04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020 1
ކުޅުދުއްފުށީގައި މީހަކަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ފިހާރައެއްގައި، ތޫނު އެއްޗަކުން މީހަކަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައެއްގައި ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020 3
ކުޅުދުއްފުށި އާއްމު ހާލަތަކަށް ގެނެސްފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށިން ކޮވިޑް-19އަށް ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައި އޮންނަތާ 11 ދުވަސްފަހުން، ރަށް އާއްމު ހާލަތަށް ގެނެސްފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020 5
ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ހާއްސަ ޓާސްކްފޯހެއް އެކުލަވާލައިފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ކޮވިޑް-19ގެ ލޯކަލް ޓްރާސްމިޝަނެއް އޮތް ކަމަށް އިއުލާންކޮށް، އެ ރަށަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ޓާސްކް ފޯހެއް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު އުފައްދަވައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020
ކުޅުދުއްފުށީގައި މިހާރު އޮތީ ލޯކަލް ޓްރާންސްމިޝަނެއް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭ މިންވަރު ބަލާފައި އެ ރަށުގައި މިހާރު އޮތީ ލޯކަލް ޓްރާންސްމިޝަން ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖަންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) ގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020 3
ކުޅުދުއްފުށިން ކޮވިޑްގެ 4 ކޭސް، ރަށް މޮނިޓަރިން އަށް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ފުލުހުންނާ ގުޅުން ހުރި ހަތަރު މީހަކު އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ކުޅުދުއްފުށި އަލުން މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2020
އިތުރު ހަ ރަށެއްގެ މޮނީޓަރިން ހާލަތު އުވާލައިފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން އެ ރަށް ހިމެނޭ ގޮތަށް އިއްޔެ މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައިވާ އިތުރު ފަސް ރަށެއްގެ މޮނިިޓަރިންގެ...

October 06, 2020 15
ތިން ފުލުހަކު މަރަން ގޮވި މީހަކު ހަ މަހަށް ޖަލަށް

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ތިން ފުލުހެއްގެ ފޮޓޯ އާއްމުކޮށް އެ މީހުން މަރަން ގޮވި މައްސަލައިގައި ހަ މަހަށް ޖަލަށް ލާން، ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2020 3
ކުޅުދުއްފުއްޓާއެކު އުތުރުގެ ހަ ރަށެއް މޮނިޓަރިން އަށް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން، އެ ރަށް ހިމެނޭ ގޮތުން އުތުރުގެ ހަ ރަށަކަށް އަރައިފޭބުން އެޗުޕީއޭ އިން މިރޭ މަނާކޮށްފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2020 1
ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ނޮޅިވަރަމްގެ މޮނިޓަރިން އުވާލައިފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށްޓާއި ހދ. ނޮޅިވަރަމްގެ މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތު މިރޭ އުވާލައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2020 1
ކުޅުދުއްފުށިން އިތުރު ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށިން އިތުރު ދެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

September 26, 2020 80
މިިއީ ބޮޑުތިލަދުންމަތީގެ ބޮޑު ތަރައްގީގެ ފެށުން: ޝާހިދު

އިންޑިއާގެ ކޮޗިން އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އަލަށް ފެށި ކޯގާ ބޯޓުގެ ފުރަތަމަ ދަތުރުގައި މިއަދު ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އައުމާ އެކު މިއީ ބޮޑުތިލަދުންމަތި ބޮޑުކޮށް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ފެށުން...

September 26, 2020 27
ކޮޗިންއިން ފުރަތަމަ ކާގޯ ބޯޓު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ކޮޗިންއާ ދެމެދު ފެށި ކާގޯ ފެރީގެ ފުރަތަމަ ދަތުރުގައި 500 ޓަނަށް ވުރެ ގިނަ މުދަލާ އެކު މިއަދު ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޯޓު ބަނދަރުކޮށްފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2020 9
ކޮވިޑް ކޭހެއް ފެނުމުން ކުޅުދުއްފުށި މޮނިޓަރިންއަށް

އުތުރުގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށް، ހދ. ކުޅުދުއްފުށްޓާ މާލެއާ ދެމެދު ދަތުރުކުރާ ބޯޓެއްގެ ކެޕްޓަން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމާ ގުޅިގެން ކުޅުދުއްފުށި މޮނިޓަރިން އަށް ލައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2020 49
ކޮޗިން ބޯޓުން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް މުދާ ބާލަން ދަތިވާނެ

އިންޑިއާގެ ކޮޗިން އިން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ފަށާ ކާގޯ ދަތުރުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ބޯޓުން އެ ބަނދަރަށް މުދާ ބޭލުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް ކުޅުދުއްފުށި ޕޯޓު (ކޭޕީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 17
އއ. އަތޮޅުންވެސް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގައި، ރަށްރަށާއި މާލެއާ ދެމެދު ދަތުރުކުރުން އުނދަގޫވުމުން ސިއްހީ ބޭނުންތަކަށް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް މާލެ އަތޮޅުން ވެސް މީހުން ދާން ފަށާފައި ވާއިރު މިއަދު އއ. ބޮޑުފުޅަދޫ އާއި މަތިވެރިން ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020 16
ކުޅުދުއްފުށި/ތިނަދޫގައި ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް

ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ގދ. ތިނަދޫގައި ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް އިމާރާތް ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ސަރުކާރުން ބީލަމަށް ލައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020
ކުޅުދުއްފުށީގައި ރޭ މަރުވި މީހާއަކީ ކޮވިޑުގެ މަރެއް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ދެނިކޮށް ރޭ މަރުވި މީހާއަކީ ކޮވިޑުގެ މަރެއް ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ނިންމައިފި އެވެ. މިއީ މާލެ ފިޔަވައި...

September 09, 2020 4
ކުޅުދުއްފުށީގައި މަރުވި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ކަރަންޓީނުގައި ހުރެގެން ފަރުވާ ހޯދަނިކޮށް ރޭ މަރުވި މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020 9
ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ތިނަދު އަށް އަރައިފޭބުން މަނާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ބަޔަކު ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ގދ. ތިނަދޫން ފެނުމުން އެ ދެ ރަށަށް އަރައިފޭބުން އެޗްޕީއޭ އިން މިއަދު މަނާކޮށްފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 33
ކާށިދޫ ބަލިމީހުން މާލެ ނައިސް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް!

ބަލިމީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރަށް މިސްރާބު ޖަހަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް، ކާށިދޫގައި ލޯންޗު ފެރީގެ ހިދުމަތް ދޭ "މައިދޫ ސްޕީޑް"ގެ ވެރިޔާ ލިނީން މުހައްމަދަށް، ކޮވިޑް-19ގެ މި ހާލަތުގެ ކުރިން ހިޔާލަށް ވެސް ގެނެވިފައެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު މާލެ އައުމުގެ ބަދަލުގައި އޭނާގެ ލޯންޗުން މިހާރު ވަނީ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ހދ....

24 ޖުލައި

July 24, 2020 4
ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ވާރޭވެހި ބައެއް ގެތަކަށް ފެން ވަދެއްޖެ

ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް މިއަދު ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ބައެއް ގެތަކަށް ފެން ވަދެއްޖެ އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020 29
އައްޑޫން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ކުޅުއްދުއްފުށްޓާއި އައްޑުއާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަން ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަނުން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020 12
ތިން ރަށަކަށް ޕީސީއާރު މެޝިން ހޯދަނީ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައި ހުރިތޯ ބަަލަން ޕީސީއާރު ޓެސްޓްކުރާ މެޝިންތައް އައްޑު އާއި ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ބ. އޭދަފުއްޓަށް ހޯދަމުން އަންނަ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2020 16
ކުޅުދުއްފުށީގައި މީހެއްގެ އޯވަރީން ބޮޑު ސިސްޓެއް!

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮޕަރޭޝަންކޮށް މީހެއްގެ އޯވަރީން ބޮޑު ސިސްޓެއް ނަގައިފި އެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ނެގި މި ފަދަ އެންމެ ބޮޑު އޯވޭރިއަން ސިސްޓެވެ.