30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2017
އުރީދޫގެ ސުޕަނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް

އުރީދޫގެ ސުޕަނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ހިދުމަތް ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އިއްޔެ ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2017
އެސްއެމްއީ ފޯރަމް ކުޅުދުއްފުށީގައި ފަށައިފި

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ޚާއްސަކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ ތިންވަނަ ފޯރަމް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 62
ކުޅި ސަލާމަތް ނުކުރެވުނީ ކީއްވެ؟

ކުޅިން ބައެއް ގެއްލުނަސް، އެއާޕޯޓެއްގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ވެދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ މީހުންނަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. އެކަމާ މައްސަލަ ޖައްސާނެ މާ ގިނަ ބަޔަކު އެ ރަށަކު ނެތެވެ. ކުޅި ހިއްކައިގެން އެއާޕޯޓު އެޅުމާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލި ހަރަކާތް ބަލިވީ އެވެ. މޮޅުވީ އެކަމުގައި އެއްވެސް ދުލެއް ނުދިން ސަރުކާރެވެ. އުފާވީ...

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 15
އީއައިއޭއަށް އަމަލު ކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ކޯޓަށް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ އެއާޕޯޓް އަޅަން އެރަށު ކުޅި ހިއްކުމާ ބެހޭގޮތުން ހަދާފައިވާ އެންވަޔަރްމެންޓް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް (އީއައިއޭ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރަން ދައުލަތަށް އަމުރު ކޮށްދޭން އެދި އިކޯ ކެއާއިން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2017 35
ހދ. އަށް 1500 ޓޫރިސްޓް އެނދު އެބަ އިތުރުވޭ: ރައީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް 1500 ޓޫރިސްޓް އެނދާއެކު ގިނަ އަދަދެއްގެ ވަޒީފާ އުފެދިގެންދާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން މި ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 12, 2017 2
"އެއާޕޯޓު އަޅަނީ ގެއްލުން ކުޑަވާނެ ގޮތަކަށް ބަލާފައި"

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ވީހާވެސް ގެއްލުން ކުޑަވާނެ ގޮތަކަށް ބަލައި، ގިނަ ދިރާސާތަކެއް ކޮށްފައި ކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު...

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2017 22
މަހާ ޖައްރާފުގެ ފަޅުވެރިންނަށް ކުޅުދުއްފުށިން ފަރިވަޅު

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓު އަޅަން ބިން ހިއްކަން ބަނދަރުކޮށްފައި އޮތް އެމްޓީސީސީގެ މަހާ ޖައްރާފުގެ ފަޅުވެރިންނަށް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފަރިވަޅެއް މިއަދު ދީފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2017 8
ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށަނީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު އަލުން ފަށާނެ ކަމަށް އެމްއާރުުޑީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017 15
ހަމައެކަނި ވައުދެއް ފުއްދަން އެއާޕޯޓެއް ބޭނުން ބާ؟

ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރިޔާސީ ވައުދެކެވެ. ނަމަވެސް، ދައުރު ހަމަވާން ބާކީ އެއް އަހަރަށް ވީއިރު މި ދެންނެވި ވައުދު އަދި އޮތީ ނުފުއްދި އެވެ.

November 08, 2017 47
ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި އަށް ފަސް އަޅަން ފަށައިފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓް ހަދަން، އެރަށު މަށިކުޅިން ހިއްކާ ސަރަހައްދާއި ނުހިއްކާ ސަރަހައްދު ވަކިކުރަން ބަންޑު ވޯލް ޖަހަން ފަސް އަޅަން ފަށައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 39
ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި ހިއްކުމާ ދެކޮޅަށް 13 ޖަމިއްޔާއެއް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓު ހެދުމަށް އެ ރަށުގެ ކުޅި ހިއްކާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގެ 13 ޖަމިއްޔާއަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، އެކަން ހުއްޓާލުމަށް ސަރުކާރަށް މިއަދު ގޮވާލައިފި...

November 07, 2017 36
"ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވާނީ 'އުދުހިގެންދާ' ޖަލްސާއެއް"

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ޕީޕީއެމުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތާރީޚީ ޖަލްސާއެއް ކަމަށާއި އެއީ "އުދުހިގެންދާ" ޖަލްސާއެއް ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓަރީ...

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2017 85
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓު ހަދާނެ ބަޔަކު އަދި ނެތް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ ކުޅި ހިއްކައިގެން އެ ރަށުގައި އެއާޕޯޓު އަޅަން ނިންމާފައިވާއިރު އެއާޕޯޓު ހަދަން ސަރުކާރުން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެ ބައެއް މީހުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017 68
ކުޅި "ގުރުބާން" ކުރުމުން ފާޑުކިޔުންތައް ކައުންސިލަށް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓު ހެދުމަށް އެ ރަށުގެ ކުޅި ހިއްކަނީ ކުރު ރާސްތާއެއްގެ ތަރައްގީ އަށް ކުޅުދުއްފުށީގެ ކައުންސިލުން ކުޅި "ގުރުބާން" ކުރުމުން ކަމަށް ބުނެ ބައެއް ޖަމިއްޔާތަކުން އެ ކައުންސިލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2017 32
ކުރިން އެއީ ހިތާމައެއް، މިއަދު ފަޚުރެއް!

ސަލާން ގޮވާލައި އިންޓަވިއުއަކަށް އެދުމާ އެކު އާދަމް މުހައްމަދު ބުނެލީ މަޑުކޮށްލުމަށެވެ. އެއަށް ފަހު ލޮގް ފޮތެއް ހިފައިގެން އަ އެވެ. އެއީ ޝަހީދު ހުސެއިން އާދަމްގެ އާއިލާ ކައިރިއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ މީހުންގެ ޝުއޫރު ލިޔުމަށާއި ސޮއިކުރަން 2001 އިން ފެށިގެން ގެންގުޅޭ ފޮތެކެވެ. އެފޮތުގައި އަޅުގަނޑު ވެސް ޝުއޫރު ލިޔެ ސޮއިކުރީމެވެ. އެއީ...

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2017 39
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓަށް ހިއްކުމުގެ ތައްޔާރީތައް ފަށައިފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓް އެޅުމަށްޓަކައި، ހިއްކަން ޖެހޭ ސަރަހައްދުގައި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017 35
ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅިއާ މެދު އެރަށު މީހުން

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅިން ނުވަ ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މި މަހު ބާރަ ވަނަ ދުވަހު ފަށާނެ އެވެ. އަދި ރަށުގެ ގިނަ ރައްޔިތުން އެކަމަށް ތާއީދު ވެސް ކުރެ އެވެ. ކުޅުދުއްފުށިން ފުރައިގެން 20 މިނެޓުން ދެވޭ ހިސާބުގައި ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް އޮތް ނަމަވެސް ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ އަމިއްލަ ރަށުގައި އެއާޕޯޓެއް...

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2017 7
ކުޅިި ހިއްކާތީ ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައެއްނުގަތް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް އެ ރަށު ކުޅި ހިއްކަން ނިންމާފައިވާތީ އެކަން ހުއްޓުވަން ކުޅުދުއްފުށީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައިނުގަތުމަށް އެ ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 8
ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގުތައް ދެ މަސް ތެރޭގައި ނިމޭނެ

މިހާރު ހުއްޓާލާފައިވާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް ދެ މަސް ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް އެމްއާރުޑީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

October 29, 2017 37
ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި ހިއްކުން ހުއްޓުވަން ކޯޓަށް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި ހިއްކުން ހުއްޓުވުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދި އަމިއްލަ މީހަކު އެ ރަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

October 29, 2017 12
ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ހުއްޓިފައި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ފަހު ހުއްޓާލާފައި އޮންނަތާ ދެ ހަފްތާއަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ ކަމަށް ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2017 32
"ތިމާވެއްޓަކީ ގެއްލުންދޭން އަމިއްލަ އެއްޗެއް ނޫން"

ތިމާވެއްޓަކީ ގެއްލުން ދޭން އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ ކުޅި ހިއްކައިގެން އެއާޕޯޓު އެޅުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް،...

October 28, 2017 118
ކުޅުއްދުއްފުޓަށް ކުޅިއެއް ބޭނުމެއް ނޫން!

ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ކުޅި ބޭނުން ހެއްޔެވެ؟ މި ރަށުގެ ވަރަށް ގިނަ މީހުންނާ މި ސުވާލު ކޮށްލައިފީމެވެ. ގިނަ މީހުންގެ ޖަވާބަކީ ނޫނެކޭ އެވެ. އެ މީހުން ދައްކާ ސަބަބުތައް ވެސް ވަރަށް...

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2017 3
ޝީޝާ އިން ކުޅުދުއްފުށީގައި އައުޓްލެޓެއް ހުޅުވައިފި

އަތޮޅުތެރޭގައި ޝީޝާ އިން ގާއިމުކުރި ދެވަނަ އައުޓްލެޓް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

October 27, 2017 37
ކުޅި ނުހިއްކާ ވެސް އެއާޕޯޓު އެޅިދާނެ ތިން ތަނެއް

ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އެއާޕޯޓެއް ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް އެތައް ބަޔަކު އެބަ ބުނެ އެވެ. އެކަމަކު ރަށު ކައުންސިލުން ބުނާގޮތުގައި އެ ރަށުގެ "95 ޕަސެންޓް" މީހުން އެއާޕޯޓެއް ބޭނުންވެ އެވެ....

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 17
ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި އަންނަ ހަފުތާގައި ހިއްކަން ފަށަނީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް އެޅުމަށްޓަކައި، މި ރަށުގެ ކުޅި ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ހަފުތާގައި ފަށާނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

October 26, 2017 25
ރައީސް ބައިވެރިވާ ޖަލްސާތަކެއް އެކި ރަށްރަށުގައި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ޖަލްސާތަކެއް ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ބޭއްވުމަށް ޕީޕީއެމުން ނިންމައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 37
މަހާޖައްރާފް ކުޅުދުއްފުށީގައި ބަނދަރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކޮންނަ ބޯޓު، އެމްޓީސީސީން އަލަށް ގެނައި މަހާޖައްރާފު ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި މިއަދު ބަނދަރުކޮށްފި އެވެ.

October 25, 2017 106
ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅީގެ ބައެއް ދިރުންތައް އެހެން ތަނަކަށް!

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ ބޮޑު ކުޅި ހިއްކައި އެތަނުގައި އެއާޕޯޓު އަޅަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާއިރު ކުޅީގައި ހުރި ނެތިދާނެކަމުގެ ބިރު އުފެދިފައިވާ ދިރުންތައް އެހެން ސަރަހައްދަކަށް...

October 25, 2017 5
ކަސްޓަމްސްގެ އޮފީހެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ހަދަނީ

އުތުރު ސަރަހައްދުގެ ކަސްޓަމްސް ހެޑް އޮފީސް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އިމާރާތް ކުރުމަށް، 13.4 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.