13 އެޕްރީލް

April 13, 2018 8
ކުޅުދުއްފުށީ ބަނދަރު ބޮޑުކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިއްޔެ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 10
ކުޅުދުއްފުށި އެއާޕޯޓު ރަންވޭގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއަށް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހަދާ އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭ މަސައްކަތްތައް، 53.9 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލު ކޮށްފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2018 8
ދިރާގު ޓީވީ އާއި ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑް ކުޅުދުއްފުޓަށް

ދިރާގު ޓީވީ އާއި ހައި ސްޕީޑް ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ހިދުމަތް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކޮށްފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 14
ކުޅުދުއްފުށީހޮސްޕިޓަލް އެއްބަސްވުން އުވާލުމުގެ އިޝާރާތެއް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކޮށް ހިންގަން، އިންޑިއާގެ ނޫރުލް އިސްލާމް އިންޓަނޭޝަނަލް (އެންއައިއައިއާ) އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ނިމޭ ހިސާބުން، އެތަން ތަރައްގީކުރަން ސަރުކާރުން ރާވާފައިވާ ޕްލޭންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ އެއްބަސްވުން އުވާލަން އުޅޭ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް މިރޭ...

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2018 1
ހައްލު ހޯދަން އެންއައިއައިއަށް ދިން މުއްދަތު ހަމަވެއްޖެ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގަން އުފެއްދި ކުންފުނި، ނޫރުލް އިސްލާމް އިންޓަނޭޝަނަލް (އެންއައިއައި)ގެ ހިއްސާދާރުންގެ މެދުގައި ޖެހުނު މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ދިން 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތު މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2018 16
ބޮނބިނަރު އުފައްދާ މެޝިނެއް ނަޝީދު ހަދިޔާކުރައްވައިފި

ބޮނބިނަރު އުފައްދާ މެޝިނެއް ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު، އެ ރަށު ކައުންސިލަށް ހަދިޔާކުރައްވައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 14
ކޭއާރުއެޗްގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން 10 ދުވަސް ދީފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް (ކޭއާރުއެޗް) ހިންގުމުގައި ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަ 10 ދުވަސް ތެރޭގައި ހައްލު ނުވެއްޖެ ނަމަ، އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށްގެން ވިޔަސް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރާނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 09, 2018 9
ގިނަ ބަޔަކާއެކު ހދ. އަތޮޅު ފެރީ ފަރަށް އަރައިފި

ހދ. އަތޮޅުގެ ފަސް ރަށަކުން މީހުން އަރުވައިގެން އެ އަތޮޅު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދަތުރު ކުރި ހދ. އަތޮޅު ފެރީގެ އިންޖީނު ހުއްޓި، ފަރަކަށް އަރައިފި އެވެ.

January 09, 2018 13
ކޭއާރްއެޗް ސީރިއަސް ހާލަތުގައި، ބޭނުމީ އަވަސް ފަރުވާ!

ރަނގަޅަށް ހިންގަމުން އައި ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ފެންވަރު ދަށްވެ، ޚިދުމަތް މެދުކެނޑޭ ހިސާބަށް ދިއުމަކީ ކުޑަކަމެއް ނޫނެވެ. މިއީ، އެ ހޮސްޕިޓަލުން ޚިދުމަތް ހޯދާ އެތައް ބަޔަކާ ގުޅިފައި އޮތް...

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2018 11
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓު ހަދަން މި ހަފުތާގައި ހަވާލުކުރާނެ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކައި ނިމި މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ތައްޔާރީތައް މިހާރު ވަމުން އަންނަ އިރު، އެ މަސައްކަތް މި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ވަކި ބަޔަކާ ހަވާލު ކުރާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 59
އުސައިދުގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ނޫރުލް އިސްލާމަށް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގަން ހަވާލުވި ނޫރުލް އިސްލާމް އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަންތަކެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ދިވެހި ޑިރެކްޓަރު އަލީ އުސައިދު ތުހުމަތު ކުރައްވައި އެ މައްސަލަ ޕޮލިހާއި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2018 13
ދަތިތައް ހައްލުކޮށް، ހޮސްޕިޓަލް ހިންގާނަން: ނިމްސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކޮށް، ހިންގުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވިޔަސް، ސަރުކާރާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އެތަނާ ރަސްމީކޮށް ހަވާލުވެ އެއްބަސްވުމުގައި ބުނާ ގޮތަށް އެތަން ހިންގާނެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ނިމްސް ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2018 21
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކައި ނިމިއްޖެ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓް ހެދުމަށްޓަކައި އެ ރަށުން ހިއްކަން ނިންމާފައިވާ ސަރަހައްދު ހިއްކައި ނިންމައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 47
ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލާ ގުޅޭ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް!

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކޮށް ހިންގަން އިންޑިއާގެ ނިމްސް ކުންފުންޏާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް ނުދެވޭ މައްސަލައިގައި، އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ވެރިންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ދިވެހިންނަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއްކޮށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2017 24
ނިމްސްގެ އެއްބަސްވުން އުވާލަދީ: މެންބަރު ނަޝީދު

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކޮށް ހިންގަން އިންޑިއާގެ ނިމްސްއާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު...

December 26, 2017 7
ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅިއާ ގުޅޭ ކަންބޮޑުވުންތައް ރައީސަށް

އެއާޕޯޓު ހަދަން ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ ކުޅި ހިއްކާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާކޮށް، ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ މެންގްރޯވް އެކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓް (އެމްއޭޕީ) އިން ރައީސް...

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017 4
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓު އެޅުމަށް 12 ހެކްޓަރު ހިއްކައިފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓް އަޅާ ސަރަހައްދުން 12 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކައިފި އެވެ.

December 24, 2017 1
ކުޑަފޫޅު ކެރެކްޓާ އަލުން ބޮޑު ސްކްރީނަށް

"ކުޑަފޫޅުގެ ވަސްވާހުން" ޕްރިމިއާ ކުރާނީ އަންނަ މަހުގެ 5 ގައި ކުޅުދުއްފުށީގައި.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2017 18
ކުޅި ހިއްކާ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ބެލޭނެ: އިކޯކެއާ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި ހިއްކުމާ ގުޅޭގޮތުން އިކޯކެއާއިން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅީ ބިމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ އިދާރީ ތަބީއަތުގެ މައްސަލައެއް ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ބެލޭނެ ކަމަށް އިކޯކެއާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2017 7
ކުޅި ހިއްކާ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ނުބެލޭނެ: ދައުލަތް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި ހިއްކާ މައްސަލާގައި އިކޯކެއާ އިން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެ ކޯޓަށް ނުބެލޭނެ ކަމަށް ދައުލަތުން އެ ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2017 24
ކުޅުދުއްފުށީ މިސްކިތަކަށް ހޮނު އަޅައި ގެއްލުން ވެއްޖެ

ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް މިއަދު ހަވީރު ކުރި ވިއްސާރާގައި ހޮނުއަޅައި، އެ ރަށުގެ ހުކުރު މިސްކިތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުން ވެއްޖެ އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017 18
ކުޅުދުުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލްގެ ހިދުމަތް މިނިސްޓްރީން ބަލަނީ

އިންޑިއާގެ ނިމްސް ކުންފުނިން ހިންގަމުން އަންނަ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޚިދުމަތްތައް ބޮއްސުންލައި އާންމުންގެ ޝަކުވާތައް އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން، އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ބައެއް ހިދުމަތްތައް ދިނުމާ ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ވަގުތީ ގޮތުން މިއަދު ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 49
ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނައި ކުރިއެރުމަކީ ކޮބާ؟

މި ފަހުން ރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ ރަށްތަކަށް ލިބުނު އެންމެ އުފާވެރި އެއް ހަބަރަކީ، އުތުރުގެ ތިން އަތޮޅު ވެސް ސިއްހީ ދާއިރާ އިން ބަރޯސާވެފައި އޮންނަ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، މަލްޓި ސްޕެޝަލިޓީ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލު ކުރާ ވާހަކަ އެވެ. ހއ، ހދ އަދި ށ،. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުން ވެސް ކޮންމެ ދުވަހަކު އެ ރަށަށް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން...

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017 8
އެއާޕޯޓު އަޅަން މޫދުން ހަ ހެކްޓަރު ހިއްކައިފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓު އެޅުމަށް އެ ރަށުގެ މޫދުން ހަ ހެކްޓަރު ހިއްކައި، އިތުރު މަސައްކަތްތައް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.