30 މާޗް

March 30, 2017 3
ނޭކުރެންދޫގައި އެކްސިޑެންޓުވި ޒުވާނަކު މާލެ ގެންނަނީ

ހދ. ނޭކުރެންދޫގައި ރޭ ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު ޒުވާނަކު އިތުރު ފަރުވާ އަށް މާލެ ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2017 1
ފުރަތަމަ މެޗުން ފަހަތުން އަރައި ކުުޅުދުއްފުށި މޮޅުވެއްޖެ

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗުން މިއަދު ހދ. ކުރިނބީ އަތުން ފަހަތުން އަރައި 4-2 އިން ހދ. ކުޅުދުއްފުށި މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2017 6
ދެމައިންގެ ހާލު އަދިވެސް ސީރިއަސް: އައިޖީއެމްއެޗް

އެޗް1އެން1 ޖެހުނު މާބަނޑު މީހާ އާއި ސިޒޭރިއަން ހަދައިގެން ނެގި އޭނާގެ ދަރިފުޅުގެ ހާލު އަދިވެސް ސީރިއަސް ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2017 50
ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް ނިމްސްއާ ހަވާލު ކުރަނީ

ހދ. ކުޅުުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ހިންގަން އިންޑިއާގެ ނިމްސް ހޮސްޕިޓަލާ ހަވާލުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2017 42
ދެމައިންގެ ހާލު ވެސް ވަރަށް ދެރަ: އައިޖީއެމްއެޗް

ސްވައިން ފްލޫ ޖެހުނު މާބަނޑު މީހާ އާއި ސިޒޭރިއަން ހަދައިގެން ނެގި އޭނާގެ ދަރިފުޅުގެ ހާލު ވެސް ވަރަށް ދެރަ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2017 116
ފަސް ރަށެއްގައި އެއާޕޯޓް ހަދަން މެލޭޝިއާ ބަޔަކަށް ދީފި

ފަސް ރަށެއްގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓް އަޅަން 57.7 މިލިއަން ޑޮލަރަށް މެލޭޝިއާގެ ކުންފުންޏަކާ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2017 5
ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުން ތެލެސީމިއާ ސްކްރީން ކުރަނީ

ތެލެސީމިއާ އަށް ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ހިދުމަތް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 10
ކަރުގައި ރުފިޔާއެއް ތާށިވެގެން ކުއްޖަކު މާލެ ގެނެސްފި

ށ. ފޭދޫގައި ހަތަރު އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ކަރުގައި އެއް ރުފިޔާ ތާށިވެގެން މިއަދު މާލެ ގެނެސް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2017 33
ރަށްރަށް ފަޅުވުމާއި އާބާދުވުން، އާދަޔާޚިލާފު ގޮތަކަށް!

ރަށެއްގައި ފިތުނަ ފަސާދަ ބޮޑުވެގެން ގޮސް، އެ ރަށަކުން މީހުން ފައިބައިގެން ރަށް ފަޅުވެދާނެ ބާ އެވެ؟

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2017 23
ނަޝީދު ދުއްވެވި ކާރުން ޖެހި މީހެއްގެ ފައި ބިނދިއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު ދުއްވެވި ކާރަކުން ސައިކަލެއްގައި ޖެހި އެ ރަށުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހެއްގެ ފައި ބިނދިއްޖެ އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 3
ލޯނެއް ހޯދަން އޮޅުވައިލި ކުޑަ ކަތީބަށް ދައުވާކުރަނީ

ދޮގު މައުލޫމާތު ދީގެން އަމިއްލަ ބަޔަކަށް ލޯނެއް ހޯދައިދިން މައްސަލައެއްގައި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކުރީގެ ކުޑަކަތީބުގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016 5
ސައިކަލަކުން ޖެހި ކުޅުދުއްފުށީ މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އިއްޔެ ރޭ ބާރަށް ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް ގައިގައި ޖެހި، އެ ރަށުގެ ދުވަސްވީ މީހަކަށް ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 22
ލަންކާގައި ދެ ދިވެހިން މަރުވިތޯ ސުވާލު އުފެދިއްޖެ

ސްރީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ފިރިހެނަކާ އޭނާގެ ތިން އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު އެކްސިޑެންޓުވެގެން މަރުވި ކަމަށް ފެތުރުނު ހަބަރާ މެދު ޝައްކުތައް އުފެދިއްޖެ އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2016 14
ލަންކާގައި ދިވެއްސަކާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅު މަރުވެއްޖެ

ސްރީލަންކާގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދިވެހި ފިރިހެނަކާއި އޭނާގެ ތިން އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016 4
ކުޅުދުއްފުށި، މާފުށީ ނަރުދަމާ އަގުން 70ރ ކުޑަކޮށްފި

ކުންފުނީގެ ފައިދާ އިން ވަރަށް ބޮޑު ބައެއް އުނިވިޔަސް، ސަރުކާރުގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ހދ. ކުޅުދުއްފުށްޓާއި ކ. މާފުށީގެ ނަރުދަމާ އިން ނަގާ އަގުން 70 ރުފިޔާ ކުޑަކޮށް، 30ރ. އަށް އަގު ހެޔޮ ކޮށްފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2016 51
ރައީސް ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅެއް: ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ސަރުކާރުން އަޅާ އެއާޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ލަސްވެފައިވަނީ އެ ރަށުގެ ކައުންސިލުން އެއްބާރުލުން ނުދީގެން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އެ ކައުންސިލުން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 27
އަންނަ އަހަރު ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓު ހުޅުވާނެ: ރައީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އަޅާ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިންމައި ހިދުމަތް ވެސް ފަށާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ހދ. ހިރިމަރަދޫގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2016 33
ކުޅުދުއްފުށީ ޕޯޓުގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ނުކުމެއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީ ޕޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ނުކުރާތީ މަސައްކަތްތައް އިއްޔެ ހުއްޓާލި ނަމަވެސް، ގޮތް ދޫކޮށް މިއަދު އެ މީހުން އަލުން މަސައްކަތަށް ނުކުމެއްޖެ އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 16
ކުޅުދުއްފުށި ޕޯޓު ހިންގަން މާލެއިން 40 މީހުން ދަނީ

ކުޅުދުއްފުށީ ޕޯޓުގެ މުވައްޒަފުން މިއަދު މަސައްކަތްތައް ހުއްޓާލުމާ ގުޅިގެން، އެތަން ވަގުތީ ގޮތުން އޮޕަރޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި މާލެއިން 40 ވަރަކަށް މުވައްޒަފުން ފޮނުވާ ގޮތަށް އެމްޕީއެލް އިން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2016 19
ފެބްރުއަރީ 8 ގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގި މީހަކު ޖަލަށް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ވެއްޓުމާ ގުޅިގެން ފެބްރުއަރީ، 8، 2012 ގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށާއި އެތަނުގައި ތިބި ފުލުހުންނާ ދިމާލަށް ގާ އުކި މީހަކު ހަ މަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.