19 ޖުލައި

July 19, 2020 5
ކެލައާއި ނޭކުރެންދޫ ކަނޑޫފަލަށް ދިމާވި މައްސަލަ ތަފާތު

ހއ. ކެލަ އާއި ހދ. ނޭކުރެންދޫގެ ކަނޑޫފަލުން އެތައް ހާސް ގަހެއް މަރުވެފައިވާއިރު އެ ދެ ރަށުގެ ފާތަކަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ތަފާތު ކަމަށް ދަނޑުވެރިކަމާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2020 17
ރާއްޖޭގެ ކަނޑޫފާތަކަށް މިވަނީ ކިހިނެއް؟

ފެހިކަން ގަދަ އެ ކަނޑޫފާތަކުން މިހާރު ފެންނަނީ ވީރާނާކަމެވެ. ހއ. ކެލަ އާއި ހދ. ނޭކުރެންދޫގެ އިތުރުން އުތުރުގެ އެހެން ރަށްރަށުގެ ކަނޑޫފާތަކަށް ވެސް އާދަޔާ ހިލާފު ގެއްލުންތަކެއް ވަމުން އެބަ ދެ އެވެ. އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ވެސް އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަނޑޫފާ ކަމަށްވާ ނޭކުރެންދޫން 10،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ކަނޑޫ ގަސް ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. ކެލާ...

07 ޖުލައި

July 07, 2020 32
ނޭކުރެންދޫ ކަނޑޫފަލުން ނަޝީދަށް ކަނޑޫ ހަދިޔާކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކަނޑޫފާ، ހދ. ނޭކުރެންދޫ ކަނޑޫފަލުން 10،000 އެއްހާ ގަސް ވީނުވީއެއް ނޭނގި މަރުވެފައިވާތީ، އެކަން މަޖިލީހުގެ ސަމާލު ކަމަށް ގެނައުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އެރަށު ފަލުން ހޮވި ކަނޑޫ މިއަދު ހަދިޔާ ކޮށްފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020 17
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކަނޑޫފާ މަރުވަނީ!

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކަނޑޫފާ ކަމަށްވާ ހދ. ނޭކުރެންދޫ ކަނޑޫފަލުން ދިހަ ހާހެއްހާ ގަސް ވީނުވީއެއް ނޭނގި މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2020 1
ނޭކުރެންދޫގައި ގާޑަށް ހަމަލާދިން ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހދ. ނޭކުރެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ސެކިއުރިޓީ ގާޑަށް ރޭ ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލި މައްސަލައިގައި ދެ ފިރިހެނަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020 9
މިއަދު މިފެށީ ކަނޑުތަކުގެ ބޯހިމެނުމެއް: ރައީސް

ކަނޑުތަކުގެ ދިރުންތައް ދެމެހެއްޓުމާ އެކު އެ ދިރުންތަކުން ފައިދާ ހޯދުމަށް އެހީތެރިވެދޭން މަސައްކަތްކުރާ "ބްލޫ ޕްރޮސްޕެރިޓީ ކޯލިޝަން" އިން ރާއްޖޭގައި ފެށި ދިރާސާ އަަކީ ކަނޑުތަކުގެ...

January 14, 2020 3
ރައީސް، ނޭކުރެންދު އަށް ވަޑައިގެންފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ހދ. ނޭކުރެންދު އަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި އެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދު ވެސް ވަޑައިގަތެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2019 16
ނޭކުރެންދޫން ރައީސަށް ހުށަހެޅީ ހިޖުރަކުރާ މައްސަލަ

ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ ބައްދަލުކޮށް، ރަށުން ހިޖުރަކުރާ މީހުން ގިނަވާތީ އެ ކަންބޮޑުވުން ހިއްސާކޮށްފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018 6
ނޭކުރެންދޫ، ބާރަށު ކުޅި އަދި ކޭލަކުނު ހިމާޔަތްކޮށްފި

ހއ. ބާރަށު ކުޅި އާއި ހދ. ނޭކުރަންދޫ ކުޅި އާއި ހދ. ކޭލަކުނަކީ ހިމާޔަތް ކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ކަނޑައަޅުއްވައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 13
ބާރަށާއި ނޭކުރަންދު އާއި ކޭލަކުނުގެ ކުޅި ހިމާޔަތްކުރަނީ

ހދ. ކޭލަކުނާއި ހދ. ނޭކުރެންދު އާއި ހއ. ބާރަށުގެ ކުޅި ހިމެނޭ ސަރަހައްދަކީ ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކެއް ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ކެބިނެޓުގައި މިއަދު މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018 8
ނޭކުރެންދޫގައި ޖަލު ނާޅަން ނިންމުމުން ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ

ހދ. ނޭކުރެންދޫގައި ސަރުކާރުން އަޅަން ނިންމި ޖަލު ނޭޅޭނެ ކަމަށް އެންގުމުން އެ ރަށު ރައްޔިތުން ހިތްހަމަނުޖެހި، ޝަކުވާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2017 3
ނޭކުރެންދޫގައި އެކްސިޑެންޓުވި ޒުވާނަކު މާލެ ގެންނަނީ

ހދ. ނޭކުރެންދޫގައި ރޭ ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު ޒުވާނަކު އިތުރު ފަރުވާ އަށް މާލެ ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 10
ނޭކުރެންދޫގައި ޒުވާން އަންހެނަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ހދ. ނޭކުރެންދޫގައި ޒުވާން އަންހެނަކު ގެނބިގެން އިއްޔެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 27
ފަރުހާދުގެ ހުނަރުން މިސްކިތްތަކަށް ޒީނަތްތެރިކަން

ޓީޗަރަކަށް އުޅުނުއިރު ލިބޭ ޗުއްޓީގައި އޭނާ ވަންނާނީ ކޮންމެވެސް ގެސްޓް ޝޮޕަކަށެވެ. ނޫނީ ފެންނާނީ ކޮންމެވެސް ތާރީހީ އިމާރާތެއް ވަށައި އެނބުރެނިކޮށެވެ. ކުރާނެ އިތުރު ކަމެއް ނެތިގެންނެއް ނޫނެވެ؛ ޝައުގުވެރިވާ ދާއިރާ އިން ކުރިއަށް ދާން ހިތުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައި އޮތްލެއް ބޮޑުކަމުންނެވެ. އެއީ މާޒީ އެވެ.