31 މާޗް

March 31, 2019 25
މަހްލޫފް ސަގީފަށް ފާޑުކިޔުމުން ދިފާއުގައި އަދާލަތު

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޓިކެޓްގައި ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ އަށް ކުރިމަތިލެއްވި ހުސެއިން ސަގީފާ ބެހޭ ގޮތުން ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހުލޫފް ކެމްޕެއިން ޖަލްސާއެއްގައި ދެއްކެވި ވާހަކަ އަށް އަދާލަތު ޕާޓީން ރޭ ރައްދު ދީފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2019 12
ސަރުކާރުގެ ކެންޑިޑޭޓުންނެއް ނުތިބޭނެ: ފިއްޓޭ

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި ސަރުކާރުގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ގޮތުގައި ވާދަކުރާ ބަޔަކު ނުތިބޭނެ ކަމަށް ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓު ހުސައިން ޒިޔާދު (ފިއްޓޭ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018 44
ބާތިލު ވިސްނުމުގައި ޖަހާ ޕެނަލްޓީ ގޯލަކަށް ނުވަންނާނެ

އިސްލާމް ދީނުގެ އަދާވާތްތެރިންނަށް ރާއްޖޭގެ ބާރުވެރިކަން ދިނުމަށް، ބާތިލު ވިސްނުމުގައި ޖަހާ ޕެނަލްޓީ ގޯލަށް ނުވަންނާނެ ކަމުގައި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018 21
ހދ. ގައި އިތުރު ރިސޯޓްތައް ހަދާނަން: އިބޫ

މި ވަގުތު އެންމެ ރިސޯޓެއް ހިންގަމުން އަންނަ ހދ. އަތޮޅުގައި އިތުރު ރިސޯޓްތައް ހަދައި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ތަނަވަސް ކުރާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިއަދު، ވައިކަރަދޫގައި، ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2018 15
އެންދަމަން އުޅުނު މީހަކަށް މިޔަރެއް ހަމަލާ ދީފި

އއ. މަޑޫގަލި ރިސޯޓު ކައިރީގައި އެންދަމަން މޫދަށް ފައިބައި އުޅުނު މީހަކަށް ރޭ މިޔަރެއް ހަމަލާދީފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2017 34
ޓީޗަރަކު ދީނާ ހިލާފު ވާހަކަ ދެއްކުމުން ތަހުގީގުކުރަނީ

ހދ. ވައިކަރަދޫ ސްކޫލުގެ އިިންޑިއާ އަންހެން ޓީޗަރަކު ދީނާ ހިލާފު ވާހަކަތަކެއް ދެއްކި މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2017 4
ކޮޅިގަނޑެއްގައި ވައިކަރަދޫ ދަނޑުތަކަށް ގެއްލުންވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ކުރަމުން އަންނަ ވިއްސާރައިގައި ހދ. ވައިކަރަދޫ އަށް ރޭ އައި ކޮޅިގަނޑެއްގައި ފަންސާހެއްހާ ދަނޑަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2017 24
މަސް މަރުވުން ހައްލުނުވި ވައިކަރަދޫގެ ފަޅުތެރެ

މީގެ ކުރިން ދެތިން ފަހަރަކު އެ ވާހަކަ ނޫސްތަކަށް އެރި އެވެ. އެކަމަކު މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެތެރޭ އެ އަޑު ގަދަވީ އެ ފަހަރު މަރުވި މަސްތަކުގެ އަދަދު ގިނަވުމުންނެވެ. ހދ. ވައިކަރަދޫ ބަނދަރުތެރެއިން 20،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މަސް އެ ފަހަރު މަރުވި އިރު މުޅި ފަޅުތެރެ އޮތީ ކުނިވެފަ އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016 13
ވައިކަރަދޫން އަދިވެސް މަސް މަރުވަނީ

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސް މަރުވެގެން ހދ. ވައިކަރަދޫ ބަނދަރު ތެރެއަށް ލެއްގުމުން އެ މަސްތައް ނަގައި ބަނދަރު ސާފުކުރިތާ ދެ ދުވަސް ނުވެ، އަނެއްކާ ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސް މަރުވެގެން މައްޗަށް އަރަން ފަށައިފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016 13
މަރުވި މަސްތަކުން ވައިކަރަދޫ ފަޅުތެރެ ކުނިވެއްޖެ!

ހދ. ވައިކަރަދޫ ފަޅުތެރޭގައި ރޭ އިރާކޮޅުން ފެށިގެން މަރުވި މަސްތަކުން ފަޅުތެރެ ކުނިވެއްޖެ އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2016 6
ވައިކަރަދޫ ފަޅުތެރޭގައި މަސްތައް މަރުވަނީ

ހދ. ވައިކަރަދޫ ފަޅު ތެރޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތައް މިރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.