19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 8
އެއާޕޯޓް އަޅަން 12 ގެއެއް ހުސްކުރަން އެއްބަސްވެއްޖެ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް ހުސްކުރަން ޖެހޭ 18 ގެއެއްގެ ތެރެއިން 12 ގެއެއް ހުސްކުރަން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2018 30
ސިހުރު ހެދި ކަމަށް ބުނާ މީހުންގެ ބަންދު އިތުރު ކޮށްފި

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީ، އެމްޑީޕީ ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށް، ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ސިހުރު ހެދި ކަމަށް ބުނެ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ހަތަރު މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު މިއަދު އިތުރު ކޮށްފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018 44
އެމްޑީޕީ ވެރިކަމަށް ގެންނަން ސިހުރުހަދާ ކަމުގެ ތުހުމަތު

އަންނަ މަހުގެ 23ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީ ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށް، ސިހުރު ހަދާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ބަޔަކު ފުލުހުން މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 1
ހައި ކޯޓު އުތުރު ގޮފީގެ ޝަރީއަތްތައް ފަށަން އަންގައިފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުންނަ ހައި ކޯޓު އުތުރު ގޮފީގެ ޝަރީއަތްތައް ނުފެށި އޮންނަތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން އެ ގޮފީގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހައި ކޯޓަށް އަންގައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 19
އިބޫ ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހދ. ގެ 13 ރަށަކަށް

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ހދ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ކެމްޕެއިން ދަތުރުގައި، އެ އަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ 13 ރަށަށް ތިން ދުވަހު ތެރޭ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 21
އެންމެ އުތުރަށް ލަންކާގެ ދަތުރު މުހިންމުވެފައި!

މި ސަރަހައްދުގެ ރަށްތައް ރީޗެވެ. އާންމުން މަސައްކަތްތެރި އެވެ. ކުށް މަދެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ޓޫރިޒަމަށް އެންމެ ފައްކާ އެއް ހިސާބެވެ. އެކަމަކު ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކާއި އިންވެސްޓަރުން ތިބި ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ އަވަސް ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ނެތުމެވެ. މީގެ 28 އަހަރު ކުރިން ހުޅުވި ހދ....

31 ޖުލައި

July 31, 2018 3
ކުޅީގެ ބާކީ އޮތްބައި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ބިލީފުން އެދެފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް އެ ރަށު ކުޅީގެ ބައެއް ހިއްކާފައި އޮތް އިރު، ނުހިއްކާ އޮތް ބަޔަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރަމުންދާތީ އެ ސަހަރައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް، ތިމާވެށީގެ ހިމާޔަތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ "ބިލީފް" އިން އެ ރަށު ކައުންސިލްގައި އެދިއްޖެ އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2018 6
ކުޅުދުއްފުށީގަ އެކްސިޑެންޓުވެ، މީހަކު އައިސީޔޫގައި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ދެ ސައިކަލެއް ޖެހިގެން މިއަދު ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބި އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2018 19
ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅިން ހިއްކި ބިމަށް އިތުރަށް ފަސް އަޅަނީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓު އެޅުމަށް، އެ ރަށުގެ ކުޅިން ހިއްކި ބިން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ހަރުނުވާތީ ކުޅިގައި ހުރި ޗަކަތައް ނަގައި އިތުރަށް ފަސް އަޅަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2018 15
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓަށް ހިއްކި ބިމުގެ ތޮށި ހަލާކުވެއްޖެ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓް އަޅަން އެމްޓީސީސީ އަށް ހަވާލުކޮށްގެން ހިއްކި ބިމުގައި ބޮޑުހިލަ ޖަހައިގެން ހެދި ތޮށިގަނޑުން ބައެއް ހަލާކުވެއްޖެ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018 28
ގެއްލުމާއި ހަލާކު: މި ތަރައްގީގެ އަގަކީ ކޮބާ؟

ކުޅިތަކާއި ފަޅުތައް ހިއްކައިގެން ބިން ބޮޑުކުރުން ކޮންމެހެން މަޖުބޫރު ހެއްޔެވެ؟ މިހާ ގިނަ އެއާޕޯޓްތަކެއް ކޮންމެހެން ބޭނުންވޭ ހެއްޔެވެ؟ މަޝްރޫއުތައް ހިންގާ އިރު ރާއްޖޭގެ ނާޒުކު ވެއްޓަށް ބަލައިލަނީ ކިހާ ވަރަކަށް ހެއްޔެވެ؟ މިއީ ތިމާވެއްޓަށް ލޯބިކުރާ އަދި އެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ދިވެހިން މި ވަގުތު ކެނޑިނޭޅި ކުރަމުން އަންނަ...

13 އެޕްރީލް

April 13, 2018 8
ކުޅުދުއްފުށީ ބަނދަރު ބޮޑުކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިއްޔެ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 10
ކުޅުދުއްފުށި އެއާޕޯޓު ރަންވޭގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއަށް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހަދާ އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭ މަސައްކަތްތައް، 53.9 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލު ކޮށްފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2018 8
ދިރާގު ޓީވީ އާއި ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑް ކުޅުދުއްފުޓަށް

ދިރާގު ޓީވީ އާއި ހައި ސްޕީޑް ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ހިދުމަތް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކޮށްފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 14
ކުޅުދުއްފުށީހޮސްޕިޓަލް އެއްބަސްވުން އުވާލުމުގެ އިޝާރާތެއް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކޮށް ހިންގަން، އިންޑިއާގެ ނޫރުލް އިސްލާމް އިންޓަނޭޝަނަލް (އެންއައިއައިއާ) އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ނިމޭ ހިސާބުން، އެތަން ތަރައްގީކުރަން ސަރުކާރުން ރާވާފައިވާ ޕްލޭންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ އެއްބަސްވުން އުވާލަން އުޅޭ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް މިރޭ...

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2018 1
ހައްލު ހޯދަން އެންއައިއައިއަށް ދިން މުއްދަތު ހަމަވެއްޖެ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގަން އުފެއްދި ކުންފުނި، ނޫރުލް އިސްލާމް އިންޓަނޭޝަނަލް (އެންއައިއައި)ގެ ހިއްސާދާރުންގެ މެދުގައި ޖެހުނު މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ދިން 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތު މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2018 16
ބޮނބިނަރު އުފައްދާ މެޝިނެއް ނަޝީދު ހަދިޔާކުރައްވައިފި

ބޮނބިނަރު އުފައްދާ މެޝިނެއް ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު، އެ ރަށު ކައުންސިލަށް ހަދިޔާކުރައްވައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 14
ކޭއާރުއެޗްގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން 10 ދުވަސް ދީފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް (ކޭއާރުއެޗް) ހިންގުމުގައި ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަ 10 ދުވަސް ތެރޭގައި ހައްލު ނުވެއްޖެ ނަމަ، އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށްގެން ވިޔަސް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރާނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 09, 2018 9
ގިނަ ބަޔަކާއެކު ހދ. އަތޮޅު ފެރީ ފަރަށް އަރައިފި

ހދ. އަތޮޅުގެ ފަސް ރަށަކުން މީހުން އަރުވައިގެން އެ އަތޮޅު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދަތުރު ކުރި ހދ. އަތޮޅު ފެރީގެ އިންޖީނު ހުއްޓި، ފަރަކަށް އަރައިފި އެވެ.

January 09, 2018 13
ކޭއާރްއެޗް ސީރިއަސް ހާލަތުގައި، ބޭނުމީ އަވަސް ފަރުވާ!

ރަނގަޅަށް ހިންގަމުން އައި ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ފެންވަރު ދަށްވެ، ޚިދުމަތް މެދުކެނޑޭ ހިސާބަށް ދިއުމަކީ ކުޑަކަމެއް ނޫނެވެ. މިއީ، އެ ހޮސްޕިޓަލުން ޚިދުމަތް ހޯދާ އެތައް ބަޔަކާ ގުޅިފައި އޮތް...

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2018 11
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓު ހަދަން މި ހަފުތާގައި ހަވާލުކުރާނެ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކައި ނިމި މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ތައްޔާރީތައް މިހާރު ވަމުން އަންނަ އިރު، އެ މަސައްކަތް މި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ވަކި ބަޔަކާ ހަވާލު ކުރާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 59
އުސައިދުގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ނޫރުލް އިސްލާމަށް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގަން ހަވާލުވި ނޫރުލް އިސްލާމް އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަންތަކެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ދިވެހި ޑިރެކްޓަރު އަލީ އުސައިދު ތުހުމަތު ކުރައްވައި އެ މައްސަލަ ޕޮލިހާއި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.