30 ޖޫން

June 30, 2020 29
އައްޑޫން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ކުޅުއްދުއްފުށްޓާއި އައްޑުއާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަން ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަނުން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020 12
ތިން ރަށަކަށް ޕީސީއާރު މެޝިން ހޯދަނީ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައި ހުރިތޯ ބަަލަން ޕީސީއާރު ޓެސްޓްކުރާ މެޝިންތައް އައްޑު އާއި ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ބ. އޭދަފުއްޓަށް ހޯދަމުން އަންނަ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2020 16
ކުޅުދުއްފުށީގައި މީހެއްގެ އޯވަރީން ބޮޑު ސިސްޓެއް!

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮޕަރޭޝަންކޮށް މީހެއްގެ އޯވަރީން ބޮޑު ސިސްޓެއް ނަގައިފި އެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ނެގި މި ފަދަ އެންމެ ބޮޑު އޯވޭރިއަން ސިސްޓެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020 5
ތިމާވެށި އެ ގޮވާ ގޮވުންތަކެއްގެ އަޑެއް ނީވޭ!

އަހަރެމެން ދިވެހިން ހަމަ އަސްލު ވެސް ތިމާވެށި ދެކެ ލޯބިވޭ ހެއްޔެވެ؟ މިއީ، ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް މިއަދު ނިމިގެން ދާ އިރު ބައެއް މީހުން ކޮށްފާނެ ސުވާލެކެވެ. އޭގެ ޖަވާބު، މާލެ އާއި ރާއްޖޭގައި މީހުން އުޅޭ ކޮންމެ ރަށަކުން ވެސް ފެންނާނެ އެވެ. ތިމާވެއްޓަށް ވުރެ ބޮޑަށް ގާތްގަނޑަކަށް އެންމެން ވެސް އިސްކަން ދެނީ، ފަޅުކޮށްނާށާއި ބިން...

04 ޖޫން

June 04, 2020 1
ތިން ރަށެއްގައި އުރީދޫގެ ޑިޖިޓަލް ސެންޓަރުތަކެއް

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ އާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އިތުރުން ގދ. ތިނަދޫގައި އުރީދޫގެ ސެލްފް ސާވިސް ޑިޖިޓަލް ސެންޓަރުތަކެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2020
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ތިން ރަށެެއްގެ ހިދުމަތް އާއްމު ހާލަތަށް

ރ. ދުވާފަރާއި ކ. މާފުއްޓާއި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ދެމުން އައި ހިދުމަތްތައް އާއްމު ހާލަތަކަށް ގެނެސްފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2020 5
ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ހިތަދޫ ޕޯޓުން ވެސް ޑެމަރޭޖެއް ނުނަގާނެ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތުގައި ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ހިތަދޫ ޕޯޓުން ވެސް ބައެއް ފީތައް ނުނަގަން ނިންމައިފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުން (އެމްޕީއެލް) މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020
ކުޅުދުއްފުށީގެ ލޮކްޑައުން އަނެއްކާވެސްް އިތުރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު އަނެއްކާވެސް 10 ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2020 1
ހަކަތަ މަޝްރޫއުގެ ބީލަމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ހަ ސަރަހައްދެއްގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފައްދައި، ކަރަންޓް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިދިޔަ މާޗް މަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވައި ބީލަމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2020 4
ކުޅުދުއްފުށީގެ ލޮކްޑައުނަށް އަނެއްކާ ވެސް ހަތް ދުވަސް

ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގައި ފެތުރެން ފެށުމުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު އަނެއްކާ ވެސް ހަތް ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2020 3
ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ބަޔަކު ފޮނުވީ ކައުންސިލަށް އަންގާފައި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ލޮކްޑައުންކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ކޮވިޑް ޓާސްކްފޯހަށް ނާންގައި އެ ރަށަށް މިއަދު ބަޔަކު ފޮނުވި ކަމަށް ބުންޏަސް އެއީ ކައުންސިލަށް އަންގާފައި ފޮނުވި، އާސަންދައިގެ ދަށުން މާލޭގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ ބައެއް ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020 4
ކުޅުދުއްފުށީގައި ލޮކްޑައުން ހަތް ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން މުއްދަތަށް ހަތް ދުވަސް އިތުރުކުރަން ކުއްފުދުއްފުށީގެ ކޮވިޑް-19 ޓާސްކްފޯހުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ. އެކަމަކު މިފަހަރު މުއްދަތު އިތުރުކުރީ ލުއިތަކަކާ އެކު އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2020 4
ކެނޯއެއްގައި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދިޔަ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރަން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށް ހުއްދަ ނެތި އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރުން މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް ކެނޯއެއްގައި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދިޔަ ބަޔަކު އަނެއްކާވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020 9
އަމާޒު ބޯޓު ދަތުރުކުރި ހުރިހާ ރަށެއް ބަންދުކޮށްފި

މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު މާލެ އިން ފުރައިގެން އުތުރުގެ ތިން އަތޮޅަކަށް ދަތުރުކުރި "އަމާޒު" ބޯޓުގެ ކެޕްޓަން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމުން، އެ ބޯޓު ދަތުރުކުރި ހުރިހާ ރަށެއް އެޗްޕީއޭ އިން ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2020 15
މާދަމާއިން ފެށިގެން 3 ދުވަހަށް ކުޅުދުއްފުށި ލޮކްޑައުން

މާދަމާ މެންދުރު 12:00 އިން ފެށިގެން 72 ގަޑިއިރަށް ކުޅުދުއްފުށި ލޮކްޑައުން ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. މިއީ މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލެ ފިޔަފައި އެހެން ރަށެއް ލޮކްޑައުންކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މާލެ ވަނީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަ މަހުގެ 1 އާ ހަމައަށް ލޮކްޑައުން ކޮށްފަ އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2020 3
ކުޅުދުއްފުށީގައި އިތުރު ފްލޫ ކްލިނިކެއް ހުޅުވައިފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އިތުރު ފްލޫ ކްލިނިކްއެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020 4
ހއ. އާއި ހދ. ގެ މަޝްރޫއުތައް މި އަހަރު ނިމޭނެ

ހއ. އާއި ހދ. ގައި އެމްޓީސީސީން ފަށާފައިވާ މަޝްރޫއުތައް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިމޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ އާ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދަމް އާޒިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2020 23
މޭޔަރުކަމަށް ގާބިލް ކެންޑިޑޭޓުން ކުރިމަތިލި: ޕީޕީއެމް

މާލެ އާއި އައްޑޫ އަދި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ މޭޔަރު ކަމަށާއި ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ޓިކެޓް ދޭނެ މީހުން ކަނޑައަޅަން އެ ތަންތަނުގައި ޕްރައިމަރީ ނުބޭއްވީ އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ އަދަދަށް ގާބިލް ކެންޑިޑޭޓުން ކުރިމަތިލުމުން ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2020 7
ހައިކޯޓު ދެ ގޮފީގެ ޝަރީއަތް އެއްފަހަރާ ހިންގަނީ

ހައި ކޯޓުގެ ދެކުނާއި އުތުރު ގޮފީގެ ޝަރީއަތް އެއް ވަގުތެއްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މާދަމާ ހިންގަން ނިންމައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2020 5
ކުޅުދުއްފުށީ މޭޔަރުގެ ޕްރައިމަރީއާ މެދު ގޮތެއް ނުނިންމާ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ މޭޔަރުކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރަން ނުކުންނެވި އެއް ކެންޑިޑޭޓަށް ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުގެ މަގާމު ލިބިވަޑައިގަތުމުން، ދެން ހުންނެވި ކެންޑިޑޭޓަށް ޓިކެޓް ޔަގީންވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު މާދަމާ ޕްރައިމަރީ ބާއްވާނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އަދި އެމްޑީޕީއަކުން ނުނިންމަ އެވެ.