް ރެސްޓޯރަންޓް ހުޅުވައިފި

ސީފުޑަށް ހާއްސަ ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ރެސްޓޯރަންޓް ބްރޭންޑް، ދަ މެންހެޓަން ފިޝް މާކެޓް ރެސްޓޯރަންޓް ރޭ ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.