17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 17
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓަށް ޓެސްޓު ފްލައިޓް ޖައްސަނީ

ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި، އަންނަ ބުދަ ދުވަހު އެ އެއާޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

September 17, 2018 10
ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ނިޔަތާ މެދު ޝައްކު އުފައްދައިފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ބައެއް ރަށްރަށުން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ނިންމާފައިވާތީ އާއި ގޯތި ދޫކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ އުސޫލުގެ ސަބަބުން...

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018
ޝީޝާގެ މި ފަހަރުގެ ޕްރޮމޯޝަންގައި ޒޫމާ އެކްސް

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ސައިކަލްގެ ވިޔަފާރި ކުރާ، ހޮންޑާގެ ސޯލް އޮތޮރައިޒް ޑިސްޓިބިއުޓަރު ޝީޝާ އިން "ޒޫމާ އެކްސް" މަރުކާގެ ސައިކަލްގެ "ސަޅި ޑީލެއް" ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018 35
މިއީ ސިޔާސީ ނުވެ ގައުމު ބިނާކުރަންވީ ވަގުތު: ޝަހީމް

މިއީ ސިޔާސީ ހަލަބޮލި ކަމަށް ނުގޮސް ގައުމު ބިނާ ކުރަންވީ ވަގުތު ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިން މޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 03, 2018 26
އެއާޕޯޓު އަޅާ ސަރަހައްދުގެ ގެތައް ހުސްކުރަން އަންގައިފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓު ހަދާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ގެތައް، ފަސް ދުވަސް ތެރޭގައި ހުސްކުރަން ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް އިން އިއްޔެ އަންގައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2018 4
ސިހުރު ހެދުމުގެ ތުހުމަތު ކުރި ދެ މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

އެމްޑީޕީ ވެރިކަމަށް ގެންނަން ސިހުރު ހެދިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހދ. ކުޅުދުއްފުށިން ހައްޔަރުކުރި ހަތަރު މީހުން ތެރެއިން ދެ މީހަކު މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2018 77
ވަގަށް ގޮވަން ވާނީ ސާބިތުކޮށް ދީފައި: ރައީސް

އެމަނިކުފާނާއި ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން އިސްވެރިންނާ ދިމާއަށް ކިތަންމެ ވަރަކަށް ވެސް ވަގަށް ގޮވައި، އަބުރާ ބެހެވިދާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު ވަގަށް ގޮވަން ވާނީ އެކަން ސާބިތުކޮށް ދީފައި ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 23, 2018 37
އަޅުގަނޑުގެ ހުވަފެނުގައި ދަނީ ކުލަޖެހެމުން: ރައީސް

ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީ ރައްޔިތުންނަށް ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގެ ހުވަފެންތަކާ އެކު ކަމަށާއި އެކަންކަން ހަގީގަތަށް ވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ...

August 23, 2018 8
"ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލްގެ އެގްރިމަންޓް ނިންމަން ޖެހޭ"

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކޮށް ހިންގަން، އިންޑިއާގެ ނިމްސްގެ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގާ ނޫރުލް އިސްލާމް އިންޓަނޭޝަނަލް (އެންއައިއައިއާ) އެކު ދިވެހި ސަރުކާރުން ވެފައިވާ...

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2018 60
އިންތިހާބުގެ ކުރިން ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓު ނިންމަނީ

އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން، ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު އެބައޮތް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ...

August 22, 2018 45
ރައީސްގެ ތަރައްގީ އަށް ރައްޔިތުން ތާއީދު: ނަޝީދު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހިންގަވާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ހދ. ކުޅުދުއްފުށްޓާއި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް ތާއީދު ކުރާ ކަމަށާއި ތަރައްގީގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ އާދަ...

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2018 33
ރައީސް ޔާމީން ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ނޮޅިވަރަމްފަރަށް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ނޮޅިވަރަމްފަރަށް މާދަމާ ވަޑައިގަތުމަށް ނިންމަވައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 8
އެއާޕޯޓް އަޅަން 12 ގެއެއް ހުސްކުރަން އެއްބަސްވެއްޖެ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް ހުސްކުރަން ޖެހޭ 18 ގެއެއްގެ ތެރެއިން 12 ގެއެއް ހުސްކުރަން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2018 30
ސިހުރު ހެދި ކަމަށް ބުނާ މީހުންގެ ބަންދު އިތުރު ކޮށްފި

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީ، އެމްޑީޕީ ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށް، ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ސިހުރު ހެދި ކަމަށް ބުނެ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ހަތަރު މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު މިއަދު އިތުރު ކޮށްފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018 44
އެމްޑީޕީ ވެރިކަމަށް ގެންނަން ސިހުރުހަދާ ކަމުގެ ތުހުމަތު

އަންނަ މަހުގެ 23ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީ ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށް، ސިހުރު ހަދާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ބަޔަކު ފުލުހުން މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 1
ހައި ކޯޓު އުތުރު ގޮފީގެ ޝަރީއަތްތައް ފަށަން އަންގައިފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުންނަ ހައި ކޯޓު އުތުރު ގޮފީގެ ޝަރީއަތްތައް ނުފެށި އޮންނަތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން އެ ގޮފީގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހައި ކޯޓަށް އަންގައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 19
އިބޫ ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހދ. ގެ 13 ރަށަކަށް

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ހދ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ކެމްޕެއިން ދަތުރުގައި، އެ އަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ 13 ރަށަށް ތިން ދުވަހު ތެރޭ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 21
އެންމެ އުތުރަށް ލަންކާގެ ދަތުރު މުހިންމުވެފައި!

މި ސަރަހައްދުގެ ރަށްތައް ރީޗެވެ. އާންމުން މަސައްކަތްތެރި އެވެ. ކުށް މަދެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ޓޫރިޒަމަށް އެންމެ ފައްކާ އެއް ހިސާބެވެ. އެކަމަކު ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކާއި އިންވެސްޓަރުން ތިބި ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ އަވަސް ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ނެތުމެވެ. މީގެ 28 އަހަރު ކުރިން ހުޅުވި ހދ....

31 ޖުލައި

July 31, 2018 3
ކުޅީގެ ބާކީ އޮތްބައި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ބިލީފުން އެދެފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް އެ ރަށު ކުޅީގެ ބައެއް ހިއްކާފައި އޮތް އިރު، ނުހިއްކާ އޮތް ބަޔަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރަމުންދާތީ އެ ސަހަރައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް، ތިމާވެށީގެ ހިމާޔަތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ "ބިލީފް" އިން އެ ރަށު ކައުންސިލްގައި އެދިއްޖެ އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2018 6
ކުޅުދުއްފުށީގަ އެކްސިޑެންޓުވެ، މީހަކު އައިސީޔޫގައި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ދެ ސައިކަލެއް ޖެހިގެން މިއަދު ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބި އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2018 19
ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅިން ހިއްކި ބިމަށް އިތުރަށް ފަސް އަޅަނީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓު އެޅުމަށް، އެ ރަށުގެ ކުޅިން ހިއްކި ބިން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ހަރުނުވާތީ ކުޅިގައި ހުރި ޗަކަތައް ނަގައި އިތުރަށް ފަސް އަޅަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2018 15
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓަށް ހިއްކި ބިމުގެ ތޮށި ހަލާކުވެއްޖެ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓް އަޅަން އެމްޓީސީސީ އަށް ހަވާލުކޮށްގެން ހިއްކި ބިމުގައި ބޮޑުހިލަ ޖަހައިގެން ހެދި ތޮށިގަނޑުން ބައެއް ހަލާކުވެއްޖެ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018 28
ގެއްލުމާއި ހަލާކު: މި ތަރައްގީގެ އަގަކީ ކޮބާ؟

ކުޅިތަކާއި ފަޅުތައް ހިއްކައިގެން ބިން ބޮޑުކުރުން ކޮންމެހެން މަޖުބޫރު ހެއްޔެވެ؟ މިހާ ގިނަ އެއާޕޯޓްތަކެއް ކޮންމެހެން ބޭނުންވޭ ހެއްޔެވެ؟ މަޝްރޫއުތައް ހިންގާ އިރު ރާއްޖޭގެ ނާޒުކު ވެއްޓަށް ބަލައިލަނީ ކިހާ ވަރަކަށް ހެއްޔެވެ؟ މިއީ ތިމާވެއްޓަށް ލޯބިކުރާ އަދި އެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ދިވެހިން މި ވަގުތު ކެނޑިނޭޅި ކުރަމުން އަންނަ...