03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 47
ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލާ ގުޅޭ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް!

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކޮށް ހިންގަން އިންޑިއާގެ ނިމްސް ކުންފުންޏާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް ނުދެވޭ މައްސަލައިގައި، އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ވެރިންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ދިވެހިންނަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއްކޮށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2017 24
ނިމްސްގެ އެއްބަސްވުން އުވާލަދީ: މެންބަރު ނަޝީދު

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކޮށް ހިންގަން އިންޑިއާގެ ނިމްސްއާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު...

December 26, 2017 7
ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅިއާ ގުޅޭ ކަންބޮޑުވުންތައް ރައީސަށް

އެއާޕޯޓު ހަދަން ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ ކުޅި ހިއްކާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާކޮށް، ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ މެންގްރޯވް އެކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓް (އެމްއޭޕީ) އިން ރައީސް...

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017 4
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓު އެޅުމަށް 12 ހެކްޓަރު ހިއްކައިފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓް އަޅާ ސަރަހައްދުން 12 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކައިފި އެވެ.

December 24, 2017 1
ކުޑަފޫޅު ކެރެކްޓާ އަލުން ބޮޑު ސްކްރީނަށް

"ކުޑަފޫޅުގެ ވަސްވާހުން" ޕްރިމިއާ ކުރާނީ އަންނަ މަހުގެ 5 ގައި ކުޅުދުއްފުށީގައި.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2017 18
ކުޅި ހިއްކާ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ބެލޭނެ: އިކޯކެއާ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި ހިއްކުމާ ގުޅޭގޮތުން އިކޯކެއާއިން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅީ ބިމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ އިދާރީ ތަބީއަތުގެ މައްސަލައެއް ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ބެލޭނެ ކަމަށް އިކޯކެއާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2017 7
ކުޅި ހިއްކާ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ނުބެލޭނެ: ދައުލަތް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި ހިއްކާ މައްސަލާގައި އިކޯކެއާ އިން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެ ކޯޓަށް ނުބެލޭނެ ކަމަށް ދައުލަތުން އެ ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2017 24
ކުޅުދުއްފުށީ މިސްކިތަކަށް ހޮނު އަޅައި ގެއްލުން ވެއްޖެ

ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް މިއަދު ހަވީރު ކުރި ވިއްސާރާގައި ހޮނުއަޅައި، އެ ރަށުގެ ހުކުރު މިސްކިތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުން ވެއްޖެ އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017 18
ކުޅުދުުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލްގެ ހިދުމަތް މިނިސްޓްރީން ބަލަނީ

އިންޑިއާގެ ނިމްސް ކުންފުނިން ހިންގަމުން އަންނަ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޚިދުމަތްތައް ބޮއްސުންލައި އާންމުންގެ ޝަކުވާތައް އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން، އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ބައެއް ހިދުމަތްތައް ދިނުމާ ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ވަގުތީ ގޮތުން މިއަދު ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 49
ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނައި ކުރިއެރުމަކީ ކޮބާ؟

މި ފަހުން ރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ ރަށްތަކަށް ލިބުނު އެންމެ އުފާވެރި އެއް ހަބަރަކީ، އުތުރުގެ ތިން އަތޮޅު ވެސް ސިއްހީ ދާއިރާ އިން ބަރޯސާވެފައި އޮންނަ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، މަލްޓި ސްޕެޝަލިޓީ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލު ކުރާ ވާހަކަ އެވެ. ހއ، ހދ އަދި ށ،. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުން ވެސް ކޮންމެ ދުވަހަކު އެ ރަށަށް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން...

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017 8
އެއާޕޯޓު އަޅަން މޫދުން ހަ ހެކްޓަރު ހިއްކައިފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓު އެޅުމަށް އެ ރަށުގެ މޫދުން ހަ ހެކްޓަރު ހިއްކައި، އިތުރު މަސައްކަތްތައް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2017
އުރީދޫގެ ސުޕަނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް

އުރީދޫގެ ސުޕަނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ހިދުމަތް ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އިއްޔެ ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2017
އެސްއެމްއީ ފޯރަމް ކުޅުދުއްފުށީގައި ފަށައިފި

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ޚާއްސަކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ ތިންވަނަ ފޯރަމް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 62
ކުޅި ސަލާމަތް ނުކުރެވުނީ ކީއްވެ؟

ކުޅިން ބައެއް ގެއްލުނަސް، އެއާޕޯޓެއްގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ވެދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ މީހުންނަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. އެކަމާ މައްސަލަ ޖައްސާނެ މާ ގިނަ ބަޔަކު އެ ރަށަކު ނެތެވެ. ކުޅި ހިއްކައިގެން އެއާޕޯޓު އެޅުމާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލި ހަރަކާތް ބަލިވީ އެވެ. މޮޅުވީ އެކަމުގައި އެއްވެސް ދުލެއް ނުދިން ސަރުކާރެވެ. އުފާވީ...

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 15
އީއައިއޭއަށް އަމަލު ކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ކޯޓަށް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ އެއާޕޯޓް އަޅަން އެރަށު ކުޅި ހިއްކުމާ ބެހޭގޮތުން ހަދާފައިވާ އެންވަޔަރްމެންޓް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް (އީއައިއޭ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރަން ދައުލަތަށް އަމުރު ކޮށްދޭން އެދި އިކޯ ކެއާއިން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2017 35
ހދ. އަށް 1500 ޓޫރިސްޓް އެނދު އެބަ އިތުރުވޭ: ރައީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް 1500 ޓޫރިސްޓް އެނދާއެކު ގިނަ އަދަދެއްގެ ވަޒީފާ އުފެދިގެންދާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން މި ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 12, 2017 2
"އެއާޕޯޓު އަޅަނީ ގެއްލުން ކުޑަވާނެ ގޮތަކަށް ބަލާފައި"

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ވީހާވެސް ގެއްލުން ކުޑަވާނެ ގޮތަކަށް ބަލައި، ގިނަ ދިރާސާތަކެއް ކޮށްފައި ކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު...

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2017 22
މަހާ ޖައްރާފުގެ ފަޅުވެރިންނަށް ކުޅުދުއްފުށިން ފަރިވަޅު

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓު އަޅަން ބިން ހިއްކަން ބަނދަރުކޮށްފައި އޮތް އެމްޓީސީސީގެ މަހާ ޖައްރާފުގެ ފަޅުވެރިންނަށް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފަރިވަޅެއް މިއަދު ދީފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2017 8
ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށަނީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު އަލުން ފަށާނެ ކަމަށް އެމްއާރުުޑީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017 15
ހަމައެކަނި ވައުދެއް ފުއްދަން އެއާޕޯޓެއް ބޭނުން ބާ؟

ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރިޔާސީ ވައުދެކެވެ. ނަމަވެސް، ދައުރު ހަމަވާން ބާކީ އެއް އަހަރަށް ވީއިރު މި ދެންނެވި ވައުދު އަދި އޮތީ ނުފުއްދި އެވެ.

November 08, 2017 47
ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި އަށް ފަސް އަޅަން ފަށައިފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓް ހަދަން، އެރަށު މަށިކުޅިން ހިއްކާ ސަރަހައްދާއި ނުހިއްކާ ސަރަހައްދު ވަކިކުރަން ބަންޑު ވޯލް ޖަހަން ފަސް އަޅަން ފަށައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 39
ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި ހިއްކުމާ ދެކޮޅަށް 13 ޖަމިއްޔާއެއް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓު ހެދުމަށް އެ ރަށުގެ ކުޅި ހިއްކާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގެ 13 ޖަމިއްޔާއަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، އެކަން ހުއްޓާލުމަށް ސަރުކާރަށް މިއަދު ގޮވާލައިފި...

November 07, 2017 36
"ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވާނީ 'އުދުހިގެންދާ' ޖަލްސާއެއް"

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ޕީޕީއެމުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތާރީޚީ ޖަލްސާއެއް ކަމަށާއި އެއީ "އުދުހިގެންދާ" ޖަލްސާއެއް ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓަރީ...

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2017 85
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓު ހަދާނެ ބަޔަކު އަދި ނެތް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ ކުޅި ހިއްކައިގެން އެ ރަށުގައި އެއާޕޯޓު އަޅަން ނިންމާފައިވާއިރު އެއާޕޯޓު ހަދަން ސަރުކާރުން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެ ބައެއް މީހުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017 68
ކުޅި "ގުރުބާން" ކުރުމުން ފާޑުކިޔުންތައް ކައުންސިލަށް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓު ހެދުމަށް އެ ރަށުގެ ކުޅި ހިއްކަނީ ކުރު ރާސްތާއެއްގެ ތަރައްގީ އަށް ކުޅުދުއްފުށީގެ ކައުންސިލުން ކުޅި "ގުރުބާން" ކުރުމުން ކަމަށް ބުނެ ބައެއް ޖަމިއްޔާތަކުން އެ ކައުންސިލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.