02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2017 39
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓަށް ހިއްކުމުގެ ތައްޔާރީތައް ފަށައިފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓް އެޅުމަށްޓަކައި، ހިއްކަން ޖެހޭ ސަރަހައްދުގައި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017 35
ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅިއާ މެދު އެރަށު މީހުން

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅިން ނުވަ ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މި މަހު ބާރަ ވަނަ ދުވަހު ފަށާނެ އެވެ. އަދި ރަށުގެ ގިނަ ރައްޔިތުން އެކަމަށް ތާއީދު ވެސް ކުރެ އެވެ. ކުޅުދުއްފުށިން ފުރައިގެން 20 މިނެޓުން ދެވޭ ހިސާބުގައި ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް އޮތް ނަމަވެސް ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ އަމިއްލަ ރަށުގައި އެއާޕޯޓެއް...

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2017 7
ކުޅިި ހިއްކާތީ ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައެއްނުގަތް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް އެ ރަށު ކުޅި ހިއްކަން ނިންމާފައިވާތީ އެކަން ހުއްޓުވަން ކުޅުދުއްފުށީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައިނުގަތުމަށް އެ ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 8
ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގުތައް ދެ މަސް ތެރޭގައި ނިމޭނެ

މިހާރު ހުއްޓާލާފައިވާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް ދެ މަސް ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް އެމްއާރުޑީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

October 29, 2017 37
ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި ހިއްކުން ހުއްޓުވަން ކޯޓަށް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި ހިއްކުން ހުއްޓުވުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދި އަމިއްލަ މީހަކު އެ ރަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

October 29, 2017 12
ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ހުއްޓިފައި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ފަހު ހުއްޓާލާފައި އޮންނަތާ ދެ ހަފްތާއަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ ކަމަށް ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2017 32
"ތިމާވެއްޓަކީ ގެއްލުންދޭން އަމިއްލަ އެއްޗެއް ނޫން"

ތިމާވެއްޓަކީ ގެއްލުން ދޭން އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ ކުޅި ހިއްކައިގެން އެއާޕޯޓު އެޅުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް،...

October 28, 2017 118
ކުޅުއްދުއްފުޓަށް ކުޅިއެއް ބޭނުމެއް ނޫން!

ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ކުޅި ބޭނުން ހެއްޔެވެ؟ މި ރަށުގެ ވަރަށް ގިނަ މީހުންނާ މި ސުވާލު ކޮށްލައިފީމެވެ. ގިނަ މީހުންގެ ޖަވާބަކީ ނޫނެކޭ އެވެ. އެ މީހުން ދައްކާ ސަބަބުތައް ވެސް ވަރަށް...

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2017 3
ޝީޝާ އިން ކުޅުދުއްފުށީގައި އައުޓްލެޓެއް ހުޅުވައިފި

އަތޮޅުތެރޭގައި ޝީޝާ އިން ގާއިމުކުރި ދެވަނަ އައުޓްލެޓް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

October 27, 2017 37
ކުޅި ނުހިއްކާ ވެސް އެއާޕޯޓު އެޅިދާނެ ތިން ތަނެއް

ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އެއާޕޯޓެއް ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް އެތައް ބަޔަކު އެބަ ބުނެ އެވެ. އެކަމަކު ރަށު ކައުންސިލުން ބުނާގޮތުގައި އެ ރަށުގެ "95 ޕަސެންޓް" މީހުން އެއާޕޯޓެއް ބޭނުންވެ އެވެ....

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 17
ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި އަންނަ ހަފުތާގައި ހިއްކަން ފަށަނީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް އެޅުމަށްޓަކައި، މި ރަށުގެ ކުޅި ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ހަފުތާގައި ފަށާނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

October 26, 2017 25
ރައީސް ބައިވެރިވާ ޖަލްސާތަކެއް އެކި ރަށްރަށުގައި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ޖަލްސާތަކެއް ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ބޭއްވުމަށް ޕީޕީއެމުން ނިންމައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 37
މަހާޖައްރާފް ކުޅުދުއްފުށީގައި ބަނދަރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކޮންނަ ބޯޓު، އެމްޓީސީސީން އަލަށް ގެނައި މަހާޖައްރާފު ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި މިއަދު ބަނދަރުކޮށްފި އެވެ.

October 25, 2017 106
ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅީގެ ބައެއް ދިރުންތައް އެހެން ތަނަކަށް!

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ ބޮޑު ކުޅި ހިއްކައި އެތަނުގައި އެއާޕޯޓު އަޅަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާއިރު ކުޅީގައި ހުރި ނެތިދާނެކަމުގެ ބިރު އުފެދިފައިވާ ދިރުންތައް އެހެން ސަރަހައްދަކަށް...

October 25, 2017 5
ކަސްޓަމްސްގެ އޮފީހެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ހަދަނީ

އުތުރު ސަރަހައްދުގެ ކަސްޓަމްސް ހެޑް އޮފީސް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އިމާރާތް ކުރުމަށް، 13.4 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2017 54
ކުޅި ހިއްކައިފިނަމަ ފެންބޮޑުވުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑު:ރިޕޯޓު

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ ކުޅި ހިއްކައިގެން އެ ރަށުގައި އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް ސަރުކާރުން ތައްޔާރުވަމުން އައި ނަމަވެސް ކުޅި ހިއްކައިފި ނަމަ، ވާރޭ ވެހިގެން އެ ރަށުގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ނުރައްކާ އެބައޮތް ކަމަށް، އެއާޕޯޓު ހަދަން ފެނޭތޯ ބެލުމަށް އެންވަޔަރްމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ހެދި އީއައިއޭ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017 93
ކުޅި ނެތިއްޔާ ކުޅުދުއްފުއްޓަކަށް ނުވާނެ: ނަޝީދު

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އޮންނަ ކުޅި ނައްތާލައިފި ނަމަ އެއީ "އެހެން ރަށެއް" ކަމަށާއި ކުޅި ހިއްކައިގެން އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް ވުރެ އެ ރަށަށް މުހިންމީ ރަނގަޅު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 57
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓާ ގުޅޭގޮތުން މުއިއްޒުގެ ރައްދު

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި ހިއްކައިގެން އެ ރަށުގެ އެއާޕޯޓު އަޅަން ނިންމާފައިވާތީ ބައެއް މީހުން ކިޔަމުން ދާ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

October 22, 2017 16
މެލޭޝިޔާ ބިން ހިއްކަން އެމްޓީސީސީ އަށް ހުށަހެޅުމެއް

މެލޭޝިޔާގެ ބިން ހިއްކުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެމްޓީސީސީން އަލަށް ގެންނަ ޑްރެޖަރު، މަހާ ޖައްރާފަށް ހުށަހެޅުމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

October 22, 2017 91
ކުޅި ހިއްކައިގެން އެއާޕޯޓު ހަދާތީ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ ކުޅި ހިއްކުމަށް ފަހު، އެ ތަނުގައި އެއާޕޯޓު ހަދަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީ އެ ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 2
ޝީޝާ އިން ކުޅުދުއްފުށީގައި އައުޓްލެޓެއް ހުޅުވަނީ

ޝީޝާ އިން އަތޮޅުތެރޭގައި ގާއިމްކުރާ ދެވަނަ އައުޓްލެޓް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2017 38
ޑްރެޖަރުގެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތަކީ ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓު

އެމްޓީސީސީން އަލަށް ގެންނަ ޑްރެޖަރު (މަހާ ޖައްރާފު) އިން އެންމެ ފުރަތަމަ ހިއްކާނީ ހދ. ކުޅުފުއްފުށީ އެއާޕޯޓު ހަދާ ސަރަހައްދު ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އިބްރާހިމް ޒިޔަތު މިއަދު...

October 16, 2017 1
އެލިއާގެ "ގޯ ޔަމަހާ" ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

އެލިއާ އިން "ގޯ ޔަމަހާ"ގެ ނަމުގައި، ޔަމަހާ ސައިކަލުން ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް، ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ފަށައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2017 6
އާސަންދައިގެ އޮފީހެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުޅުވައިފި

މާލެ އިން ބޭރުގައި އާސަންދައިން ހުޅުވި ފުރަތަމަ އޮފީސް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އިއްޔެ ހުޅުވައިފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2017 55
ތިން ރަށެއްގެ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ފަށާނަން: ރައީސް

ރާއްޖޭގެ ތިން ރަށެއްގައި އެއާޕޯޓު އެޅުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މި އަހަރު ފަށާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 11
މާލެ އާއި ދެ އަތޮޅެއްގައި ބަހުގެ ހިދުމަތް ދެނީ

މާލެ އާއި ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ލ. އަތޮޅުގައި ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދޭން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އެމްޕީއެލްއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 3
ތަރިންނާ އެކު "ހައްދު" ގެ ޕްރިމިއާ މިރޭ ކުޅުދުއްފުށީގައި

މި ރެއިން ފެށިގެން އިތުރު ރަށްރަށުގައި ވެސް ފިލްމް ދައްކަން ފަށާނެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2017 4
"ހައްދު" ގެ ހުރިހާ ޕްރިމިއާތަކެއް ފުލްވެއްޖެ

އޮލިމްޕަސް، މާލެ/ހުޅުމާލެ ސްވެކް އަދި އައްޑު އާއި ކުޅުދުއްފުށީގެ ޕްރިމިއާ ޝޯތައް ވަނީ ފުލްވެފައި.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017 5
ކުޅުދުއްފުށީ ތާރު މަގުތައް މި އަހަރު ނިމޭނެ: މުއިއްޒު

ތާރު އަޅައިގެން ހަދަން ފަށާފައިވާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގުތައް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިމޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2017 62
ކުޅުދުއްފުށީ މާލި ޕެރޭޑް މިފަހަރު ވެސް ސިޔާސީ

މި ރަށަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އީދެއްގައި ވެސް އެންމެ ތަފާތު އެއް ހަރަކާތް ފެންނަ ރަށެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ބޮޑު އީދުގައި މި ރަށުގައި ބޭއްވި ޕެރޭޑް ވެގެން ދިޔައީ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ނަޒަރު ހުއްޓިގެން ދިޔަ ހަރަކާތަކަށެވެ. މިދިޔަ އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް މިއަހަރު ވެސް މިވަނީ މި ހަރަކާތް މުޅި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފަތުރާލައިފަ އެވެ. ހދ....