17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 17
އއ. އަތޮޅުންވެސް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގައި، ރަށްރަށާއި މާލެއާ ދެމެދު ދަތުރުކުރުން އުނދަގޫވުމުން ސިއްހީ ބޭނުންތަކަށް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް މާލެ އަތޮޅުން ވެސް މީހުން ދާން ފަށާފައި ވާއިރު މިއަދު އއ. ބޮޑުފުޅަދޫ އާއި މަތިވެރިން ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020 16
ކުޅުދުއްފުށި/ތިނަދޫގައި ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް

ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ގދ. ތިނަދޫގައި ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް އިމާރާތް ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ސަރުކާރުން ބީލަމަށް ލައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020
ކުޅުދުއްފުށީގައި ރޭ މަރުވި މީހާއަކީ ކޮވިޑުގެ މަރެއް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ދެނިކޮށް ރޭ މަރުވި މީހާއަކީ ކޮވިޑުގެ މަރެއް ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ނިންމައިފި އެވެ. މިއީ މާލެ ފިޔަވައި...

September 09, 2020 4
ކުޅުދުއްފުށީގައި މަރުވި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ކަރަންޓީނުގައި ހުރެގެން ފަރުވާ ހޯދަނިކޮށް ރޭ މަރުވި މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020 9
ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ތިނަދު އަށް އަރައިފޭބުން މަނާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ބަޔަކު ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ގދ. ތިނަދޫން ފެނުމުން އެ ދެ ރަށަށް އަރައިފޭބުން އެޗްޕީއޭ އިން މިއަދު މަނާކޮށްފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 33
ކާށިދޫ ބަލިމީހުން މާލެ ނައިސް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް!

ބަލިމީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރަށް މިސްރާބު ޖަހަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް، ކާށިދޫގައި ލޯންޗު ފެރީގެ ހިދުމަތް ދޭ "މައިދޫ ސްޕީޑް"ގެ ވެރިޔާ ލިނީން މުހައްމަދަށް، ކޮވިޑް-19ގެ މި ހާލަތުގެ ކުރިން ހިޔާލަށް ވެސް ގެނެވިފައެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު މާލެ އައުމުގެ ބަދަލުގައި އޭނާގެ ލޯންޗުން މިހާރު ވަނީ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ހދ....

24 ޖުލައި

July 24, 2020 4
ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ވާރޭވެހި ބައެއް ގެތަކަށް ފެން ވަދެއްޖެ

ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް މިއަދު ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ބައެއް ގެތަކަށް ފެން ވަދެއްޖެ އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020 29
އައްޑޫން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ކުޅުއްދުއްފުށްޓާއި އައްޑުއާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަން ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަނުން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020 12
ތިން ރަށަކަށް ޕީސީއާރު މެޝިން ހޯދަނީ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައި ހުރިތޯ ބަަލަން ޕީސީއާރު ޓެސްޓްކުރާ މެޝިންތައް އައްޑު އާއި ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ބ. އޭދަފުއްޓަށް ހޯދަމުން އަންނަ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2020 16
ކުޅުދުއްފުށީގައި މީހެއްގެ އޯވަރީން ބޮޑު ސިސްޓެއް!

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮޕަރޭޝަންކޮށް މީހެއްގެ އޯވަރީން ބޮޑު ސިސްޓެއް ނަގައިފި އެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ނެގި މި ފަދަ އެންމެ ބޮޑު އޯވޭރިއަން ސިސްޓެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020 5
ތިމާވެށި އެ ގޮވާ ގޮވުންތަކެއްގެ އަޑެއް ނީވޭ!

އަހަރެމެން ދިވެހިން ހަމަ އަސްލު ވެސް ތިމާވެށި ދެކެ ލޯބިވޭ ހެއްޔެވެ؟ މިއީ، ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް މިއަދު ނިމިގެން ދާ އިރު ބައެއް މީހުން ކޮށްފާނެ ސުވާލެކެވެ. އޭގެ ޖަވާބު، މާލެ އާއި ރާއްޖޭގައި މީހުން އުޅޭ ކޮންމެ ރަށަކުން ވެސް ފެންނާނެ އެވެ. ތިމާވެއްޓަށް ވުރެ ބޮޑަށް ގާތްގަނޑަކަށް އެންމެން ވެސް އިސްކަން ދެނީ، ފަޅުކޮށްނާށާއި ބިން...

04 ޖޫން

June 04, 2020 1
ތިން ރަށެއްގައި އުރީދޫގެ ޑިޖިޓަލް ސެންޓަރުތަކެއް

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ އާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އިތުރުން ގދ. ތިނަދޫގައި އުރީދޫގެ ސެލްފް ސާވިސް ޑިޖިޓަލް ސެންޓަރުތަކެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2020
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ތިން ރަށެެއްގެ ހިދުމަތް އާއްމު ހާލަތަށް

ރ. ދުވާފަރާއި ކ. މާފުއްޓާއި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ދެމުން އައި ހިދުމަތްތައް އާއްމު ހާލަތަކަށް ގެނެސްފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2020 5
ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ހިތަދޫ ޕޯޓުން ވެސް ޑެމަރޭޖެއް ނުނަގާނެ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތުގައި ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ހިތަދޫ ޕޯޓުން ވެސް ބައެއް ފީތައް ނުނަގަން ނިންމައިފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުން (އެމްޕީއެލް) މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020
ކުޅުދުއްފުށީގެ ލޮކްޑައުން އަނެއްކާވެސްް އިތުރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު އަނެއްކާވެސް 10 ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2020 1
ހަކަތަ މަޝްރޫއުގެ ބީލަމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ހަ ސަރަހައްދެއްގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފައްދައި، ކަރަންޓް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިދިޔަ މާޗް މަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވައި ބީލަމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2020 4
ކުޅުދުއްފުށީގެ ލޮކްޑައުނަށް އަނެއްކާ ވެސް ހަތް ދުވަސް

ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގައި ފެތުރެން ފެށުމުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު އަނެއްކާ ވެސް ހަތް ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2020 3
ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ބަޔަކު ފޮނުވީ ކައުންސިލަށް އަންގާފައި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ލޮކްޑައުންކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ކޮވިޑް ޓާސްކްފޯހަށް ނާންގައި އެ ރަށަށް މިއަދު ބަޔަކު ފޮނުވި ކަމަށް ބުންޏަސް އެއީ ކައުންސިލަށް އަންގާފައި ފޮނުވި، އާސަންދައިގެ ދަށުން މާލޭގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ ބައެއް ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020 4
ކުޅުދުއްފުށީގައި ލޮކްޑައުން ހަތް ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން މުއްދަތަށް ހަތް ދުވަސް އިތުރުކުރަން ކުއްފުދުއްފުށީގެ ކޮވިޑް-19 ޓާސްކްފޯހުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ. އެކަމަކު މިފަހަރު މުއްދަތު އިތުރުކުރީ ލުއިތަކަކާ އެކު އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2020 4
ކެނޯއެއްގައި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދިޔަ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރަން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށް ހުއްދަ ނެތި އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރުން މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް ކެނޯއެއްގައި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދިޔަ ބަޔަކު އަނެއްކާވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020 9
އަމާޒު ބޯޓު ދަތުރުކުރި ހުރިހާ ރަށެއް ބަންދުކޮށްފި

މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު މާލެ އިން ފުރައިގެން އުތުރުގެ ތިން އަތޮޅަކަށް ދަތުރުކުރި "އަމާޒު" ބޯޓުގެ ކެޕްޓަން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމުން، އެ ބޯޓު ދަތުރުކުރި ހުރިހާ ރަށެއް އެޗްޕީއޭ އިން ބަންދުކޮށްފި އެވެ.